สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองพระอุดม สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายปรีชา  สังเขป
 
1. นางเปรมจิต  เจริญลาภ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรีชา  สังเขป
2. เด็กชายมนัสวิน  มีใย
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายกฤษดา  พระเดิม
2. เด็กหญิงสิริพร  จันทร์โท
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
2. นางเปรมจิต  เจริญลาภ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 51 เข้าร่วม 79 1. เด็กชายฆนากร  มีชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  เต้าสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนัทธมน  กล้าณรงค์
 
1. นางสาวเตือนใจ  มีพูล
2. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงกัลญาณี  พรมเมฆ
2. เด็กหญิงธราวดี  เอราวัณ
3. เด็กหญิงนฤมล  มีผล
 
1. นางสาวเตือนใจ  มีพูล
2. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก