สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงธาริณี  แสนโคตร
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงสโรชา  เนียมไทย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ปานรุ่ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แย้มนาก
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสมพร  บัวยะ
 
1. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายศุภกฤต  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.53 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดรัณภพ  ดวงกำ
2. เด็กชายธนภัสสร์  สุทธิแย้ม
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.86 ทองแดง 5 1. เด็กชายจตุภัทร  บุญนาค
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  เยี่ยมจรรยา
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 37 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวขำ
2. เด็กชายณฐกร  สองพล
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  รักงาม
2. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 70 1. เด็กชายนภัทร  เครือทอง
2. เด็กหญิงปฐวรรณ  ช่อผกา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
2. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกิตติพร  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญดาพร  สุโพธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  เนียมไทย
2. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กชายธวัชชัย  ชัยเทศ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อัชชะ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนันธร  เจริญสัตย์
2. เด็กหญิงปฐวรรณ  ช่อผกา
3. เด็กหญิงวนิดา  แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เกิดเจริญ
5. เด็กหญิงอภิญญา  จำจิต
6. เด็กหญิงเรวดี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชชาภา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสัญญา  เยม
 
1. นายสัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจตุภัทร  ขวัญนาค
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพไร
 
1. นายนายสัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรพิมล  เถื่อนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงโสลีนา  เยม
 
1. นายนายสัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนภัทร  เครือทอง
2. เด็กชายสถาพร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายนายสัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภสร  สร้อยมาลา
2. เด็กชายภูวดล  เพ็ชรบัว
3. เด็กชายศรัณย์  คราประยูร
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
2. นายอนุรักษ์  เนียมไทย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปทุมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  ปานรุ่ง
3. เด็กหญิงสโรชา  เนียมไทย
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  รักงาม
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงณัฎฐกันย์  คล้ายเชียงราก
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  คล้ายเชียงราก
3. เด็กหญิงพิมพ์พิฐศุภา  เอี่ยมมิ
 
1. นางสาวสมพร  พวงเจริญพร
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 41 เข้าร่วม 80 1. เด็กหญิงกวินธิดา  งามรูป
2. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวสมพร  พวงเจริญพร