สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ปานรุ่ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แย้มนาก
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายศุภกฤต  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.53 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดรัณภพ  ดวงกำ
2. เด็กชายธนภัสสร์  สุทธิแย้ม
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.86 ทองแดง 5 1. เด็กชายจตุภัทร  บุญนาค
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  เยี่ยมจรรยา
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกิตติพร  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญดาพร  สุโพธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  เนียมไทย
2. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อัชชะ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปทุมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  ปานรุ่ง
3. เด็กหญิงสโรชา  เนียมไทย
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  รักงาม