สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายวรพล  สุขหล้า
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  งามล้น
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ชมพิกุล
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวน้อย
3. เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
2. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญมาก
2. เด็กหญิงภัทรลภา  เปียเนตร์
3. เด็กหญิงสิรินยา  นาหนองตูม
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธรรมพันทา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
2. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายพงศกร  สินกลาง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ชาติศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรทีปต์  ใจแสน
 
1. นางจุฑารัตน์  มงคล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  พลอยมุข
2. เด็กชายธรรมรัฐ  บัวหลวง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชานันท์  วิระษร
2. เด็กหญิงภาวินี  บุญสุข
 
1. นางสาววรรณินา  วงค์ไชยยา
2. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตย์ธีรา  ปุ่มเกวียน
2. เด็กหญิงอิฐสิริยากร  ไชยกูล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาววรรณินา  วงค์ไชยยา
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลิตา  เมืองลำเจียก
2. เด็กหญิงณภัทร  ปานทอง
3. เด็กหญิงดรุณี  ประกอบศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์