สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังสิตวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 37 1. เด็กชายศิรวงศ์  วนขจรไกร
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงอารยา  พรหมมาสุข
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกานตพงศ์  เกษี
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มะลิต้น
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกันยา  ศรีนวล
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอชิภา  คุณสวัสดิกูล
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีร์วรา  ธิเขียว
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง
2. เด็กหญิงนิษาพร  อ่างทอง
 
1. นางสาวสายเรือง  ผิวหอม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิริกร  เจริญชอบ
 
1. นางสาววรรณี  สำเภาทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล
 
1. นางสาววรรณี  สำเภาทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายธามนิธิศ  ฉัตรสง่า
2. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
3. เด็กชายวิชยุตม์  ปริชาหาญ
 
1. นางสาวกวินธิดา  สนเผือก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 1. เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ
2. เด็กหญิงณิชากมล  ความคุ้นเคย
 
1. นางสาวนิภาพร  แพงวงษ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติสินชูชัย
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  ชูกันหอม
 
1. นายวีนัส  สุขนิล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ  กำธรนพคุณ
 
1. นายศักสิทธิ์  แซ่จาว