สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายรอฮานา  ยิ่งนิยม
 
1. นางสมจิตร  บุญใจใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงวรัญญา   มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงวนัญญา   มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาดำ
2. เด็กหญิงซารีนา  สายแสน
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
2. นางศิริขัวญ  แก้วสังวาลย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาดำ
 
1. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.25 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายศรายุธ  อาดำ
2. เด็กชายอาณัติ  อาจหาญ
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 26.72 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายสุรพงษ์  มะหะหมัด
2. เด็กชายอะหมัด  ซูกองปาน
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนันทภพ  อาดำ
2. เด็กชายบุญยามีน  ยิ่งนิยม
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรชานนท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกร  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทับทวี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปุผาทา
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงนัชชา  มะหะหมัด
 
1. นางสมจิตร  บุญใจใหญ่
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนาธาน  อาดำ
2. เด็กชายมูนี  หะยีดาแม
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
2. นางสาววาสนา  สุขอนันต์