สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแพรวริน  ม่วงน้อย
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงสายป่าน  อินทพิหงษ์
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศักดิ์สุริยา  คำวัน
 
1. นางสาวพรพรหมสมร  อ่อนศรีน้อย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญงาม
2. เด็กชายทีปกร  กอเฮง
3. เด็กชายนวพรรษ  สันตานนท์
4. เด็กหญิงนิชดา  วังสองชั้น
5. เด็กชายปภังกร  ทองดูศรี
6. เด็กหญิงเกล้ากัลลยา  บุญทา
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไค่ย่ง
2. นางวารุณี  ศรีอ่ำดี
3. นายอมรศักดิ์  โอโน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 76 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีสิงห์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อุ่นละมัย
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญสูงเนิน
 
1. นางวิภารัตน์  โคตรสุ
2. นางสาวภัชรี  เกตุชาติ