สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 1. เด็กชายชนะ  วันสีหา
2. เด็กหญิงอรนภา  ขาวสะอาด
 
1. นางศิริกาญจน์  ฮวดสามเสน
2. นางปรานี  อัมระปาล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐดนัย  จิตอุ่น
2. เด็กชายพงษ์เพชร  รอดศิริ
3. เด็กชายโยธิน  ฮวดสามเสน
 
1. นางศิริกาญจน์  ฮวดสามเสน
2. นางปรานี  อัมระปาล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายนพวิชญ์  หวังพิทักษ์
2. เด็กชายสันติสุข  เผือกแก้ว
3. เด็กชายอัศวิน  ทองประดิษฐ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปราบพยัคฆ์
2. นางปรานี  อัมระปาล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ราหุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปราบพยัคฆ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายประกาศิต  และซัน
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปราบพยัคฆ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงจิรวดี  ขันธวิธิ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปราบพยัคฆ์