สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกลอยทิพย์  บู่สังข์
2. เด็กชายจิรายุ  สงวนพวก
3. เด็กหญิงวศิลษา  แย้มชื่่น
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  วงษ์สิริพันธ์ุโสภา
2. เด็กหญิงวรันธร  ทิมจาด
 
1. นายสมชาย  หมวกไสว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เป้ดทิพย์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ราชบุรี
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ดนขุนทด
 
1. นางรดีวันต์  ปิ่นแก้วเกียรติ
2. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงปิ่นมาดา  โกมุกแดง
3. เด็กหญิงอุรัสยา  สัตย์ชื่อ
 
1. นางสาวปุญญิศา  ผุสิตธโนดม
2. นางสาวพรพิมล  ยศแสน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาภา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิสารทวิศิษฎ์
 
1. นายสุนทร  เทศถนอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทร์รัตน์
 
1. นายปาณัท  ดำนิล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงทักษิมา  กิตติวิริยกุล
 
1. นางสาวจุฑามาส  เสมสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กมลชิตร
 
1. นางสาวจุฑามาส  เสมสวัสดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพลงพรกมน  โพธิ์พันธ์
 
1. นายอรรคภณ  วชิรวัชร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 15 1. เด็กชายชัยณัฐ  เฆมอรุณ
2. เด็กหญิงบุญณดา  อึ้งศิริไพศาล
3. เด็กหญิงปภัสรา  ค้าขาย
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แดงด้วง
5. เด็กชายภูริทัต  ปทุมมณี
6. เด็กชายสกลพัฒน์  แปลกสินธุ์
 
1. นายเดชณรงค์  โสนิกร
2. นายวิรุฬห์  เหลืองอ่อน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  กุลบุตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีเหลือง
3. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นิลพันธุ์
4. เด็กชายศุภโชค  หอมเย็น
5. เด็กชายสหพ้ฒน์  ผลเพิ่ม
6. เด็กชายเทวกฤต  จงไกรจักร
 
1. นายสุนทร  เทศถนอม
2. นายกาญจนพงษ์  เกิดประเสริฐ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี
2. เด็กชายณัฐคมน์  โชติวิวุฒิพงศ์
 
1. นายนฤนาท  ลำใย
2. นางสาวจิรารัตน์  วิกล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายภูพิรัฐ  ประดิษฐบรรจง
2. เด็กชายสวราชย์  ทะโพนชัย
 
1. นางสาวสุจินันท์  สกลธนาวัฒน์
2. นางสาววิภาพร  จิตจักร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงบัณทิตา  สีลาง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ภู่สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุวพัชร  น้ำเพ็ชร
 
1. นางโกสุม  แก้วประสิทธิ์
2. นางสาวรัชญา  ทองป้อง
 
15 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  มะลิรัม
2. เด็กหญิงกิตติมา  สังวร
3. เด็กหญิงจินดาภร  บุรุษวยากรณ์
4. เด็กชายณฐพงศ์  ทวีแสง
5. เด็กชายณัฐธัญพงศ์  เชื้อวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ไกยวงศ์
7. เด็กหญิงณิฌาวรรณ  ศรีสนอง
8. เด็กหญิงธัญญานุช  นันทะผา
9. เด็กหญิงบุษรินทร์  นิลวรรณ
10. เด็กหญิงปณาลี  มุ่งเหมือย
11. เด็กหญิงประภาภัทร  รังษีสุริยะชัย
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  หอมนาน
13. เด็กหญิงปาณิศา  แสงบุรี
14. เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมวาส
15. เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญากล้า
16. เด็กหญิงฟาริดา  ธรรมรัตน์
17. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจงใจ
18. เด็กหญิงภูรินทร์  อภัยกุลธร
19. เด็กชายรัฐศาสตร์  หาญชวาลเจริญ
20. เด็กหญิงรินรดา  มีสันเทียะ
21. เด็กหญิงวาสนา  รุ่งเรือง
22. เด็กชายศิฐิสันฑ์  เสมอศิลป์
23. เด็กหญิงศิริสุวรรณ  นับถือตรง
24. เด็กชายสราวุธ  พันธ์หนองหว้า
25. เด็กชายอัฐพงศ์  พิกุล
26. เด็กหญิงเปมิกา  ไชยโยธา
27. เด็กชายเศรษฐพงศ์ชัย  กรมแสง
 
1. นายปาณัท  ดำนิล
2. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
3. นางสาวกัญชรีกานต์  โพยชัยภูมิ
4. นางสาวจุฑามาส  เสมสวัสดิ์
5. นางสาวดลฤทัย  จันทร์เชื้อ
6. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
7. นายจงรัก  สัมฤทธิ์