สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงปพิชญา  แพ่งสภา
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงไอศิกา  เลิศเกษมผล
 
1. นางสาวเฉลิมรุ่ง  หลักสี่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  ศิลพิพัฒน์
 
1. นางสุภาวดี  ตั้นสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทีวะรัตน์
 
1. นายวัชโร  บุญนาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตินัทธ์  บุญมี
2. เด็กชายภัทรพล  ป้อมพฤกษ์
 
1. นางุจุฑามณี  เมยมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายณัฐนันท์  โยมยอด
2. เด็กชายเทพทัต  ปัญญานุรักษ์
 
1. นายจุติพงษ์  พุ่มประดล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.08 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  อ่อนสะเดา
2. เด็กชายอาทิตย์  มีศิลป์
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วตัน
2. เด็กหญิงเอมิกา  วัยโรจนวงศ์
 
1. นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง
2. นายสมโภชน์  สีกะโดน