สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนภสร สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงศดานันท์  สุดดี
 
1. นางสาวจุฑาธิปต์  ล่ำสัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงธนนันท์  ดาฬวัฒน์
 
1. นางสาวทิวา  สูงห้างหว้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  จันปัญญา
 
1. นางสาวเปมิกา  สุขสมร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไก่แก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงภัทรณัฐ  พินิจ
2. เด็กชายอาชวิน  เบญจพรพงศ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ประจงพร
2. นางสาวอัจฉราวดี  ศักดิ์เกียรติขจร
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงณโม  ติกุล
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์กาศ
3. เด็กหญิงพุดพิชญา  น้อยหา
 
1. นางสาวกาญจนา  อินทรโชติ
2. นางสุพรรณี  ชัยณรงค์