สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 65 1. เด็กหญิงพัขราพร  วิสิพรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงจิรพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิชาภรณ์  สุริยะ
 
1. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญพัช  ศรีลาคำ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์ไทย
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธวัีลรัตน์  ประสงงค์
2. เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิลอร่าม
 
1. นางสาวสมถวิล  เสริมศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจีรภัทร  ดอกจันทร์ภิรมย์
 
1. นายมารุต  มหาสุชลน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา
 
1. นายไชโชติพฤทธิ์  ภูฆัง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
 
1. นายไชโชติพฤทธิ์  ภูฆัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 1. เด็กชายธณพัฒ  สุยะนา
2. เด็กหญิงลีโอนี - มารี  อ๊อค เทนดุง
 
1. นายสรศักดิ์  บุญเลิศ
2. นายประภาศ  ซื่อดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 1. เด็กชายธนสรณ์  ลาภเจริญไพบูลย์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พรมริบุตร
 
1. นายสรศักดิ์  บุญเลิศ
2. นายประภาศ  ซื่อดี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชมน  เม่นงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คงไพริน
4. เด็กหญิงคนิศร  เสาศิริ
5. เด็กหญิงณภัทร  ทับสี
6. เด็กหญิงดวงสมร  ดวงเจริญ
7. เด็กหญิงตะวัน  สมมาสมดี
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีเทพ
9. เด็กหญิงวินรดา  ตระกูลพันธ์
10. เด็กหญิงวีระญา  เรืองขจร
11. เด็กหญิงสาธิต  แข็งนอก
12. เด็กหญิงสุญาดา  เด็ดดวง
13. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพลอย
14. เด็กหญิงเปรมกมล  แฟงแย้ม
15. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
 
1. นางจันทนา  อันพันธ์
2. นางสาวประวีณา  สัญญะภูมิ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรสุดา  จิตรสง่าวงษ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันติกุล
 
1. นายกิติกร  หงษ์ห้อม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  เข็มเพชร
 
1. นางสาวศิริศิลป์  ผิวพรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอติการต์  สมควร
 
1. นายศิริศิลป์  ผิวพรรณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงธิดากานต์  ถ้ำแก้ว
2. เด็กชายภูมินทร์  กิจนที
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  อินรุ่ง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 52 1. เด็กชายณฐนน  ภูฆัง
2. เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮ่น
 
1. นางนราภรณ์  สุดคำนึง
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สายทองมี
2. เด็กหญิงวาสนา  อาจกล้า
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติกุล
 
1. นางสมใจ  แตงอ่อน
2. นางวารุณี  ภูฆัง
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบุตร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ลอยละลิ่ว
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสงปัญญา
 
1. นางสมใจ  แตงอ่อน
2. นางวารุณี  ภูฆัง