สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายปีติพล  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงพัชรี  แปลงทุน
3. เด็กหญิงมีนดา  หาญเชิงชัย
4. เด็กหญิงยุวดี  ศรีจูม
5. เด็กหญิงอิรวรรณ  วรรณคง
 
1. นางสาวพินท์  เพ็รชพินิจ
2. นายพินท์  เพ็ชรพินิจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินสุวรรณ
 
1. นางสาวอุบล  พัวพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิศพรม
 
1. นางสาวอุบล  พัวพันธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มั่นยืน
2. เด็กหญิงภิรดา  พลพวก
 
1. นายอนุ  อนุศาสนนันทน์
2. นางสาวสิริกาญจน์  เทศสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายกวิน  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  อินประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินประสิทธิ์
 
1. นางพัชรี  เจียรศิริกุล