สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 66 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สืบกลับ
 
1. นางสาวนภกช  นิลประดับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เสาะหายิ่ง
 
1. นางเกศริน  รอดพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงเสาวภา  ใจมั่นกล้า
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงใยบัว  คำแก้ว
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญครอง
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงบุญณิศา  บัวภิบาล
2. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งมา
3. เด็กหญิงแพรวา  ปิ่นทอง
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
2. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงธันยพร  สงเปรื่อง
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
2. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงญาณิภา  เป้ามงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  อินทองหลาง
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวภิบาล
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พุ่มพวง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิริบูรณ์  โตเจริญวิวัฒน์
 
1. นายสมศักดิ์  เปล่งรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  คันทะโรรส
 
1. นายเวณุ  ศรีรัตนกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กิ่งประโคน
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  เพริศพรรณราย
3. เด็กชายภูบดินทร์  พวงเพชร
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
2. นางสาวนัดดา  สวาศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  จันทร์สูรย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  คำแสง
 
1. นางสาวนัดดา  สวาศรี
2. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.88 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสรวิชญ์  วิเศษการ
2. เด็กชายเนติพน  พุทธาพร
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 12.49 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายจักรี  เงาะงาม
2. เด็กชายบุญลือ  ธรรมกิโล
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขำซื่อ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำชมทรัพย์
 
1. นางสาววัชรี  บัวภิบาล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธนพล  ขุนแก้ว
2. เด็กชายวรชน  ใจสุทธิ์
 
1. นางยุภา  ปรีชานุกูล