สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกชกร  วิสาทา
 
1. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสโรชา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชืื้อพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขใส
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บูรณะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
2. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายภีรภัทร  ทองล้วน
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มูลมณี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรียันต์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มูลมณี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.15 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เดชแพง
2. เด็กชายนัฐพงษ์  การสมบัติ
 
1. นายวรรลบ  โควินทสุด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.66 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายลิขิต  เสดสูงเนิน
2. เด็กชายสุวินัย  นพรัตน์
 
1. นายวรรลบ  โควินทสุด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 65 1. เด็กชายภาสกร  เจริญมาก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันธุ์แตง
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มลใสกุล
2. เด็กชายวชรพล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 56 1. เด็กชายชวิน  เศษสูงเนิน
2. เด็กชายวิสา  แดงสะอาด
 
1. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
2. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุธาศิน  คำออน
 
1. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กชายพุทธิพงค์  วงษา
 
1. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายรัตนตรัย  กิจเจา
 
1. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายประติพันธ์  มะลิหวล
 
1. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงฐิตาพร   รัตนพลที
2. เด็กชายพงศกร  คำสุข
 
1. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายธิฆัมพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายภูต้นน้ำ  ธนะผล
3. เด็กชายอานนท์  กองเมือง
 
1. นางสาวจตุพร  เจ้าทรัพย์
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชัชชัย  วังสีดี
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงพจนา  โมทา
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายสิริวุฒิ  ล้อทวีทรัพย์
 
1. นางสาววงศ์มณี  โมราชาติ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงเกศยา  เนียมจ้อย
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พลอยพลาย
3. เด็กชายอนุพล  พุ่มทิพย์
 
1. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
2. นางสาววงศ์มณี  โมราชาติ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิบูลณ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  นิลน้อย
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญสุข
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิริสา  ภู่เทศ
2. เด็กหญิงภาวีณี   เงินประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรรณสุวรรณ
 
1. นางมณีรัตน์  พรหมรินทร์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เขียวนอก
3. เด็กหญิงอริสา  แตงประดิษฐ์
 
1. นางจีรวรรณ  เที่ยงน่วม
2. นางสาวรัชนี  พันธุ์แตง
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนภัสสร  กฤติยา
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่แล้ว
3. เด็กหญิงมินตญาภรณ์  เดชแพง
 
1. นางสาวรัชนี  พันธุ์แตง
2. นางจีรวรรณ  เที่ยงน่วม