สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวณีรนุช  เจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธาระกูล
 
1. นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองพู
 
1. นายอับดุลเลาะห์  มะหะหมัด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุฑามาศ  มงคลฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายกฤษณะ  สีราชระคานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. นางสาวสุภัทรา  วุฒิวงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาวิเศษ
 
1. นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 -    
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  อำไพร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยวิทยา
2. เด็กหญิงปุณยาพร  บุยปก
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ครคง
2. เด็กหญิงอติพร  บูรณประเสริฐกูล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
2. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยะกาล
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายภูผา  หวังวิชา
 
1. นายปพน  คลาฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรเชษฐ์  ผลบริบูรณ์
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  ปิติไหว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กชายชาลี  สมบูรณ์
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  นานรัมย์
 
1. นางสาวสารินี  สาตราภัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  เอมกริช
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  ปิติไหว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดำรงพล  แซ่เจีย
2. เด็กหญิงภษรินทร์  หุ่นเที่ยง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
2. นางชุลีพร   จันทร์อนุรักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายชัยธวัช  วงศ์มะเซาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วิลา
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 -    
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.31 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวีระพงศ์  รังษีบุตร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุทรดัน
 
1. นางชุลีพร  จันทร์อนุรักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.02 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายพศวีร์  ปรีชานุกูล
2. เด็กชายภิญโญ  ราชประสิทธิ์
 
1. นางชุลีพร  จันทร์อนุรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัฐฤพงษ์  วรรณศิริ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ถีสูงเนิน
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์ธร  มีพลอย
2. เด็กชายวัชรากร  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพชัย
2. เด็กหญิงธนัชญา  พลขุนทด
3. เด็กหญิงศรินพร  จันทร์มีชัย
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิวิชัย
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ปู่กลิ่น
 
1. นางกาญจนา  คล้ายพุฒ
2. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพมาศ  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงพรทิตา  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีวงศ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เครือทอง
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุ่มน้อย
 
1. นางกาญจนา  คล้ายพุฒ
2. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวารินทิวา  นาคประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  จันดา
4. เด็กหญิงอรนุช  บุญมอญ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ถมปิก
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 28 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาญสุวรรณ
 
1. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงวัชรมน  ปัญสิงห์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ปั้นเงิน
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายธรรธาดา  สิงห์สถิต
2. เด็กหญิงอภิชญา  มุกดาวรรณกร
 
1. นางรัตนา  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวพัฒนีวรรณ  เพ็ชรชุมพร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 1. เด็กชายสิทธิโชค  อ้นเนียม
2. เด็กหญิงสิราริณี  มุ่งลวงกลาง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
2. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  แทนบุญ
2. เด็กชายปิยะภัทร  หะสิตะเวช
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญเศษ
2. เด็กหญิงสายธาร  ลอรักษา
 
1. นายวีระชาติ  บุญขันธ์
2. นายโชคอนันต์  เครือโชติ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แข็งขัน
 
1. นางสาวนิภาพร  หนูทอง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนัฐพล  คงสมกาย
 
1. นางสาวพิมลพร  พงษ์ประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญด่านกลาง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองศรีมา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทับทิมเทศ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสุมาตร
 
1. นางกุหลาบ  ทิพรักษ์
2. นางสาวพิมลพร  พงษ์ประเสริฐ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กหญิงจามิกร  เต็กมารักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์งาม
 
1. นายชัยวัฒน์   ไถ้เงิน
2. นายชนพัมน์  พีระสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรษมล  มหาไชย
2. เด็กหญิงอริชา  เกาะแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ไถ้เงิน
2. นายชนพัฒน์   พีระสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  เจริญลาภ
 
1. นายมงคล  สุขประเสริฐ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมนตรี  ลือลาภ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประชามอญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเลิศรักษ์  ภูมิรัตน์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุดร
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต่อคุ้ม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชนันท์  เมืองดู่
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัทมา  มงคลจิตร์
 
1. นายมงคล  สุขประเสริฐ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกิตติกา  อุ่นผล
2. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  ไชไข
3. เด็กหญิงธนพร  ศิริบูรณ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยวิทยา
5. เด็กหญิงนฤพร  แฟงฟอน
6. เด็กหญิงรุจีรัตน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางกุหลาบ  ทิพรักษ์
2. นางสาวพัฒนีวรรณ  เพ็ชรชุมพร
3. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทธ์นรินทร์  เดือดขุนทด
2. เด็กหญิงอริสา  สุขุม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยพิพัฒน์สิริกุล
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
2. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวัชร  สีนวล
2. เด็กชายธนดล  มารศรี
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
2. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพล  ชำนาญกลาง
2. เด็กหญิงมัณฑณสิริ  เพิกพิทักษ์
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
2. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญดามณี  จตุรจรรยาเลิศ
2. เด็กหญิงศศิภัคนัญ  เย็นเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
2. นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กหญิงปาลิตา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงลักษมณ  แก้วภักดี
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
2. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  มานะกุล
2. เด็กชายปฏิพาน  แก็นเพชร
3. เด็กชายไชยวงค์  อุปราช
 
1. นายชัยวัฒน์  ไถ้เงิน
2. นายชนพัฒน์  พีระสวัสดิื
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  หนูหน่าย
2. เด็กหญิงวรวรรณ  กัดสระ
3. เด็กหญิงเบญมาศ  บุุญมาก
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  กองศรีมา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มากรุ่ง
2. เด็กชายสุวสันต์  สากลยุทธ
3. เด็กหญิงเจนสุรีย์  จันทร์กลัด
 
1. นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร
2. นางธนพร  อรุณรัตน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ขามคม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนท้วม
3. เด็กชายพิชญุตม์  กะดังงา
 
1. นายอับดุลเลาะห์  มะหะหมัด
2. นายโชคอนันต์  เครือโชติ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.3 เงิน 6 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมหวล
2. เด็กชายปริทัศน์  ทองทัศน์
3. เด็กหญิงวนัชญาพร  แก้ววงษ์
 
1. นายอับดุลเลาะห์  มะหะหมัด
2. นายโชคอนันต์  เครือโชติ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพุทธชาติ  สิงห์ผักแว่น
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่แดง
3. เด็กหญิงศศินา  สุวรรณบุตร
 
1. นางธนพร  อรุณรัตน์
2. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉันทกร  เกตุขาว
2. เด็กหญิงญาณิศา  สมใจ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญมาก
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวณัชชา  ยิ่งยศเสนี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร  คำฟู
2. เด็กหญิงกัลยากร  คำฟู
3. เด็กหญิงรักษ์เกล้า  มาไว
 
1. นางสาวณัชชา  ยิ่งยศเสนี
2. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
65 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วขาว
2. เด็กชายบุรินทร์  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   สมสิวะกุล
 
1. นางสาวสุกานดา  แสนวิชา
2. นางสาววรานุช  ดอนกลาง
 
66 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เดชสุภา
2. เด็กชายนิพพิชฌน์  ภมรนาค
3. เด็กหญิงปัณฑา  สง่าแพทย์
 
1. นางสาวสุจินต์  หนูพัด
2. นางสาวชลิตา  โพธิสาร