สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงปาณิศา  ประดู่
 
1. นางจีรภัทร์  ทองย่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนัตถ์  ทับขันธ์
 
1. นายสถาพร  บุญเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยลาภ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์โต
3. เด็กหญิงอรรัมภา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
2. นางสาวใบเฟิร์น  ปุราชะทำมัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.82 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เกตุเนียม
2. เด็กชายพฤทร์  จันทโชติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนกร  ผมทำ
2. เด็กชายมนตรพล  ประสพผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด