สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลบไพลิน
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงโยสิตา  แสงวิมาน
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ผลส้ม
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายรพีภัทร  อาดำ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายสิรภัทร  ศรีจันทร์อยู่
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงประภากร  ลอยเกตุ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรัญญา  นูระบ๊าฟ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงขำ
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาลีเมาะ
2. เด็กหญิงวรินดา  ลอยเกตุ
3. เด็กชายสมยศ  แสนทวีสุข
 
1. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
2. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงขำ
2. เด็กชายอนันต์   คงบริสุทธิ์
 
1. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิดา  ดีเลิศ
 
1. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัจฉา  รั้วสำราญ
 
1. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จำปี
2. เด็กหญิงชลดา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงปาลิดา  นูระบ๊าฟ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
2. นางสาวอุทัย  พรหมพิมาลย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นิยม
2. เด็กหญิงอาราตรี  อาดำ
3. เด็กชายอุสมาน  มะหะหมัด
 
1. นางสาวอุทัย  พรหมพิมาลย์
2. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทิวากร  ลอยเกตุ
2. เด็กหญิงรุวิญา  อาดำ
3. เด็กหญิงอักรีมา  เนตรมิ่ง
 
1. นางสาวสมใจ   คนตรง
2. นางสาววาสนา  ยานสาร