สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปรุงวัฒนากร
 
1. นางสาวดารณี  อระไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชีวาพร  อ่อนเนตร
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุโภ
3. เด็กชายวสุธา  เฉลิมสุข
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุชานรี  กุลอ่อน
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 45 1. เด็กชายณพนธ์   ทองกุลศิริ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ไตรบัญญัติกุล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  แก้วสง่า
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพันธ์  คำชื่น
2. เด็กชายภาณุฤทธิ์  กันทะลือ
3. เด็กหญิงอารยา  กลั่นอ่ำ
 
1. นางจิตรโสภา  แสงศิลป์มณี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัตินี  ตินนาวร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เหมกุล
3. เด็กชายเอกวัตร  รวยภิรมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ
2. นางสาววันสิสาข์  ทองอุทุม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวิทช์  รวมสุข
2. เด็กชายพิริยากร  ตุงโสธานนท์
3. เด็กชายภาคิน  ซุ่ยหิรัญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ
2. นางสาววันสิสาข์  ทองอุทุม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกร  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงสุมาลี  เวชไทยสงค์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ทองฟู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ห่านตระกูล