สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรณิศ  อุดมศาสตร์พร
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กชายภูวนัตน์  ศรีฮัดฮาด
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายชัยเดช  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เจนใจ
3. เด็กหญิงอรนลิน  สะท้านธรณินทร์
 
1. นางสาวบังอร  กระจะจ่าง
2. นางกฤติยา  นาสมภักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจงกลรัตน์  พงศ์สุวรรณพร
 
1. นางสาวจินตนา  กลิ่นทอง