สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายครรชิต  มะหะหมัด
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงซินดาริน  ชาวชะไว
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  สมบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัชชา  อาดำ
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 31 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อาดำ
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 32 1. เด็กหญิงมีนา  ศิริพงษ์
2. เด็กชายวรรณชัย  วาริน
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ดินรัมย์
2. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญญา  ศิลพรม
2. เด็กชายเสกสรรค์  ภมรศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  ผมทา
2. นางสาวทินนภา  วัฒนะเหลา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจัสมิน  อาดำ
2. เด็กชายณัชชานนท์  อาดำ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พุทธพงศ์
4. เด็กหญิงตัสนีม  อาดำ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  อาดำ
6. เด็กหญิงนัสรียา  หอมจันทร์
7. เด็กหญิงนาวาร่า  อาดำ
8. เด็กหญิงลานนา  อาดำ
9. เด็กหญิงอนัญพร  สัจจาเจริญชัย
10. เด็กชายอนิรุตติ์  คำปน
11. เด็กหญิงอริญา  กองสอน
12. เด็กหญิงอริสรา  อาดำ
13. เด็กหญิงอัยมี  มะหะหมัด
14. เด็กหญิงอาทิตยา   หลีอินทร์
15. เด็กชายอานัฐชัย  ศรลอย
 
1. นางจุฑามาศ  เกื้อเสนาะ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์แก้ว
3. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
4. นางสาวกรระวี  ธนารัตน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงมารีนา  หอมจันทร์
 
1. นายสุริยะ  บัวศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายหฤษฎ์  อาดำ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์แก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงปพิชญา  อาดำ
 
1. นางจุฑามาศ  เกื้อเสนาะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกตุุมณี  อาดัม
 
1. นางสาวรสธร  ศรีคะเณย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อาดำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  อาดำ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  เทศพุ่ม
 
1. นายธงชัย  โพธิมงคล
2. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญา  ศิลพรม
2. เด็กหญิงณัจมา  แจะแว
3. เด็กหญิงโซเฟีย  สอนดี
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวรสธร  ศรีคะเณย์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาตีมะห์  สง่าดำ
2. เด็กหญิงฟารีดา  จิตรชาญชัย
3. เด็กหญิงสุธิชา  โตบางป่า
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นายสุริยะ  บัวศิริ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ   มูฮำหมัดสลาม
2. เด็กชายวราวุธ  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันต๊ะพรมมา
2. นางสาวนภัสนันท์  แก้วพิมพ์