สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 1. เด็กชายไพโรจน์  นิติธรรม
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  ชุ่มน้อย
2. เด็กหญิงธนารีย์  เบี้ยทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  เจิมราช
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
2. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญประคม
 
1. นางสาวมณีวรรณ  แหวนหล่อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพหิรัญ
3. เด็กหญิงศิริพร  สำโรง
4. เด็กหญิงอรธิชา  ใจกล้า
5. เด็กหญิงอลิษา  ศรีวิชัย
 
1. นางชัชญามล  แสงสุวรรณ
2. นายพยับ  ปิ่นแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงอามีนะ  หมัด
 
1. นางสาวลัดดา  อิ่มอกใจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ช่วยแสง
 
1. นางสาวสุวิวรรณ  วสุธาผาภูมิ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลวรา  กังศิริ
 
1. นางสาวสุวิวรรณ  วสุธาผาภูมิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายธีระพงศ์  สุดลา
 
1. นางสาวกัญญากาญจน์  มะโนมัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายนนทกานต์  พากเพียร
 
1. นางสาวภูษณิษา  ม่วงเกษม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงวริสรา  แสงภักดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  -
2. เด็กหญิงธันย์สุดา  อู่ทอง
3. เด็กหญิงนัทธมน  วิเชียรชัย
4. เด็กหญิงมนัญญา  ไมย์แสนสุข
5. เด็กหญิงรีสา  -
6. เด็กหญิงลดาภรณ์  หมั่นประสงค์
 
1. นายบุญสม  แก้วกันยา
2. นายสุวิจักษณ์  มะลิรัมย์
3. นายณัฐนันท์  วิริยาธนาโชติ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาศทยาคุณ
2. เด็กหญิงธิดามณี  วงศายันต์
3. เด็กหญิงนวพร  ทองบ่อ
 
1. นางภูษณิษา  ม่วงเกษม
2. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กชายคเณศ  มาบุญธิสาร
2. เด็กหญิงวรรณา  สวนสิน
3. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  แซ่ม้า
 
1. นายณัฐนันท์  วิริยาธนาโชติ
2. นางจรรยา  ลิ้มทอง
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราารักษ์  อยู่มั่น
2. เด็กชายวิทยา  อ้วนพรมมา
3. เด็กชายอดิเทพ  สนั่นรัมย์
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
2. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุวัชญ์  ท้วมอ่ำ
2. เด็กชายสิรดนัย  เชียงไขแก้ว
3. เด็กชายสุภัทร  กรีเมธ
 
1. นางณัฐภรณ์  ลิ้มทอง
2. นายจิรวัฒน์  บรรจงรังสิพร
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณฐพล  เทศธรรม
2. เด็กชายนครินทร์  นามพูน
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชุมผาง
 
1. นางชัชญามล  แสงสุวรรณ
2. นายพยับ  ปิ่นแก้ว