สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาลาพัน สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 62 1. เด็กหญิงรุ่งรวิน   บัวรัตน์
 
1. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงฟ้าพราว   ทองเหลือ
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 75 1. เด็กหญิงญาดาณัฐ   ตอรบรัมย์
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แจ่มสว่าง
 
1. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา   สว่างใจ
 
1. นายกำพล  ประคุปตานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   ศักดาเดช
2. เด็กชายอรัญวัฒณ์   ชัยมานิตย์
 
1. นางสาวดาราวรรณ   กล่อมเกลี้ยง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นวลแจ้ง
2. เด็กชายธีรวุฒิ   นางวงศ์
 
1. นายสมคะเน   ดาษดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชสิณีย์   ขัดชมา
2. เด็กชายพีรวิชญ์   ดอนคงมี
 
1. นางสาวดาราวรรณ   กล่อมเกลี้ยง
2. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 1. เด็กหญิงอภัสสร   ชุมทอก
2. เด็กชายเรวัตร   สมานมิตร
 
1. นางมัณฑนา   อินทวงษ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวกมลรัตน์   ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงครีมมา   พรชัย
3. เด็กชายชัยวัฒน์   นวนแจ้ง
4. เด็กหญิงประภัสสร   อร่ามคำ
5. นางสาวยาใจ   ผอบทอง
6. เด็กชายรัชชานนท์   นามครบุรี
7. เด็กชายรัชพากษ์   แว่นกลาง
8. เด็กหญิงวนิดา   สว่างใจ
9. เด็กชายวันชนะ   อิ่มนุ้ย
10. เด็กชายสหรัค   คำโคตรสูญ
11. นายอธิบดี   ไชยราช
12. เด็กชายอนุชา   มงกุฏแก้ว
13. เด็กหญิงอภิรดี   มุ่งลายกลาง
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์   แสนพรม
15. เด็กชายเหมรัศม์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายสมคะเน   ดาษดา
2. นางอารมณ์   คำสวัสดิ์
3. นางสาววรวรรณ์   จิตต์ผ่อง
4. นายกำพล   ประคุปตานนท์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นวลแจ้ง
2. เด็กชายธีรวุฒิ   นางวงศ์
 
1. นายสมคะเน  ดาษดา
2. นางสาวสุนทรียา   ละอองเภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรดนัย   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายศุภากร   แบขุนทด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สามสี
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นกเสวก
 
1. นางสาวณัฑชา   แสงนิล
2. นายกำพล   ประคุปตานนท์
3. นางสาววรวรรณ์   จิตต์ผ่อง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - - - 1. นางสาวกมลรัตน์   ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงครีมมา   พรชัย
3. นางสาวยาใจ   ผอบทอง
4. เด็กชายรัชชานนท์   นามครบุรี
5. เด็กชายรัชพากษ์   แว่นกลาง
6. เด็กหญิงวนิดา   สว่างใจ
7. เด็กชายวันชนะ   อิ่มนุ้ย
8. นายอธิบดี   ไชยราช
9. เด็กชายอนุชา   มงกุฏแก้ว
10. เด็กชายเหมรัศม์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายสมคะเน   ดาษดา
2. นางสาวดาราวรรณ   กล่อมเกลี้ยง
3. นายกำพล   ประคุปตานนท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   บัวยัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เชื้อจำรูญ
 
1. นางสาวสุนทรียา   ละอองเภา
2. นางสาวเลิศลักขณา   อัมพรพืช
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   อาจสูงเนิน
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ศรีสุด
3. เด็กหญิงปวริศา   อ่อนงาม
 
1. นางสาวเลิศลักขณา   อัมพรพืช
2. นางสาวณัฑชา   แสงนิล
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา   ทัดทอง
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ชัยมานิตย์
3. เด็กชายสิงหา   ลีหล้าน้อย
 
1. นางอารมณ์   คำสวัสดิ์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   บุญเรืองศรี
2. เด็กหญิงตรีลดา   ดอนคงมี
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา   แก้วโผงเผง
 
1. นางอารมณ์   คำสวัสดิ์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร