สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ภู่หงส์
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ด้วงขาว
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงรัตนมณี  กองแก้ว
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ้อยตาล
2. เด็กชายเมธัส  ทรัพย์ใหญ่
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
2. นายสวง  แสงเทศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.9 เงิน 5 1. เด็กชายมงคล  จันทร์ขาว
 
1. นางวรรศมล  มั่งเรือน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงพรพิมล  แตงอ่อน
2. เด็กชายเปมากร  เต้มีย์
 
1. นางสาววลีพร  ทองสอน
2. นายเอนก  โยธายุทธ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายสุทิศ  จำปาเทศ
2. เด็กชายสุริยา  ค่อมสิงห์
3. เด็กชายสุรเทพ  น้อยหาญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แสงสี
2. นางสาววลีพร  ทองสอน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุรคนธ์
2. เด็กชายชนัชพร  ภู่เทศ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยิ้มงาม
 
1. นายสวง  แสงเทศ
2. นายประสิทธิ์  สุขประเสริฐ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.3 เงิน 9 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงอามาตร์
3. เด็กหญิงเบญจมพร  สวนดี
 
1. นายสวง  แสงเทศ
2. นายประสิทธิ์  สุขประเสริฐ