สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณิสรา  หงันเปี่ยม
 
1. นางสาวฟาตีมุ๊  มาราวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง
 
1. นางโสภิต  เกิดผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงพจมาน  ไชยวารินทร์
 
1. นางโสภิต  เกิดผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุภัสสร  รถมณี
 
1. นางสาวธนิตา  สมใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายทักษดนัย  กระแสโสม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญจอม
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  ตะนุเรือง
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  ครองแห้ง
 
1. นางสาวฟาตีมุ๊  มาราวี
2. นางโสภิต  เกิดผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  กิมหงวน
 
1. นายชัยยา  บุญโต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายชณากร  คำอยู่
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  พวงพันธ์
 
1. นายชัยยา  บุญโต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีทำมา
2. เด็กหญิงปนิตตา  ผ่องกาไสย
3. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวจิราพร  จำปาเทศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายปาณวัฒน์  กิตติกมลพันธุ์
2. เด็กหญิงวรรณกร  จรัสเศรษฐสิริ
 
1. นางสาวจิราพร  จำปาเทศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.46 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายธนวรรธห์  เหล่าทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.19 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายนปนต  เล็กเจริญสุข
2. เด็กชายพศวัต  อ่อนละออ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พินิจทรัพย์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร์  ดอนดี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแข็ง
4. เด็กหญิงศิริพร  วงศรีลา
5. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  จักษุจินดา
3. เด็กหญิงมาริสา  รอดนิ่ม
4. เด็กชายสุวิชชา  กัญจน์กุลวัส
5. เด็กหญิงเพชรธาดา  รุ่งอรุณแสงนภา
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
2. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.67 ทอง 15 1. เด็กหญิงเปมิกา  พินเผือก
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  รบศึก
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่เลี่ยง
2. เด็กชายนัทพล  ลีน้อย
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ทองเชื้อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.33 เงิน 79 1. เด็กหญิงกชกร  แย้มยิ้ม
2. เด็กชายบูณยภู  สิงคเวหน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนกฤติ  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นายสนธยา  ช่างเพ็ชรผล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิยากร  บวรโมท
 
1. นางวราภรณ์  เนาเพ็ชร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญทอง
 
1. นางวราภรณ์  เนาเพ็ชร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีชัย  เนยไธสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คำปอม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรินรดา  บุญงามขำ
 
1. นายพงศ์พันธ์  จริตรัมย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 32 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพงศ์พันธ์  จริตรัมย์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  โกกาศก
2. เด็กชายชัชพิมุข  เลี่ยนชอบ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับบุรี
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พินิจทรัพย์
5. เด็กหญิงปริยาภัทร์  ดอนดี
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแข็ง
7. เด็กหญิงศิริพร  วงศรีลา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  มาตย์สอน
9. เด็กชายสุวิชชา  กัญจน์กุลวัส
10. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
2. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
3. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นะเรนรัมย์
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายชูวิทย์  ศรีปัจฉิม
2. เด็กชายติณณภพ  ภาคำ
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ภูบัวบาน
4. เด็กชายสรวิชญ์  อินทุใส
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  กิมหงวน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัจฉิมา
 
1. นายสนธยา  ช่างเพ็ชรผล
2. นายชัยยา  บุญโต
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชาริดา  พัฒนคร้าย
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สูงสันเขต
3. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นางวราภรณ์  เนาเพ็ชร
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 36 1. เด็กชายธนัตถ์  พงษ์ดี
2. เด็กหญิงเปรมมาฆ  บุญสอน
 
1. นางสาววรางคณา  ผลเงาะ
2. นางสาวสุพรทิพย์  กุแก้ว
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายปิตุภัค  ช่วยเมืองปักษ์
2. เด็กชายพิชรินทร์   ยันตศาสตร์
 
1. นางสาววรางคณา  ผลเงาะ
2. นางสาวสุพรทิพย์  กุแก้ว
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายทีฆทัศน์  นุเสน
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  บุญโฉม
3. เด็กหญิงอริสรา  นครคุปต์
 
1. นางสาววรางคณา  ผลเงาะ
2. นางสาวสุพรทิพย์  กุแก้ว
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เจริญพร
3. เด็กหญิงเมธาพร  ด้วงอุไร
 
1. นางสาวจรินทร  ประดิษฐกูล
2. นางสาวจินตนา  พิศหนองแวง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.3 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สายเรือง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เจาะดี
3. เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง
 
1. นางสมร  บุญเลิศ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐนิฌา  นันทสูน
2. เด็กหญิงนพมาศ  มังกร
3. เด็กหญิงนภสร  วงค์ศิริ
 
1. นางสาวจรินทร  ประดิษฐกูล
2. นางสาวจินตนา  พิศหนองแวง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจันทิชา  เมฆสุวรรณ
2. เด็กหญิงนราทิพย์  แสนละมูล
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวจรินทร  ประดิษฐกูล
2. นางสาวจินตนา  พิศหนองแวง
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 47 1. เด็กหญิงชมนาด  ประกิ่ง
2. เด็กชายธนกร  ไอทา
3. เด็กชายเวสชัยยัณต์  อรรคมะเสาร์
 
1. นางณัฐนันท์  สุขสม
2. นางสาวนภวรรณ  สำราญราษฎร์
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  เหนือกระโทก
2. เด็กหญิงดารุณี  มอบกระโทก
3. เด็กหญิงปัดณดา  วรรณศักดิ์เจริญ
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  เติมสุข
2. นางสาวพิณัชนาถ  จันทระกระจ่าง