สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง
 
1. นางโสภิต  เกิดผล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  กิมหงวน
 
1. นายชัยยา  บุญโต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายชณากร  คำอยู่
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.46 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายธนวรรธห์  เหล่าทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.19 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายนปนต  เล็กเจริญสุข
2. เด็กชายพศวัต  อ่อนละออ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนกฤติ  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นายสนธยา  ช่างเพ็ชรผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญทอง
 
1. นางวราภรณ์  เนาเพ็ชร