สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะแก สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงอินทิราพร   วิบูลย์ธนากร
 
1. นางกัญญา  มหาพิรุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัยนา  ดิษฐมา
 
1. นายเสนอ  เจริญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรปรียา  เรืองสมบัติ
 
1. นางวนัสพร  สำนักดีวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายเสนอ  เจริญธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกชกร  พลอยเขียว
 
1. นางลำดวน  พิกุลเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
 
1. นางวรพร  ทองคำภัชเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายศิวกร  สอนชัย
 
1. นางติภาพร  พัชรานุกูลการ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  คานงาม
2. เด็กหญิงกันตพร   แสงสุธา
3. เด็กชายทวีชัย   คีรีคามสุข
4. เด็กหญิงนันทิพร  วิโรจน์สกุล
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุ่มไทร
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
2. นางสาวณัฐภัส  ทองสีสังข์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 76 1. เด็กชายปฏิญญา   ศิลปี
2. เด็กหญิงภัทรภร  มีศิลป์
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
2. นางสาวณัฐภัส  ทองสีสังข์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมบุตร
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ชมทวี
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  รัชตะนาวิน
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงเด็กชุติมา  รัชตะนาวิน
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงพัชธิชา  จันทร์นุช
2. เด็กหญิงศรัณยา   ประหยัดผล
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
2. นางสาวณัฐภัส  ทองสีสังข์