สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างภพ สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชื่นพอใจ
2. เด็กชายศศลักษณ์  โชติช่วง
 
1. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
2. นายสุทธิรักษ์  ธัมมะปัดโต
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัมมะสิงห์
2. เด็กหญิงญาดา  คำวัตร์
3. เด็กหญิงประภัสสร  สิมมาวงค์
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งสา