สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟืองคำ
 
1. นายชยานนท์  กอกจำเริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์มะณี
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เชื้อพรมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายลัทธมล  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เชื้อพรมมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกิตติยา  พุ่มแพ
2. เด็กชายปัจวีย์  ดิษฐ์บรรจง
3. เด็กชายอานนท์  สมบัติวงค์
 
1. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายพรชัย  เจียมตน
2. เด็กหญิงลักษณา  จงประสพโชคชัย
 
1. นางไพรวัลย์  อ่อนพลัด
2. นางสาววรรณรัตน์  ทองชมภูนุช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยังสมุทร
2. เด็กชายธีรโชติ  แววมณี
 
1. นางไพรวัลย์  อ่อนพลัด
2. นางสาววรรณรัตน์  ทองชมภูนุช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 22 1. เด็กชายธีรพล  เพ็ชรบัว
 
1. นางสาววรยา  วรประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงแวววรรณ  โคมกระจ่าง
 
1. นางสาวพิมม์มาดา  ชาปลิก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายศตพร  พวงอ่อน
 
1. นายอนุชา  ป้อมดำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงอรุณพร  แสงคำ
 
1. นางสาววรยา  วรประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผลโภชน์
 
1. นายภัทรกิติ์  สมบูรณ์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 21 1. เด็กชายรัชชานนท์  สนชาวไพร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มีอนันต์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูราศรี
 
1. นางสุพัทตรา  ขาวเมฆ
2. นางศิวพร  พึ่งมั่น