หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 26 70 36
2 005 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 56 137 96
3 006 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 61 128 99
4 007 โรงเรียนคลองพระอุดม 24 41 34
5 008 โรงเรียนคลองลากค้อน 20 43 29
6 009 โรงเรียนคลองลาดช้าง 35 60 50
7 010 โรงเรียนคลองสระ 5 12 5
8 011 โรงเรียนคลองสอง 40 90 54
9 012 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 74 161 117
10 013 โรงเรียนคลองห้า 44 86 58
11 014 โรงเรียนจารุศรบำรุง 22 46 35
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 8 26 16
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 23 46 27
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 10 19 13
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 50 112 72
16 022 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 58 113 69
17 023 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 8 17 10
18 021 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 64 147 93
19 016 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 19 31 21
20 033 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 64 152 102
21 034 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 2 2 2
22 035 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 18 65 30
23 041 โรงเรียนบึงเขาย้อน 42 108 61
24 042 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 45 83 54
25 036 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 5 5 5
26 037 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 46 86 66
27 038 โรงเรียนบ้านบึง 19 38 28
28 045 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 67 182 106
29 047 โรงเรียนปากคลองสอง 13 22 19
30 052 โรงเรียนลำสนุ่น 66 121 88
31 053 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 14 27 19
32 055 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 20 36 24
33 056 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 19 39 26
34 058 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 48 104 74
35 060 โรงเรียนวัดจันทาราม 8 20 15
36 061 โรงเรียนวัดฉาง 21 39 29
37 062 โรงเรียนวัดชินวราราม 40 100 62
38 064 โรงเรียนวัดดาวเรือง 24 46 29
39 065 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 38 68 52
40 066 โรงเรียนวัดถั่วทอง 13 24 18
41 067 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 29 75 48
42 069 โรงเรียนวัดนาวง 45 118 68
43 073 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 22 49 37
44 074 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 47 115 73
45 075 โรงเรียนวัดบัวหลวง 34 66 51
46 076 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 25 30 27
47 077 โรงเรียนวัดบางคูวัด 32 82 52
48 081 โรงเรียนวัดบางนา 13 27 21
49 082 โรงเรียนวัดบางพูน 60 147 99
50 078 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 34 64 46
51 079 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 19 33 26
52 080 โรงเรียนวัดบางเตยใน 11 29 20
53 072 โรงเรียนวัดบ่อทอง 13 18 17
54 071 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 24 56 32
55 083 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 18 36 19
56 085 โรงเรียนวัดปทุมทอง 13 32 20
57 088 โรงเรียนวัดผลาหาร 20 59 36
58 089 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 35 111 61
59 093 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 0 0 0
60 094 โรงเรียนวัดมะขาม 19 37 32
61 095 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 47 91 69
62 097 โรงเรียนวัดรังสิต 29 52 44
63 098 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 13 16 13
64 099 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 17 32 24
65 100 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 5 16 6
66 102 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 7 15 10
67 103 โรงเรียนวัดสว่างภพ 25 45 34
68 104 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 12 31 23
69 105 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 3 5 3
70 106 โรงเรียนวัดสะแก 14 20 17
71 107 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 38 68 55
72 108 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 22 36 30
73 109 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 10 29 12
74 110 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 30 80 50
75 111 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 21 38 24
76 112 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 34 65 46
77 057 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 33 76 52
78 063 โรงเรียนวัดเชิงท่า 10 20 16
79 068 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 55 124 82
80 070 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 19 31 25
81 087 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 40 75 51
82 090 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 11 22 13
83 096 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 12 20 13
84 101 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 12 18 16
85 059 โรงเรียนวัดโคก 8 12 10
86 084 โรงเรียนวัดโบสถ์ 25 38 33
87 091 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 12 30 12
88 092 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 9 18 15
89 113 โรงเรียนวันครู 2502 55 195 95
90 115 โรงเรียนศาลาพัน 18 56 29
91 116 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 14 26 20
92 117 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 65 138 102
93 118 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 5 6 6
94 122 โรงเรียนสามวาวิทยา 27 54 42
95 123 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 25 55 42
96 125 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 0 0 0
97 127 โรงเรียนสุลักขณะ 35 63 47
98 128 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 15 24 19
99 133 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 57 136 83
100 137 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 66 123 93
101 141 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 26 44 33
102 015 โรงเรียนเจริญวิทยา 19 32 27
103 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 74 152 108
104 054 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 51 163 84
105 001 โรงเรียนกันตวรรณ 0 0 0
106 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ 0 0 0
107 025 โรงเรียนดวงพร 0 0 0
108 026 โรงเรียนทวิวิชช์ 0 0 0
109 031 โรงเรียนนภสร 29 46 42
110 032 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 38 77 55
111 039 โรงเรียนบ้านพลอย 0 0 0
112 040 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 34 80 41
113 043 โรงเรียนประคองศิลป์ 2 6 2
114 044 โรงเรียนประชุมวิทยา 0 0 0
115 046 โรงเรียนปัญญวิทย์ 17 36 27
116 048 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 30 56 44
117 049 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 9 34 18
118 050 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ 0 0 0
119 051 โรงเรียนรังสิตวิทยา 14 19 14
120 114 โรงเรียนวิภารัตน์ 0 0 0
121 119 โรงเรียนสาธิตปทุม 10 16 14
122 121 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 29 65 33
123 124 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 17 20 14
124 126 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 64 173 72
125 129 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 0 0 0
126 130 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 0 0 0
127 131 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 6 4
128 134 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 6 4
129 135 โรงเรียนอนุบาลผลิใบ 0 0 0
130 138 โรงเรียนอนุบาลสุขใจ 0 0 0
131 139 โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ 0 0 0
132 136 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 2 6 2
133 140 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 6 4
134 142 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา 0 0 0
135 143 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 35 64 41
136 024 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 38 81 48
137 003 โรงเรียนโกลบอลอินเดียน 0 0 0
138 086 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 0 0 0
139 132 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 0 0 0
140 027 โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม 0 0 0
141 028 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 52 106 79
142 029 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 19 46 26
143 120 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19 27 19
รวม 3381 7302 4859
12161

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางประทิน เย็นทรวง 089 796 0581 email : parthin54@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]