สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี 17 3 1 21 24 3 1 1 28
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 8 11 2 21 23 4 1 1 28
3 บ้านโปร่งสะเดา 8 6 0 14 19 4 3 0 26
4 บ้านบุพราหมณ์ 7 1 7 15 18 8 5 1 31
5 บ้านวังรี 7 1 2 10 10 1 0 0 11
6 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 6 6 5 17 21 5 6 1 32
7 บ้านบุสูง 6 5 2 13 16 5 2 0 23
8 บ้านแก่งดินสอ 5 2 1 8 10 6 0 1 16
9 ชุมชนบ้านสำพันตา 5 1 0 6 11 0 0 0 11
10 บ้านตรอกปลาไหล 5 0 0 5 6 4 1 0 11
11 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 12 7 23 23 9 6 2 38
12 วัดโคกอุดม 4 5 0 9 13 1 0 0 14
13 อนุบาลกบินทร์บุรี 4 4 3 11 13 8 4 0 25
14 บ้านราษฎร์เจริญ 4 3 4 11 12 3 0 0 15
15 บ้านไทยเจริญ 4 3 2 9 9 1 0 0 10
16 สายมิตรศึกษา 4 1 0 5 6 0 2 0 8
17 บ้านพระปรง 3 4 5 12 17 12 2 4 31
18 บ้านโปร่งใหญ่ 3 2 5 10 12 5 4 6 21
19 อนุบาลนาดี 3 2 2 7 9 3 2 3 14
20 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 3 2 1 6 6 5 0 1 11
21 วัดโคกป่าแพง 3 1 3 7 6 6 4 0 16
22 บ้านบุเสี้ยว 3 1 2 6 6 4 0 0 10
23 บ้านเขาด้วน 3 1 1 5 6 1 1 1 8
24 บ้านเขาไม้แก้ว 2 4 1 7 8 2 1 2 11
25 บ้านหนองสองห้อง 2 3 1 6 7 3 1 4 11
26 บรรหารวิทยา 2 2 2 6 9 3 2 1 14
27 วัดศรีสวัสดิ์ 2 1 2 5 9 0 3 1 12
28 บ้านหนองอนามัย 2 1 0 3 4 2 3 1 9
29 บ้านโนนสูง 2 1 0 3 3 2 1 0 6
30 วัดเกาะแดง 2 0 1 3 4 3 3 0 10
31 บ้านโคกสั้น 2 0 1 3 3 3 5 2 11
32 บ้านเขาปูน 2 0 1 3 3 3 0 0 6
33 วัดหาดสูง 2 0 1 3 3 1 0 1 4
34 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 2 0 0 2 3 3 2 0 8
35 บ้านวังบัวทอง 2 0 0 2 3 1 0 2 4
36 บ้านคลองมะไฟ 1 6 2 9 11 0 1 1 12
37 บ่อทองวิทยา 1 5 1 7 7 2 2 1 11
38 บ้านกุงประชาสรรค์ 1 3 2 6 16 8 7 2 31
39 บ้านคลองหันแดง 1 3 2 6 8 0 1 1 9
40 บ้านโคกกระจง 1 3 1 5 4 2 0 0 6
41 บ้านหนองศรีวิชัย 1 2 6 9 9 4 2 0 15
42 บ้านวังดินสอ 1 2 3 6 10 1 3 0 14
43 บ้านหินเทิน 1 2 2 5 5 1 1 6 7
44 บ้านหนองแหน 1 2 1 4 4 4 0 1 8
45 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1 2 0 3 5 1 2 0 8
46 บ้านเขาถ้ำ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
47 บ้านท่าสะตือ 1 2 0 3 3 2 2 1 7
48 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
49 บ้านขุนศรี 1 1 2 4 4 4 1 0 9
50 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 5 4 1 5 10
51 บ้านทับลาน 1 1 0 2 3 1 1 0 5
52 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2 6 1 2 9
53 บ้านคลองสิบสอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านโนนแสนสุข 1 0 3 4 5 4 0 0 9
55 วัดรัตนชมภู 1 0 2 3 2 5 2 2 9
56 วัดวัฒนารังษี 1 0 1 2 3 0 1 0 4
57 บ้านวังกวาง 1 0 1 2 1 0 0 2 1
58 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1 0 0 1 4 0 2 0 6
59 บ้านคลองตาหมื่น 1 0 0 1 3 3 1 1 7
60 บ้านทุ่งแฝก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านคลองอุดม 1 0 0 1 1 1 1 1 3
62 บ้านหนองนาใน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
63 วัดตันทาราม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านหนองช้างลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 เทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดราษฎร์รังษี 0 3 0 3 3 1 1 1 5
68 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 0 2 4 6 7 0 4 2 11
69 วัดปากแพรก 0 2 2 4 4 0 0 0 4
70 บ้านคลองร่วม 0 2 1 3 4 1 0 0 5
71 วัดวังหวาย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
72 วัดสารวนาราม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
73 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
74 วัดโคกขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 0 0 1 1
76 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองประดู่ 0 1 0 1 0 0 1 1 1
78 บ้านวังมะกรูด 0 0 4 4 3 2 0 0 5
79 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
80 เจียหมิน 0 0 2 2 2 2 1 0 5
81 บ้านหนองหอย 0 0 2 2 1 2 3 2 6
82 บ้านชำโสม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
83 บ้านกม.๘๐ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
84 วัดจันทรังษีถาวร 0 0 1 1 2 1 0 1 3
85 บ้านหนองตะแบก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
86 บ้านนาคลองกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 วัดย่านรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านโคกกระท้อน 0 0 0 0 2 4 1 1 7
89 บ้านท่าอุดม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
90 บ้านกระเดียง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
91 บ้านคลองตามั่น 0 0 0 0 1 5 2 1 8
92 บ้านอุดมบรรพต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านโคกหอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดเนินสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านเขากระแต 0 0 0 0 0 2 2 1 4
99 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
100 บ้านคลองระกำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
101 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านคลองเจ้าแรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
105 จันทร์กระจ่างศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านทด 0 0 0 0 0 0 0 3 0
108 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 174 147 119 440 550 218 124 80 892