หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวจริญญา สระโกฎิโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางมลรัก แก้วพันตาโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี ภาระอุตส่าห์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธื์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรธนา จงจันทร์ทาโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางโสภิญ ถึกไทยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เรือนน้อยโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ เชาวกิจโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ขุนเภาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ช่วงเปียโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ธรรมมาโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ อาจโยธาโรงเรียนวัดวังหวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมฤทัย ข่ายทองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ แดงพรมโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา เกตุแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เกตุแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเอกชัย ประทุมทองโรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ แอดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
2. นายนคร เหมนาคโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพนิตพิชชา พูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เลี่ยมดีโรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ บุตทศโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สีด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองเกลี้ยงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวัชรพงษ์ วีระวัฒน์โรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ สงค์แก้วโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโสภา บุญเพ็งโรงเรียนวัดโคกป่าแพงประธานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประนอม เรืองทิพย์โรงเรียนบ้านคลองมะไฟกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ พลเสนโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
2. นางสาวจิตตรา ดวงสีทาโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ พลเสนโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายปิยะ ยอดวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายปิยะ ยอดวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชุลีพร ฤทธิบุญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา คำมิ่งโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรสิฐ ลากุลโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายต่อศักดิ์ ชัยยันโตโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเด่น เกตุบรรจงโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายจิรานุวัฒน์ ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุวรรณโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
3. นางรัชนีกร กระจ่างโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายประมวญ เงินมาโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ พุทธาธรรมโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายจิรานุวัฒน์ ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุวรรณโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
3. นางรัชนีกร กระจ่างโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายประมวญ เงินมาโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ พุทธาธรรมโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจิรานุวัฒน์ ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุวรรณโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
3. นางรัชนีกร กระจ่างโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายประมวญ เงินมาโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ พุทธาธรรมโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย มานะกิจโรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี โชติสนธิ์โรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล พงษ์อาภาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางชลอ ชาญวิเศษโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประภาวดี โชติสนธิ์โรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
2. นายฉัตรชัย มานะกิจโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางนิรมล พงษ์อาภาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางชลอ ชาญวิเศษโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประภาวดี โชติสนธิ์โรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
2. นายฉัตรชัย มานะกิจโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางนิรมล พงษ์อาภาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางชลอ ชาญวิเศษโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางประทิน วินัยพานิชโรงเรียนอนุบาลนาดีประธานกรรมการ
2. นางปนิตตา ตันงามโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
3. นางดวงใจ เจริญพรโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา อินทวิเศษโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มะเฟืองโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี อัตกลับโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
2. นางชัญนิษฐาภัค พันธุ์กิติยะโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา ก้อนภูธรโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวญาณิศา ตันสารโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางดวงพร ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจินตนา ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ราศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
3. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางทิพวัน อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านพระปรงกรรมการ
5. นางระเบียบ ทิพโกมลโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ราศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
3. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางทิพวัน อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านพระปรงกรรมการ
5. นางระเบียบ ทิพโกมลโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ชมภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ราศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
3. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางทิพวัน อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านพระปรงกรรมการ
5. นางระเบียบ ทิพโกมลโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา ไชยทำโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
2. นางปัทจิมา ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนบ้านโคกหอมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา นันมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางยุภาพร พิมพ์สาโรงเรียนบ้านคลองสิบสองกรรมการ
4. นางถาวร วีระกุลโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ กาทาสีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนบ้านโคกหอมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา นันมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางยุภาพร พิมพ์สาโรงเรียนบ้านคลองสิบสองกรรมการ
4. นางถาวร วีระกุลโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ กาทาสีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนบ้านโคกหอมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา นันมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางยุภาพร พิมพ์สาโรงเรียนบ้านคลองสิบสองกรรมการ
4. นางถาวร วีระกุลโรงเรียนบ้านทับลานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ กาทาสีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
2. นายสุวิทยา นาสืบโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายธานี อุทาพงษ์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
5. นายมานพ นวลสนิทโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมานพ นวลสนิทโรงเรียนวัดรัตนชมภูประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นายสุวิทยา นาสืบโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายธานี อุทาพงษ์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมานพ นวลสนิทโรงเรียนวัดรัตนชมภูประธานกรรมการ
2. นายธานี อุทาพงษ์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสุวิทยา นาสืบโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายมานพ นวลสนิทโรงเรียนวัดรัตนชมภูประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นายสุวิทยา นาสืบโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายธานี อุทาพงษ์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
2. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
4. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
5. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกรัณย์ เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ แนวสูงโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)กรรมการ
5. นายมานิตย์ น้อมชอบโรงเรียนวัดโคกป่าแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
4. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
4. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เก้าลิ้มโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสมทรง นวลสนิทโรงเรียนวัดเกาะแดงกรรมการ
6. นายธราพงษ์ อุ่นสุขโรงเรียนวัดรัตนชมภูกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ สุทธิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นายพรชัย ไพรหาญโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายไกรสร พรเลิศโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ สุทธิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นายพรชัย ไพรหาญโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายไกรสร พรเลิศโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ สุทธิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นายพรชัย ไพรหาญโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายไกรสร พรเลิศโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ องค์ยาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางอาจารี อ้อนคำภาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ องค์ยาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางอาจารี อ้อนคำภาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ องค์ยาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางอาจารี อ้อนคำภาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ องค์ยาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางอาจารี อ้อนคำภาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกระเดียงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา บุญเจียมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นกรรมการ
3. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ อรรคนิมาตย์โรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกระเดียงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา บุญเจียมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นกรรมการ
3. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ อรรคนิมาตย์โรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา บุญเจียมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นกรรมการ
2. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ อรรคนิมาตย์โรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกระเดียงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา บุญเจียมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นกรรมการ
3. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ อรรคนิมาตย์โรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา มิ่งฉายโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
4. นางสิรินาฏ กองมงคลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ไชยริรัมย์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา มิ่งฉายโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
4. นางสิรินาฏ กองมงคลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ไชยริรัมย์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกระเดียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา มิ่งฉายโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรา ไชยริรัมย์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสิรินาฏ กองมงคลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจารุณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรา ไชยริรัมย์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางสิรินาฏ กองมงคลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
5. นางสาวจิตติมา มิ่งฉายโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
3. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางสุภาพร อิ่มจิตร์โรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นายพงศ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
4. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลกรรมการ
4. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
6. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลกรรมการ
4. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
6. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
4. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
5. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
4. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
5. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางดาเราะ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านคลองร่วมกรรมการ
3. นางชูศรี งอพาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางวิรยา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองอนามัยกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ จรัสเนตินันท์โรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรวรรณ สระทองแร่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายบัว ชัชวาลย์โรงเรียนอนุบาลนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวหิรัญญา ภูนาแร่โรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
3. นางสาวกชกร เกษหอมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทวีร์ พงษ์นาคโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สีด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ พลเสนโรงเรียนบ้านบุสูงประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วีระวัฒน์โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)กรรมการ
2. นายวงศกร เดชโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวงศกร เดชโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ สหุนาฬุโรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวลำใย ทูคำมีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วีระวัฒน์โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา วีระวัฒน์โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ พลเสนโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ พลเสนโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ กองทองโรงเรียนบ่อทองวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา เปี่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
2. นางละมูล สิงหลสายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละมูล สิงหลสายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุธีกานต์ แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธีกานต์ แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านวังมะกรูดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรีประภา เหมนาคโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางธัญญรัตน์ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุญเรือน ดอนมอญโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภิญ ถึกไทยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ พรมภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองระกำกรรมการ
3. นางขวัญฐิติ ชาวนาโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
4. นายสุนัน ด่านขับต้อนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
5. นางสำเนียง จันดรโรงเรียนอนุบาลนาดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ โดยคำดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตากรรมการ
2. นางสุปราณี โคว้ตระกูลโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางสมใจ บุลันรัมย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
4. นางภณิดา พลอยนิลโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลกรรมการ
4. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
6. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอภิญญา เปี่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
2. นางละมูล สิงหลสายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลำใย ทูคำมีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลำใย ทูคำมีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลกรรมการ
4. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
6. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แก้วศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พันนิทาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลกรรมการ
4. นางณิชกุล วัคจันทร์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นางประภาพร โกมาลย์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์กรรมการ
6. นางสมหมาย พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]