รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แขกพงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ใจยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม
 
1. นางจิดาภา  ชยพัชรกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พลสุวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ทับเสือ
 
1. นางนิตยา  ประเสริฐพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงดรีม  สมาน
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชุติมน  อ้นจันทร์
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกำไล  สายดี
 
1. นายพรรษา  ไพรเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ธรรมสกุลเลิศ
 
1. นางสาวจงจิต  วงศ์สมาโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จตุรัส
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย
2. เด็กหญิงจิดาภา   สมเชื้อ
3. เด็กหญิงศุกัญญา   ฉ่ำเสนาะ
 
1. นางสาวนนนินันท์  จันมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงณภัทรตา  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงนันทวดี  เสาร์วงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นาแล
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
2. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายธนเทพ  นาเละ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  คำดวง
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
2. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์
 
1. นางมาลัย  แววศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   เนินยอด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   จำเพียร
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ปั้นนกเขียว
 
1. นางดวงพร   วุฒิยาสาร
2. นางอ่อนจันทร์   นิยมวิทยาพัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ม่วงกล่อม
2. เด็กหญิงธารนที   เทพคุ้มกัน
3. เด็กหญิงพรไพรินทร์   ถาวร
 
1. นางสาวสกุลรัตน์    ใจขัติ
2. นางสาวอัจฉรา   เกตุมี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อินทรวิเศษ
2. เด็กหญิงรันติกาล  บัวเชย
3. เด็กหญิงสาริน  ศรีชนะ
 
1. นางสราญา  หุดากร
2. นายสุนทร  เกียรติสถิตกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายจิรพนธ์   อยู่หลาย
2. เด็กหญิงนัทธมน   เนื่องกำเหนิด
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์  มิตรทวีสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายยศนนท์  สมุห์สนธิ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภู่จำรูญ
 
1. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
2. นางสาวชนากานต์  ขามชู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายพีรณัฐ  ภูผา
 
1. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายยศพล  พึ่งจินดา
 
1. นายมนัส  สังขันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มุกดาหาญ
2. เด็กหญิงศรุตยา  ต่อเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด
 
1. นางโสลัดดา  ภู่สิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวดร
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงษ์บัณฑิตย์
 
1. นางสาวนารี  ชลอรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  ประสารกก
2. เด็กหญิงธัญญชนก  อ้นปันส์
3. เด็กหญิงปาล์มธิชา  กิ่งนรา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีมงคล
2. นางสาวณฤดี  สาระบัว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงกุลยา  สามารถ
2. เด็กชายบูรพา  มานพ
3. เด็กหญิงศศิตา  สิงธรรม
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสุจินดา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายภูเบศร  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เชื้อสุข
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
2. นางโสภา  นาคพงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สายสวาท
2. เด็กหญิงมินทิรา  ออกเอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ผุยอุทา
 
1. นางสมจิตร  วงศ์สว่างศิริ
2. นางกุลศรี  ศิริรังษี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ถุงเงิน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุกใส
3. เด็กหญิงวรกมล   สุทธิวิตต์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  คำบึงกลาง
2. MissSTEPHANIE  KAY TURNER
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เล็กมาก
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สายสาลี
 
1. นางสาวรัตนา  พันธ์สอาด
2. นายสุกรี  คำดวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ฤทธิบันลือ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   ขุนเภา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์   กิ่งภาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกันต์ธร  ขันทอง
2. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายกชกร  พันธศรี
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หลอมทอง
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไชยบัว
2. เด็กชายตะวัน  บุญรอด
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  โพธิมากุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาลัย
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสะอาด
4. เด็กหญิงภิญญภา  ทินภัทรปัญญา
5. เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป
 
1. นางธนัชภรณ์  ดาพันธ์
2. นายชัยภักดิ์  เกตุชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกรกนก  เจนะ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ปิ่นทอง
4. เด็กชายพงศ์ศุลี  ประสงค์
5. เด็กหญิงอโณทัย  ฤทธิพล
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
2. นางสุนันทา   เขตกระโทก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงชลดา  คลังเพ็ชร
2. เด็กหญิงชุติรส  เจริญเขต
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  นาคาอินทร์
5. เด็กหญิงเมษาวดี  เมฆเคลื่อน
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางสุวณี  พาลพ่าย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ลอยคาม
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยสิทธิ์พูนพงศ์
3. เด็กหญิงรติกา  ขันทอง
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาริน
5. เด็กหญิงวรรณพร  พันสนิท
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
2. นางรำเพย  เพ็ชรสังหาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค
2. เด็กหญิงนภสร  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง
4. เด็กหญิงปนัสยา  สาโรจน์
5. เด็กหญิงปัณณธร  ทือเกาะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นางสาวจารุวรรณ  วรรณชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปากพลีนอก
2. เด็กชายฉัตรชัย  อิ่มจิตร
3. เด็กชายชนะกานต์  ฮวดอุปัต
4. เด็กหญิงชุติมา   ยืนสุข
5. เด็กชายณัฐภัทร  ระงับพิษ
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตระกูลทุม
2. เด็กหญิงญาดา  บูรณะสิริ
3. เด็กหญิงวรรณวรา  รุ่งเรือง
4. เด็กชายสุรชัย  คำดี
5. เด็กหญิงเกศกนก  เตสะดี
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
2. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  ทองกิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญาณํฐ  แม้นเทวินทร์
3. เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมี
5. เด็กชายฐานเศรษ  นาฆะ
6. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ไพรัตน์
7. เด็กชายธัญญพัฒน์  ปานสมุทร
8. เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี
9. เด็กหญิงนภัสสร  สันทัด
10. เด็กหญิงบุญญารัคน์  ตะเภาพงษ์
11. เด็กหญิงบุศรินทร์  วงษ์อุดม
12. เด็กหญิงปวาริษา  แทมมิกา ป็อก
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสมสิน
14. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนท์ลือชา
15. เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม
16. เด็กหญิงศวิตา  วงษ์ปัน
17. เด็กชายอติเทพ  โนนสูง
18. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์ประเทศ
19. เด็กหญิงอภิสสรา  แสนแสง
 
1. นางสาวปุญญารัศมิ์  ปลื้มจิตต์
2. นายอมร  บุญสวัสดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา   ชาดิษฐ
 
1. นางสาวพิชชาพร  บุญส่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สินไชย
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงศศิภา  เขตรดง
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชลราดา  สมชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงคำ
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชโลธร  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงยิ่งดาว  วุทธา
2. เด็กชายอนันตชัย  ทาศรี
 
1. นางศิริวรรณ  เสนน้อย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำดวง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อวงษ์
3. เด็กหญิงบุณยวีย์  แก้วโกรพ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ศุภเวชยิ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  บัวป้อง
6. เด็กหญิงลลิตา  เอื้อเฟื้อ
7. เด็กหญิงศรุตา  มาทวี
8. เด็กหญิงสรัญญา  เหล่ามา
9. เด็กหญิงสุนิสา  อาริยะยิ่ง
10. เด็กหญิงเพชรลดา  คำดวง
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางวรรณา  ศิริธรรมพิทยา
3. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กชายกฤษณะ  ยาประสาท
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประเสริฐพรม
3. เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมแย้ม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุนาสิทธิ์
5. เด็กหญิงดวงพร  เถื่อนทัศน์
6. เด็กหญิงดุษฎี  บุญสะอาด
7. เด็กชายธเนศ  เจนลพ
8. เด็กหญิงพรรณิพาพร  บุญผาย
9. เด็กหญิงพัชรา  ไชยชุน
10. เด็กหญิงภรภัญ  พูลพิมมะ
11. เด็กชายรัฐพงศ์  สกลชัยวัฒน์
12. เด็กหญิงศศิธร  บุญแม้น
13. เด็กหญิงสราภรณ์  มารปริ
14. เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น
15. เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมแย้ม
 
1. นางรัชจริยา  บุญคล้าย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สายปัน
2. เด็กชายธงไชย  งามนา
 
1. นางพวงทอง  มีระหันนอก
2. นายจักรพันธ์  จตุพรธนโชติ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายธนาภัทร  ท่าอุดม
 
1. นางสุจิตรา  ลอยวิรัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายอัครวินทร์  พลชัย
 
1. นางชุติมา  มีมาก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงภัทราพร  แสงเนตร
 
1. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายธนกฤต   สอนริท
 
1. นางสาวชญานี   บูลย์ภิภพอนันต์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงนันณิภา  กรฤทธิ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล่อนาค
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายมาโนชญ์  เจริญกุล
 
1. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำความ
2. เด็กชายธนากร  อุบลรัศมี
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงวนัชพร  บริบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์  นพคุณ
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นายสมพร  เพชรสิน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  ชูเรือง
2. เด็กหญิงอาภาพร  ค้ำคง
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
2. นางประไพศรี  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจันทนา  จันเกิด
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกชกร  ตั้งศรี
2. เด็กหญิงกนกวิภา  นกศักดา
3. เด็กหญิงวราพร  แสงสุวิมล
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ดีระเบียบ
2. นางลัดดาวัลย์  คำเงิน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชนัญญา   โคเต็ม
2. เด็กหญิงภคภค   เคหะจิตร์
3. เด็กหญิงสราวดี   ลี้กุล
 
1. นางชุติมา   มีมาก
2. นางสาวศุภรานันทนา   กุลศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายณัชพล  ถาวร
2. เด็กชายสิทธกร  ทองโท
3. เด็กชายสิทธิโชค  สำราญใจ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มณฑาลพ
 
1. นางสาวกันติยา  อินทร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนชัย  โสแสง
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงสุภาดา  นาเขตร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ท้ายปาก
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนุสรา  ศรีชนะ
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชมภู
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงสิรินยา  เจนจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ศรเพชร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายโสภณ  บัวแย้ม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงศิริพร  รวมทรัพย์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงธารทอง  พิมโสดา
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จี้จู
3. เด็กหญิงชนิดา  วังเย็น
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตาดี
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญเกิด
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์ผลิ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจเย็น
9. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสิงห์
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นายสิทธิพล  คำเงิน
3. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิเบศร   ทาริยะวงศ์
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์จ้อย
 
1. นายโสพล  บุญภักดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงอรัตน์ชา   ผาสุข
 
1. นายภูวนัย   วิริยะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จิรวัฒน์
 
1. นางสมร  เดชาฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสมร
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สอาดศรี
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายภาคิน  วิชาผา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายจุติภูมิ  มะหิงสิบ
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรศรี
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวริบาล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวิโรจน์  แย้มกลิ่น
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงบุษกร   เจริญยิ่ง
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาลา
3. เด็กชายธาวิน  ตาดสุวรรณ
4. เด็กชายพงศกร  ปัตภี
5. เด็กหญิงพนิดา  วารินทร์
6. เด็กชายภูวดล  วงษ์ภา
7. เด็กหญิงมาลิสา  บุราคร
8. เด็กหญิงอรไพลิน  สังข์แจ่ม
 
1. นางสาวสายฝน  กินรี
2. นางสาวรุ่งประกาย  สมฤทธิ์
3. นายยุทธนา  บุญนาม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีทา
2. เด็กหญิงชนากาญจน์  แก่นเผือก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีบุญ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครื่องสาย
5. เด็กหญิงบุษบา  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แคลนเครือ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มชื่น
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วรรณภูงา
2. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
3. นางสุภาภรณ์  เครื่องสาย
4. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ตายัง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ต่อชีพ
3. เด็กหญิงญาตาวี  ภักดี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ปภพสิทธิโชค
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิลาบุตร
6. เด็กหญิงสุณิสา  ห่อทรัพย์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  หุนกระโทก
8. เด็กหญิงไปรยา  ทรงศักดิ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
2. นางนุสรา  ชูศรี
3. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
4. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   บุญยะนิวาสน์
 
1. นายแสนศักดิ์  หาคำบุตร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายดนุเดช   อ่อนอาจ
 
1. MissWang   chunli
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีราชา
2. เด็กชายธนพล  ลำมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริบุตร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  มะณี
6. เด็กหญิงสุวิชญาพร  เกาะโพธิ์
 
1. นายเขจร  โชติธรรม
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีราชา
2. เด็กชายธนพร  ลำมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริบุตร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  มะณี
6. เด็กหญิงสุวิชญาพร  เกาะโพธิ์
 
1. นายเขจร  โชติธรรม
2. นายฤทธิรณ  พันธ์ุประเสริฐ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สมทรง
2. เด็กชายชัยธวัช  สุดเทียน
3. เด็กชายปรีชา  คงเสือ
4. เด็กหญิงภาณรินทร์  ศิลปศาสตร์
5. เด็กชายภูวเรศ  ซื่อสมาน
6. เด็กชายศราวุฒิ  โอสถานนท์
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สาวน้อย
8. เด็กชายอาทิตย์  สับผาง
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
3. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงชุลีพร   แสนหาญ
2. เด็กหญิงวริสรา   บุญธรรม
3. เด็กหญิงสราวลี   หนวดหอม
 
1. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  แก้วชนะ
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ยาฮะ
3. เด็กหญิงอริศรา  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิศ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด
 
1. นางสาวธนัญญา  สีหวงษ์
2. นางวันดี  ถมปัด
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงนวพรรษ   ไพเราะ
2. เด็กหญิงอโรชา  ปานทอง
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  อิ่มทูป
2. เด็กหญิงวราภัสร์  ศุภศิริเรืองรัช
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นุสุวะ
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ไร่วิบูลย์
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายกานต์  สีลาแสง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายสุขุม  วงษ์เลิศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงจานุสงค์
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกฤษตินันท์  สุขดี
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มาเจริญสุข
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงนาริศา  อินทสร
2. เด็กหญิงมัชมน  ประชุมชน
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกีฬา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายวัชชรินทร์  ขัมพารมณ์
2. เด็กชายเมธา  วงษ์หาญ
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  นามประคอง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กังฮวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกีฬา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี  ปาณะลักษณ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุธีรา  หอมสุคนธ์
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กิตติสุนทรโรภาศ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  สลับศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  พงค์เปีย
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู
2. เด็กชายปณิธาน  แก้วชา
3. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
116 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใหม่โสภา
2. เด็กหญิงระพีพร  วรรณพิรุณ
3. เด็กหญิงสมัชญา  โตฉาย
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สมนาม
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เพียรงาม
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางรัตนาพร  มาทา
2. นางสาวจรรยา  เกตุจินดา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายณัฐดนัย  มีเชื้อ
2. เด็กชายปิยพงษ์  สอาดเอี่ยม
3. เด็กชายศิรวิทย์  คมคาย
 
1. นางสาวรัชพร  ตะเภาพงษ์
2. นายกิตติชัย  คมคาย
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงภัทณียา  ศิลาภรพรรณ
2. เด็กหญิงวีรยา  พัสดุ
3. เด็กชายอนุชา  ผงจันทึก
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญมาตย์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วโสนด
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุทธิวงษ์
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสุจินดา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกุลยา   รัตนบุตร
2. เด็กหญิงจตุพร   เจริญผล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ปานปั้น
4. เด็กหญิงณิชานันท์   นพเกตุ
5. เด็กหญิงภัทรธิดา   แก้วมาตย์
6. เด็กหญิงอารดา   แสงสาร
 
1. นางบุษยา   เจนพานิชย์
2. นางสาวสุภาวดี   วรรณะ
3. นางอ่อนจันทร์   นิยมวิทยาพัน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุจริตจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยูปานนท์
3. เด็กหญิงวิชาดา  พลับเจริญสุข
4. เด็กหญิงวิราศิณี  ภู่สวัสดิ์
5. เด็กชายศิรสิทธ์  บ้านด่าน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุญญศรี
 
1. นางสำรวม  ผลประเสริฐ
2. นายสมพงษ์  ผลพืชน์
3. นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กหญิงชนมน  หาดทราย
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กหญิงศุภากร  โคตะบิน
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสังวาลย์
3. เด็กหญิงพิชญ์กัญ  วงศ์ธนะเชษฐ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงบุญญานุช  ฉุยกลัด
2. เด็กหญิงอาธิติยา  เศษเรียน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สืบสวาย
 
1. นายสมพร  เพชรสิน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โห้ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณษา  สีทา
3. เด็กหญิงเมทินี  ยอดยิ่ง
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
2. นางสาวพิมพ์วรา  ดวงแก้ว
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคาง 1. เด็กหญิงนัชชฎา   เดชะบุญ
2. เด็กชายภูชนะ  สมสมัย
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  เกณฑ์กิจ
 
1. นายธกร   กันตโสภณานนท์
2. นางกฤชญา  กันตโสภณานนท์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อาจศึก
2. เด็กหญิงปาลิตา  หอมนาน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  มัธยม
 
1. นางไตรตร  พัชนี
2. นางจิราพรรณ  ปรีชา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงวริสรา  สังวรฤดี
3. เด็กหญิงวาสนา  ดนตรีไพเราะ
 
1. นางสาวรัตติยากร  พิพัฒศรี
2. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไพเราะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงวาสนา   ประโคนสิน
 
1. นางสาวสุภาวดี   วรรณะ
2. นางบุษยา   เจนพานิชย์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายพันพล  น้อมธรรม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  องอาจ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
132 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ฉายแสง
2. เด็กหญิงบุปผารัตน์   วงศ์คำภู
3. เด็กชายสรณ์สิริ   มานะบัง
 
1. นางสุทิน   พงษ์แผน
2. นางสายพิณ   พันธุ์เจริญ
 
133 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร   หนูมงกุฎ
2. เด็กหญิงลักษิกา   ทองปลิว
3. เด็กหญิงเบญญาภา    พงษ์โต
 
1. นางวรรณรัตน์    เพ็งศรี
2. นางศุรีมาศ   ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  มุขแก้ว
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ปั้นบัว
 
135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 1. เด็กหญิงชลิตา  ผาภูธร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ประกอบ
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศรายุทธ  บุตรคล้อ
 
1. นางพิเศษ  มีเชาว์
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เงินไพโรจน์
 
1. นางศุภวรรณ  ศรีอุบล
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายกอล์ฟ  จันทร์คุณ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประสานทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ทน
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายณรงค์  เกิดสุขผล
 
139 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายนวมินทร์  ขุนเภา
2. เด็กหญิงศิริณภา  พูลผล
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางอรไท  พันธ์สม
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงสวาภาว์  สระกำ
 
1. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายมนัสพร  ศิลา
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ    แสงอรุณ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กลิ่นขจร
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายสหภาพ  เจริญวุฒิขจร
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กชายกิตติยะ  เสร็จธุระ
 
1. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชินเทศน์
2. เด็กหญิงกานติมา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงกิมพ์วิภา  ปะมะคัง
4. เด็กชายธวัชชัย  หม่อมวิสัย
5. เด็กชายวีรภัทร  กันหามล
6. เด็กชายสุริยา  หาดอน
7. เด็กหญิงอัจฉราภา  บำรุงตา
 
1. นายกฤต  เจนการ
2. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
3. นายสุวัตร์  สืบโส
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  เรือนนุช
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  งามวงศ์
3. เด็กชายอภิชิต  ทาศรี
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
2. นางสาวอรวรรณ  ดอนทอง
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่อนยิ้ม
2. เด็กชายนพดล  สว่างประทีป
3. เด็กชายสุรเชษฐ  รุ่งเรือง
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายปรเมศ  เนื่องจากนาค
3. เด็กชายพิสุทธิ์  จันทร์วิวัฒน์
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนวพร  มานะเพียร
2. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์ชู
3. เด็กชายเมธา  โอชารส
 
1. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
2. นางนภวรรณ  นาดี
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายปภังกร  มากสมบูรณ์
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ช้างเยาว์
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางสาวอรวรรณ  ศิริธรรมพิทยา
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เล้า
2. เด็กชายพงศธร  เสียงเย็น
3. เด็กชายอดิศักดิ์   นาดี
 
1. นางทิวา  โดยอาษา