สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แขกพงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ใจยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงรวิสรา  สาป้อง
 
1. นางจำเลือง  โพธิ์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงเชียงอี้  แก้ว
 
1. นางสาวจันทกานติ์  พรมบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกัณนิภา  แว่นจันทร์ลา
 
1. นางมาลินี  ฉิมไทย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ตุ้มทอง
 
1. นางพิไลพรรณ  ทันถากิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชาติไทย
 
1. นางนิศากร  บริบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอุษณีย์วรรณ  กันฟัก
 
1. นางอัจจิมา  สุภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แก่นสาร
 
1. นางวิภา  หอมชิต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 1. เด็กหญิงกฤติมา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวชนาพร  บุญพร้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เมืองขวา
 
1. นางมัณฑนา  โหรสกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปั้นที
 
1. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจิระนันท์  บุญยืน
 
1. นายอนันต์  บุญยรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสศิยา  ชมภู
 
1. นายสมชาย  โสดาวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายกวี  แก้วศรี
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์ปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม
 
1. นางจิดาภา  ชยพัชรกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์  ทวีสิน
 
1. นายอภิชาติ  โพธิ์งาม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงพรกนก  บัวดี
 
1. นางปราณีรัตน์  มาสุวัตร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1. เด็กชายไกรวุฒิ   เหล่าวงษี
 
1. นางปรีญา  เหลืองทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  โพธิสงค์
 
1. นางธีราวรรณ  เจียมวิไล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดสง่างาม 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  พักลา
 
1. นางสาวปัทมา  เชาวนกิต
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ   บ้านใหม่
 
1. นางสาวเจริญ  หอมกลิ่น
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 1. เด็กหญิงดวงพร  อินทร์เพชร
 
1. นางยลรดี  มะลิทอง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เจียกงูเหลือม
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่กือ
 
1. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแพทย์
 
1. นายโสภณ  บัวส่องใส
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงภัณฑิราพร   อุดง
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสิทธิสกุล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงปัณติตา   สำราญฤทธิ์
 
1. นายธนกร    รักษาศิลป์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พลสุวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงวราลี  จันทร์ศรี
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แต้มทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงวรรณวรา  รุ่งเรือง
 
1. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นางสาวพัชรีภรณ์  ปราณี
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพ็ชรดี
 
1. นางสาวสุกานดา  นาคพงษ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงภัศรา  วงษ์มั่น
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฐฎริณีย์  ไผ่ตง
 
1. นางรัชนี  เกษประเสริฐ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงพิมภามาศ  พันธ์เทศ
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายคฑายุทธ์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางทองคำ  ุจุระกรรณ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงสิรีธร  โนนพยอม
 
1. นางภัทราวดี  บัวหอม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกสาด
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายสรณ์ศิริ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวุฒิวัฒน์  โอสถานนท์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ภู่บุปผา
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายภูวดล  กงแก้ว
 
1. นายปภาวิน  เทียมครู
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ทับเสือ
 
1. นางนิตยา  ประเสริฐพรม
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองโพรง 1. เด็กหญิงนฤภร   วิลัย
 
1. นางโชติรส  สังข์ขัน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เคนน้อย
 
1. นางสำรวม  ผลประเสริฐ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
 
1. นางสาวกำไล  จันทนิมิ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.5 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจิรภัทร    โสภา
 
1. นางสาวนันทภัค   สุขสุภี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ปรางทอง
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายธนภัทร  ดาวกระจาย
 
1. นางเกสินี   วีระสวัสดิ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  กันทะมัง
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายธนากร  ประทุมวัน
 
1. นางวิภา  หอมชิต
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 1. เด็กหญิงฐานิตา  ราศรี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ปราบภัย
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิไสล
 
1. นางสาวสมใจ  ภูมี
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สำนักดี
 
1. นางระเบียบ  ทาวิลาศ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์   พิบลนอก
 
1. นางสาวชิดชนก  คำรอด
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงเดือนตะวัน   ยาสมสี
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์ปัญญา
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   วงษ์เชื้อ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จูกูล
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสินี  เขียวรัมย์
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินธุเสน
 
1. นางสุจินต์  ชุมทอง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ประสาน
 
1. นางสาววินา  มัธยม
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  บรรจง
 
1. นางนิตยา  ประเสริฐพรม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวานอารมย์
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายทินกร  ด่านกักขัง
 
1. นางสาวเนตรนภิศ  สนับบุญ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กชายรชต  ทาไทยสงค์
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งขวัญ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายณฐวัฒน์  วงษ์รัตน์
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  โถบำรุง
 
1. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 1. เด็กหญิงทิติมา  มูลกิจ
 
1. นางยลรดี  มะลิทอง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายชนะชัย  ลีพิลา
 
1. นางสิฌารัตน์  น้อยษา
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายจิรายุทธ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวปัทมา  สกุลนคร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. นางสาวเพ็ญประภา  รูปจะโป๊ะ
 
1. นางนิษยา  สวัสดิ์พูน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  เทียนเงิน
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงอินทิรา  สมบูรณ์สรรพ
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงณัฏฐยา  สินไชย
 
1. นายปภาวิน  เทียมครู
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงเกษศินี  ฤทธิ์ปล้อง
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสวงแก้ว
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราพร  ฝังเงิน
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์หล้า
 
1. นางทองคำ  จุระกรรณ์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายรักษกร  บัวเมือง
 
1. นางภัทราวดี  บัวหอม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นางสาววิปัศยา  อุดม
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงนวพร  สมพงศ์
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายจิรภัทร  สุขเกษม
 
1. นางนิฐิพร  กลักทอง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจันทมณี  โอวาทสุวรรณ
 
1. นางกุลธิดา  วินุราช
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พ่วงมาลี
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุ์สุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงดรีม  สมาน
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญสิน
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   จันทร์เวียง
 
1. นางธาราทิพย์   จันทะภาษี
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงเมศินีย์  คนขยัน
 
1. นางอุไรรัตน์  เหลืองอ่อน
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กชายณัฐพล  พุทธะเสน
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสิทธิสกุล
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกัญติชา  ฉิมนอก
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วรรณภูงา
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงบุศรา  เพ็ชรเอี่ยม
 
1. นางสาวปัทมา  สกุลนคร
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ฝีมือช่าง
 
1. นางสาววริศนันท์  พัชรสโมสร
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายอัครพล  ศรีพิราม
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงศศิมา  ขัมพารัมณ์
 
1. นางสุวภา  อร่ามทอง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงษ์เสนา
 
1. นางสาคร  แนวคำ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 1. เด็กหญิงทิติมา  มูลกิจ
 
1. นางยลรดี  มะลิทอง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชุติมน  อ้นจันทร์
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงสุริตา  ขำเส็ง
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทรัพย์มั่น
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงอทิตยา  ชัยมุสิก
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายมงคล  ศรีสว่าง
 
1. นางชลอรัตน์  โลแพทย์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุแก้ว
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงลักษิกา  ขุนวิชิต
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงชญานี  โครธโยธา
 
1. นายปภาวิน  เทียมครู
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศรีสุข
 
1. นางนิฐิพร  กลักทอง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกำไล  สายดี
 
1. นายพรรษา  ไพรเลิศ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีนอก
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงวริสา  โพธิ์ภักดีกูล
 
1. นายสฤษดิ์  ทารัตน์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ตาลน้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์ปัญญา
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร   บุญเสนา
 
1. นางสาวจงจิต  วงศ์สมาโรจน์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงกฤตพร  เปลื้องทุกข์
 
1. นางผกาวรรณ  พัฒนพงษ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดีอินทร์
 
1. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันสมุทร
 
1. นางสุกัญญา  เรืองสมบุญ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงเพรชรัตน์  หาทรัพย์ครอง
 
1. นางจารุวรรณ  อินทมาศ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี
 
1. นางสาวกำไล  จันทนิมิ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บวงสวง
 
1. นางสาวจีราพัชร  เดชวิชิต
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  การะเกตุ
 
1. นางสมจิตร  วณิชชากร
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงพรภูวา  จิณะแสน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เหียรหัน
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ธรรมสกุลเลิศ
 
1. นางสาวจงจิต  วงศ์สมาโรจน์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ทิมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ยืนทน
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สายสาลี
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เครือละม้าย
 
1. นางสุวภา  อร่ามทอง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงทาริกา  แป๊ะหลี
 
1. นางชุลีพร  เพชรรัตน์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ชลารักษ์
 
1. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธีร์วรา  ธรรมกีรติ
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงวันนภา  จูระกรรณ์
 
1. นางวิริยา  แฉ่บาง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงอริณชญา  เสมา
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงภารดี   ดิฐพิพัฒน์กุล
 
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดไชยมงคล 1. เด็กหญิงพรนภา  สมประสงค์
 
1. นางพิศมัย  อุดง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  อุดง
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คนซื่อ
 
1. นางดรุณี   อภิชาติวรกุล
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จตุรัส
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. นางสาววิมลฉัตร  พรายพริ้ง
 
1. นางนิษยา  สวัสดิ์พูน
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงอรทัย  ศรีใส
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงณัฐมล  เปลื้องทุกข์
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีวิชัย
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  มูลเหล็ก
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นางสาวศิริพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกัลยาพร  บำรุงราษฎร์
 
1. นายปภาวิน  เทียมครู
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.48 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เสมา
2. เด็กหญิงอนันตญา  โภคา
3. เด็กหญิงอลิสา   หมุดสุวรรณ
 
1. นางธิดารัตน์  หาญชิงชัย
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบุฝ้าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มัธยม
2. เด็กหญิงฐิติมา  หมู่มาก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มเย็น
 
1. นางวิไลลักษณ์  หันชะโด
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์
2. เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม
3. เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ
 
1. นางสาวกำไล  จันทนิมิ
2. นางนฤมล   พงษ์สวัสดิ์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55.15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มานะบัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขกล่ำ
3. เด็กหญิงอารยา  อินพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  พร้อมประดิษฐ
2. นางวิไลรัตน์  เลิศวิทยานุศิษฎ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจิณณพัต   หุ้นส่วน
2. เด็กหญิงนภัสสร   เทียมพัด
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   บุญศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   ถาวร
2. นางสาววิภาวดี   รู้เสงี่ยม
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52.32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดกร
2. เด็กชายปฐมพร  แหยมทอง
3. เด็กชายอรรถพันธ์  พันธ์สอาด
 
1. นางสาวชิดชนก  คำรอด
2. นางอุไรรักษ์  พิเชฎฐ์ชัย
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50.83 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงวิราศิณีย์  วงษ์วิริยะ
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
2. นางมาลินี  ฉิมไทย
3. นางมาลินี  ฉิมไทย
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายพงศธร  ปัดป้อง
2. เด็กชายภูมิรพี  เยื่องเสือ
3. เด็กหญิงมุทิตา  สีกา
 
1. นางประไพพรรณ   อินทรักเดช
2. นางสาวธนัชชา  เพริดพริ้ง
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย
2. เด็กหญิงจิดาภา   สมเชื้อ
3. เด็กหญิงศุกัญญา   ฉ่ำเสนาะ
 
1. นางสาวนนนินันท์  จันมา
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คันธะชัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดกร
3. เด็กหญิงสุรางคนา  พิพิธกุล
 
1. นายชัยรัตน์  เมธาอุดมพร
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์   สมสุข
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  สรรพคุณยา
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
2. นางสาวมาริสา  เมียดสีนา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงปวีณา  ภาเรือง
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ภาชู
3. เด็กหญิงสุจิตา  วงษ์มา
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงวิชุดา  มานพ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  เชิงพนม
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศิลา
 
1. นางวิไลรัตน์  เลิศวิทยานุศิษฎ์
2. นางวราภรณ์  พร้อมประดิษฐ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงรณิษฐา  พับเจริญ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เข็มทองคำดี
 
1. นางสุวภา  อร่ามทอง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขานันทา 1. เด็กชายจาตุรงค์  ทรัพย์มั่น
2. เด็กชายศักดา  คำแทน
3. เด็กหญิงอภิสรา  ชาติจีน
 
1. นายวันชาติ  ใสประเสริฐ
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงณภัทรตา  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงนันทวดี  เสาร์วงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นาแล
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
2. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทัดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เลิศวงศ์
3. เด็กหญิงศศิธร  สีเคน
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นายธีรเดช  ศรีทับทิม
2. นายนครินทร์  ฝาเฟี้ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เจนการ
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
2. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจันทิรา  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยทอง
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  โหรี
3. เด็กหญิงเขมิกา  เตชะดี
 
1. นางนิฐิพร  กลักทอง
2. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงจันทิมา  กวางทอง
2. เด็กชายสมิทธ์  แก้วโพธิ์กลาง
3. เด็กชายอินทิรา  กวางทอง
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายกวินภพ  บางกุ้ง
2. เด็กชายจักรภัทร  ตาดี
3. เด็กหญิงนิจฉรา  คงคลัง
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
2. นางสุรีย์รัตน์  นาสมใจ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงญาดา  โพธิภักดีกูล
2. เด็กหญิงสุธาริณี  ชมดง
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสิทธิสกุล
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยนวล  บุญละม้าย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์ชาญ
 
1. นายวีรวัฒน์  กงแก้ว
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  แสงคำ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  พุธธา
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงยุพา  ศิริวงษ์
 
1. นางสุวภา  อร่ามทอง
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงวรัดดา  สังข์เงิน
 
1. นางนางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กชายพัชรพล  มุ่งศิริ
2. เด็กชายวรวุฒิ  แปงอุด
 
1. นางสาววริศนันท์  พัชรสโมสร
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  กุดนอก
 
1. นางสุรีรัตน์  นาสมใจ
2. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุรพรรณ
2. เด็กหญิงอาจรีย์  เวียงจันทร์
 
1. นางลัดดา  ทุมมี
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีจรูญ
 
1. นางสมพร  พิมุ
2. นางนภาพร  เกษร
3. นางนภาพร  เกษร
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงฉัตรฤดี  หนองกระทุ่ม
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์วัฒนบัณฑิต
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายธนเทพ  นาเละ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  คำดวง
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
2. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนบุตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมพิชัย
 
1. นายบุญนา   ตรีวิเศษ
2. นางสุรีย์รัตน์  นาสมใจ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขพิน
2. เด็กหญิงพรสิริ  จำเรือง
 
1. นางลัดดา  ทุมมี
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ทองมาก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เรไร
 
1. นายอรรภ  พลายระหาร
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  โชติเชื้อ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศรีมณีวงศ์
 
1. นางรัชนี  เกษประเสริฐ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิตตา  สามารถ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คชวรรณ์
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
2. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายสราวุธ  หาดอน
2. เด็กชายเอกรินทร์  แวงคำ
 
1. นายวุฒิวัฒน์  โอสถานนท์
2. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเรือง
2. นางสาวเมขลา  แป๊ะหลี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
2. นางสาวพะยอม  คำลี
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงกุลวดี  ชื่่นชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเกิด
 
1. นางนิฐิพร  กลักทอง
2. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์
 
1. นางมาลัย  แววศรี
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วกล่ำ
 
1. นางอุไรรักษ์  พิเชฎฐ์ชัย
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  สมบูรณ์ดี
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ยาจันทา
 
1. นางจงกล  ทรัพย์ศรี
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กชายวีรพล  บุญสุข
 
1. นายสุกิจ  ด่านยุธทศิลป์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำไร่ขิง
 
1. นางวาสนา  แพนลา
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กชายญาณพัฒน์  เดชสุภา
 
1. นางวิวรรณ  ใสประเสริฐ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงกวง  สก
 
1. นางนุชนาท  สุริรัมย์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายปริญญา  อิทธิวิริยะ
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขุนศรี
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉายไสว
 
1. นายสมศักดิ์  พานิชย์
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายพลัฎฐ์ภาณุ  เพ็ชร์สมาน
 
1. นางบุศริน  จิตเขตร
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายวิสัยทัศน์  ลามาตย์
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเจริญสมบัติ
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสิทธิสกุล
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาติไทย
 
1. นางสาววินา  มัธยม
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงอุมาพร  หอมจันทร์
 
1. นางปราณีรัตน์  มาสุวัตร์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงณัชชา  เกษร
 
1. นางสาวอรณิชา  วิริยวรพงศ์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิตจินดา
 
1. นายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1. เด็กหญิงปสุมา  จะงาม
 
1. นางสายสวาท  ไชยสมบูรณ์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีนาค
 
1. นางสาวรำพึง  สุทธิ
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงธัญกร  รัตนเลิศ
 
1. นางสาวอังคณา  สุภรณ์ไพจิต
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กชายทวีชัย  จันทร์บุญแย้ม
 
1. นายวิมล  พิมุ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายพรชัย  ฝนทิพย์
 
1. นางสมวงษ์  ศรีทับทิม
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แซะจอหอ
 
1. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายธนทรรศน์  หลวงแนม
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ไพรดี
 
1. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนะวงษ์
 
1. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นายกษิดิศ  กงแก้ว
 
1. นายเดชทนงค์  อร่ามเรือง
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  คงเจริญ
 
1. นางสาวจิตตรา  เชื้อเชิง
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนกร  กลิ่นกมล
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  เราประเสริฐ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสิงห์
 
1. นางสราญา  หุดากร
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายสารินทร์  ขันทอง
 
1. นางสาวชนิดา  วชิระแก้วประพันธ์
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นายนรากร  ทันใจ
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   เนินยอด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   จำเพียร
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ปั้นนกเขียว
 
1. นางดวงพร   วุฒิยาสาร
2. นางอ่อนจันทร์   นิยมวิทยาพัน
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงปทุมวดี  มะลิเกตุ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาวเศรษฐ
3. เด็กชายศุภณัฐ  อาภรศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสงสว่าง
2. นางสาวอภิญญา  ขุนสันเทียะ
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ม่วงกล่อม
2. เด็กหญิงธารนที   เทพคุ้มกัน
3. เด็กหญิงพรไพรินทร์   ถาวร
 
1. นางสาวสกุลรัตน์    ใจขัติ
2. นางสาวอัจฉรา   เกตุมี
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ป้องปาน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  นิลศรี
3. เด็กชายวรพจน์  คชรินทร์
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงดวงมะณี  เอี่ยมอุไร
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุภาพุฒ
3. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  รัศมี
 
1. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
2. นางสาวคำฟ้า  แก้วละมูล
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายณิชากร  คงเจริญ
2. เด็กชายพิชาติ  ชนะวงศ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวเชย
 
1. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
2. นายมนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อินทรวิเศษ
2. เด็กหญิงรันติกาล  บัวเชย
3. เด็กหญิงสาริน  ศรีชนะ
 
1. นางสราญา  หุดากร
2. นายสุนทร  เกียรติสถิตกุล
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายจิรพนธ์   อยู่หลาย
2. เด็กหญิงนัทธมน   เนื่องกำเหนิด
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์  มิตรทวีสุข
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วกฤษฏางค์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ปังกล
 
1. นางสาวอรณิชา  วิริยวรพงศ์
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงปณิดา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงสิริทรัพย์  วันไชย
 
1. นางสาวพนิดา  มานะต่อ
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  หาพรหม
2. เด็กชายศักคริณ  เชื้อเชิง
 
1. นายสุวิทย์  อารีรอบ
2. นางสาวชัญญา  บุญสายบัว
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญจนา  ใจดี
2. เด็กชายวีนัส  วิชัยพร
 
1. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
2. นาย มนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายยศนนท์  สมุห์สนธิ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภู่จำรูญ
 
1. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
2. นางสาวชนากานต์  ขามชู
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายพนมพร  งามวงษ์
2. เด็กชายอภิชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายมนัส  สังขันธ์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. นายวัฒนศักดิ์  ทุรันไธสง
2. เด็กชายเจษฎา  เหลืองประเสริฐ
 
1. นางสาวอุราพร  พุ่มพวง
2. นางสาวอุราพร  พุ่มพวง
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายพีรณัฐ  ภูผา
 
1. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนปาน
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงประภาวรรณ   จิตทองหลาง
 
1. นางสาววิธารา  พึ่งพิมาย
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คนดี
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธิดาธาร  นุชศิริ
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1. เด็กหญิงนฤมล  อินทปัญญา
 
1. นางโชติรส  สังข์ขัน
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 1. เด็กชายสดายุ  ก้านแก้ว
 
1. นางสาวสถาพร  แก้วประดับ
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1. เด็กชายทศธร  เธียรวณิชพงษ์
 
1. นางอุไรรัตน์  โกศล
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายพัทธพล  แซ่หลอ
 
1. นางวิลาวรรณ   ปุยฝ้าย
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1. เด็กหญิงอนุสรา  วาดถนน
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  ทองชื่น
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พรมศรี
 
1. นางสาวจีราพัชร  เดชวิชิต
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1. เด็กหญิงธนิดา  เพ็ชรหงษ์
 
1. นางกรรณิกา  จันทวโร
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเขานันทา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนสุข
 
1. นางจิราวัฒน์  เบญจาธิกุล
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
 
1. นายสุไพรินทร์  เชาวน์ดี
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงพัชรทร  ศรชัย
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพัชราวดี  สมอทอง
 
1. นางวิริยา  แฉ่บาง
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายอภิรักษ์  พัดทอง
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงพรพรรค์  ผลทอง
 
1. นางวราภรณ์  นึกรักษ์
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายวัชรพล  คำป้อง
 
1. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายวรายศ  พลอยแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คนดี
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรชิต  ร่วมคำ
 
1. นางสาววินา  มัธยม
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  จินตนานุกูล
 
1. นางดาวรุ้ง  ล้อจงเฮง
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเขานันทา 1. เด็กหญิงวรรณษา  ประกอบทรัพย์
 
1. นางสาวประภัสสร  ทรัพย์ศรี
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกชนันท์  ธนวรรณวิวัฒน์
 
1. นางสาวอังคณา  สุภรณ์ไพจิต
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงวิพาพรรณ  พานทอง
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งขวัญ
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายจินตยานนท์  วงษ์เหล็ง
 
1. นายธนกร  รักษาศิลป์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายยศพล  พึ่งจินดา
 
1. นายมนัส  สังขันธ์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงอชิรญา  แซ่โล้
 
1. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายรณกฤต  บุญผาย
 
1. นางสาวปิยนุช  ทราวดีพิมุข
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายธเนศ  สงเคราะห์ราษฎร์
 
1. นางสาวจิตตรา  เชื้อเชิง
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงนฤมล  ทันมี
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงสุภัสชา  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  คำตัน
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงโชติมณี  ศรีพุทโธ
 
1. นางสาวชนากานต์  ขามชู
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายโกเมน  มาสา
 
1. นางสราญา  หุดากร
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กชายวีรพล  หลวงนา
 
1. นางสมบุญ  วรชิต
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นายกฤษณพงศ์  กุลบุตร
 
1. นายเดชทนงค์  อร่ามเรือง
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคกุลบุตร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  อาจหาญ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงพลอยวรีย์  กองชุมพล
 
1. นางสาวอรทัย  อุไรโชติ
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็งพันธุ์
 
1. นางสาวอุราพร  พุ่มพวง
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาลัยมาลย์
 
1. นางสมวงษ์  ศรีทับทิม
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพา  ยามพูน
 
1. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายนพรัตน์  กานนท์
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มุกดาหาญ
2. เด็กหญิงศรุตยา  ต่อเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด
 
1. นางโสลัดดา  ภู่สิงห์
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหทัยชาติ 1. เด็กชายชญานิน  จารุเนตร
2. เด็กหญิงฐิติกา  ศรีชาติ
3. เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  คนขยัน
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  แปลกสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัชญา  ไวศยะสวัสดิ์
3. เด็กชายอดิศร  เขตเขื่อน
 
1. นางดาวรุ้ง  ล้อจงเฮง
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชอบบุญ
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองประมูล
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ขาวผ่อง
 
1. นางสุกัญญา  สิงห์ลา
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปุญยวีร์  ประสาน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ช่างต่อ
3. เด็กหญิงเกษมณี  วงษืเสนา
 
1. นางสาววินา  มัธยม
2. นางนิศากร  บริบูรณ์
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พรมสอน
3. เด็กหญิงโกมลชนก  บุญภักดี
 
1. นางสาวกาญจนา  วงษ์เชื้อ
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายยศกร  ทูคำมี
2. เด็กชายวสุธร  จิรัมย์
3. เด็กหญิงอรอมล  เจริญดง
 
1. นางรุ่งนภา  เพ็ชรชื่่น
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิมพ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  พิกุุลทอง
3. เด็กชายโสภณัฐ  สิงห์โตทอง
 
1. นางระภีภรณ์  เสาะด้น
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีแผ้ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พึ่งชุมแสง
3. เด็กหญิงประภารัตน์  บุญสิทธิ์
 
1. นายไพบูลย์  ทองเฟื่อง
2. นายทรงธรรม  ฑีฆายุ
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงนฤมล  สมน้อย
2. เด็กหญิงพรรณษา  ปลายเนิน
3. เด็กชายภูเบศร  เขียวสอาด
 
1. นางวรกมล  ชิ้นอ่อน
2. นางสาวขวัญหทัย  ทองวิวัฒน์
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กชายธนากร  ยังให้ผล
2. เด็กหญิงสิริพร  จิตบุตร
3. เด็กชายเจษฎา  สอนสุนทร
 
1. นายวิมล  พิมุ
2. นางสมพร  พิมุ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวดร
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงษ์บัณฑิตย์
 
1. นางสาวนารี  ชลอรักษ์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วเหมือน
2. เด็กหญิงดรุณี  ผจญศึก
3. เด็กหญิงนภัสสร  รักษาพล
 
1. นางสาวเมธาวี  มาสแสง
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงศญามนต์  ผลทับทิม
2. เด็กหญิงสุวีรยา  ปราบภัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนเลี่ยม
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ปราชญ์
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธันยพร  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงภคพร  ศรประพันธ์
3. เด็กหญิงแววดาว  วรรณศรี
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วงษ์เวียน
2. เด็กหญิงนิภัทร  แก้วพันนา
3. เด็กหญิงภาวินี  ดอนทอง
 
1. นางบุญรัตน์  อาจคำภา
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจันทมณี  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จิรวัฒน์
 
1. นางสาววิมล  คลองมีคุณ
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ค้าคุ้ม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ธารารักษ์
3. เด็กหญิงอรสา  เฟืองฟู
 
1. นางสาวจารุวรรณ  งามวงศ์
2. นางสาวกฤษณา   ประภักดี
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บางกุ้ง
2. เด็กหญิงนฤภร  ศุภมงคลตระกูล
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สาทา
 
1. นายรัชสิทธิโยธิน  บรรณทุวรรณณะ
2. นายมงคล  พวงศรี
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหลาวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงอาทิติยากุล  พรมศรี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สินสายออ
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  ประสารกก
2. เด็กหญิงธัญญชนก  อ้นปันส์
3. เด็กหญิงปาล์มธิชา  กิ่งนรา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีมงคล
2. นางสาวณฤดี  สาระบัว
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงนัท  สุกาน
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงทิม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็งบุปผา
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นางสาวรวิวรรณ  ปั้นบัว
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพิชยา  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงสาริณี  จันทาแล้ว
3. เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
 
1. นางทิพาภรณ์  สงเคราะห์
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กหญิงกัลยากร  สายเสน
2. เด็กหญิงอุษณีย์  น้อยเสน
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรอินทร์
 
1. นางวันดี  ถมปัด
2. นายชุมพล  จันทร์ศิริธุวงศ์
 
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงจินตนา  รักสัตย์
2. เด็กหญิงนฤมล  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงอันดา  แสงจ้า
 
1. นางลักขนา  ศรีจำพลัง
2. นางสาวนิธินาฎ  ลือคำงาม
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงกุลยา  สามารถ
2. เด็กชายบูรพา  มานพ
3. เด็กหญิงศศิตา  สิงธรรม
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสุจินดา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายธนพัฒน์  นพคุณ
2. เด็กหญิงมินทิวา  ออกเอก
3. เด็กหญิงสุนันทา  เกษมศรีสุขสง่า
 
1. นางสมจิตร  วงศ์สว่างศิริ
 
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แสงหา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  นาสืบ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สัญญาปลื้ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  งามวงศ์
2. นางสาวกฤษณา  ประภักดี
 
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงมลจิรา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงวริสรา  โชติชัย
3. เด็กหญิงเมธัญญา  พานิช
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
2. นางจามจุรี  สายแวว
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกานดา  จันทร์ทรง
2. เด็กหญิงนลัทพร  โอวาทสุวรรณ
3. เด็กหญิงมนลิชา  หัตรังษี
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นายณัฐนนท์  ร้องครอง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทูคำมี
 
1. นางรุ่งนภา  เพ็ชรรื่น
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงกรกช  ศรีกล่ำ
2. เด็กหญิงจินตนา  ทศนักข์
3. เด็กชายไมตรี  เอิมสิงห์
 
1. นางสมพร  วุฒิเสน
2. นางสาวอรทัย  อุไรโชติ
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายภูเบศร  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เชื้อสุข
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
2. นางโสภา  นาคพงษ์
 
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลภัทร  สุขเกษม
2. เด็กชายปราโมทย์  ทองมา
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมร่าง
 
1. นางกิรณา  เติมพันธุ์
 
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  พารา
2. เด็กชายนที  ศรีคุ้มเก่า
3. เด็กชายพีรวรรชน์  วรวิเวศ
 
1. นางจิราวรรณ  มีช้อย
 
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญผล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ยะหัตตะ
3. เด็กชายภาคภูมิ  เฮงสกุล
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายสุกรี  เทวาฤทธิ์
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สายสวาท
2. เด็กหญิงมินทิรา  ออกเอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ผุยอุทา
 
1. นางสมจิตร  วงศ์สว่างศิริ
2. นางกุลศรี  ศิริรังษี
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ถุงเงิน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุกใส
3. เด็กหญิงวรกมล   สุทธิวิตต์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  คำบึงกลาง
2. MissSTEPHANIE  KAY TURNER
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงณืฐชา  ใจปลื้มบุญ
2. เด็กหญิงทิวาพร  มูลดวง
3. เด็กหญิงวีระยา  สมคูณ
 
1. นางสาวอรทัย  อุไรโชติ
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพรหม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไวว่อง
3. เด็กหญิงอัมภิลา  พิมพ์ทอง
 
1. นางวันดี  ถมปัด
2. นางสาวธนัญญา  สีหวงษ์
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีเทา
2. เด็กชายนครินทร์  คชรินทร์
3. เด็กชายปิยวัช  แขกพงษ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
2. นายวสิน  สุดประเสริฐ
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองชัย
2. เด็กชายภานุพงศ์  คล้ายกล่ำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เส็งเจริญ
 
1. นางสมบุญ  วรชิต
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เล็กมาก
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สายสาลี
 
1. นางสาวรัตนา  พันธ์สอาด
2. นายสุกรี  คำดวง
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงพรทิภา  อยู่อินทร์
2. เด็กชายอรรถพล  สิงห์ชัย
3. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  แสงสุข
 
1. นางสาวอรทัย  อุไรโชติ
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตศุวัฒน์  พรหมมา
2. เด็กชายวันชัย  กาขาว
3. เด็กชายโสภณ  บัวแย้ม
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ฤทธิบันลือ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   ขุนเภา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์   กิ่งภาร
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายวรวิทย์  ฉุนกระโทก
2. เด็กชายไพฑูรย์  เฉลิมป้อม
 
1. นายสุกรี  คำดวง
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายกฤษวรงค์  พูนวิเศษสิน
2. เด็กชายธนโชติ  กล่ำกล่อม
 
1. นายอมรศักดิ์  หวันทา
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายพงศกร  มีชัย
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมหวัง
 
1. นายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กชายธรรมนูญ  ฤทธิงาม
2. เด็กชายรุ่งทิวา  มีเชาว์
 
1. นางสาววราลักษณ์  วรนุช
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายปภาวิน  คชเวช
2. เด็กชายวิวัฒน์  ยี่รัมย์
 
1. นางประไพศรี  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธนพร  พรมศร
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ไคกี
 
1. นายนฤนาท  จำลอย
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายวราเมธ  นิมา
2. เด็กชายศุภณัฐ  แขกพงษ์
 
1. นางปวีณา  โพธิ์ชู
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายภูมิดนัย  สาป้อง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ป่ากว้าง
 
1. นางสาวอัชฌา  บุญประกอบ
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  บุตรทศ
2. เด็กชายเพชรหนึ่ง  ลีลาพร
 
1. นางนุชนาท  สุริรัมย์
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กชายทศพล  อ้นจันทร์
2. เด็กชายอดิรุจ  คูณศรี
 
1. นายเตโชดม  บุญมี
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกันต์ธร  ขันทอง
2. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กชายพชรพล  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายโชคชัย  สกุลณา
 
1. นางณัฏฐ  ประกอบนา
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายวันชัย  สายโท
2. เด็กชายอนุสรณ์  กลางหาญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พวงมาลา
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายธนดุล   จันทราสินธุ์
2. เด็กชายสกุลพงศ์   ร้อยพวง
 
1. นายณภัทร  เหียดใส
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายปราวิท  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจดีย์
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กชายธนโชติ  ตัดป่วง
2. เด็กชายอัครพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายกิตติ  ทุมมี
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายธวัชชัย  ตระกูลษา
2. เด็กชายปานุวัตร  พรมวงษ์
 
1. นายจงกล  จันทร์ศิริ
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายชาญชัย  เอมอ่อน
2. เด็กชายพงศธร  ท่าพิกุล
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สองตอน
2. เด็กชายนฤเบศ  ศรีวงษ์
 
1. นายวินัย  นาคำ
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายนพดล  หลอมพลทัน
2. เด็กชายปฏิภาณ  เซี่ยมหล่อง
 
1. นางสมพร  วุฒิเสน
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 1. เด็กชายธาดา  คงอยู่
2. เด็กชายนัฐพล    สุนทรสีเสน
 
1. นายบุญมา  สุทธโส
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายกชกร  พันธศรี
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หลอมทอง
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู
2. เด็กชายสมาตรวรรธน์  วงษ์จ้อย
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  คงกระพันธ์
2. เด็กชายไอศูรย์  ดำรงค์กูลสมบัติ
 
1. นางปวีณา  โพธิ์ชู
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายสุธี  ชัยรัตน์
 
1. นางณัฏฐ  ประกอบนา
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายพงศธร  คุณเลิศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยบัว
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กชายมหาเศรษฐี  ศุภราช
2. เด็กชายสุริยา  ปัญญาชัย
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายสรสิช  แสนผาบ
2. เด็กชายเจนธรรม  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวินัย  นาคำ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กชายโอฬาร  พุทธสอน
2. เด็กชายไตรภพ  พุทธสอน
 
1. นายประสงค์  เฟื่องสำรวจ
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กชายสิรดนัย  หนวดหอม
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  ก้องกังวาฬ
 
1. นายกิตติ  ทุมมี
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภมรพล
2. เด็กชายสกาย  สุขขุม
 
1. นายยงยุทธ  ประสมสิน
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 1. เด็กชายณัฐพล   สุนทรสีเสน
2. เด็กชายธาดา  ีคงอยู่
 
1. นายบุญมา  สุทธโส
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไชยบัว
2. เด็กชายตะวัน  บุญรอด
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายนพดล  เชื้อแสง
2. เด็กชายประกายเพ็ชร  เพ็ชรกำจัด
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายอนุสรณ์  บุญจันเนียร
2. เด็กชายเสกสรร  ฉลาดยิ่ง
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายชนานนท์  เป็นนวล
2. เด็กชายศุภกิจ  วาดถนน
 
1. นายอุทัย  จันทร์รุกขา
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นายณัฐพล  เจนการ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  สินสงวน
 
1. นายสุกรี  คำดวง
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายชัยปกรณ์เทพ  แช่มชื่น
2. นายสุรศักดิ์  เนียรมงคล
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์ผลิ
2. เด็กชายสุรชัย  ขำถวิล
 
1. นายรัชสิทธิโยธิน  บรรณทุวรรณณะ
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายปัญจทรัพย์  กงแก้ว
2. เด็กชายสหรัฐ  เปรมศรี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  โพธิมากุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาลัย
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นายจิตรภณ  เย้ยกระโทก
2. เด็กชายอัฐพล  ภู่พลศรี
 
1. นายอดุลย์  ศิริธรรมพิทยา
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ยางดอน
2. เด็กชายณัฐพล  ศิริพลไชยกาญจน์
 
1. นายอุทัย  จันทร์รุกขา
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  น้ำแข็ง
2. นายอธิพงศ์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายธนกฤต  สมชื่อ
2. เด็กชายวัณณุวรรธน์  จันทรังษี
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายกิตติชัย  แก้วอนันต์
2. เด็กชายวัชรชัย  ยศดา
 
1. นายสมพงษ์  ผลพืชน์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนกร  สิงห์แหลม
2. นายหิรัณย์  ดวงจิตต์
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายชูชัย  พบจันอัด
2. เด็กชายภัทรพล  อุไรวงษ์
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสะอาด
4. เด็กหญิงภิญญภา  ทินภัทรปัญญา
5. เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป
 
1. นางธนัชภรณ์  ดาพันธ์
2. นายชัยภักดิ์  เกตุชาติ
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงกานดา  สีกุล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สืบสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  แปลนวงษ์
5. เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง
 
1. นายพรรษา  ไพรเลิศ
2. นางสาวจารุณี  เหมือนส่อน
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   พรมโลก
2. เด็กหญิงประภาพร  มีเชาว์
3. เด็กหญิงภนาวรรณ  บุญรัตน์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  กรับทอง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนะ
 
1. นางสาวอาภรณ์  รุ่งเรืองพิพัฒน์
2. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงสกุลณา  ใบบาง
2. เด็กหญิงสิรินภา  กอนินัย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชลารักษ์
4. เด็กหญิงอิสริยา  อินต๊ะหา
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์  งามแฉล้ม
 
1. นางประภาวัลย์  วรอิสรีย์
2. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกรกนก  เจนะ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ปิ่นทอง
4. เด็กชายพงศ์ศุลี  ประสงค์
5. เด็กหญิงอโณทัย  ฤทธิพล
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
2. นางสุนันทา   เขตกระโทก
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สกุลศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ยิ่งเจริญ
3. เด็กหญิงปริศนา  สีมาดาล
4. เด็กหญิงวรพร  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงอรยา  วามะลุน
 
1. นางชมนาด  โคมทอง
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นวลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  น้ำทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมชนก  ยาจันทา
4. เด็กหญิงสรินญา  มัจฉา
5. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นางประภาวัลย์  วรอิสรีย์
2. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายบุริศร์  บุญกระพือ
3. เด็กหญิงพรรณปพร  กิจธรรม
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พันสวัสดิ์
5. เด็กชายศักดิ์ศิกรณ์  โสพัน
 
1. นางศุภนัฐ  บัวประเสริฐ
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงกิติมา  ประเสริฐสง
2. เด็กหญิงชาคริยา  ทองมี
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  ประกอบผล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาลอินทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ดุสิต
 
1. นางญาติชฎา  ดุษฎี
2. นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรียนศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  รู้รักษ์
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลับแสง
5. เด็กหญิงปัญจพร  ทองหยด
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
2. นางชุติมา  ไตรมาศ
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พันธ์ธรรม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาพงษ์
4. เด็กหญิงรัฐทิดา  บัวศรี
5. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  ศักดิ์ดาเจริญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
2. นายสุไพรินทร์  เชาวน์ดี
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เหมทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยะพร  แสนบุตร
3. เด็กหญิงอรัชพร  ศิริรัตน์
4. เด็กหญิงเม  วิชัยพร
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  อินทชัย
 
1. นางนภวรรณ  นาดี
2. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงชลดา  คลังเพ็ชร
2. เด็กหญิงชุติรส  เจริญเขต
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  นาคาอินทร์
5. เด็กหญิงเมษาวดี  เมฆเคลื่อน
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางสุวณี  พาลพ่าย
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี
2. เด็กหญิงนาถชนก  ขาวทั่ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญนาค
4. เด็กหญิงรัตติกาล  คำภิระ
5. เด็กหญิงอำพร  ศรีเชียงใหม่
 
1. นางนิภา  อาจหาญ
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงจิรานุช  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  แม้นชล
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีทอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตคง
5. นางสาวสุพรรณี  นิ่มทอง
 
1. นางสาวอรุณี  พวงไสว
2. นางชลอรัตน์  โลแพทย์
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เครือแก้ว
2. เด็กหญิงดวงใจ  คำท้าว
3. เด็กชายธนสรณ์  ภาระเวช
4. เด็กหญิงสุนิตา  ขะจรสมบัติ
5. เด็กหญิงอรัญญา   พยุงกลาง
 
1. นายคมกฤษ  ต๊ะชา
2. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงชื่นกมล  อุตมา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เด่นดวง
3. เด็กหญิงพรฤดี  พรเชียงพรรณ
4. เด็กหญิงมนต์ทยา  ใจใส
5. เด็กหญิงศิริรักษ์  แข็งขัน
 
1. นางศรัญญา  เพ็งสุพรรณ
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ลอยคาม
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยสิทธิ์พูนพงศ์
3. เด็กหญิงรติกา  ขันทอง
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาริน
5. เด็กหญิงวรรณพร  พันสนิท
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
2. นางรำเพย  เพ็ชรสังหาร
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค
2. เด็กหญิงนภสร  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง
4. เด็กหญิงปนัสยา  สาโรจน์
5. เด็กหญิงปัณณธร  ทือเกาะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นางสาวจารุวรรณ  วรรณชัย
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สารกิจ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   เอี่ยมไพฑูรย์
3. เด็กชายพชรพล    สมเหมาะ
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    กองขุนชาติ
5. เด็กชายเจษฎา   ประกอบทรัพย์
 
1. นางสุวรรณา   ผลนานาถ
2. นางมัณฑนา  โหรสกุล
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงธัญญพร  งามรูป
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ธนูเดช
3. เด็กหญิงภูริชญา  อามานนท์
4. เด็กหญิงมนพร  มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงเบญจมิน  อัศวภูมิ
 
1. นางรำเพย  เพ็ชรสังหาร
2. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปากพลีนอก
2. เด็กชายฉัตรชัย  อิ่มจิตร
3. เด็กชายชนะกานต์  ฮวดอุปัต
4. เด็กหญิงชุติมา   ยืนสุข
5. เด็กชายณัฐภัทร  ระงับพิษ
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  จำเนียร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีประไพ
3. เด็กชายรติพงษ์  สีเหลือง
4. เด็กหญิงอรวรรณ  เนมียวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  สมรรถพงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุจิตระหะ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประไพ
2. เด็กชายธนเกียรติ  กระแสโสม
3. เด็กหญิงวันสุพร  นุกาดรัมย์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ถิรบุตร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มุ่งหมาย
 
1. นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล
2. นางสาวดอกฟ้า  ประเสริฐกุล
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขานันทา 1. เด็กชายชยพัทธ์  สารกิจ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   โพธิ์งาม
3. เด็กชายวงศกร  วงษ์เส็ง
4. เด็กชายวรเชษฐ   ชาติไทย
5. เด็กชายวรเชษฐ   ชาติไทย
6. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมศรี
 
1. นายวันชาติ  ใสประเสริฐ
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์ภักดิ์  วงษ์วิจิตร
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เตชะธรรมพงศ์
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ดาวศรี
4. เด็กชายภูสิทธิ์  พวงทอง
5. เด็กชายอัษฎายุธ  จารุณ
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตระกูลทุม
2. เด็กหญิงญาดา  บูรณะสิริ
3. เด็กหญิงวรรณวรา  รุ่งเรือง
4. เด็กชายสุรชัย  คำดี
5. เด็กหญิงเกศกนก  เตสะดี
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
2. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงชุติมา  ผ่องผึ้ง
2. เด็กหญิงญาณีย์  ชั้นขจรกุล
3. เด็กชายบุลากร  จุลวงษ์
4. เด็กหญิงศศิภา  เขตรดง
5. เด็กชายสงกรานต์  สุขใจ
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสายสมร  มาลาสิน
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงษ์เฉย
2. เด็กชายชัยชนะชัช  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวชืรารัตน์  วงค์กองแก้ว
4. เด็กชายอนุรักษ์  ของสกุล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชนะโรค
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  ทองกิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญาณํฐ  แม้นเทวินทร์
3. เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมี
5. เด็กชายฐานเศรษ  นาฆะ
6. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ไพรัตน์
7. เด็กชายธัญญพัฒน์  ปานสมุทร
8. เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี
9. เด็กหญิงนภัสสร  สันทัด
10. เด็กหญิงบุญญารัคน์  ตะเภาพงษ์
11. เด็กหญิงบุศรินทร์  วงษ์อุดม
12. เด็กหญิงปวาริษา  แทมมิกา ป็อก
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสมสิน
14. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนท์ลือชา
15. เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม
16. เด็กหญิงศวิตา  วงษ์ปัน
17. เด็กชายอติเทพ  โนนสูง
18. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์ประเทศ
19. เด็กหญิงอภิสสรา  แสนแสง
 
1. นางสาวปุญญารัศมิ์  ปลื้มจิตต์
2. นายอมร  บุญสวัสดิ์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา   ชาดิษฐ
 
1. นางสาวพิชชาพร  บุญส่ง
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงศรัณย์ญภัทร  ศรีสิทธิมงคล
 
1. นางสาวดอกฟ้า  ประเสริฐกุล
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงวริศรา  เสียงเย็น
 
1. นางสุนันทา   เขตกระโทก
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาริน
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงณัฐทชา  ไม้หอม
 
1. นางนภวรรณ  นาดี
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปรางรัตน์ดา  สาธุชาติ
 
1. นางสาววินา  มัธยม
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ดีสวัสดิ์
 
1. นางเกษร   น้อยแสง
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กหญิงฑัณฑิกา  ลอยแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  อยู่คง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สินไชย
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตา   มุขศรี
 
1. นางสาวโยษิตา  ระงับพิษ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงธีรนาถ  อุบลมาตย์
 
1. นางชมนาด  โคมทอง
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงปพัชญา  เชิงกรานต์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่อดารา
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกิตติมา  บวกไธสง
 
1. นางนภวรรณ  นาดี
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ไชยยันต์
 
1. นางสุนันทา  คำศรีสุข
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 1. เด็กชายธนายุทธ    กาหล
 
1. นางสุวรรณา   ผลนานาถ
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โฉมเฉิด
 
1. นายชัยรัตน์  เมธาอุดมพร
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  เจริญรัตน์
 
1. นางรัตนาพร  มาทา
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงศศิภา  เขตรดง
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชลราดา  สมชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงคำ
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา
2. เด็กหญิงจีรานันท์  เเซ่หว้า
 
1. นางอรวรรณ  มีมั่น
2. นายวิมล  ทิตสรรพพา
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายพงษ์ศธร  แสนคุ้ม
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตดี
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางสุจินต์  ชุมทอง
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บานชื่น
2. เด็กชายศักรินทร์  มาลัยอินทร์
 
1. นางศศิภา  มาลาสี
2. นางพวงทอง  มีระหันนอก
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมศรี
2. เด็กชายอนุกูล  นงค์พรหมมา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  รัตนธรรม
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์
2. เด็กหญิงอัญชลียา   มานะไป
 
1. นางธนัชภรณ์   ดาพันธ์
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองทารัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  จิตสำราญ
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
2. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายปฏิภาณ  นวลกมล
2. เด็กหญิงพิชญาดา  ไมตรีจิต
 
1. นางสมกมล  ดีประเสริฐ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายจาตุรนต์  เตยจอหอ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาจันทา
 
1. นางปัญจมาส  คุ้มสุภา
2. นางบุษกร  แปลกสินธุ์
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางกระเบา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์
2. เด็กชายศิริชัย  ใจงาม
 
1. นางณัชชาธิป  กีรติภฑิลกุล
2. นางชูจิตต์  พันธ์ผล
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงปภัสสร  บัวหาญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  บัวผัน
 
1. นางทัศนีย์  บุญใช้
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กหญิงณัทดา  มองศิริ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นายวิมล  พิมุ
2. นางสมพร  พิมุ
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายณัฐดนัย  อ่างทอง
2. เด็กหญิงวิชิดา  อ่อนวงษ์
 
1. นางรัชนี  มนตรี
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พงษ์จีน
2. เด็กชายณรงค์กร  พร้าวงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์ปัญญา
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชโลธร  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายณัฐชนนท์   โพธิประจักษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ชอบขุนทด
 
1. นางกมลรัตน์   สุวรรณโสภา
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรวลัย  บุญลา
2. เด็กชายศุภกฤษ์  มีหา
 
1. นางสมกมล  ดีประเสริฐ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงวัญญาภรณ์  ชัยชุมพร
2. เด็กชายศิริภัทร  แสวงผล
 
1. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงสมดี
2. เด็กชายรพีภัทร  เสือเจริญ
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางวิริยา  แฉ่บาง
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูอำไพ
2. เด็กหญิงพรพรหม  ดอนจันทร์
 
1. นางสายรุ้ง  สิงห์โต
2. นางสำรวม  ผลประเสริฐ
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราภา  นาลา
2. เด็กชายวรากร  อุตมะชะ
 
1. นางศศิภา  มาลาสี
2. นางพวงทอง  มีระหันนอก
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสังข์
2. เด็กชายประสพโชค  บุญธรรม
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
2. นางชุติมา  ไตรมาศ
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางกระเบา 1. เด็กหญิงมนฤทัย  ชาภู
2. เด็กชายศิววงศ์  ไชยมงคล
 
1. นางชูจิตต์  พันธ์ผล
2. นางณัชชาธิป  กีรติภฑิลกูล
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายณัฐวรรธ์  อุตคุต
2. เด็กหญิงณิชากร  ช้อยสูงเนิน
 
1. นางรำเพย  เพ็ชรสังหาร
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงฑัณฑิกา  สีกาแก้ว
2. เด็กชายเดชานันท์  โพธิ์ชู
 
1. นางนภวรรณ  นาดี
2. นายดุษฎี  แพนลา
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายคมกริช  ใจคง
2. เด็กหญิงปารัช  สังข์สี
 
1. นายชัยรัตน์  เมธาอุดมพร
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ไชย
2. เด็กชายตะวัน  รูปสมวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  เกตุแก้วมณี
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงยิ่งดาว  วุทธา
2. เด็กชายอนันตชัย  ทาศรี
 
1. นางศิริวรรณ  เสนน้อย
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายวรวุฒ  สมพร
2. เด็กหญิงสโรชา  บ่อเงิน
 
1. นางสาวอัมพร  นพนนท์
2. นางนิฐิพร  กลักทอง
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพนิดา  สีกาแก้ว
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  มีแป
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุจิตระหะ
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ทะเรียง
2. เด็กชายชาคริต   แย้มเนียม
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายณัฐฐาพล  นาคนาคา
2. เด็กหญิงศิรินาฏ  หมีเถื่อน
 
1. นายกานต์  สีลาแสง
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายภูวนาท  ภู่ขำ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวชุม
 
1. นางสาวเขมภณิษา  เดชาศิรสิทธิ
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงพัชราพร  บุญชู
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฤทธิ์ภา
 
1. นางกุลศรี  ศิริรังษี
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงพิทย์ภิมาย  สมบูรณ์
 
1. นางเกษร  สุวรรณา
2. นางสุนีย์  จันทวงษ์
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูจอมจิตร
2. เด็กชายศิวกร  ทองคำชู
 
1. นายสุนทร  เกียรติสถิตกุล
2. นางนภวรรณ  นาดี
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายสรวิชญ์  สุขุม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวอรุณี  พวงไสว
2. นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายจีรโชค  คล้ายบรรเลง
2. เด็กหญิงธิดากานต์  ช่อทัยสงค์
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
2. นางสาวอรวรรณ  ดอนทอง
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายณัฐชัย  มาตย์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  แปลกจิตร
 
1. นางปทุมพร  แสงสุวรรณ
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงสุทธิชัย  ประสพบุญ
 
1. นางปัณณพร  ขจรภพ
2. นายเอนก  บุญยรัตน์
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายศุภกฤษ  ชูเกิด
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  สร้อยศรีวรรณ
 
1. นางสุวณี  พาลพ่าย
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกรรณริกา  ใจเที่ยง
2. เด็กชายสุเมธ  พันธ์ดี
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำลอย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดาทา
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์แย้ม
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กชายคณสรณ์  วงศ์พาดกลาง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นันฑะญาติ
 
1. นางนิภา  อาจหาญ
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมินทร์   มายูร
2. เด็กหญิงสริตา  บุญโกมล
 
1. นางสาววรพร  รอดภัย
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายตะวัน  จันทวาส
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  มานะดี
 
1. นางทิยากร  แสงทอง
2. นางอารีย์   เจริญ
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำดวง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อวงษ์
3. เด็กหญิงบุณยวีย์  แก้วโกรพ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ศุภเวชยิ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  บัวป้อง
6. เด็กหญิงลลิตา  เอื้อเฟื้อ
7. เด็กหญิงศรุตา  มาทวี
8. เด็กหญิงสรัญญา  เหล่ามา
9. เด็กหญิงสุนิสา  อาริยะยิ่ง
10. เด็กหญิงเพชรลดา  คำดวง
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางวรรณา  ศิริธรรมพิทยา
3. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายก่อกุศล  หมวดศรี
2. เด็กหญิงจันทรัสม์  สำนักดี
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสังข์
4. เด็กชายณฐนนท์  กองสุข
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  สระแก้ว
6. เด็กหญิงทีปกา  ทารัตน์
7. เด็กหญิงธนัชชา  นะตาปา
8. เด็กชายประสพโชค  บุญธรรม
9. เด็กหญิงพีรดา  ผลาหาญ
10. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนทอง
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
2. นางชุติมา  ไตรมาศ
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ถาวงษ์เพีย
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เรืองจุ้ย
3. เด็กหญิงจิตประภา   ตรีโกฏ
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   โสดาจันทร์
5. เด็กหญิงนภากร   ขำถวิล
6. เด็กหญิงมานิตา   สร้อยสุข
7. เด็กหญิงวรดา   สำเร็จกิจ
8. เด็กหญิงศุภมาส   อ่อนน้อม
9. เด็กหญิงสิริญญา   ทำกิจการ
10. เด็กหญิงสุชาลักษณ์   กงไกรลาศ
 
1. นายกงจักร   ทัพซ้าย
2. พระธนทร   แก้วประทุม
 
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  เรียนจินดา
2. เด็กหญิงชุติมน  อ้นจันทร์
3. เด็กหญิงนันทนา  บำรุงจิตร
4. เด็กหญิงพิมใจ  แสนกล้า
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขธำรงค์
6. เด็กหญิงรุ่งพราว  วุฒิธาพิทักษ์
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อยู่รอด
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองอินทร์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เมืองสีดา
10. เด็กหญิงสุวิมล  พรมหนู
11. เด็กหญิงอนัญญา  อู่อรุณ
12. เด็กหญิงอริตตา  ฝนทิพย์
13. เด็กหญิงเนตรวี  มีรส
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โอฐงาม
15. เด็กหญิงเสาวรส  กิมศรี
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
2. นางกมลทิพย์  สุวรรณเพชรกุล
3. นางนิตยา  รื่นเจริญ
4. Misscherie  Ayaton
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กชายกฤษณะ  ยาประสาท
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประเสริฐพรม
3. เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมแย้ม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุนาสิทธิ์
5. เด็กหญิงดวงพร  เถื่อนทัศน์
6. เด็กหญิงดุษฎี  บุญสะอาด
7. เด็กชายธเนศ  เจนลพ
8. เด็กหญิงพรรณิพาพร  บุญผาย
9. เด็กหญิงพัชรา  ไชยชุน
10. เด็กหญิงภรภัญ  พูลพิมมะ
11. เด็กชายรัฐพงศ์  สกลชัยวัฒน์
12. เด็กหญิงศศิธร  บุญแม้น
13. เด็กหญิงสราภรณ์  มารปริ
14. เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น
15. เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมแย้ม
 
1. นางรัชจริยา  บุญคล้าย
 
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    หอมเดิม
2. เด็กชายกิตติทัต    คำงาม
3. เด็กชายจีรศักดิ์    เงินลา
4. เด็กชายชิษณุพงศ์    สาป้อง
5. เด็กชายฐิติกร   จันทร์เกตุ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    เกิดแดง
7. เด็กหญิงปกิตตา   จันทร์พลับ
8. เด็กชายพีรพงศ์   ประเทือง
9. เด็กหญิงศศิประภา    ทรัพย์ทวี
10. เด็กหญิงสกาวรัตน์  อินเจริญ
11. เด็กชายอภิชาต   มงคล
12. เด็กชายอัษฐฎาวิทย์   นาคประเสริฐ
13. เด็กหญิงเจียระไน  สมบัติกำไร
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ยิ้มวงษ์
15. เด็กชายไชยสิทธิ์    สาป้อง
 
1. นางวงเดือน   ใจกล้า
2. นายธนูศิลป์  แก้วผง
 
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไชยมงคล 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  หิรัญเกื้อ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิพล
3. เด็กชายกฤษณะ  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จิตรจำนงค์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  สิทธิวงษ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิทรัพย์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นสุข
8. เด็กชายณภัทร  แม่นแก้ว
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีวงษ์ชมภู
10. เด็กหญิงนรีรัตน์  บำราบ
11. เด็กชายยุทธพงศ์  ขันทวัตร
12. เด็กหญิงอรัญญา  หิรัญเกื้อ
13. เด็กหญิงเรืองอำไพ  ทวีสิน
14. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิทธิมงคล
15. เด็กชายโกสินทร์  ใจอาสิทธิ์
 
1. นางสำรวย  คัมภีระธัม
2. นางวรรณี  ต่างศรี
3. นางพยอม  วาจาหวาน
4. นางสาวพัชราภรณ์  มาสุวัตร์
 
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกพร  กาขาว
2. เด็กหญิงกนกภรณ์  กรกรรณ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักวงศ์
4. เด็กหญิงจิราภา  เอื้อเฟื้อ
5. เด็กหญิงจีรนันท์  กรกรรณ์
6. เด็กหญิงจุฑามณี  ปิ่นกุล
7. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทองพันธ์
8. เด็กหญิงนัทธมน  วิริยะกิจสมบูรณ์
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสุพรรณ์
10. เด็กหญิงปิยมน  ซื่อตรง
11. เด็กหญิงพรณัชชา  เหลืองทอง
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายไตร
13. เด็กหญิงสิริวิมล  เชือนรัมย์
14. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  ศรีหมาตร์
15. เด็กหญิงอรุโณทัย  ศิลปาโน
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
475 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกันธิมา  สืบจันทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นาดี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บริโภค
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงปัญธิตา  พลชะริน
6. เด็กหญิงพรธิตา  กุลพุทธา
7. เด็กหญิงพรนภา  บุญผล
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนเภา
9. เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันดา
10. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรา
11. เด็กหญิงวัลภา  ผาวันดี
12. เด็กหญิงศศิพร  สิมพา
13. เด็กหญิงศุภธิดา  อาษา
14. เด็กหญิงสุทธาสินี  เสียงเย็น
15. เด็กหญิงเบญญา  ทวีโคตร
 
1. นางสาวจันทกานติ์  พรมบุุตร
2. นางวิริยา  แฉ่บาง
3. นางสาวอรวรรณ  พวงมาลา
4. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
 
476 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สายปัน
2. เด็กชายธงไชย  งามนา
 
1. นางพวงทอง  มีระหันนอก
2. นายจักรพันธ์  จตุพรธนโชติ
 
477 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายก้าวกวี  แก้วกุลวงค์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  เหลาวงค์
 
1. นางวนิดา  ปิ่นเกิด
 
478 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  รุจิธง
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทรรัตน์มณี
 
1. นางณิชนันท์  มีสุข
 
479 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายปกรณ์  ตระกูลษา
2. เด็กหญิงศศิประภา  คชาไพร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์เจริญ
 
480 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญเล็ก
2. เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วสุพรรณ
 
1. นายกฤต  เจนการ
2. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
 
481 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงภิญญดา  ม่วงอร่าม
 
1. นางอรวรรณ  มีมั่น
2. นายวิมล  ทิตสรรพพา
 
482 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติธร  เชื้อสุข
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พึ่งพินิจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
2. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
 
483 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 1. เด็กหญิงอริสรา  แก้วพิลา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวนา
 
1. นางสุวรรณา  ผลนานาถ
 
484 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงภริดา  กองกูล
2. เด็กหญิงลักษมณ  ชัยพินิจ
 
1. นางจินตนา  พยุงพงศ์
 
485 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กหญิงภัทรศิริ  พรมธาตุ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  แหลมผึ้ง
 
1. นายวิมล  พิมุ
2. นางสมพร  พิมุ
 
486 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ทวีบุรุษ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โคตรภูเวียง
 
1. นางศิริพร  นาคลอง
2. นางสาวอรวรรณ  พวงมาลา
 
487 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงวรนุช  หาญจ่า
2. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางพุทธศิษย์ตรี  ปาณะลักษณ์
 
488 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 1. เด็กหญิงอรพลิน  ขันทะเนศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจแข็ง
 
1. นางสมลักษณ์  จันทหาร
 
489 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  บัวหลวง
2. เด็กหญิงอนันตพร  เปลี่ยนสุข
 
1. นางสุคนธ์  อึ๊งประเสริฐ
2. นางจุฑารัตน์  นพบุญนาค
 
490 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อิ่มพร
2. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วมะ
 
1. นางสาวเขมภณิษา  เดชาศิรสิทธิ
 
491 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงประภัสรา  กาหล
2. เด็กหญิงพรรุ่ง  เปรมกมล
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
2. นางสาวพิมพ์วรา  ดวงแก้ว
 
492 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ชำนาญปืน
2. เด็กหญิงอรอุมา  กุลบุตร
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
2. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
493 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภิญโญพันธ์
2. เด็กชายวิษณุกร  กลมเกลียว
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางสาวรัตนา  พันธ์สอาด
 
494 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. นางสาวปฐมพร  บุญเติม
2. นางสาวพรพิมล  จิตรจุล
 
1. นางเกษร  สุวรรณา
2. นายนฤนาท  จำลอย
 
495 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  เย็นทะชิด
2. เด็กชายอนุชิต  สะเลิศรัมย์
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
2. นางทองคำ  จุระกรรณ์
 
496 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กงแก้ว
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ช่างแกะ
 
1. นายทรงกลด  เดชสุภา
 
497 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โฉมรุ่ง
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  พานทอง
 
1. นายธีรยุทธ  มังกรแก้ว
 
498 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงปักษา  ใจทนงค์
2. เด็กชายสราวุฒิ  ใบทอง
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ปราชญ์
 
499 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. นางสาวธนพร  ฤทธิ์เพ็ชรนิล
2. นางสาวอาภาพร  เสวกพันธ์
 
1. นางสาวเสมอใจ  เฮงประเสริฐ
 
500 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายชินกฤต  เงินจันทร์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ศิลปศาสตร์
 
1. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
2. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
501 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายกิตติพล  สามาจักร
2. เด็กชายธีระพงค์  ศิริรัตน์
 
1. นายอนุชา  เครื่องสาย
2. นายอุดม  ยงยุทธ
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายธนาภัทร  ท่าอุดม
 
1. นางสุจิตรา  ลอยวิรัตน์
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายรัชพล  พันธุ์เจริญ
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายธวัชชัย  ภูเดช
 
1. นางราตรี  ชำนิ
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสอาด
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์  ชาญเชิงรบ
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำพันธ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิ
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงพรรณปพร  พฤกษา
 
1. นางอัมพร   เที่ยงแท้
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายสหรัฐ  ภูฆัง
 
1. นายณรงค์  เกิดสุขผล
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์แสง
 
1. นางสุดาพร  สาระยิน
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายอัครวินทร์  พลชัย
 
1. นางชุติมา  มีมาก
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายกัญจนจักก์   ปัดเต
 
1. นางสาวสมจวน  มานะก่อ
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วาดถนน
 
1. นายวริศ  เคนสมศรี
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุนทรอินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ทูคำมี
 
1. นางพรอนงค์  แก้วสีคราม
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงนหทัย  ตรวจมรรคา
 
1. นายณรงค์  เกิดสุขผล
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กหญิงกัลยา  แพรงาม
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญชู
 
1. นางอรุณรัตน์   แสงสุข
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายปารมี  ม่วงพรม
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงภัทราพร  แสงเนตร
 
1. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนกระโทก
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  กรีบาง
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายวัฒนา  ชัยจำ
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายธนกฤต   สอนริท
 
1. นางสาวชญานี   บูลย์ภิภพอนันต์
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำเงิน
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  พลเต้า
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดหาดสะแก 1. เด็กหญิงธารรินธร  เพ็ชรดี
 
1. นางสาวทิวาพร  สร้อยมณีวรรณ์
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงไอริสา  นามดี
 
1. นางพิมพ์ภรณ์  ประสิทธิ์รัตน์
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์
 
1. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงศศิธร  พรมมี
 
1. นางจงกล  ทรัพย์ศรี
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แทนคุณ
 
1. นางอัมพร  เที่ยงแท้
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1. เด็กหญิงศศิธร  เหลือผล
 
1. นางสมัย  สาลีศรี
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤติ  พรมทอง
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงรติกา  ขันทอง
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางกระเบา 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พุ่มแก้ว
 
1. นางดวงใจ  ต่อเชื้อ
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงอริษา   พิทักราษฎร์
 
1. นางกรรณิการ์   เกิดศิริ
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงกิตติกา   แก้วศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  เดชสุภา
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงนันณิภา  กรฤทธิ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กชายวิทวัส  กงแก้ว
 
1. นางจงกล  ทรัพย์ศรี
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธ์
 
1. นางชุติมา   มีมาก
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  สังข์กรณ์
 
1. นางสาวสมจวน  มานะก่อ
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงสวน  รัตน์
 
1. นางสาวสุวนีย์  ทับศรีรักษ์
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.92 ทอง 6 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ภิญโญ
 
1. นางสาววิมล  สุพรรณกลาง
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ลำน้ำ
 
1. นางพรอนงค์  แก้วสีคราม
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายพศธร  กรีบาง
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.9 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลาพงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.02 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1. เด็กหญิงสาลินี  จงอางจิตร
 
1. นางระพีร์  จันทร์เกิดทรัพย์
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกชมน  กุมลา
 
1. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายวีรพงศ์  วงษ์บุตรศรี
 
1. นายชัยรัตน์  เมธาอุดมพร
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.1 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางกระเบา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไชยสา
 
1. นางชฎารัตน์  กิติมศักดิ์
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล่อนาค
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณา  โพธิ์ชู
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีพรหม
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางกมลทิพย์  สังขทรัพย์
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตน์แสง
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงพัชชา  ภิญโญวรพจน์
 
1. นายทรงกลด  เดชสุภา
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงแพรวพลอย  ฉลาดจิตร
 
1. นายสมพงษ์  ผลพืชน์
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อาทร
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุภากิจ
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายมาโนชญ์  เจริญกุล
 
1. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพิตตินันทร์  พรหมเมต
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมเพ็ชร
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายสรณ์  พรมสร้าง
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำภูแสน
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  พุทธา
 
1. นายสมพร  เพชรสิน
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  เหลืองวิมลไพศาล
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขุมมา
 
1. นางนันท์นภัส   หัสดี
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยานุศร
 
1. นางสาวสุกานดา  นาคพงษ์
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงวิชิตา  บุญชม
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ด่านดี
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แพงสุข
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กชายวัชรพงษ์   เดชวิชิต
 
1. นางนันท์นภัส หัสดี   หัสดี
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำความ
2. เด็กชายธนากร  อุบลรัศมี
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงสุภัตรา  เข็มมา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มาแสง
 
1. นางกาญจนา  สืบพิลา
2. นางสาวจันทร์ศิริ  มากะเต
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  มีชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  ลอดพงษ์
2. นางสาวพิมลศิริ  พันโยศรี
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายธวัชชัย  จำปาทอง
2. เด็กหญิงอโนชา  คำอ่อน
 
1. นางปัญญา  คงเจริญ
2. นางญาติชฎา  ดุษฎี
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.34 เงิน 5 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงปาณัทดา  ดอนมอญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ศุภสิงห์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเกษม
2. นางสาวชัญญา  บุญสายบัว
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงพีรดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงยุวดี  ร่วมคำ
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนสันเทียะ
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงนันธิชา  แตงแย้ม
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  เพ็ชรแอ
 
1. นางอัมพร   เที่ยงแท้
2. นางอรุณรัตน์  แสงสุข
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ผ่องศรี
2. เด็กชายธันวา  กันภัย
 
1. นางรัชนีย์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวชิดชนก  คำรอด
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สระเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีปราชญ์
 
1. นายธวัชชัย  ต้นแพง
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64.67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1. เด็กชายคณิตสร  เนตรวงค์
2. เด็กชายทัตเทพ  สุนทรวงษ์
 
1. นางกรรณิกา  จันทวโร
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงวนัชพร  บริบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์  นพคุณ
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นายสมพร  เพชรสิน
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขจรล้า
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กล้าอาษา
 
1. นางอุไรรัตน์  เหลืองอ่อน
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มเข็ม
2. เด็กหญิงโกลัญญา  ฤกษ์ดี
 
1. นางรำไพพรรณ  บุญภูมิ
2. นางจารุนันท์  คงมาลา
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงบุษราภา   ทินภัทรปัญญา
2. เด็กหญิงประภาศิริ   ไกรศร
 
1. นางชุติมา   มีมาก
2. นางสาวชญานี   บูลย์ภิภพอนันท์
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผาแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเกิด
 
1. นางสาววันดี  วงษ์คำภู
2. นางสาวพิมลศิริ  พันโยศรี
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1. เด็กหญิงกมลเนตร  บุญชิต
2. เด็กหญิงพรนิภา  ศิริรินโท
 
1. นางระพีร์  จันทร์เกิดทรัพย์
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงปนิดา  ดอนมอญ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  การินทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเกษม
2. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงธิติยา  มาเจริญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  รุประมาณ
 
1. นางพรอนงค์  แก้วสีคราม
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญโต
2. เด็กหญิงวัชรานุช  จันทร์ผอง
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กชายธีรภัทร  ยุทธมณี
2. เด็กชายปฏิภาณ  พลดร
 
1. นางอัมพร   เที่ยงแท้
2. นางอรุณรัตน์   แสงสุข
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงธัญรดา  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงอารยา  วิถี
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  เกตุแก้วมณี
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  ชูเรือง
2. เด็กหญิงอาภาพร  ค้ำคง
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
2. นางประไพศรี  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ไกรศิริ
2. เด็กหญิงอติกานต์  รวยกร
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผิวนวน
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทนโนนแดง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  อินจันดี
2. เด็กหญิงอธิติญา  เปลี่ยนไธสง
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
2. นายสมพงษ์  ผลพืชน์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิกา  การวิชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  สายสุวรรณ
 
1. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจันทนา  จันเกิด
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญรัมย์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐมน  มาลา
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายจันทร์ธร  อินทรพรหม
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายโสภณ  ฉลาดยิ่ง
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  ถาวร
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แถลงศรี
 
1. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายทรงพล  ทูคำมี
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายภูราดร  กงแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกชกร  ตั้งศรี
2. เด็กหญิงกนกวิภา  นกศักดา
3. เด็กหญิงวราพร  แสงสุวิมล
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ดีระเบียบ
2. นางลัดดาวัลย์  คำเงิน
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจริยาพร    ใหม่ก๋งลาย
2. เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา
3. เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา
 
1. นางสาวชญานี   บูลย์ภิภพอนันต์
2. นางชุติมา   มีมาก
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กชายพงศกร  เจือจาน
2. เด็กหญิงพลอย  บัวเล็ก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ใช้ญาณ
 
1. นางจารุนันท์  คงมาลา
2. นางสาวรัตน์ชณี  นาคชูแก้ว
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายปัญญา  มากมี
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ชาติเชื้อ
3. เด็กหญิงเพียงเพื่อน  มีชื่น
 
1. นางสาวทัศทนีย์  ราชวงษ์
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แคล้วภัย
2. เด็กชายธีรพันธุ์  โอชาวงษ์
3. เด็กชายอนพัช  กิจดี
 
1. นางอัมพร   เที่ยงแท้
2. นางอรุณรัตน์   แสงสุข
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงพรรษา  ดิษฐ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ประถม
3. เด็กหญิงไอริสา  บุญโต
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เมฆธารา
2. เด็กชายวรเมธ  จันทรา
3. เด็กชายสมเดช  ตะเภาพงษ์
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางสาวจันทกานติ์  พรมบุตร
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดไชยมงคล 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีชัย
3. เด็กชายประกาศิต  สิทธิพล
 
1. นางพิศมัย  อุดง
2. นางสาวโสพิศ   พงศ์ประเสริฐชัย
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพนิดา  สวัสดี
2. เด็กชายรฐนนท์  วงษ์เทศ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวชัญญา  บุญสายบัว
2. นางสาวรัตติยากร  พิพัฒน์ศรี
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชนัญญา   โคเต็ม
2. เด็กหญิงภคภค   เคหะจิตร์
3. เด็กหญิงสราวดี   ลี้กุล
 
1. นางชุติมา   มีมาก
2. นางสาวศุภรานันทนา   กุลศรี
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มานะชีพ
2. เด็กชายภูบดี  นิธิอธิวรรธน์
3. เด็กชายเขมราช  เชื้อสายบัว
 
1. นางอารีวัลย์  จันทร์แดง
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจารลักษณ์  กองทุ่มมล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาที่ชอบ
3. เด็กหญิงพิชชากร  กล้วยมล
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
2. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายจักรภพ  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  กรรณ์ทิพย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใยเกตุ
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชินดนัย  ยศจิ้งหรีด
2. เด็กชายสิทธิโชค  มรกต
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บาดขุนทด
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางสาวนางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายนเรนทร  จุระกรรณ์
2. เด็กชายพงศธร  พันธ์สม
3. เด็กชายอรรถพล  ครูสอน
 
1. นางวิริยา  แฉ่บาง
2. นางสาวจันทกานติ์  พรมบุตร
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายคามิน  องคราธรรม
2. เด็กหญิงภคพร  เทียมพัด
3. เด็กหญิงวรรณภา  อินทนัน
 
1. นายวิฑูรย์  ทับทิมอ่อน
2. นางสาวจิตตรา  เขตหลัก
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงนันทนัทธ์  ทูคำมี
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนหัวรอ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ป้องศิริ
 
1. นางพรอนงค์  แก้วสีคราม
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนเวช
2. เด็กหญิงมยุรี  ตรงใจ
3. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นางอังคสุมาลิน  สิทธิปลื้ม
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กหญิงชุติมา  กัตพงษ์
2. เด็กชายปรมินทร์  ชุ่มเข็ม
3. เด็กหญิงศศวิมล  ทันใจ
 
1. นางรำไพพรรณ  บุญภูมิ
2. นางสาวรัตน์ชณี  นาคชูแก้ว
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายณัชพล  ถาวร
2. เด็กชายสิทธกร  ทองโท
3. เด็กชายสิทธิโชค  สำราญใจ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงวัลวลี  สมสีมี
2. เด็กชายสุขศรีวัฒน์  ธำรงนิศากร
3. เด็กหญิงสุพรรณี  อินทร์แก้ว
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
2. นางสาวณัชปภา  ธีรเกียรติ
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างเมือง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผิวคล้ำ
3. เด็กชายเปรมสัณฑ์  จันทอง
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มณฑาลพ
 
1. นางสาวกันติยา  อินทร
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายปฐมพรวงศธร  แช่มชื่น
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนชัย  โสแสง
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์ฉาย
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงสุภาดา  นาเขตร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ท้ายปาก
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนุสรา  ศรีชนะ
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชมภู
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงวราพร  ศรเพชร
 
1. นายสมจิตต์  คล้ายละไม
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงสิรินยา  เจนจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ศรเพชร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ใจเที่ยง
 
1. นายสุกรี  คำดวง
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายโสภณ  บัวแย้ม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แสงอรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายทักษิณ  มืดลาย
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงศิริพร  รวมทรัพย์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงธารทอง  พิมโสดา
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จี้จู
3. เด็กหญิงชนิดา  วังเย็น
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตาดี
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญเกิด
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์ผลิ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจเย็น
9. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสิงห์
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นายสิทธิพล  คำเงิน
3. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรินทร์  ขุนพัดกิจ
2. เด็กชายณัฐชนินท์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายธนกฤษ  ภู่พิมล
4. เด็กชายธนชัย  โสแสง
5. เด็กชายปฐมพรวงศธร  แช่มชื่น
6. เด็กชายปริวัฒน์  สุนทรไชย
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์ฉาย
8. เด็กหญิงศิรินธร  หมู่โสภิญ
9. เด็กชายไชยพร  กาขาว
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิเบศร   ทาริยะวงศ์
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายภูกาณฑ์คริษฐ์  สายพรหม
 
1. นางวรรณพร  สายพรหม
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายทศพล  พวงเงิน
 
1. นางรำเพย  เพ็ชรสังหาร
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ฉุ้นย่อง
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายศุภกร  ค่ายมั่น
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กชายมีโชค  ปานสิงห์
 
1. นางอรวรรณ  มีมั่น
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กชายส่งศักดิ์  แช่พัว
 
1. นายสุกิจ  ด่านยุธทศิลป์
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์จ้อย
 
1. นายโสพล  บุญภักดี
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายณรงค์เดช  มีชำนาญ
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายนฤเบศ  ขำผา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายธนพัฒน์  นพคุณ
 
1. นางกุลศรี  ศิริรังษี
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงอรัตน์ชา   ผาสุข
 
1. นายภูวนัย   วิริยะ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สอาดศรี
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงใบเตย  ผาพิมพ์
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงอรุณกมล  เชิดชูชีพ
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงสมิตา  แดงมะลี
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มินตรา  ไกรสิงห์
 
1. นางสุนันทา  คำศรีสุข
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงพรกนก  บัวดี
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทราเจริญ
 
1. นางชาลินี  สวนเสริม
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงภารดี  บำราบ
 
1. นางสาวโชติกา  มงคลสิริภักดี
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จิรวัฒน์
 
1. นางสมร  เดชาฤทธิ์
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เล้าวงษ์
 
1. นายอรรภ  พลายระหาร
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มทัพ
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงณัฐมล  เปลื้องทุกข์
 
1. นายศาศวัต  ดวงวิเชียร
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พูลเจริญ
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เบ้
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงสุนันทา  เกษมศรีสุขสง่า
 
1. นางกุลศรี  ศิริรังษี
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรหมเหลือง
 
1. นางรัชนี  เกษประเสริฐ
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สท้านเสียง
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสมร
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายปวเรศ  สร้อยไทร
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายธนกฤต   เกตุหิรัญ
 
1. นายกงจักร   ทัพซ้าย
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  แสดกระโทก
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สาดา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สอาดศรี
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงพรกนก  บัวดี
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลารัตน์
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริมงคล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขทิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  โนรีราษฎร์
 
1. นางชาลินี  สวนเสริม
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงปารณี  ส่องแสงศักดิ์
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติพร  อินทรีย์
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงปภาวดี  โสตะการ
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงสุวิสา  สืบสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงนุชระดี  งามแม้น
 
1. นายศาศวัต  ดวงวิเชียร
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายภาคิน  วิชาผา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายกวิน  เมฆอรุณ
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายภูมิภูผา   เคหะนันทวี
 
1. นางสาวยุพิน  ประสิทธิ์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายจุติภูมิ  มะหิงสิบ
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายภานุพงศ์  โยงรัมย์
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายสมขุน  สง่าวงษ์
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรศรี
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธณัสนันท์   ทองทาย
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงนารี  บุญรอด
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวริบาล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  โสภา
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสนาะถ้อย
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ไพเราะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  นาสมใจ
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โยงรัมย์
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวิโรจน์  แย้มกลิ่น
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสมร
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสุข
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายวรินทร  พาเชียงกุล
 
1. นางสุนันทา  คำศรีสุข
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายธราเทพ  กัณหาชาลี
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายปานเดชา  ทุนโคกกรวด
 
1. นางสมร  เดชาฤทธิ์
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อนุลีจันทร์
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงบุษกร   เจริญยิ่ง
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงจิรสุตา  กุสุโมทย์
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงนันทรัตน์   คำดี
 
1. นายภูวนัย   วิริยะ
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงพรกนก  บัวดี
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เซ่งเซียน
 
1. นางชาลินี  สวนเสริม
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญแสง
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แทนโสภา
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงบุษรากร  บุญมา
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เสนา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ขำถวิล
 
1. นางสมร  เดชาฤทธิ์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ประตูดาล
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสกุล
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
729 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาลา
3. เด็กชายธาวิน  ตาดสุวรรณ
4. เด็กชายพงศกร  ปัตภี
5. เด็กหญิงพนิดา  วารินทร์
6. เด็กชายภูวดล  วงษ์ภา
7. เด็กหญิงมาลิสา  บุราคร
8. เด็กหญิงอรไพลิน  สังข์แจ่ม
 
1. นางสาวสายฝน  กินรี
2. นางสาวรุ่งประกาย  สมฤทธิ์
3. นายยุทธนา  บุญนาม
 
730 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีทา
2. เด็กหญิงชนากาญจน์  แก่นเผือก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีบุญ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครื่องสาย
5. เด็กหญิงบุษบา  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แคลนเครือ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มชื่น
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วรรณภูงา
2. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
3. นางสุภาภรณ์  เครื่องสาย
4. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
731 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ตายัง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ต่อชีพ
3. เด็กหญิงญาตาวี  ภักดี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ปภพสิทธิโชค
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิลาบุตร
6. เด็กหญิงสุณิสา  ห่อทรัพย์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  หุนกระโทก
8. เด็กหญิงไปรยา  ทรงศักดิ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
2. นางนุสรา  ชูศรี
3. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
4. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
732 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระข่อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ช่างแปลง
2. เด็กหญิงจิดาภา  งามวงษ์
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทรลักษณ์
4. เด็กหญิงพนัชกร  แก่นเมือง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  พันธุ์ชัย
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วถิ่นเถื่อน
7. เด็กหญิงสิริธร  หันตะการ
8. เด็กหญิงอรฤดี  อินทบิน
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นางสาวมณฑี  ไชยทุ่งฉิน
3. นางสาววิภา  คำมี
4. นางประภา  สนามชัยสกุล
5. นางสาวอุไรวรรณ  อินทร์ธูป
 
733 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   บุญยะนิวาสน์
 
1. นายแสนศักดิ์  หาคำบุตร
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายดนุเดช   อ่อนอาจ
 
1. MissWang   chunli
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   นุชพงษ์
 
1. MissLYU  YANG
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีราชา
2. เด็กชายธนพล  ลำมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริบุตร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  มะณี
6. เด็กหญิงสุวิชญาพร  เกาะโพธิ์
 
1. นายเขจร  โชติธรรม
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กหญิงชาลิสา  เมืองขวา
2. เด็กชายทิพากร  กองชุมพล
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ธีรพัฒน์
4. เด็กหญิงอมลวัทน์  ดารักษ์
5. เด็กหญิงอรัญยา  เมืองปาก
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญดง
 
1. นายวีระชัย  แปลกสินธ์ุ
2. นางปัญจมาส  คุ้มสุภา
3. นางบุษกร  แปลกสินธ์ุ
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายจักรี  บุตรดา
2. เด็กชายณภัทร  โพธิ์ทุ่ง
3. เด็กชายธนภูมิ  ปะริน
4. เด็กชายธีรภัทร  เติมพันธ์
5. เด็กชายปชาบดี  น้อมหนู
6. เด็กชายอนุวัฒิ  แซกรัมย์
 
1. นางจรรยา  นามชารี
2. นางเสาวลักษณ์  สร้อยสีหา
3. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิ
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายธนโชติ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงนัชชา  โคกกระเวียง
4. เด็กชายภาคิน  จันทร์บุญ
5. เด็กหญิงรมิตา  พูลเจริญ
6. เด็กหญิงสโรชา  แสงทอง
 
1. นายธานี  จันทาโท
2. นางสาวกันติยา  อินทร
3. นางวารินทร์  วงศ์สำราญ
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายธนกฤต  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงนิพาดา  สิงหาพรม
3. เด็กชายปวิณากร  ขอรวมกลาง
4. เด็กหญิงมุขสุดา  สงวนเนตร
5. เด็กชายศิวัช  ชื่นชม
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พลสมบูรณ์
 
1. นายอำนาจ  แกมนิล
2. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
3. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายคมกฤษณ์    ดวงมณี
2. เด็กชายคมสัน   สายสำลี
3. เด็กชายนพกร   ขำสกุล
4. เด็กชายศิวกร    ถาวร
5. เด็กชายอดิเทพ    เจริญวิจิตร
6. เด็กชายอิสระ    เดชตระกูล
 
1. สิบเอกประเสริฐ   สินประเสริฐ
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายชนกันต์  ชมดี
2. เด็กชายณรงค์กร  พร้าวงษ์
3. เด็กชายณัลทวัฒน์  คงสวัสดิ์
4. เด็กชายธนพล   จันทร์วัน
5. เด็กชายศิริวัฒน์  ชะลอกลาง
6. เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนเพชร
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์ปัญญา
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณโอทอง
3. เด็กหญิงธัญศิริ  สาอุดม
4. เด็กชายปฏิภัทร  มะลิเกตุ
5. เด็กหญิงสโรชา  มีอนันต์
6. เด็กหญิงอนัญญา  ลาเซียงเหียน
 
1. นายวิมล  ทิตสรรพพา
2. นางสาวนงค์นุช  รอดกล่อม
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  หนองแหน
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีสมุทร
3. เด็กชายศักรินทร์  ปราบพาล
4. เด็กชายสิทธิชัย  กาดำ
5. เด็กหญิงสุทธาสินี  ประสานทรัพย์
6. เด็กชายแป  บุญรอด
 
1. นางสาวพรทิวา  จิตสำราญ
2. นางสาวอรรถพร  เภตรา
3. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   สุพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สีเหมือย
3. เด็กชายตรา  ปริน
4. เด็กหญิงสุภัทตรา   ขันธิวัตร
5. เด็กชายอัครเดช   หนักแน่น
6. เด็กชายอัมรินทร์   คล่องใจ
 
1. นางอรุณศรี   วงศ์กระจ่าง
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กชายบีเลียะ  เวือม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กชายภูมิภัทร  เล่าฮะ
4. เด็กชายรชฏ  สาระกุล
5. เด็กหญิงเมษา  สุขประเสริญ
6. เด็กชายใหม่  พอล
 
1. นายวิมล  พิมุ
2. นางสมพร  พิมุ
3. นางนภาพร  เกษร
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีราชา
2. เด็กชายธนพร  ลำมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริบุตร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  มะณี
6. เด็กหญิงสุวิชญาพร  เกาะโพธิ์
 
1. นายเขจร  โชติธรรม
2. นายฤทธิรณ  พันธ์ุประเสริฐ
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย   กันดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดีวาจา
3. เด็กชายสิทธิพล   จิตสุภา
4. เด็กชายสุทธิภัทร   วงษ์รัตน์
5. เด็กชายอภิสิทธ์   เสนาพล
6. เด็กชายอัษฎาวุธ   หงษ์มัง
 
1. สิบเอกประเสริฐ   สินประเสริฐ
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  ปาจันทร์
2. เด็กชายคฑาวุธ  วงษ์ศรี
3. เด็กชายจารุเดช  กัลยา
4. เด็กชายวรณัน  เดชสอน
5. เด็กชายศรวิษฐ์  ไพเราะ
6. เด็กชายเสถียรภาพ  พันธรรม
 
1. นายจารุ  ดีจริง
2. ว่าที่ร้อยตรีเพชรมณี  แทวกระโทก
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงฆนัธวัน  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ช่างเก็บ
3. เด็กชายประณัฐพงศ์  ส่งเสือ
4. เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง
5. เด็กชายภูชิต  ศิลาภรพรรณ
6. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  ศักดิ์ดาเจริญ
 
1. นายอำนาจ  แกมนิล
2. นายสุไพรินทร์  เชาวน์ดี
3. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตราชู
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขวานทอง
3. เด็กชายนลธวัช  ขายนฉนวน
4. เด็กชายภูวดล  อร่าม
5. เด็กชายวงศธร  ณ บางช้าง
6. เด็กชายอัศวิน  ศิลาเลิศ
 
1. นายไพบูลย์  ทองเฟื่อง
2. นายทรงธรรม  ฑีฆายุ
3. นายประวิทย์  ประสมสิน
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุทธากูล
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภู่อ่อน
4. เด็กชายอนุวัฒน์  คาดหมาย
5. เด็กหญิงเกศมณี  ไชยสาส์น
6. เด็กชายโพธิ์งาม  เอิมบุญ
 
1. นายวิมล  ทิตสรรพพา
2. นางสาวนงค์นุช  รอดกล่อม
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข
2. เด็กชายธนดล  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงประกายมาศ  พันธ์แจ่ม
4. เด็กชายพีรพัตร์  วงษ์เกตุ
5. เด็กชายพีระพัฒน์  สำเร็จกิจ
6. เด็กชายมนัสวา  บุญปัญญา
 
1. นางสาวอาริศรา  วิชยานุวัติ
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อารีย์
2. เด็กชายพนากร  นตาปา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แม่นมิ่ง
4. เด็กชายมนต์ชัย  ด่างแขวง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนศรี
6. เด็กชายสมบูรณ์  จันทร์แจ่ม
 
1. นายสมทบ  เกตุคุ้ม
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สมทรง
2. เด็กชายชัยธวัช  สุดเทียน
3. เด็กชายปรีชา  คงเสือ
4. เด็กหญิงภาณรินทร์  ศิลปศาสตร์
5. เด็กชายภูวเรศ  ซื่อสมาน
6. เด็กชายศราวุฒิ  โอสถานนท์
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สาวน้อย
8. เด็กชายอาทิตย์  สับผาง
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
3. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงสี
2. เด็กชายธีรวัช  จันทร์เลิศ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วพันมา
4. เด็กชายศรัณย์  เผื่อแผ่
5. เด็กชายศิริมงคล  โคตรวงศ์
6. เด็กชายสุวพัชร  ท่าข้าม
7. เด็กชายอภิชัย  ก่อแก้ว
8. เด็กชายอภิศักดิ์  ปัญญา
 
1. นางสาวมนสิชา  จันทรา
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงชุลีพร   แสนหาญ
2. เด็กหญิงวริสรา   บุญธรรม
3. เด็กหญิงสราวลี   หนวดหอม
 
1. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร  มันอ่อง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ต้นทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีนอก
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สืบสวาย
2. เด็กหญิงพลอยเพชร  บุญนัด
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทับพิกุล
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงการะเกด  ทองสุข
2. เด็กหญิงธิดาดาว  เข็มทอง
3. เด็กชายองอาจ  แจ้งอินทร์
 
1. นางสุทัศนี   ถึงลาภ
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เพียรแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงนฤภร   ตรีศรี
3. เด็กหญิงผุสดี   ศรีชัยสุวรรณ
 
1. นางวนิดา   แก้วกาสี
2. นางเบญจวรรณ   สุนทรชัย
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภู่พงษ์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองโชติ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  โกมล
 
1. นางผาณิต  โหรสกุล
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 1. เด็กหญิงกัญญาวี  พุ่มนาก
2. เด็กชายสุประวีณ์  ประดังเสียง
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุขสมเจฎฐ์
 
1. นางณัฐชา  อักษรเดช
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายชนพัฒน์  วงศ์กำภู
2. เด็กชายพชร  ส่องแสงจันทร์
3. เด็กชายยศธนา  วันพิรัตน์
 
1. นางสาวปณิธิ  นามประสิทธฺ์
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  แก้วชนะ
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ยาฮะ
3. เด็กหญิงอริศรา  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงนันทิชา  พิทักษ์เจริญนนท์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ศิริลักษณ์
3. เด็กหญิงเฮเลน  ดูห์น
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันตินวะชัย
2. เด็กชายศรัญยู  สังฆวาส
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  เวชยา
 
1. นางจันทร์ธิมา  เทียนเงิน
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิศ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด
 
1. นางสาวธนัญญา  สีหวงษ์
2. นางวันดี  ถมปัด
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1. เด็กหญิงชนาภา  จันทา
2. เด็กชายชาคริต  เฉื่อยไธสง
3. เด็กชายพีรศักดิ์  กุณาการ
 
1. นางสาวนิสา  ป้อมภู่
2. นางวรรณวิไล  โพธิ์เดช
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ยวงคำ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   กันภัย
3. เด็กหญิงโสภา   ชิตภักดิ์
 
1. นางวนิดา   แก้วกาสี
2. นางดุจเดือน   สุดประเสริฐ
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กำปั่นทอง
2. เด็กหญิงบุษบามินตรา  คงภักดี
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พ่วงพู
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ยะคะเรศ
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงนวพรรษ   ไพเราะ
2. เด็กหญิงอโรชา  ปานทอง
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนิศร    เชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชามณธุ์   โรจนครินทร์
 
1. นางนฤมล   พงษ์สวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย   เฟื่องสำรวจ
 
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีจิตตะ
2. เด็กหญิงวนิตา  ชัยศิริกุลวงศ์
 
1. นายประสพ  มณีไสย
 
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจณัสกมน  ภูบัวเย็น
2. เด็กชายพงศกร  อุดง
 
1. นางสาวกนกพร  ลิมป์รัชตรักษ์
2. นางอุไรรักษ์  พิเชฎฐ์ชัย
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงศิริปรียา  นาแล
2. เด็กหญิงเดือนตะวัน  ยาสมสี
 
1. นางรัฐพร  อุทธสิงห์
2. นางสาวนิภาพร  เดชสุภา
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำจ้อย
2. เด็กหญิงวราภัสร์  มีอาษา
 
1. นางสาวนริศา  แสงยิ่ง
2. นางสาวปิยวรรณ  ยอดขวัญ
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โอสถานนท์
2. เด็กชายบวรภัค  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางวรรณา  จันทร์สูรย์
 
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฏณิชา   รัตนวัน
2. เด็กหญิงบุญยาพร   สีนวล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สังวรกิจ
 
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันต๊ะมานน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขจิตร
 
1. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิ
 
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  คำดำ
2. เด็กชายณัฐกร  เกล้าผม
 
1. นายเทพนม  สนับบุญ
2. นางวราภรณ์  พรมวิเศษ
 
782 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงชวัลนุช  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภินันท์  เสนาพล
 
1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ทรัพย์เจริญ
 
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  อิ่มทูป
2. เด็กหญิงวราภัสร์  ศุภศิริเรืองรัช
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นุสุวะ
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ไร่วิบูลย์
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายกานต์  สีลาแสง
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายกฤษฎา  อังคะลา
2. เด็กชายบุริศร์  พิพัฒวัฒนกุล
 
1. นางรัฐพร  อุทธสิงห์
2. นางสาวนิภาพร  เดชสุภา
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กชายสรวง  ภาคแก้ว
2. เด็กชายอรุณ  งามพิศ
 
1. นายสุชาติ  วีระสวัสดิ์
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายถิรวิทย์  ขานตา
2. เด็กชายอานนท์  พรอินทร์
 
1. นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล
2. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายสุขุม  วงษ์เลิศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงจานุสงค์
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายธนโชติ  จินเจือ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมพันธุ์
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายจักริน  ภูวเดชนิกุล
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  ธำรงนิศากร
 
1. นายมนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร
2. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
 
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกฤษตินันท์  สุขดี
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มาเจริญสุข
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงนาริศา  อินทสร
2. เด็กหญิงมัชมน  ประชุมชน
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกีฬา
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงศริญญา  น้ำหอม
2. เด็กหญิงโยฑะกา  รื่นสดงาม
 
1. นายประสพ  มณีไสย
 
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจริญา  ทองคำแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมพต
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายภานุเดช  รัตนพงษ์ศาสน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันต๊ะมานน
 
1. นายไพโรจน์  ธนูเดช
2. นางพวงทอง  มีระหันนอก
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บางกุ้ง
2. เด็กหญิงสกุลสุภา   จิโรภาสจสินทร์
 
1. นางสาวนริศรา   สว่างศรี
2. นางสาวจิราพร   สุขสันต์
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ขุนวิชิต
2. เด็กหญิงพิชญภา  ชมดี
 
1. นางรัฐพร  อุทธสิงห์
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ฮวดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงมาติกา  นวนงาม
 
1. นางสาวกนกพร  ลิมป์รัชตรักษ์
2. นางโสภา  นาคพงษ์
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายดปัสวิณ   สายสำลี
2. เด็กชายภูมินทร์    ดาราย
 
1. นางนฤมล   พงษ์สวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย   เฟื่องสำรวจ
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงวีวรรณ  นิยมสุข
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คนสันทัด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์เจริญ
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หนองแฝก
2. เด็กหญิงศศิปภานัน  ธรรมมา
 
1. นางจิราพรรณ  ปรีชา
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายวัชชรินทร์  ขัมพารมณ์
2. เด็กชายเมธา  วงษ์หาญ
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายกฤติเดช  วงษ์เสนา
2. เด็กชายวิศวชิต  ทามี
 
1. นายมนัส  สังขันธ์
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายธนพล  วงศ์เสนา
2. เด็กชายเจษฎายุทธ  สะภา
 
1. นายสมพร  เพชรสิน
2. นางสาวทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงมาริสา  สุขศรี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญนอก
 
1. นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล
2. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เชื้อกุณะ
2. เด็กหญิงเกศกนก  นันท์สาย
 
1. นางรัฐพร  อุทธสิงห์
2. นางสาวนิภาพร  เดชสุภา
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายธนพงษ์  สุขสม
2. เด็กชายธนากฤษ  ลิ่มทองขาว
 
1. สิบเอกกฤษดากร  วสนาท
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   ใชญัน
2. เด็กหญิงมาริษา    สีเคน
 
1. นายพงศธร   ฉัตรเงิน
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ไพเราะ
2. เด็กชายวัชรพล  ด่านเกษม
 
1. นายวรายุทธ์   นวลงาม
2. นางสาวพะยอม  คำลี
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  นามประคอง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กังฮวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกีฬา
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงกัลป์ตยาภรณ์  รักษาศิลป์
2. เด็กชายวสุรัตน์  เป้าใจสุข
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา   จิระดำรงค์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง
 
1. นางสาวภัทศรัญช์  พุ่มภักดี
2. นางสาวนัทธมนต์  ปานทอง
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายดุษฎี  คำพันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพเราะ
 
1. นายไพโรจน์  ธนูเดช
2. นางสาวจรรยา  นามชารี
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรศิริ
2. เด็กหญิงปิยะพร  นามเฮง
 
1. นางจิราพรรณ  ปรีชา
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงภคพร  อุดทา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีตะปัญญะ
 
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายดำรงพล  สุขโข
2. เด็กชายภาคิน  สละทาน
 
1. นายสิทธิชัย   เฟื่องสำรวจ
2. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงภควดี  มุ่งเกษม
2. เด็กหญิงอรกมล  เกตุวิบูลย์
 
1. นายประสพ  มณีไสย
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงวีวรรณ  นิยมสุข
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คนสันทัด
 
1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ทรัพย์เจริญ
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงศศิธร  สาครนครินทร์
2. เด็กหญิงอรทัย  ชมพูทอง
 
1. นางรัฐพร  อุทธสิงห์
2. นางสาวนิภาพร  เดชสุภา
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 1. เด็กหญิงพิไลพร  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงเบญจา  บุญศิริ
 
1. นายเจนวิทย์  กลีบขจร
2. นายบุญมา  สุทธโส
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี  ปาณะลักษณ์
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิตตินันท์  คงเสือ
2. เด็กชายรัตนวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี  งามสม
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุธีรา  หอมสุคนธ์
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
824 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทะจักร
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญสวัสดิ์
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายชาติชาย   จินตรักษ์กิติ
 
825 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กิตติสุนทรโรภาศ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  สลับศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  พงค์เปีย
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
826 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู
2. เด็กชายปณิธาน  แก้วชา
3. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
827 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใหม่โสภา
2. เด็กหญิงระพีพร  วรรณพิรุณ
3. เด็กหญิงสมัชญา  โตฉาย
 
1. นายคมกริช  ทัพกีฬา
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สมนาม
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เพียรงาม
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางรัตนาพร  มาทา
2. นางสาวจรรยา  เกตุจินดา
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 1. เด็กชายภูผา    ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   พิมพ์มุ่งหวาย
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ไพพร
 
1. นางสุวรรณา   ผลนานาถ
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กหญิงนภัสรา   เรืองอร่าม
2. เด็กหญิงนันทรัตน์   แสงสุข
3. เด็กชายวีรยุทธ  บัวศรี
 
1. นางอรุณรัตน์   แสงสุข
2. นางอัมพร   เที่ยงแท้
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คูณสุข
2. เด็กชายอัคเดช  พุฒตาล
3. เด็กหญิงเกวลิน  กิมสอ
 
1. นางสิฌารัตน์  น้อยษา
2. นางสำรวม  ผลประเสริฐ
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์เลิศ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บุษดี
 
1. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
2. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1. เด็กหญิงพัสราภรณ์  มีชัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงอำไพ  จอมแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  จุ้ยรักษา
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพิยดา  เปี่ยมปลื้ม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชูไทย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาญกิจ
 
1. นางธีราวรรณ  เจียมวิไล
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายณัฐดนัย  มีเชื้อ
2. เด็กชายปิยพงษ์  สอาดเอี่ยม
3. เด็กชายศิรวิทย์  คมคาย
 
1. นางสาวรัชพร  ตะเภาพงษ์
2. นายกิตติชัย  คมคาย
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงบุษกร  ศักดี
2. เด็กชายวิโรจน์  เชาว์เจริญ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
2. นางอรทัย  ชะลิตะ
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงภัทณียา  ศิลาภรพรรณ
2. เด็กหญิงวีรยา  พัสดุ
3. เด็กชายอนุชา  ผงจันทึก
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกัศยพักตร์  พิทักษ์
2. เด็กชายรัฐนนท์  พรามณี
3. เด็กหญิงวรรณา  โกศารัตน์
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นายสมพร  เพชรสิน
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญมาตย์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วโสนด
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุทธิวงษ์
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสุจินดา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ไพเราะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะโนภัย
 
1. นายสมพร  เพชรสิน
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เชื้อกุณะ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ป้องพาล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  รูปงาม
 
1. นางสาวรัชพร  ตะเภาพงษ์
2. นายกิตติชัย  คมคาย
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกุลยา   รัตนบุตร
2. เด็กหญิงจตุพร   เจริญผล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ปานปั้น
4. เด็กหญิงณิชานันท์   นพเกตุ
5. เด็กหญิงภัทรธิดา   แก้วมาตย์
6. เด็กหญิงอารดา   แสงสาร
 
1. นางบุษยา   เจนพานิชย์
2. นางสาวสุภาวดี   วรรณะ
3. นางอ่อนจันทร์   นิยมวิทยาพัน
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงชุติมา  ฝากกาย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงพันธ์
3. เด็กหญิงต่อบุญ  มาสา
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่ภู
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญเกิด
6. เด็กชายสุภชัย  งามนวล
 
1. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
2. นางสาวจันทิมา  ยิ่งสมบัติ
3. นางเจียมรัตน์  อร่ามวิทยานุกูล
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์    นารอด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดีเหลือ
3. เด็กหญิงธาริดา  พาธุรัตน์
4. เด็กหญิงพรทิพา    แซ่เล้า
5. เด็กหญิงรวิสรา  ภูมิดิษฐ์
6. เด็กหญิงอรวรรณยา    พานทอง
 
1. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
2. นางอัสมา  ธนารักษ์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดสระข่อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ด่านดี
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  สุขธนาเดชภัทร
3. เด็กชายยอดขวัญ  เอื้อมเก็บ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โกประพันธ์
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  ดำรงค์ไชย
6. เด็กหญิงสุทิตา  อินร์แก้ว
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นายชัชชัย  งามประยูร
3. นางนิโลมล  แหเลิศตระกูล
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุจริตจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยูปานนท์
3. เด็กหญิงวิชาดา  พลับเจริญสุข
4. เด็กหญิงวิราศิณี  ภู่สวัสดิ์
5. เด็กชายศิรสิทธ์  บ้านด่าน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุญญศรี
 
1. นางสำรวม  ผลประเสริฐ
2. นายสมพงษ์  ผลพืชน์
3. นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กหญิงชนมน  หาดทราย
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กหญิงศุภากร  โคตะบิน
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ฮับหลี
2. เด็กหญิงมายดา  ทับพุฒ
3. เด็กชายรัชพล  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวหัสยา  กิมเต็ก
2. นางพิเศษ  มีเชาว์
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชุน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มารปริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น
 
1. นางนิตยา  ประเสริฐพรม
2. นายมงคล  ประเสริฐพรม
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แสงสุข
2. เด็กชายธนกร  นวลปลอด
3. เด็กชายธนกฤต  นวลปลอด
 
1. นางอรุณรัตน์   แสงสุข
2. นางอัมพร   เที่ยงแท้
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชาลิสา  นึกธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พิรณฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรนภา  สิทธิบุญ
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
2. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา    ชนะวาที
2. เด็กหญิงพัชราภา   วรรณชาติ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์   ปรุงนิยม
 
1. นางอัสมา  ธนารักษ์
2. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสังวาลย์
3. เด็กหญิงพิชญ์กัญ  วงศ์ธนะเชษฐ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงศรัณญา  อิทโชติ
2. เด็กชายเมธา  พงษ์คุณ
3. เด็กหญิงเมธาพร  ชูเถียร
 
1. นางสมจิตร  วงศ์สว่างศิริ
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจีรพัชร  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวิภาวี  อาทร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติท้าว
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
2. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงบุญญานุช  ฉุยกลัด
2. เด็กหญิงอาธิติยา  เศษเรียน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สืบสวาย
 
1. นายสมพร  เพชรสิน
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติมีมาก
2. เด็กหญิงมาริสา  จันสุตะ
3. เด็กหญิงเกศรา  บัวศรี
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงศ์
2. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพิชญา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอุษามณี  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายเอกรัตน์  ก้อนแก้ว
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
2. นางจินตนา  เกตุแย้ม
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  เข็มเงิน
2. เด็กชายธนพล  มืดขุนทด
3. เด็กหญิงสุมาลี  ถึกวงษ์
 
1. นายประทีป  ชุมทอง
2. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.46 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงชนาทิพย์    ภักดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ   สีนวล
3. เด็กหญิงอรอุมา   องอาจ
 
1. นายอลงกรณ์  เกษประเสริฐ
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.16 ทอง 6 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ยอดเสทิน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ปานพรม
3. เด็กหญิงอนรรฆวี   นุตศิริ
 
1. นางวาสนา  ภูมิประมาณ
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.96 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทำมี
2. เด็กหญิงนาตยา  เนื่องจากนาค
3. เด็กหญิงวรนารี  กาเล็ก
 
1. นางนันทิยา  กุลพงษ์
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.06 ทอง 8 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 1. เด็กชายธนวันต์  ศรีทะเล
2. เด็กชายธวัชชัย  เจือจีน
3. เด็กหญิงลักษิกา  พุทธา
 
1. นางกัญญารัตน์  ลาวิลัย
2. นายทนง  วงษาโสม
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โห้ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณษา  สีทา
3. เด็กหญิงเมทินี  ยอดยิ่ง
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
2. นางสาวพิมพ์วรา  ดวงแก้ว
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงชฎาพร  เทพปัชฌาย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  นาทันรีบ
3. เด็กชายเกรียงไกร  บุญสม
 
1. นายวินัย  นาคำ
2. นายอุทัย  จันทร์รุกขา
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นางสาวจิราวรรณ  จิตสัตย์
2. นายประจักษ์  เข็มมา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองมงคล
2. นางสาวธณัชชภรณ์  นาคะ
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคาง 1. เด็กหญิงนัชชฎา   เดชะบุญ
2. เด็กชายภูชนะ  สมสมัย
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  เกณฑ์กิจ
 
1. นายธกร   กันตโสภณานนท์
2. นางกฤชญา  กันตโสภณานนท์
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดอนทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณพิทักษ์
3. เด็กหญิงนันทิมา  ตะเพียนทอง
 
1. นายจิรพรรณ  ราชพิทักษ์
2. นายวราลักษณ์  วรนุช
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  วนวอน
2. เด็กหญิงนิชาพร  เนตรวิศิษฐ
3. เด็กหญิงพรนภัส  สนธิทอง
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางธิดา  ทิพยานนท์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อาจศึก
2. เด็กหญิงปาลิตา  หอมนาน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  มัธยม
 
1. นางไตรตร  พัชนี
2. นางจิราพรรณ  ปรีชา
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงพัชรา  กวยสกุนนีย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม
3. เด็กชายวันชนะ  น้อยเจริญ
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางธิดา  ทิพยานนท์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงจิราภา  คำนคร
2. เด็กหญิงทอไหมทอง  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  ช้อยสูงเนิน
 
1. นางทองชุบ  นิกรวงษ์
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พิมพ์พอง
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญจาคะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมตตา
 
1. นางสวัสดิ์  ราชสืบ
2. นางรัชนีกรณ์  นิธิโภคารัตน์
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงภัทธธิดา    วิลัยรัตน์
2. เด็กหญิงวัชรการ    รักนา
3. เด็กหญิงศิริพร   วันจีน
 
1. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
2. นางอัสมา  ธนารักษ์
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงวริสรา  สังวรฤดี
3. เด็กหญิงวาสนา  ดนตรีไพเราะ
 
1. นางสาวรัตติยากร  พิพัฒศรี
2. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปราณี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พาจันทึก
3. เด็กหญิงอภิชยา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองมงคล
2. นางสาวณัชชภรณ์  นาคะ
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขาวพลับ
2. เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงสิริษา  วังสวัสดิ์
 
1. นางไตรตรา  พัชนี
2. นางจิราพรรณ  ปรีชา
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 1. เด็กหญิงณิชา  จากสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ครูสอน
3. เด็กหญิงเพชรนภา  มีชัย
 
1. นางสาวนัสรักฒ์  หลิ่วสุวรรณ
2. นางพยง  เพ็งทอง
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อารี
3. เด็กหญิงพิชชา  แก้วสีคราม
 
1. นางสาวยุพิน  บุญเสริม
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี    ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงรมิดา   ยงยืน
3. เด็กหญิงเจตนิพิฐ   การ์นยภาส
 
1. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
2. นางอัสมา  ธนารักษ์
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไพเราะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงวาสนา   ประโคนสิน
 
1. นางสาวสุภาวดี   วรรณะ
2. นางบุษยา   เจนพานิชย์
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายปรัชญาพงษ์  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกิดมั่น
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายพันพล  น้อมธรรม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  องอาจ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
884 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ฉายแสง
2. เด็กหญิงบุปผารัตน์   วงศ์คำภู
3. เด็กชายสรณ์สิริ   มานะบัง
 
1. นางสุทิน   พงษ์แผน
2. นางสายพิณ   พันธุ์เจริญ
 
885 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงฐานิตา   วังคีรี
2. เด็กชายปรีชาพล   โพธิ์ประจักษ์
3. เด็กหญิงวริษฐา  วุ่นชุม
 
1. นางสุพัตรา  สุขสำราญ
2. นางอาภากร  ธรรมมาพาณิชย์
 
886 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  กกกระโทก
2. เด็กชายนิติภูมิ  พันแจ่ม
3. เด็กหญิงวิยพร  พวงนาค
 
1. นางอรวรรณ  สีนิล
2. นางภาพิมล  บุระวัฒน์
 
887 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงณัฐชานัน  กัลยา
2. เด็กชายธรภัทร  หารคำหล้า
3. เด็กหญิงปภาการต์  ปานปั้น
 
1. นางสาววชิราภรณ์  บุญถนอม
 
888 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายจิตกรณ์   พฤกษา
2. เด็กชายธนโชติ  ชีวิหาร
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  แก้วนุช
 
1. นางชวนชม  ลือคำหาญ
2. นางจริยา   ใจคง
 
889 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงปวิชญา  บุญยรักษ์
3. เด็กชายภูตะวัน  มะนาวทอง
 
1. นางสาวยุพิน  อุ่นกุดเชือก
2. นางประจวบ  แกมนิล
 
890 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  แพงมา
2. เด็กชายอนุชิต  โพนาม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ไชยเจริญ
 
1. นางภิรมย์  ชาติเชื้อ
2. นางอรไท  พันธ์สม
 
891 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายกฤษณะ  กาบแก้ว
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ห้อย
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  บ้านยาง
 
1. นางศุทธิลักษณ์  วงษ์รัตน์
 
892 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ตงฉิน
2. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  ศรีทองเจิม
3. เด็กชายเริงราช  วงษ์ประพันธ์
 
1. นางรุจิรา  สะโมทาน
 
893 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางกระเบา 1. เด็กชายชวนากร  สีชัง
2. เด็กชายพงศกร  พ่วงพงษ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญแก้ว
 
1. นางสุวนิตย์  ประดิษฐ์วงษ์
2. นางอัมพร  สุขเกษม
 
894 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธนโชติ  มุกดา
2. เด็กชายนิพล  บุตรศรี
3. เด็กหญิงรชนีกร  วิเศษชาติ
 
1. นายทวีป  สิงห์ศุข
2. นางสาวนัฐริกา  คำเงิน
 
895 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายธนวินท์  ครูสอน
2. เด็กชายนพเก้า  เกตุพงษ์
3. เด็กหญิงพีรยา  ชัยชุมพร
 
1. นางชลอพร  ช่างกลึง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลี้อุดม
 
896 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายกฤษณะ   เฮงเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อยู่โรจน์
3. เด็กชายพลาธิป  จตุรัส
 
1. นางสาวรัชพร   ตะเภาพงษ์
2. นางดอกแก้ว  ชมดี
 
897 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร   หนูมงกุฎ
2. เด็กหญิงลักษิกา   ทองปลิว
3. เด็กหญิงเบญญาภา    พงษ์โต
 
1. นางวรรณรัตน์    เพ็งศรี
2. นางศุรีมาศ   ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
898 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจกรีพร  เชาวนะพานิช
2. เด็กหญิงพัชรภา  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  นาแพง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญสู
2. นางนิภาภรณ์  วัฒนวิเชียร
 
899 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงพลอยใส  ไพเราะ
3. เด็กหญิงวันวิสา  แย้มสรวล
 
1. นางสาวกรรณิกา  อินทะเว
2. นางเสาวลักษณ์  สร้อยสีหา
 
900 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  มะโนภัย
2. เด็กชายภัครวัฒ  สินนารายณ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ทองเจริญ
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีสุนาครัว
2. นางพเยาว์  อิสระพันธ์
 
901 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปณิดา  วงเสนา
2. เด็กหญิงสุกันยา  ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตหยวก
 
1. นางวิจิตตรา  จันทร์ศิริ
2. นางสาวกฤษณา  ประภักดี
 
902 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 1. เด็กหญิงกรวีร์  พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสารุณี   แซ่จิว
 
1. นางสาวสายชล  ดุมครบุรี
2. นางวิไล  พึ่งเกษม
 
903 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายณัฐชานนท์  กองจับ
2. เด็กหญิงศรยา  พาประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริสุข  จันทกิจ
 
1. นางสาวสะไบภรณ์  แสนศรี
2. นางสาวสุกานดา  อินธิสุทธิ์
 
904 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กชายชัยลิ้ม  ซามุน
2. เด็กหญิงประทานพร  ใช้ญาณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นางจารุนันท์  คงมาลา
2. นางรำไพพรรณ   บุญภูมิ
 
905 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงยุวดี  ลับแล
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สารสังข์
3. เด็กหญิงเสาวรส  เลิกนอก
 
1. นางทิพวรรณ์  วรธงไชย
 
906 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดไชยมงคล 1. เด็กหญิงกชพร  มานะบัง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  กะการดี
3. เด็กหญิงพุดตวัน  ดวงรัตน์
 
1. นางกรกนก  นิลคำ
 
907 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนากร  นางาม
3. เด็กหญิงลลนา  สีทา
 
1. นางอรไท  พันธ์สม
2. นางภิรมย์  ชาติเชื้อ
 
908 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์   โทณผลิน
2. เด็กหญิงภุมวารี   เมตโต
3. เด็กหญิงมินนรา   ยังพิทักษ์
 
1. นางสาวสิริขวัญ   พรมโชติ
2. นางสาวนิภาพรรณ  ป๊อกแก้ว
 
909 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยกล้า
2. เด็กหญิงอภิยดา   คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชพร  ตะเภาพงษ์
2. นางดอกแก้ว  ชมดี
 
910 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  มุขแก้ว
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ปั้นบัว
 
911 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 1. เด็กหญิงชลิตา  ผาภูธร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ประกอบ
 
912 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศรายุทธ  บุตรคล้อ
 
1. นางอรไท  พันธ์สม
 
913 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศรายุทธ  บุตรคล้อ
 
1. นางพิเศษ  มีเชาว์
 
914 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธาดา  เอื้อนจิตร
 
1. นางสาวนภารัตน์  พันธ์สอาด
 
915 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวงษา
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีกะชา
 
916 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายภัทรพล  แสงสุวิมล
 
1. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
 
917 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เงินไพโรจน์
 
1. นางศุภวรรณ  ศรีอุบล
 
918 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายกอล์ฟ  จันทร์คุณ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประสานทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ทน
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายณรงค์  เกิดสุขผล
 
919 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายนวมินทร์  ขุนเภา
2. เด็กหญิงศิริณภา  พูลผล
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางอรไท  พันธ์สม
 
920 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายจิรโชติ  งามวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมประดิษฐ
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
2. นางสาวอรวรรณ  ดอนทอง
 
921 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณรดา  คงเจริญ
2. เด็กชายอนุชิต  บกน้อย
 
1. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
2. นางสาววลิดา  แก้วสง่า
 
922 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงญาณิศา  วังนุช
2. เด็กชายพีรวัฒน์  รัตนไพบูลย์วงศ์
 
1. นางวรรณา  ศิริธรรมพิทยา
2. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
923 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงสวาภาว์  สระกำ
 
1. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
924 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายมนัสพร  ศิลา
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
925 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายอรุณ  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
926 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายธนทัต  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นายโสภณ  บัวส่องใส
 
927 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายรวีโรจน์  กงแก้ว
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
928 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
929 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายธนกฤต  บ้านหมู่
 
1. นางธัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
 
930 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ปัจจุสมัย
 
1. นางวาสนา  การะเกตุ
 
931 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  ถนอมเดช
 
1. นางทองชุบ  นิกรวงษ์
 
932 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกพนมดี    
933 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายธนากร  จิตต์งามขำ
 
1. นางทองคำ  จุระกรรณ์
 
934 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ    แสงอรุณ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กลิ่นขจร
 
935 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายสหภาพ  เจริญวุฒิขจร
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
936 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กชายกิตติยะ  เสร็จธุระ
 
1. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
937 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
938 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชินเทศน์
2. เด็กหญิงกานติมา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงกิมพ์วิภา  ปะมะคัง
4. เด็กชายธวัชชัย  หม่อมวิสัย
5. เด็กชายวีรภัทร  กันหามล
6. เด็กชายสุริยา  หาดอน
7. เด็กหญิงอัจฉราภา  บำรุงตา
 
1. นายกฤต  เจนการ
2. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
3. นายสุวัตร์  สืบโส
 
939 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  เรือนนุช
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  งามวงศ์
3. เด็กชายอภิชิต  ทาศรี
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
2. นางสาวอรวรรณ  ดอนทอง
 
940 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่อนยิ้ม
2. เด็กชายนพดล  สว่างประทีป
3. เด็กชายสุรเชษฐ  รุ่งเรือง
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
 
941 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสระข่อย 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่ำไสธงค์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายธนากร  รามอ้น
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นางประภา  สนามชัย
 
942 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายปรเมศ  เนื่องจากนาค
3. เด็กชายพิสุทธิ์  จันทร์วิวัฒน์
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
943 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนวพร  มานะเพียร
2. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์ชู
3. เด็กชายเมธา  โอชารส
 
1. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
2. นางนภวรรณ  นาดี
 
944 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายปภังกร  มากสมบูรณ์
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ช้างเยาว์
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางสาวอรวรรณ  ศิริธรรมพิทยา
 
945 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เลี่ยมใจดี
 
1. นางสาวปัทมา  สกุลนคร
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
946 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายพิพัฒนชัย  ชัยยะ
2. เด็กชายวรัญญู  รุประมาณ
 
1. นายพงศธร  ฉัตรเงิน
 
947 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกันติยา  วงษชารี
2. เด็กหญิงศดานันท์  ลาสิบสี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   ใจยงค์
2. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
948 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  เรือนนุช
2. เด็กชายอภิชิต  ทาศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ดอนทอง
 
949 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญศรีวงษ์
3. เด็กหญิงศิรินดา   ใหม่เอี่ยม
 
1. นางเกษร    พงศ์สิริวรวัฒน์
2. นางวาสนา   การะเกตุ
 
950 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เล้า
2. เด็กชายพงศธร  เสียงเย็น
3. เด็กชายอดิศักดิ์   นาดี
 
1. นางทิวา  โดยอาษา
 
951 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายสุวรรณ  นักรอง
 
1. นายประทีป  ชุมทอง
2. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
952 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายธนภัทร  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงวนิสา  บุตรดี
3. เด็กชายวัฒนะ  บุญทำ
 
1. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
953 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วินัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  เสือพร
3. เด็กหญิงชัญญาพัชร์  คำไท้
4. เด็กชายชิษณุนนพงศ์  ไข่ขาว
5. เด็กหญิงฐานิดา  ขวัญยืน
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงษ์นิล
7. เด็กชายธนวัฒน์  แถวทับ
8. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์แสง
9. เด็กชายธีรศักดิ์  ทวีการ
10. เด็กชายศักดิธัช  พื้นบาตร
11. เด็กชายสิรภพ  เฉยฉิม
12. เด็กหญิงสุชานันท์  กันภัย
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรเอี่ยม
14. เด็กหญิงสุวพร  ทองเล็ก
15. เด็กหญิงอภิญญา  กระทุ่มกลาง
16. เด็กหญิงอรชพร  จำรูญ
17. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพย์สุข
18. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แม้นรัตน์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ศิริโท
2. นางสาวบังอร  อาทร
3. นางสาวกัญรัตน์  สีไทย