หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายผดุงเกียรติ สมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่วิทยาศาสตร์
2 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3 นางนิตยา พรรณภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่เรียนร่วม-สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
4 นางสาวสิริมา อาศัยผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
5 นางอภิวัน ประสังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
6 นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
7 นางโสภา คงเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
8 นางฉัตรอำพร หาญประสพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
9 นายวิษณุ คำวัจนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
10 จ.ส.ต.ฐานันดร วงษ์กิมฮั้ว วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
11 นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
12 นางสมพิศ มาลัยทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
13 นางสุนันทา แก้วคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและบันทึกผลคะแนน
14 นายดำเนิน เพียรค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายนพรัตน์ เทพตะขบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมร ดาราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางวนิดา ศิลปกิจโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสุพรทิพย์ โพธิยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวโสภา คูสุวรรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปรีชา เดชะไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์
27 นางศรันญา บัวแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์
28 นายธนู บุญเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์
29 นางกองแก้ว บุญเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์
30 นางสุทธญาณ์ สุวรรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่ภาษาไทย
31 นายผดุงเกียรติ สมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่สุขศึกษา และพลศึกษา
32 นางนิตยา พรรณภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์
33 นางบัวบาง บุญอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
34 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่คอมพิวเตอร์
36 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่หุ่นยนต์
37 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการหมวดหมู่การงานอาชีพ
38 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่ปฐมวัย
39 นางนิตยา พรรณภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่เรียนร่วม-ภาษาไทย
40 นางนิตยา พรรณภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่เรียนร่วม-ศิลปะ
41 นางนิตยา พรรณภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานหมวดหมู่เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42 ร.ต.ท.สถิตย์ คำแก้ว วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]