หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางประทวน ทองหล่อโรงเรียนวัดหัวไผ่ประธานกรรมการ
2. นางรำไพพรรณ บุญภูมิโรงเรียนวัดบ้านพระกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ จันทะภาษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ดุลยะสิทธิครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสำรวย คัมภีระธัมครูโรงเรียนวัดไชยมงคลกรรมการ
3. นางรัตติพร กัลยาครูโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา กิตติรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงประธานกรรมการ
2. นายสุริยันณ์ ชาติเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นายอนันต์ บุญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวสิรินิวัติ ครองนาคครูโรงเรียนบ้านคลองบางไซประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชุมทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก คำรอดโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางรัมภาพร ใจผ่องครูโรงเรียนวัดลำดวนประธานกรรมการ
2. นางเยาวนี ศรีประไพครูโรงเรียนวัดดงบังกรรมการ
3. นางสาวรำพึง สุทธิโรงเรียนวัดคู้ลำพันกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เกษประเสริฐครูโรงเรียนวัดบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ทองอ่อนครูโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา นาคพงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสำนอง มานะต่อครูโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา แก้วกาสีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางลัดดา ทุมมีครูโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา วินุราชครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอรรถ พลายระหารครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ รุ่งเรืองพิพัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ ยืนทนโรงเรียนวัดมุลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรัชนีพร อำพันธ์ชัยโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางสาวชนัฎ หัสดินครูโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสวัสดิ์ ราชสืบครูโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี มิ่งขวัญครูโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววริศนันท์ พัชรสโมสรครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี บัวหอมครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพเก่าประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ชูศรีครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางสุวภา อร่ามทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนวนจันทร์ รัตนธรรมครูโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางนฤมล บุญส่งครูโรงเรียนบ้านแหลมไผ่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร พงษ์ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญธรรม ผาสุกครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา สกุลนศรครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายบุญนา ตรีวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายปภาวิน เทียมครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สุวรรณกล่อมครูโรงเรียนบ้านท่าตูม กรรมการ
3. นางนาถนรินทร์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสายสวาท ไชยสมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดลิรัญดอนประธานกรรมการ
2. นางอัชรา มากศิริครูโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางนิตยา ประเสริฐพรมครูโรงเรียนวัดอรัญไพรศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศศิภา มาลาสีครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรภา บุญโยธาครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางวัชรา วีระชิงชัย ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางทิพยา ผลพฤกษาครูโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางสำรวม ผลประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ ใยอ่อนครูโรงเรียนวัดบางเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ นึกรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แย้มสุคนธ์ ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายอุทัย จันทร์รุกขาครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมวงษ์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายเดชทนงค์ อร่ามเรืองครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสราญา หุดากรครูโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี แก้วกล่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก ชูจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางกระเบากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียมครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสุนี ภัทราภัย ครูโรงเรียนวัดหัวกรดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ หมั่นการ ครูโรงเรียนวัดบ้านโนนกรรมการ
3. นางสาวอรณิชา วิริยวรพงศ์ครูโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา น้อยสำเนียงข้าราชการบำนาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ทราวดีพิมุข ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางบรรจงพิศ คล้ามไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ แก้วลมูล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ ขามชู ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
3. นางรัชรินทร์ ทุ้ยแป ครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา มานะต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ เราประเสริฐ ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางปัณณพร ขจรภพ ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชมนาด โคมทอง ครูโรงเรียนบ้านประพาสประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ เนตรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นายธนกร รักษาศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอรรถพร นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ คนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุวนีย์ ทับศรีรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมนัส สังขันธ์ครูโรงเรียนหัวซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตรา เชื้อเชิง ครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางอรทัย ชลิตะ ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ประธานกรรมการ
2. นางเกสินี วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินหอม กรรมการ
3. นางศันสนี พรมสอนโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา จันทร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกพนมดีประธานกรรมการ
2. นางเกสินี วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. นางศันสนี พรมสอนครูโรงเรียนบ้านหอย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนวภรณ์ ไชยฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดประสาธรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ชลอรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางนิชชา เกสร ครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล คลองมีคุณ ครูโรงเรียนบ้านบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายผดุงเกียรติ สมมิตรศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานการศึกษาประถมศึกษปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางนิชาภา เกษรครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัชชาทิป กีรติภฑิลกุลครูโรงเรียนวัดบางกระเบาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา ชยพัชรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สินสายออ ครูโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชาทิป กีรติภฑิลกุลครูโรงเรียนวัดบางกระเบาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา ชยพัชรกุลครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สินสายออ ครูโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร คงเจริญครูโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สิงห์ลา ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
3. นางสมจิตร วงศ์สว่างศิริ ครูโรงเรียนบ้านเนินหอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร คงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สิงห์ลา ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
3. นางสมจิตร วงศ์สว่างศิริ ครูโรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเมธาวี มาสแสง ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางนารี ชลอรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีจำพลัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชาทิพย์ แก้วผาครูโรงเรียนวัดบางกระเบาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา ชยพัทรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สินสายออ ครูโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายโสภณ ผาสุกครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามประธานกรรมการ
2. นายประนอม ศรีส้มเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางระพีพร เสาะด้น ครูโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ผาสุกครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามประธานกรรมการ
2. นายประนอม ศรีส้มเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางระภีภรณ์ เสาะด้นโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรัชสิทธิโยธิน บัณฑุวรรณณะ ครูโรงเรียนบ้านวังทะลุประธานกรรมการ
2. นายไพศาล จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร หรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรุงเกียรติ บัณฑุวรรณครูโรงเรียนบ้านวังทะลุประธานกรรมการ
2. นายไพศาล จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร หรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจรุงเกียรติ บัณฑุวรรณครูโรงเรียนบ้านวังทะลุประธานกรรมการ
2. นายไพศาล จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร หรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่รองประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ สืบพิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ สืบพิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ สืบพิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรณิภา เชาวน์ดี ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย พารารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สุจิตระหะครูโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกานดา นาคพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พนมเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นางเบญจมาศ รัตนก้านตรง ครูโรงเรียนหัวซาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สารีบทครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ไตรมาศครูโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์กรรมการ
3. นายเอนก บุญยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ แก้วประเสริฐสมครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพรัตน์ ตะเภาพงศ์ ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวพรทิวา โม้งปราณีตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. สิบเอกประเสริฐ สินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุพล ครูโรงเรียนวัดคู้ลำพันกรรมการ
3. นางสาวศราวินี กิตติวงศกรครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ สืบพิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ สืบพิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ สืบพิลาโรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดา พันธ์ธรรมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ สืบพิลาโรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนิจดา เวชศรีครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภรณ์ ประสิทธิ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางสุคนธา สารการ ครูโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวประโยชน์รัตน์ วังสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดศรีมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ พงศ์ประเสริฐชัยครูโรงเรียนวัดไชยมงคลกรรมการ
3. นายนิยม เที่ยงเเท้ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนี ภัทราภัย ครูโรงเรียนวัดหัวกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ พงศ์ประเสริฐชัยครูโรงเรียนวัดไชยมงคลกรรมการ
3. นางสาวมณฑี ไชยทุ่งฉินครูโรงเรียนวัดสระข่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จันทร์แย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณศิริ จันทรังษี ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางราตรี โพธิ์กุล ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกปราชญ์ ปั้นกาโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายดุษฎี โชติธรรมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนายอภิชาต โพธิ์งาม ครูโรงเรียนวัดหนองคุ้มประธานกรรมการ
2. นายโกมล เชื้อสงฆ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วรา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ รวดเร็วครูโรงเรียนวัดบุฝ้าย ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ เยือกเย็น ครูโรงเรียนประชุมเขตศึกษากรรมการ
3. นายจำนง มาหาครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางวิวรรณ ใสประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประธานกรรมการ
2. นางสุธินี ประชุมชนโรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
3. นายอดิศร สุขปลั่งโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปุ่มสันเทียะโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางศิริมา เก้าอุดมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิวรรณ ใสประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ใจยงค์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางศิริมา เก้าอุดมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรการ ไชยพงษ์โรงเรียนบ้านคลองบางไซประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุพรรณกลางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการ
3. นางอายูรีย์ ขุนเปียโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียร โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบณจวรรณ์ ชาญเชิงรบโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุจิตรา ลอยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียร โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร คล้ายเชื้อวงษ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางดวงใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุพรรณกลางโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทาวิลาศ โรงเรียนข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ งามดีโรงเรียนวัดบ้านพระ กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจำเรือง โพธิ์งามโรงเรียนวัดหนองคุ้มประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น เติมลาภโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายวิมล พิมุ โรงเรียนบ้านบางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ ทาวิลาสโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เสาะด้นโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจำเรือง โพธิ์งามโรงเรียนวัดหนองคุ้ม ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ทาวิลาศโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เสาะด้น โรงเรียนวัดศรีมงคล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรการ ไชยพงษ์โรงเรียนบ้านคลองนางไซ ประธานกรรมการ
2. นายวิมล พิมุ โรงเรียนบ้านบางขามกรรมการ
3. นายอดิศร สุขปลั่งโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ทาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประธานกรรมการ
2. นางอังสุมาลิน สิทธิปลื้มโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียรโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจรวย คล้ายเชื้อวงษ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางชุติมา มีมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา มีมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
2. นายพิชญ์ภพ ชำนิจโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ใจผ่องผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์ โกศิยกุลโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนกโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนกโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอ่อนศรี ทิพกนกโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนกโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมภูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissSun jing sha ครูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ นิยมล้อทิพย์ ครูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปุ่มสันเทียะครูโรงเรียนมารีวิทยากรรมการ
3. ร.ต.อ.สถิตย์ คำแก้ว ครูโรงเรียนวัดหาดสะแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ จำใช้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย แปลกสินธุ์ครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการ
3. ร.ต.อ.สถิตย์ คำแก้ว รองสารวัตร (ป) กก.ตชด.12กรรมการ
4. นายกฤต เจนการ ครูโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่กรรมการ
5. นายธานี จันทาโท ครูโรงเรียนผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ทองเฟื่องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปุ่มสันเที๊ยะครูโรงเรียนมารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระชัย แปลกสินธุ์ครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายคณิศร ศรีประไพครูโรงเรียนวัดดงบังประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นางประไพ นาดี ครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาส จันทร์บัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประเถท ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ คงภักดี ครูโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการ
3. นางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุทัศนี ถึงลาภครูโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ทาหอมครูโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
3. นางเสวียน ดอนมอญครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสิรดา อู่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิตา รอดไทย ครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกตุแก้วมณี ครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โค้วตระกูลครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง รอดเพชร ครูโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ นาวาทองครูโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร หงษ์ทอง ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางวนิดา ปิ่นเกิด ครูโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวประไพ คำดำครูโรงเรียนบ้านโคกพนมดีประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวัดหนองคุ้ม กรรมการ
3. นายจตุพล ปัญจธรรมกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินหอมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำสม ครูโรงเรียนวัดหาดสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวรายุทธ์ นวลงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นางมณีนุช เข็มลาย ครูโรงเรียนบ้านโคกพนมดี กรรมการ
3. นางสาวพนิดา มานะต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวัลลิกา แก้วขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย จันทร์เกิดทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรกรรมการ
3. นายโสภณ จุ้ยรักษา ครูโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรอง กำลังฟู ครูโรงเรียนบ่อแร่ธารเลาประธานกรรมการ
2. สิบเอกกฤษดากร วสนาท ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ นาคสมบูรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศุภโชค ศรีสมพรครูโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร ลิมป์รัชตรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารีรอบ ครูโรงเรียนวัดแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มุสิกดิลก ครูโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่กรรมการ
3. นายสมพร เพชรสิน ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปิยะวุฒิ สมจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ธนูเดชครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ ปรีชาครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปิยะวุฒิ สมจรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ธนูเดชครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ ปรีชาครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปิยะวุฒิ สมจรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ธนูเดชครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ ปรีชา ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญสงค์ เจริญวงค์ ครูโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางทิวา โดยอาษา ครูโรงเรียนบ้านแหลมไผ่กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ รัตนธรรมครูโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ เจริญวงค์ครูโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางทิวา โดยอาษา ครูโรงเรียนบ้านแหลมไผ่ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ รัตนธรรม ครูโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางรัตนาภร ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางเจียง ขันอาสาครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ จันทหาร ครูโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภร ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางเจียง ขันอาสา ครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ จันทหารครูโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายแผน ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านหว้าเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน บุญเสริมครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพยอม เรืองณรงค์ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายแผน ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านหว้าเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน บุญเสริม ครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพยอม เรืองณรงค์ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยลรดี มะลิทองครูโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ทองงามครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวรัชพร ตะเภาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยลรดี มะลิทองครูโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ทองงามครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวรัชพร ตะเภาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางชาลินี สวนเสริม ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายสมัย ทองงามครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชาลินี สวนเสริมครูโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายสมัย ทองงาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัสมา ธนารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางทัตยา อรัญญิกครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
3. นางทองชุบ นิกรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา เชาวน์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองมงคล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ลาวิลัยครูโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี แสงอรุณครูโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ ตรีวิริยะครูโรงเรียนบ้านโคกพนมดีกรรมการ
3. นางอนงค์ วาดถนน ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูล ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรมวิเศษ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
3. นางสาวกำไล จันทนิมิ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรมวิเศษ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
3. นางสาวกำไล จันทนิมิ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเบญจา หงส์วิไล ครูโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา กงแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ก้อนทองครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวรรณิดา อาจรักษาครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ จุ้ยรักษา ครูโรงเรียนวัดเกาะมะไฟ กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนันท์ ทองภู ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย พารารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา กุระธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย พารารักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา กุระธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศครูโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุม ครูโรงเรียนวัดหนองโพรงประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำ ครูโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางปรีญา ชินสร้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุมโรงเรียนวัดหนองโพรงประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางปรีญา ชินสร้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุมโรงเรียนวัดหนองโพรงประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางปรีญา ชินสร้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุม ครูโรงเรียนวัดหนองโพรง ประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำ ครูโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางปรีญา ชินสร้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปุณณศิริ จันทรังษี ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทนา พันธุ์อยู่ ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นางธัญมน ชนุตพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมไผ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะ ครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้วครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะ ครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยินครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะครูโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้วครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสุดาพร สาระยินครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาด พรหมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฐ์พัฒนะ ครูโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวชนัฎ หัสดิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
6. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย พารารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา กุระธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พารารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา กุระธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย พารารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา กุระธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
4. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
4. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
4. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางธานี หมื่นทิศครูโรงเรียนชุมชนบ้านของขว้างกรรมการ
4. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
4. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางธานี หมื่นทิศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านของขว้างกรรมการ
4. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิวัติ พานทองครูโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุกรี คำดวงครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณวิไล โพธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดสระมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจงกล จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางนุกูล บุญพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางชมนาด โคมทองครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจงกล จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางนุกูล บุญพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางชมนาด โคมทอง ครูโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]