รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 -16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงสุไข่  เกือน
 
1. นางรัชนี  นิภารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  คล้ายวงศ์
 
1. นางสาวนุชรี  เขียวคลี่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขใส
 
1. นางคัคนางค์กานต์  คัคโนภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงบุญนุรี  เทพทับทิม
 
1. นางวัฒนา  มะลิโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนากร  สารธรรม
 
1. นางสาวศริญดา  เทียมหมอก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงสุปรียา  พรมมา
 
1. นางสมจิต  ศรประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเอมหทัย  ธรรมประจำจิต
 
1. นางสาวโศรดา  เอี่ยมสมชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงนิล
 
1. นางสาวสิริมา  ทองใบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยรัตน์
 
1. นางสาววิลาสินี  กาทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดขาม 1. เด็กหญิงศิริอาพร  กล่ำทอง
 
1. นางหทัยรัตน์  ปะติเพนัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จิตรหาญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 1. เด็กชายดนุสรณ์  แดงทรายสง
2. เด็กหญิงลักษิกา  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอ่อน
 
1. นายเดชชัย   ไชยวงค์
2. นางสาวเครือแก้ว  รองพินิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงญาณิศา  สรรวิริยะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวทอง
3. เด็กชายภควัชร  จันทร์สง่า
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กชายภาดล  โสมา
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  สุขเปล่ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นาภูรัตน์
 
1. นางสาวสุมณี  สังข์พุก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงธิติสุดา  ปู่แตงอ่อน
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เฮ่งมี
 
1. นางสาวสิริมา  ทองใบ
2. นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงพรรณราย  ตันตระกูล
2. เด็กหญิงอังคณา  ว่องไว
 
1. นางสาวกัณทิมา  ชอบชู
2. นางสาวปราณี  ชูศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
 
1. นายณัชพล  มาทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงสาธินี  เทพธนู
 
1. นายมะคอลา   แวฮูลู
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิง อาริษา  วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยจำรัส
3. เด็กหญิงตะวัน  งามเหลา
 
1. นางภัทรานิษฐ์  เกษแก้ว
2. นางสาวพนอตา  แสงแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงศิรดา  กิจเดช
3. เด็กหญิงสุดาพร  เกียรติสาร
 
1. นางนวลพรรณ  บัวงาม
2. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บัวพา
2. เด็กหญิงพิยดา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลำวรรณะ
 
1. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์บัวขาว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ปราบภัย
2. เด็กหญิงรักษิณา  ยังมีมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ดีเบา
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวพรรัตน์  กิ่งมะลิ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  จิตต์ถนอม
2. เด็กชายภาคภูมิ  เทียมเทศ
 
1. นางสาววัสสิกา  โสนาค
2. นายพาสกร  พรหมวิหาร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนกร  หูทิพย์
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายธนดล  ผันผ่อน
 
1. นางรจนันท์  เผือกประคอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ข่ายแก้ว
3. เด็กหญิงพรกนก  โพธิ์ภิกขุ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มากมูล
2. นางสาวดรุณี  บรรเลงรมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พงษ์โพธิ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยศรี
3. เด็กชายปฏิพล  น้อยจำรัส
 
1. นางสาววราพร  พูนทวี
2. นายศรฬภ  พงษ์โพธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงชุติสรา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่จู
3. เด็กหญิงอุมากร   แก้วหาวงษ์
 
1. นางสาวลภัสกร  เพชรน้อย
2. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. นางสาวณัฐนิช  ปฏิพิมพาคม
2. เด็กชายนนธฤทธิ์  ธรรมชัยเมือง
3. นางสาวสุธิมา  ฤทธิ์รักษา
 
1. นางหทัยรัตน์  หิ่มเก่า
2. นางสาวอรวรรณ  ทศเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรสงค์
2. เด็กหญิงมณฑาวรรณ  หลักแหล่ง
3. เด็กหญิงไปรยา  มีนา
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงปณิตา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสสิกา  คนยืน
3. เด็กชายเจษฎา  มณีล้วนสกุล
 
1. นางสาวสมลักษณ์  ปานไพรศล
2. นางสาวฉวีวรรณ  สีงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คีรีนิล
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  โรจนทนงค์
3. เด็กชายสุธิตา  วงษ์เณร
 
1. นายสมควร  เผือกประคอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  อยู่พงค์ศัลย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายจักกริษน์  เพ็งเลา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผอมคง
 
1. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ้มเยาะ
2. เด็กชายวรากร  ทำเนียมอิน
 
1. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายพงศ์พล  ยังมีมา
2. เด็กชายภาสกร  ติดพุก
 
1. นางสาวลภัสกร  เพชรน้อย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หอมกลิ่ม
2. เด็กชายธนายุต  ศรีสุก
 
1. นายสนอง  ผิวนิ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายธนากร  อาจวิชัย
2. เด็กชายหรรษา  -
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กชายธีรภัทร  หุ่นงาม
2. เด็กชายภัทรพล  ทองสุข
 
1. นางชื่อทิพย์  ทวีธนสารสมบัติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กมลคร
2. เด็กหญิงธวีพร  เทียมเทศ
3. เด็กหญิงวรกานต์  พิมพ์ไทย
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ภูนุช
5. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวพูล
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นายวีรยุทธ  โลดทนงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมสี่หน้า
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพิทักษ์ตระกูล
3. เด็กหญิงวรรณพร  มิตรดี
4. เด็กหญิงสวรส  ผลยะมา
5. เด็กหญิงเบญจมาพร  แท่นศิลา
 
1. นางพนิดา  หีบแก้ว
2. นางสาวพนารัตน์  เพชรพูลมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผลอเนก
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กมลคร
3. เด็กหญิงปาลิตา  พัดพา
4. เด็กหญิงอลิสา  ไวคำ
5. เด็กหญิงโสภิตา  รอดพยุง
 
1. นายวีรยุทธ  โลดทนงค์
2. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงธัญมาศ  บุญมา
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  ไม้แหลม
4. เด็กหญิงพุทธิดา  ไตรภพ
5. เด็กหญิงอังคณา  เพชรประดับ
 
1. นางสาวศรีชล  สอดสุข
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  กังวล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพชรประดับ
2. เด็กหญิงณัชชา  พรหมจรรย์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยปลื้ม
4. เด็กหญิงศศิประภา  เสือเหลือง
5. เด็กหญิงอภัสนันท์  ไม้แหลม
 
1. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
2. นางสุทธิรา  เขียวหวาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  ติ่งทอง
2. เด็กหญิงมีนตรา  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  เจียมจริยาภรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กองวงษา
5. เด็กหญิงสวิตตา  ทนงค์
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บุญโต
2. นายปัณณวัฒน์  โกลากุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อนุหนายนน์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมีศรี
4. เด็กชายยศวีร์  โพธิ์รัชต์
5. เด็กชายวีรภัทร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
2. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยดี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิลป์ศร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีเมฆ
4. เด็กหญิงพิชชภา  สาลี
5. เด็กชายสุริยัน  พิมพ์ทราย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
2. นางมณิฐชญาณ์  พินิจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายพนมพร  จุ้ยมาลัย
 
1. นางสาวพจนารถ  ทะวา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จำเริญธรรม
 
1. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงวรภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริมล  กาลกชา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พุทธประสิทธฺิชัย
2. เด็กชายวรากร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์คล้าย
2. นางสาวยุวากร  ประดิษพงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายณัฐพล  พันคง
2. เด็กหญิงวิปุรา  ใบเนียม
 
1. นางสาวศรินทิพย์  กองตาพันธุ์
2. นางวาสนา  พันแสง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สองเมือง
2. เด็กหญิงศุภวารี  คงมั่น
 
1. นายปรีชา  ตั้งธรรม
2. นางจำปา  เกตุงาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์แหวน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เตี้ยแจ้
4. เด็กหญิงพรพิมล  ยางสูง
5. เด็กหญิงรัตนา  เครือแตง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  สนธิ
7. เด็กหญิงสุปราณี  เพชรประดับ
8. เด็กหญิงุปุญยวีร์  เตี้ยแจ้
9. เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  แพใหญ่
 
1. นายสนอง  ผิวนิ่ม
2. นางสาวดวงตา  นาเมือง
3. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุย้อย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงชาลิสา   คำยิ่งยง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   เหมือนหนู
5. เด็กชายธนดล  ยิ่งเกิดผล
6. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ผึ้ง
7. เด็กหญิงบุญญิสา  เอี่ยมสำอางค์
8. เด็กชายบุญรอด   สมบูรณ์
9. เด็กชายอติวัณณ์   เปรมนิ่ม
10. เด็กชายอนนต์   หอมกลิ่น
 
1. นางภัสกนก  กาญจนทอง
2. นายวิทยา   บุญละดี
3. นางกนกรส   เนียมศร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันแจ่ม
2. เด็กหญิงขวัญดาว  กล่อมเกล็ด
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ช้างงาม
4. เด็กหญิงจิรภัทร  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงชนากานต์  ปานรอด
6. เด็กหญิงณัฐปภา  จันทร์สง่า
7. เด็กหญิงนราตรีภรณ์  สวนสวรรค์
8. เด็กหญิงบุญญิสา  ขำญาติ
9. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ฤทธิ์บัว
10. เด็กหญิงรัฐประภาภรณ์  เชื้อเงิน
11. เด็กหญิงศิริวิภา  เทียนนาค
12. เด็กหญิงสาระแมะ  จันทร์อุปถัมป์
13. เด็กหญิงอริษา   สมประสงค์
14. เด็กหญิงอังคณา  พิมพ์อากาศ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญผล
 
1. นางสาวกุลิสรา   นาบำรุง
2. นางนริสา  เลิศไชย
3. นางสาวแสงอรุณ  เกลื่อนกลาด
4. นางสาววรัญญา  นกแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายวรวิช  ทรัพย์มี
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  การะเกตุ
 
1. นางสาวโสภา  ขันติศรีสกุล
2. นายสมโภชน์  อนันตโรจน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภู่ระย้า
2. เด็กชายวีรพงค์  เจริญจิตร์
 
1. นายฉัตรชาย  ดวงศิริ
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ชูกลิ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  สินหมู่
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  คงจริง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงลักษา  วอง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  นุ่มสุข
 
1. นางสาวก็  หน่อทิม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  อุเซ็ง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เผือกผุด
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชื้อปรางค์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง
2. เด็กหญิงพรนภัส  กรรณเทพ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
2. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนาภัทร  สิงห์คาร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เทียมเทศ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
2. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กหญิงปลิดา  งามขำ
2. เด็กหญิงสุกฤตา  มุกดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์เผือก
2. นางสาวศิรินาฎ  สุขอุดม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  กัลยาณกิตติ
 
1. นางจรรยา  จันทร์สว่าง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์มอญ
2. เด็กชายกิตติกร  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กชายพรหมธร  สุคนธขจร
 
1. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
2. นางสาวบุณยดา  พงษ์พิมพ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วพันงาม
3. เด็กชายพีรยศ  ไกรทอง
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายธนพล  สุขจำเริญ
3. เด็กหญิงอุษา  ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
 
1. นางสาวกันยกมล  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายธณรัฐ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายพิชิต  มังกรไชยา
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
 
1. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายชาณณ  ม่วงใหม่
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  บุญยืน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
 
1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
 
1. นางสาววริศรา  รุ่งเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงศมน  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุดารัตน์  เทพสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มรอด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เกิดยินดี
 
1. นางสุดารัตน์  เทพสวัสดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ปะตังทะเต
 
1. นางรักชนก  แววมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงทับทิม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
4. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
5. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงษ์
6. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
7. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
8. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายอำนาจ  เพชรอยู่
2. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
3. นางทัศนีย์  อินทศร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
2. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
3. เด็กชายชาณณ  ม่วงใหม่
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงทับทิม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาทอง
6. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
7. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
8. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
9. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงษ์
10. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
11. เด็กหญิงพนิดา  สุขศรี
12. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
13. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
14. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
2. นางสาวกันยกมล  ลิ้มพัธยาเนตร์
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
4. นางทัศนีย์  อินทศร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายกอบเดช  ภวังครัตน์
2. เด็กชายจิดาภา  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรเชิด
4. เด็กชายธนชัย  บุตรสุวรรณ์
5. เด็กชายพิชิต  มังกรไชยา
6. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
7. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
8. เด็กหญิงวาสนา  เข็มนาค
9. เด็กชายศราวุฒิ  เปรี้ยวน้อย
10. เด็กหญิงศรีสุดา  พลยุทธิ์
11. เด็กชายสุเมธ  ภวังครัตน์
12. เด็กชายอัศวิน  ดวงมณี
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
2. นายสามารถ  เกิดมงคล
3. นางญาณภัค  แตกช่อ
4. นายชวลิต  กองมาก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกิตติภณ  ทินวงษ์สวย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรายแก้ว
3. เด็กชายจตุรพร  ทรัพย์สิงห์
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทร์สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทรวงษ์
6. เด็กชายชินพัฒน์  ฤทธิ
7. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มน้อย
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิรินันท์
9. เด็กหญิงณัฐรดา  สามบุญรอด
10. เด็กหญิงดารารัตน์  ปรีทอง
11. เด็กชายตะวัน  ศิริรัตน์
12. เด็กหญิงทัตพิชา  มีแก้วสุข
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงศาสตร์
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลอยยิ้ม
15. เด็กหญิงมาลินี  ท้วมอาจ
16. เด็กชายศรายุทธ  บุญยง
17. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงจันทร์
18. เด็กหญิงสุธาสินี  ชินชูวงษ์
19. เด็กหญิงสุวนันท์  ม่วงงาม
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทินวงษ์สวย
 
1. นางมัลลิกา  ชิตมณี
2. นางสาวอโนชา  สุขผล
3. นางสาวรุ่งทิวา  สมิงนรา
4. นางระหงษ์   ดีล
5. นางสาวชลธิชา  น้อยวิจิตร
6. นายจักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายก้องภพ  ศีลมั่น
 
1. นายยุทธพงษ์  สุขประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญอยู่ฮง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางญาณภัค  แตกข่อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  วันเต็ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ทับไชย
 
1. นางธิคำพร  งามสิริศักดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายอภินันท์  แก้วละเอียด
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนผิว
 
1. นายวีรยุชญ์   หอมหวล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรสิริ  สีเมฆ
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาคกระจาย
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรัชญา  สุวนานันท์เจริญ
 
1. นางนงนภัส  หุ่นเก่า
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศุภรนานา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายธีรเดช  ภูบุญศรี
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายกฤษนันท์  นรดี
 
1. นางนวลพรรณ  บัวงาม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ทองพร้อม
 
1. นางสาวแสงเพ็ญ  ศรีพอ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงจันทรี  จงเจริญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนา
3. เด็กชายกิตติกร  ประกอบชาติ
4. เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
5. เด็กชายนฤเบศ  แย้มดี
6. เด็กชายปุญชรัชมิ์  ปักเคทาติ
7. เด็กหญิงภาวินี  อิ่มทั่ว
8. เด็กหญิงศรุดา  ไกรทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  คนึงคิด
10. เด็กชายสุภกร  จันทร์พ่วง
 
1. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
2. นางรักชนก  แววมณี
3. นางจิราพร  ยิ้มน้อย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงธวัลพร  บุษบา
2. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กหญิงพุทธธิดา  เผือกผุด
4. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
5. เด็กหญิงอาทิตญา  เผ่าพงษา
6. เด็กหญิงเอมิตรา  พานแพน
 
1. นางวันวิษา  โรจน์ทนง
2. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
3. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
4. นายวิทยา  บุญละดี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัณลยา  สุขโพธิ์พะเนา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
4. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
5. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
6. เด็กหญิงวีรนุช  ลายพิมพ์
7. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วกระจ่างกุล
8. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นางสาวนวรัตน์  ทองแท้
3. นายเฉลิมพล  บุรีศรี
4. นางสาวภัสสร์นภันต์  เรืองอร่าม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐชนน  ขมโคกกรวด
2. เด็กชายณัฐวัตร  นิลโท
3. เด็กชายธนพล  ยุ่นเพ็ง
4. เด็กชายธีรภัทร  วงษสม
5. เด็กชายนครนพ  ชื่นชมน้อย
6. เด็กชายนันทพงศ์  ชื่นอารมณ์
7. เด็กชายนิติธร  เย็นใจ
8. เด็กชายบุญมี  ศรเดช
9. เด็กชายพงศธร  บำเพ็ญผล
10. เด็กชายวิชิตชัย  ผิวอ่อน
11. เด็กชายศุภกิจ  ถนอมทรัพย์
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นางสาวอัญณิชา  หอมฤทธิ์
3. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
4. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
5. นางสาวธัญญารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัณลยา  สุขโพธิ์พะเนา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
4. เด็กชายฉัตรปกรณ์  ใจเย็น
5. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
6. เด็กหญิงบงกชกร  สีเมฆ
7. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
8. เด็กหญิงรจนา  วชิระ
9. เด็กหญิงวีรนุช  สายพิมพ์
10. เด็กหญิงสิรามล  หลวงหม่อง
11. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วกระจ่างกุล
12. เด็กหญิงอารียา  นินโท
13. เด็กหญิงอ้อ  พันธุรัก
14. เด็กหญิงเอมอร  คลาดแคล้ว
15. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
3. นายวิชิต  แดงสกุล
4. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
5. นางสาวพัชรา  สินเสริฐ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายรัชชานันท์  สำเนียงสูง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไทรชมพู
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สอฮอง
4. เด็กชายออ  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมชาย  ชาวพม่า
 
1. นางสาวปราณี  ชูศรี
2. นายธวัช  เซียงผ่อง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรลภัส  ชุมผล
 
1. นางสาวภิญญดา  คนึงคิด
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายดำ  บุญมี
2. เด็กชายตะวัน  แสงจันทร์
3. เด็กชายนัทธพงค์  สว่างดี
4. เด็กชายยนต์  ราชบุตร
5. เด็กชายศุภชัย  พึ่งพักดิ์
6. เด็กชายสายันต์  ราชบุตร
 
1. นายชยพล  บุญเทศ
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
3. นางสาววันวิสาข์  พรพนม
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายกิตตินันท์  แย้มเปลี่ยน
2. เด็กชายจริวัฒน์  สุวรรณะ
3. เด็กชายธนธรณ์  เกตุเอม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เกตุเอม
5. เด็กชายพัชรพล  เกาะเกตุ
6. เด็กชายวีรภัทร  ทับซ้อน
 
1. นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม
2. นางสาวอัญชลี  เรืองสว่าง
3. นายรุ่ง  สัตย์ซื่อ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนกร  ของโพธิ์
2. เด็กชายธนัช  ชูช่วย
3. เด็กชายธเนศ  ลาภโพธิ์ทอง
4. เด็กชายนพณัฐ  เปรี้ยวน้อย
5. เด็กชายพฤธิพร  อ่วมเมือง
6. เด็กชายศุภณัฐ  ชูช่วย
7. เด็กชายอภิกันต์  มักเชียว
8. เด็กชายอรรถพล  อ่อนนอก
 
1. นายสมคิด  สดสะอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  สุขประเสริฐ
3. นายธวัช  เซียงผ่อง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สร้อยทอง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปราณวรกิจ
3. เด็กชายธนพนธ์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงบุษบา  ลาพา
5. เด็กหญิงภควลักษณ์  สุวรรีณเกิด
6. เด็กหญิงวริศรา  แจ่มหมวก
7. เด็กชายสราวุฒิ  วงษ์ดวงแก้ว
8. เด็กชายสิทธิพร  ชินชูวงษ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉันงูเหลือม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปรีย์
 
1. นางสาวระหงษ์  ดีล
2. นางสาวชลธิชา  น้อยวิจิตร
3. นางสาวรุ่งทิวา  สมิงนรา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิลป์ศร
2. เด็กหญิงณภัทรชา  สิงห์ขอน
3. เด็กหญิงณัฏฐา  นวมงาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมุกดา
5. เด็กหญิงพัชรพร  งามขำ
6. เด็กหญิงพิชชภา  สาลี
7. เด็กหญิงวนัชพร  พราหมณ์วงค์
8. เด็กชายสุริยัน  พิมพ์ทราย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
2. นางสำราญ  แก้วประเสริฐ
3. นางสาวไพลิน  สุภาเมศ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงจรัสรวี  จิตรบรรเทา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยช่อ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ลูกเขื่อนเพชร
 
1. นางสำราญ   แก้วประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนัยนา  นามพรม
2. เด็กหญิงพรทิพา  นิ่มเนื้อ
3. เด็กหญิงวนิดา  สิทธิไชย
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
2. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนิรชา  รักยิ่ง
2. เด็กชายยศธร  คล้ายสังข์
3. เด็กชายวรปรัชญ์  สืบสุทธา
 
1. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1. เด็กชายดนัย  สุขผ่อง
2. เด็กชายัณัฏฐ์คณิน  คงเหมาะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พินิจภารการณ์
2. นางสุพัตรา  ศรีเที่ยงตรง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สังข์ศิลชัย
2. เด็กชายศุภโชค  บัวสุวรรณ
 
1. นางอารียา  ฉลองขวัญ
2. นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบน 1. เด็กชายคุณาวุธ  คำเปี่ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ธิบดี
 
1. นายสัมฤทธิ์  แป้นทอง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายณัชพล  ปานเคลือบ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวรติทัต  ปิ่นทอง
2. นางนิชนิภา  เลือดแดง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายธนากัญจน์  ใกล้ชิด
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวธัญญาภรณ์  คงกะเรียน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายอนุชา  ฉัตรเฉลิม
2. เด็กชายอุดมพล  ปุยคล้าย
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางสาวนลินรัตน์  หงษ์ทอง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตรานุช  อินอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาววณิดา  ต่วนศิริ
2. นายมงคล  วงศ์วิสุทธิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทับทองดี
2. เด็กหญิงอรจิรา  อินทร์อ่อน
 
1. นายจรูญ  มาทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร
2. เด็กหญิงภควดี  เณรวงศ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิลป์ศร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สีเมฆ
 
1. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยดี
2. เด็กหญิงพิชชภา  สาลี
3. เด็กชายภคพล  ศรีวัฒนา
 
1. นายคมกฤช  วัฒนาพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีพนมวรรณ
2. เด็กชายศุภกิจ  เนตรสน
3. เด็กชายสรวิศ  สมประสงค์
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพล  คล้ายแก้ว
2. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เกตุทอง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ลาภส่งผล
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉิน
3. เด็กชายอัครวิชญ์  ทับทิม
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กชายชูเกียรติ  ขันค่อย
2. เด็กชายนัฐกรณ์  บุญญโต
3. เด็กชายวรากร  พวงเพ็ชร
 
1. นายนพเชรษฐ์  สิริสุริยกมลชัย
2. นางสาวเพชรา  ดามพชาติ
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกานต์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงพาศิกา  ศิลปสมัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข
 
1. นายเมธี  มีแก้ว
2. นางสาวรัชฎา  ประสิทธิ์พันธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  โพธิ์แสง
2. เด็กชายวรภาส  จับจัด
3. เด็กชายเมธานันท์  ชมแค
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นายศิวดล  ปักษา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทรัพย์มา
2. เด็กหญิงปณิตา  นาคดี
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ดวงลายทอง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวนลินรัตน์  หงษ์ทอง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสุขอนันท์
2. เด็กชายธวัชชัย  เทศผ่อง
3. เด็กชายธีรพัฒน์  มะคา
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวปาณิสรา  มิชสิน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายชนน  แสงศรี
2. เด็กชายพีรพล  จิ๋วโต
3. เด็กหญิงอลิษา  -
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงกมล  จันทร์อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงกัลยา  จงเจริญ
3. เด็กหญิงข้าวหอม  ปัญญาหาญ
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงพิชญ์นรี  จงเจริญ
6. เด็กหญิงอรฤทัย   พันธิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสิรินันท์  เลี้ยจี่
2. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรัช
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองโปร่ง
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางจริยา  ฉายศรี
2. นางชนัดดา  รวดเร็ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กชายธนพงศ์  สละกลม
2. เด็กชายนพัตธร  ขำทอง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  นุชวงศ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงณัชชา  แสงโพลง
2. เด็กชายนิธิกร   รังวัด
3. เด็กชายวรพต  กะเหว่านาค
 
1. นายชัยชนะ  ทองเปี่ยม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงปรียานุช  น้ำกลั่น
3. เด็กหญิงวาสนา  บัวพินธุ์
 
1. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงดวงพร  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายธนัตย์  ทรัพย์มา
3. เด็กหญิงวรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางรุ่งรัตน์  เอี่ยมน้อย
2. นางสาวสุนันทา  สำเริงไธสง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  พรมสะอาด
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงมั่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลดำ
 
1. นางสาวมิลลิกา  นิติวัฒนชัย
2. นางสาวชมขวัญ  ศรีละคร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตรงฉาก
2. เด็กชายรัตนากร  ตรงฉาก
3. เด็กหญิงสุจิรา  ทองก้านบัว
 
1. นางสาววาทินี  ไม่น้อย
2. นางสาวชนันท์ธิพัฒน์  เลิศวุฒิพรทวี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชื่นวารี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่จู
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มั่นเจริญ
 
1. นางสุขสม  เมฆขยาย
2. นางลัดดา  ศรีงาม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงชลธิดา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงยาญา  อิสราม
3. เด็กหญิงวรรณิษา  รังวัด
 
1. นางจุไร  ต้นเถา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงมัณฑนา   ผิวละออ
2. เด็กหญิงศิริวิพร  เทพารักษ์
3. เด็กหญิงอุษณีย์   เกิดศรี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญอยู่ฮง
2. นางพนิดา  พินิจ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงฐิติญาณ์  กลัดหลำ
2. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
3. เด็กหญิงสิรามล  อุดมพล
 
1. นางลักขณา  เรืองจ้อย
2. นางสาวชญาภา  นวลอรุณ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้านต่อยุทธ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิกุลทอง
3. เด็กชายวชิรพงษ์  บุราณคุณ
 
1. นางลักขณา  เรืองจ้อย
2. นางสาวจตุพร  สุขนาน
 
157 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอ 1. เด็กหญิงดรีม  สุวรรณราช
2. เด็กชายนนทกร  สืบภู่
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุทธิสน
 
1. นางสาวรักษณาลี  เนียมรอด
2. นางประภาศรี  วงค์ศักดิ์ขนิษฐ์
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศิลปเสวี
2. เด็กหญิงญาดา  สุมกระจิว
3. เด็กหญิงอารยา  ผกากรอง
 
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงวาสิณี  ผิวอ่อน
 
1. นางสาววิลาศิณี  นาคเกษม
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สินธุรักษ์
2. เด็กชายศิลา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางอัญชลี  หนูสวี
2. นางวาสนา  ยังสุ่ม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กชายอัคคณัฐ  มากอิ่ม
 
1. นางสาวผกาแก้ว  จงเจริญ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายวรากร  แก้วเผือก
 
1. นางสมคิด  โคมเมือง
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงธันยพร  คำมา
 
1. นางสาวใจทิพย์  มั่นคง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ขำสุวรรณ
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายคฑาวุธ  ซื่อตรง
2. เด็กชายณัชพล  ทับซ้อน
3. เด็กหญิงวิชุตา   แกมไทย
 
1. นายวสันต์  สืบสุทธา
2. นางสาวปารวี  อุดมศักดิ์
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายศรัณย์  พูลสุวรรณ
2. เด็กชายศราวุฒิ  บุญเรือง
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทิมแท้
 
1. นางวาสนา  แย้มไพฑูรย์
2. นางสาวนฤมล  จานนอก
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายจิราวุฒิ  คงฉิมสินธ์ุ
2. เด็กชายทตพร  ลิสวัสดิ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นายณัฐริกา  ประเสริฐสาย
 
169 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายกมลภพ  อินขลิบ
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  หัสจะรวย
3. เด็กชายคามิน  สุขสง
4. เด็กชายจิราธร  พรรณนิกร
5. เด็กชายฉลองราชย์  แสงโพลง
6. เด็กหญิงชนพร  ทองแท้
7. เด็กชายชนุตม์  กลิ่นนิรัญ
8. เด็กหญิงฐิติพร  ไวยธรรม
9. เด็กหญิงณัชชา  บุษผาทานัง
10. เด็กชายณัฐนนท์  อ้นไพรวัล
11. เด็กชายธนิน  สลับศรี
12. เด็กหญิงธิติกานต์  โต๊ะเหม
13. เด็กชายนนทภัทร  แก้วสว่าง
14. เด็กหญิงนันท์นลิน  แย้มดี
15. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีชะเอม
16. เด็กชายปธานิน  สุขสง
17. เด็กชายปุณยวัจน์  ตั่งแก้วไพฑูรย์
18. เด็กชายภูธนา  พรายบัว
19. เด็กชายม่อน  ชาวพม่า
20. เด็กชายวรวิช  รูปอั๋น
21. เด็กชายวรัท  อ่อนน่วม
22. เด็กชายศรันย์  พราหมณ์พงษ์พันธุ์
23. เด็กชายสุธิพงศ์  แทนคุณ
24. เด็กชายสุรวุฒิ  กลิ่นนิรัญ
25. เด็กชายอรรถพงษ์  อัศวธนวศินกุล
26. เด็กชายเสกประสิทธิ์  แทนคุณ
27. เด็กหญิงแก้ว  ชาวพม่า
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
3. นางสาวยุวดี  ทองแผ่น
4. นางสาวธัญญพิมพ์  ปักษีสิงห์
5. นางวาสนา  ยังสุ่ม
6. นางสาวอมรรัตน์  ข้อออ
7. นางมลธิรา  สวนเข้ม