หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 -16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ
2 ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ
3 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ
4 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ฝ่ายเลขานุการ
5 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ
6 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายเลขานุการ
7 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายเลขานุการ
8 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายเลขานุการ
9 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการ
10 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการ
11 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการ
12 นายไตรมาส พีพืช เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ เขต 2 ฝ่ายเลขานุการ
13 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายเลขานุการ
14 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายเลขานุการ
15 ว่าที่ร.อ.ชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายเลขานุการ
16 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายเลขานุการ
17 ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นายพารวีร์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 ว่าที่ร.อ.ชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ฝ่ายพิธีเปิด
24 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายพิธีเปิด
25 นางสมสวย เจียรนัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพิธีเปิด
26 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพิธีเปิด
27 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพิธีเปิด
28 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพิธีเปิด
29 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพิธีเปิด
30 นายวิรุตติ์ ราศรี นิติกรปฏิบัติการ ฝ่ายพิธีเปิด
31 นางอุษา ยี่รงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายพิธีเปิด
32 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ฝ่ายพิธีเปิด
33 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายพิธีเปิด
34 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายพิธีเปิด
35 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพิธีเปิด
36 นางสาวเบญจมาศ บางโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝ่ายพิธีเปิด
37 นายทวีป คงศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ฝ่ายการเงิน
38 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายการเงิน
39 นายนิยม ตั้งธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ฝ่ายการเงิน
40 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงิน
41 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงิน
42 นางสาวยุพิน สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการเงิน
43 นางมะลิ เมฆขยาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายการเงิน
44 นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน
45 นาวสาววาทินี ครุฑทา นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน
46 นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน
47 นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายการเงิน
48 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
49 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
50 นายฟิกกรี สามะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
51 นายรอชลี ปรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
52 นายมานพ พลายมีสี พนักงานขับรถ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
53 นายภักดี แก้วทองสุข พนักงานขับรถ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
54 นายจีระศักดิ์ บุญเกิด พนักงานขับรถ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
55 นายสาย อุ่นใจ ช่างไม้ ๓ สพป.ปข.๒ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
56 นายสมจิตร พ่วงมีชัย ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านวังวน ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
57 นายบุญยืน นาคเงิน ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านตำหรุ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
58 นายคฑาวุธ ผิวอ่อน ช่างไม้ 3 ร.ร.ชลประทานปราณบุรี ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
59 นายมานัส อินทรีย์วง ช่างไม้ 3 ร.ร.อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
60 นายชะองค์ พงษ์เผือก ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านห้วยพลับ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
61 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
62 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
63 นายทองใบ ไทยถนอม พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
64 นายรุ่งอรุณ สุวณิช พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
65 นายสุริยา น้อยเอ๋ย เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
66 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม แม่บ้าน ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
67 นางสรรสุนีย์ สุขศรี แม่บ้าน ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
68 นางจิราภรณ์ คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
69 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
70 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
71 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
72 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
73 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
74 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
75 นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
76 นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
77 นางสาววันวิสาข์ พรพนม ครูโรงเรียนบ้านเนินพยอม ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
78 นางสาวพัชรา เกตุธิโภค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
79 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
80 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
81 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายวัดผล ประเมินผล และบันทึกคะแนน
82 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นายณรงค์ชัย สังข์ลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายดิลก ยี่รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นายสนอง อ่วมอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองซอ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นายดุสิทธิ์ ลีลากร โรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นายชยพล บุญเทศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นายสมชาย คล้ายเพชร โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นายสายัณห์ นาคเถื่อน โรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายทวีป คงศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางสุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางพัชรี จิตแจ้ง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
103 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
104 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106 นายสิทธิ์ศักดิ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
107 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
108 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
109 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
110 นายศาล เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
111 นายพนม พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
112 นายเสรี สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
113 นายวิลาศ แตงเกตุ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
114 นางหอมสุดา สุริยจันทรกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
115 นายทินกร กุยเพชร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
116 นางชนาพร เชียงทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
117 นางอรุณสวัสดิ์ ฝีมือช่าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
118 นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
119 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
120 ว่าที่ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
121 ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
122 นางเครือวัลย์ ตันสุเมธ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
123 นายสิทธิ์ศักดิ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
124 นางเมตตา สายชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
125 นางมัทนา ตุ่มอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
126 นางจิราพร ยิ้มน้อย ครู โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
127 นางสุนีย์ เต้าชุน ครู โรงเรียนชลประทานปราณบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
128 นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด ครู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
129 นางสาวปราณี ชูศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
130 นางสาวชนิดาภา ทรัพย์มา ครู โรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
131 นางอโณทัย สุขตา ครู โรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
132 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
133 นางพัชรี จิตแจ้ง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
134 นางพรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมงคล คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
135 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
139 นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
140 นายพารวีร์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
141 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
142 นางธนีญา พลายงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
143 ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์
144 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม แม่บ้าน ฝ่ายอาหารและบริการ
145 นางสรรสุนีย์ สุขศรี แม่บ้าน ฝ่ายอาหารและบริการ
146 นายรุ่งอรุณ สุวณิช พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายอาหารและบริการ
147 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม
148 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม
149 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม
150 นายไตรมาส พีพืช เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด 081 328 9799
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]