รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
 
1. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  แจ้งสามสี
 
1. นางจิตศรี  ทองรอต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเบญจพร  ประจงจิตสกุล
 
1. นางกอบกุล  การางวัล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  โกมินทร์
 
1. นางเสาวคนธ์  ภูวรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงสุปรียา  แม่นปืน
 
1. นางสาวอัจฉรา  พูนสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงฑัญธิกาภรณ์  สิงห์คาร
 
1. นางสาวชนญา  น้อยเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงภัครพี  บัวโรย
 
1. นางศิริขวัญ   พันธุ์ประจวบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสุธาสินี  ปรินแคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงสุชานิตา  คงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีเด่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพาภรณ์  วงษ์สมัย
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงหิรัญญา  ปู่ผุด
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววิราชิน  ขันติสิทธิ์
2. นางประทีป  พัฒน์ทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายชยาธิป  แปลนาค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์วัฒน์
3. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สีระกาล
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงมนชญา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายอิทธิ  อินทร์พลอย
3. เด็กหญิงเมทนี  ฤาเดช
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนรินธร  ตันวิบูลย์
2. เด็กหญิงปัทมพร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางสาวเบญจมาศ  เชื้อสุวรรณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์สอน
2. เด็กหญิงสกุลตา  มีจิต
 
1. นางกอบกุล  การางวัล
2. นางสาวนงนาจ  ทรายแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม
 
1. นายศิริชัย  แดงสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุวรรณชัย
 
1. นางกัญญาวีร์  พ่วงลาภ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เสือน้อย
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงจินต์ญาดา  จวงจอง
2. เด็กชายชัยภัทร  ขำนวนทอง
3. เด็กหญิงวิริญา  เลิศอุดมเดช
 
1. นางสาวภาคินี  มานะแท้
2. นางสาวบุณยนุช  สายยศ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  งิ้วงาม
2. เด็กหญิงชาริษา  วงศ์จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์  ปิ่นทอง
 
1. นางอลิสา  ภูเด่น
2. นางกันธิมา  อรรถมานะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงนฤมล   หนูรุ่ง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี   บุตรลพ
3. เด็กหญิงเปิ้ล  พม่า
 
1. นางสาวนฤมล   ทิพย์เดช
2. นางสาววันวิสา  สวนนิ่ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกฤตณกร  เส้นทอง
2. เด็กชายสุเมธ  สำราญรมย์
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
2. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายพงศทร    สัญจร
2. เด็กหญิงสุดธิดา   เพ็งเหมือน
 
1. นายชิราวุธ   เกตุแก้ว
2. นางสุนีย์  อยู่หลง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายสิรภพ   นนทมิตร
 
1. นางสาวณัชญ์ชญาน์   แตงหนู
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุรีย์เหลืองขจร
 
1. นางสาวสวรินทร์   ผุดเผือก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    พงษ์เถื่อน
 
1. นายชิราวุธ   เกตุแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน
2. เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยกุล
3. เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวกรกมล  จันทร์วงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  หมื่นไวย์
2. เด็กหญิงนลิณี  ไชยโรจน์
3. เด็กชายอรทัย  สวนเจริญ
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  จันทร์สุริยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชีวาพร   ฐิตะฐาน
2. เด็กหญิงปวริศา   ไชยโย
3. เด็กหญิงศิวพร   กาญจนรัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์   วัฒนะกิจ
2. นางสาวพัชยา   คเชนทร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร  อินทะรังศี
2. เด็กหญิงลลิต์ภัทร  นามไพร
3. เด็กหญิงศิริพร  เทียมแย้ม
 
1. นางสาวปัทมา   พ่วงแสง
2. นางสาวสิริยา  ดวงผาสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงฐิติมา  เชื้อสุวรรณ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จรรยาเลิศ
3. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญมี
 
1. นายเอกชัย  วิมลศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปักษา
2. เด็กชายภัทรกร  มั่นคง
3. เด็กชายสิทธิ์อนันต์  จันทรมา
 
1. นางสาวปัทมา   พ่วงแสง
2. นางสาวแสงเดือน  ตั้งดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายภูริวัฒ  เกษมสุขไพศาล
2. เด็กหญิงรดา  จิตไชยชาญ
3. เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว
 
1. นางสาวกรกมล  จัทร์วงษ์
2. นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกตุเอม
2. เด็กหญิงชนาภา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงภาวินี  ชูจิตร
 
1. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
2. นางเนตรทราย  โประวะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สระแก้ว
2. เด็กชายภาราดร  งาทอง
 
1. นางสาวศิริกมล  พุมมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงศ์
2. เด็กชายระพีพัฒน์   คงมา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ป่วนหลำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายนันทกานต์  คลังทรัพย์
2. เด็กชายสรศักดิ์  หอมสุวรรณ
 
1. นายกรรณชิต  จันทรักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายกันต์กวี  ฤาเดช
2. เด็กชายเทียนชัย  อยู่คง
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายนพคุณ  เรือนแก้ว
2. เด็กชายมนชัย  ศรีสุข
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายสิริชัย  ศรศาสตร์
2. เด็กชายสุทธิพัฒน์  น้ำฉ่ำ
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนนทิชา  กล่อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงบุญยวีร์  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงอมลวัทน์  อ่วมองอาจ
5. เด็กหญิงไพริน  พรหมมาลี
 
1. นางกันธิมา  อรรถมานะ
2. นางนงคราญ  พูลทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจริยา  สติ
2. เด็กหญิงณัฐชาตา  สุทธานี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังคำมณี
4. เด็กหญิงปวีณา  จาระมัด
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขำพวง
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองแผ่น
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แนบสนิท
4. เด็กหญิงธีรสุดา  ส่วนน้อย
5. เด็กหญิงพรางพู  จุลพงษ์
 
1. นางนันทา  ไกรทอง
2. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
2. เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
4. เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร
5. เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
2. นางสาวดวงพร  ดำมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายธันวา  ประมงค์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชานนท์
3. เด็กหญิงสรินยา   ดังก้อง
4. เด็กหญิงสุภัตรา  บรรจบ
5. เด็กหญิงเจนนี่  เริงลือชา
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณประทีป
2. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกนกพร  อรัญญะ
2. เด็กหญิงชนนิภา  อุยแกม
3. เด็กหญิงดวงกมล  รอดไพล
4. เด็กหญิงนงเยาว์  ช่วยเชื้อ
5. เด็กหญิงพรณิดา  พลฤทธิ์
 
1. นางสาวณุภาวี  คงเกิด
2. นางพรทิพย์  ศิริวัฒน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายจิระยุทธ  ศรีนิล
2. เด็กหญิงนัทวรรณ  เครือฟ้า
3. เด็กชายประพัฒน์  พุทธา
4. เด็กชายศุภธนิศร์  ทิพชาติ
5. เด็กหญิงแม้นมาศ  ศรีชาย
 
1. นางสาวธีราภรณ์  โพธิ์ธราวัชร์
2. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจุราพร  แก้วพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนหมื่น
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
4. เด็กหญิงสุนิษา  รัตนเลิศ
5. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสาวอัยรินทร์  เกลื้อคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  ไพรพล
2. เด็กหญิงจิราพร  เพิ่มบัวจำ
3. เด็กหญิงชลธิฌา   หงส์ทอง
4. เด็กชายชิติพัทธ์  ภูริวัฒนกุล
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อ่ำกลาง
6. เด็กหญิงนุชวดี  เกิดยินดี
7. เด็กชายปฐมพงษ์  ธนบัตร
8. เด็กชายพชร  น้อยสอาด
9. เด็กชายพรพิวัฒน์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ขำพวง
11. เด็กหญิงภานิดา  ใจกว้าง
12. เด็กชายรพีพัฒน์  วัดล้อม
13. เด็กหญิงวารินทิพย์  อ่ำกลาง
14. เด็กหญิงศศินา  นามแย้ม
15. เด็กหญิงศิริพร  ปรีชากุล
16. เด็กชายศุภกร  สุคนธ์น้อย
17. เด็กหญิงศุภสุตา   กันยะวงศ์
18. เด็กชายสานิตากร  วงษ์สวัสดิ์
19. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุคนธ์น้อย
20. เด็กชายอดิศักดิ์   เทศสาลี
 
1. นางสาวเขมรัตย์  ชิตน้อย
2. นายนิรุตต์  รุ่งเรือง
3. นางกนกวรรณ  เชื้อบ้านเกาะ
4. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
5. นางสาวผกาวัลย์  ชูแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ภูวรณ์
2. เด็กหญิงถนอมศรี  ดำรงค์
3. เด็กชายทินภัทร  รอดทอง
4. เด็กชายธนวัฒน์  แช่มช้อย
5. เด็กชายธีระ  เพชรขาว
6. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนน้อม
7. เด็กชายนภดล  ขันบุรี
8. เด็กหญิงนริสรา  แสงแก้ว
9. เด็กชายนิภาพร  วงษ์จู
10. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โพธิ์ทอง
11. เด็กชายพิสิทธิ์พงษ์  คงคา
12. เด็กชายภานุ  แสงทอง
13. เด็กชายภูผา  จันทนา
14. เด็กชายภูวดล  นาคอุดม
15. เด็กหญิงศิริลัดดา  ภูทองแน่น
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉินะสถิน
17. เด็กชายโกมินทร์  มณีประสงค์
18. เด็กหญิงโชอู  แสงสว่าง
19. เด็กชายไตรรงค์  กองแก้ว
 
1. นางพัชรี  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  สุโพธิ์
3. นางสาวเกศวรีย์  เรือนสุวรรณ์
4. นายสันติ  จันทร์น้อย
5. นายจรูญ  เคหา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายเทพนิมิต  นะยอด
 
1. นางสาวสุดา  โกยทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศิวกร  ค้ำชู
 
1. นายสิรวิชญ์  นกทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. นางสาวสุภาวดี  ชิณกะธรรม
 
1. นายหฤษฎ์  หงษ์ทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายเมตตรัย  เฉลิมวงษ์
 
1. นางนงคราญ  พูลทอง
2. นางกันธิมา  อรรถมานะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  กิตติพันธุ์โสภณ
 
1. นางสาวบุณยาภรณ์  บุรมย์
2. นางสาวสุนันฑี  บัวเชื่อม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจักรภัทร  หินแก้ว
2. เด็กหญิงพรกนก  โสมนวม
 
1. นางนงลักษณ์  ภู่ทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงชัญญาฎาริสร์   พิณพรหม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   แซ่จู
3. เด็กหญิงธันยธร   สีดำ
4. เด็กหญิงนัทธมน  พริกเสน
5. เด็กหญิงพรชิตา   จงเจริญ
6. เด็กหญิงรพีพรรณ   ลูกจันทร์
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ขันนาค
8. เด็กหญิงศศินา   มรจันทร์
9. เด็กหญิงอภิชญา  พรามณีย์
10. เด็กหญิงโยษิตา   พรามณีย์
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชอบสอน
2. เด็กชายชัยพร  ตาดทองแถว
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ริยาพันธ์
4. เด็กชายธนภัทร์  หยูทองคำ
5. เด็กหญิงปรินดา  แก้วสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ยอดใหญ่
7. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลทองคำ
8. เด็กหญิงศิรินยา  ขยันยิ่ง
9. เด็กหญิงอาริยา  ปลอดโปร่ง
10. เด็กหญิงเตือนใจ  อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
2. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
3. นางสาวยุพาวดี  เรืองไกรศิลป์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกชกร  ดีมาก
2. เด็กหญิงกนกพร  แคใหญ่
3. เด็กชายกฤษดา  สุขแสงทอง
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สัญจร
6. เด็กหญิงจันทนา  เทพทอง
7. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
8. เด็กหญิงทานตะวัน  ทองสุข
9. เด็กชายธนากร  คำจ้อย
10. เด็กชายธิชัย  คำจ้อย
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีเจริญ
12. เด็กหญิงวรรณนิสา  ชูเชิด
13. เด็กหญิงศิรินภา  มินศิริ
14. เด็กชายสรศักดิ์  สายทอง
15. เด็กหญิงอมลวรรณ  เสือน้อย
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
2. นางอารีย์วรรณ   โชติช่วง
3. นางสาวอารีย์  ศิริอาภรณ์
4. นางฐิติมา  ทวีศักดิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงฉันชนก  สุทธพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สอน
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกาะเกตุ
5. เด็กหญิงนัทชา  บุญเกตุ
6. เด็กหญิงปริยากร  อาจสัญจร
7. เด็กหญิงพรนัชชา  สายน้ำเขียว
8. เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงค์
9. เด็กหญิงภรณพรรณ  พุ่มพวง
10. เด็กหญิงมนัสวี  วัลนา
11. เด็กหญิงรตา  สุขโข
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วัยรัตน์
13. เด็กหญิงสุปวีณ์  มานเมาะ
14. เด็กหญิงหรรษมน  โตสกุล
15. เด็กหญิงเนตรรัศมี  บุญฤทธิ์
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นางสาวธีรารัตน์  ชัยนิรัติศัย
3. นางพรรณิภา  ปานนก
4. นางรัชนันท์  ธรรมาเจริญราช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วสุขแท้
2. เด็กชายสรัล  ไทยถาวร
 
1. นางรัชนันท์  ธรรมาเจริญราช
2. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชาคริต  ยังมาก
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  ยอดใหญ่
 
1. นายภักดี  บุรินทรโกษฐ
2. นายธีรภัทร์  บุรินทรโกษฐ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์   ปานศรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภานุวัตร  เลิศประสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายสมศักดิ์  อ่วมอร่าม
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอารยา  พม่า
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงบุษราคัม  พละเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงศศิธร   ดอกรักอ่อน
 
1. นายนพพร   สีสำทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูศรี
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วมณี
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายนาย  แสงสว่าง
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางพัชรี  นามศรี
2. นายจรูญ  เคหา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงค์
2. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
2. นายจรูญ  เคหา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงภัทรมล   ลิ้มสมบุญ
2. เด็กหญิงเกษรินทร์    ศีนวน
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรพล   แก้วศรี
 
1. นายนพพร   สีสำทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายทินกร  โพธิ์สังข์
2. เด็กชายลือชาพงษ์  หงษ์พฤกษา
3. เด็กชายเลิศชัยยัญญ์  หงษ์พฤกษา
 
1. นางพัชรี  นามศรี
2. นายจรูญ  เคหา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายชายกฤติน    ศรีสุข
2. เด็กชายปิยพล   ลิอุบล
3. เด็กชายสิทธิเดช   ปานศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ    ลิ่วเวหา
2. เด็กชายพันทกานต์   บำรุงศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย    ขาวสอาด
 
1. นางนิภาภรณ์   วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวมิญญ์ชนก  ปรางละออ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายพิชิตพล  วิชิตกุล
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอานัส  นิลเพ็ชร
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แตงทอง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีรวุฒิ  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายจตุปกรณ์  มีเดช
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีรวุฒิ  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายจตุปกรณ์  มีเดช
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  มานะแท้
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอรุณ  มาเมือง
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรส่งศรี
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงธัญธิชา  สอาดเอี่ยม
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดรื่น
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวผาด
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิจญ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อบอุ่น
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  จำรัสศรี
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พื้นผา
2. เด็กหญิงชณัชสดา  เกิดอุดม
3. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
4. เด็กชายธนวัฒน์  มานะแท้
5. เด็กชายธีรภัทร  สมจิตร
6. เด็กชายธีรเทพ  คงทัพ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  จำรัสศรี
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  แดงประดับ
9. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรส่งศรี
 
1. นายธชาโชติ  โกฏเพชร
2. นางสาววิภา  โรจน์เสถียร
3. นางสาวจรินทรา  จันทอุดมสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกฤษณา  รสโสดา
2. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
3. เด็กชายณัฐพล  ทอประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  มั่นประเสริฐ
5. เด็กหญิงนิพาพรรณ  อำนวยผล
6. เด็กหญิงปีญาพร  รอดม่วง
7. เด็กชายพิชิตชัย  เคนมาตร
8. เด็กชายมงคลชัย  บัวสุวรรณ
9. เด็กหญิงวรณัน  ทองห่อ
10. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
11. เด็กหญิงอริษา  วรเสน
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยะตะโคตร
13. เด็กชายอิทธิเดช  คุศิลป์
14. เด็กหญิงเพียงรุ้ง  รังทอง
15. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นางสาวรัชณีภรณ์  ส่างน้อย
3. นายนิรุตติ์  เพียทา
4. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษชนะ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
4. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
5. เด็กหญิงชวิศา  สายสนิท
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีรักษา
7. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
8. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
9. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
10. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
14. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
15. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
17. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรุโปร่ง
19. เด็กชายอีธาน  ลูคัส
20. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางจันทนา  สืบเสน
3. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
4. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
6. นางสาวชนิดา  จีบเจือ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกวี  สีแสง
2. เด็กชายนริศร์  กุณา
3. เด็กชายรัตนพล  รัศมี
4. เด็กชายสรศักดิ์  อิ่มสำราญ
5. เด็กชายอภิชาติ  กันทบุตร
6. เด็กชายอัศม์เดช  ชัยเจริญพร
 
1. นายวสัต์  ฉายาบรรณ์
2. นายอุดรรักษ์  คำลุน
3. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายกรกฤต  เอียดเหตุ
 
1. นายภูมิพัฒน์  แสงอรุณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นายชาตรี  เรียงทรัพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
 
1. นายณรัล  ปันฑิตา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกิติยาพร  หนูถึง
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นายชาตรี  เรียงทรัพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
 
1. นายณรัล  ปันฑิตา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงคาชาติ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสรศักดิ์  อิ่มสำราญ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลัขณา
 
1. นายณรัล  ปันฑิตา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  น้อยนิวรณ์
 
1. นางสาวดวงพร  กมุทชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขแสงทอง
 
1. นางอารีย์วรรณ   โชติช่วง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวิชญา  มรจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  อินมี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกฤษดา  แสงทับ
2. เด็กชายชญานิศ  สืบสาย
3. เด็กชายทิวากร  คล้ายนที
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  กาละสังข์
5. เด็กหญิงปาลิดา  ยังมีมาก
6. เด็กชายพงศ์กร  คล้ายนที
7. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุวรรณรักษ์
8. เด็กชายอภินันท์  สังข์สุวรรณ
9. เด็กชายเทพธวัส  มัสยมาส
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
2. นางสาวณัฐลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวจิราภรณ์  บัวผัน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขโข
2. เด็กชายกฤตพล  สว่างศรี
3. เด็กชายคณากร  ทองเรือง
4. เด็กหญิงจิราพร  ทองแดง
5. เด็กหญิงชยานันท์  ราตรี
6. เด็กชายนฤภพ  โชติสกุลแสงทอง
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  บำเพ็ญผล
8. เด็กชายวรรณชาติ  ห้วยหงษ์ทอง
9. เด็กหญิงเกวลี  สายสุข
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เปลี่ยนเหมาะ
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางสุดารัตน์  บุญประถัมภ์
3. นางสุภัทร์  นครสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจันทิรา  รอดเลน
2. เด็กชายชัยมงคล  ขจร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกชู
4. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สุขทวี
5. เด็กหญิงศศิตา  ตรวจนอก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์จันทร์
7. เด็กชายสุธีร์  ไกรแสงศรี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงฉ่ำ
9. เด็กชายอิสระ  ไพศาลนันทน์
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นาสิงห์ขันธ์
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสิริมา  พุทธจำ
3. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนันญุตา  กลั่นเสนาะ
2. เด็กหญิงนพรดา  จิตรสำรวย
3. เด็กหญิงนพรดา  จิตรสำรวย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานแก้ว
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตตินนท์
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐกานต์  เดชบุญ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยสุรินทร์
3. เด็กชายทนงศักดิ์  สมคะเณย์
4. เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง
5. เด็กชายนรินทร  บุญพูล
6. เด็กหญิงนิชานันท์  มีใจ
7. เด็กหญิงปัทมพร  แก้วพรายตา
8. เด็กหญิงรินลดา  ศรีอนันต์
9. เด็กชายวัชระ  ประเสริฐวรพงษ์
10. เด็กชายสิริวิลาศ  เก่งตรง
11. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์  สงด้วง
12. เด็กหญิงโสภิดา  จันทร์มริต
 
1. นายมนัส  คำขุนทด
2. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
3. นายภูมิพัฒน์  แสงอรุณ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  กุลศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทา
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายมาลา
4. เด็กหญิงมัทรี  เดชคล้ำ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจชื่น
6. เด็กหญิงศิริพร  สุกใส
7. เด็กหญิงศิริพร  กลมเกลียว
8. เด็กหญิงสิริลดา  คำทวี
9. เด็กหญิงหทัยภัทร  พนาลี
10. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นายจักรพงษ์  บุตรพรม
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
3. นางณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
4. นางสาวกานต์ชนิตตา  เรืองชัย
5. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายธนพงธ์  แก้วดวงจันทร์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มาแต้ม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วดวงจันทร์
4. เด็กหญิงรัตพร  บุญลือ
5. เด็กชายเดชาธร  ร่มเย็น
 
1. นางวัชรี  แก้วศรี
2. นายกรรณชิต  จันทรักษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิภาสวัชรโยธิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าพงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 1. เด็กหญิงแทมริศ  ติ้งสมชัยศิลป์
 
1. นางสาวยุวดี  เนตรพิมล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงกนกกร  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองแท้
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วบัวผัน
5. เด็กหญิงอาดารัตน์  ยะโสต
6. เด็กหญิงอาตรียาพร  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
2. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
3. นางณัฐวราพร  หลอดแก้ว
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายคณิศร  ขำดี
2. เด็กชายจุลพงษ์  เสนาะวาที
3. เด็กชายปภาวิน  เสงี่ยมตน
4. เด็กชายพลวัฒน์  เข็มโต
5. เด็กชายอนุชา  โกณฑา
6. เด็กชายเขมราช  ป่านแก้ว
 
1. นายพิเศษ  มากมา
2. นายปานทอง  ป้องสิน
3. นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์  อุปมา
2. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วสอาด
3. เด็กหญิงณัฐนีย์  คงสำราญ
4. เด็กหญิงนฤมล  เช้าสาคร
5. เด็กหญิงนันทิสา  พิทักษ์ครุฑ
6. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  นาคลอย
7. เด็กชายวิศรุต  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายสรวิชญ์  หินศรี
9. เด็กชายสรวิศ  บุญนี
10. เด็กชายสุรวุฒิ  อยู่ยืด
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
2. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
3. นางสาวศิริพร  บุญเทียม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงขวัญจิต  จันทร์กำเสก
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงนฤมล  รัตน์พลแสน
4. เด็กหญิงภัทรมล  ลิ้มสมบุญ
5. เด็กหญิงศิรินาถ  พิกุลทอง
6. เด็กหญิงสุนิสา  ครุฑสิงห์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสมบัติ
8. เด็กหญิงอารียา  ศรีงาม
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองไทร
10. เด็กหญิงอินทิรา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวมิญญ์ชนก  ปรางละออ
2. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
3. นายถิรวิทย์  ชี่ช้าง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีป่าน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมเดช
3. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
2. นางพรรณี  แดงเครือ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  วัฒนพงษ์
3. เด็กหญิงพรปรียา  ทรัพย์สิน
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางกุศล  หอมทั่ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายณิชารีย์  อุ่นอ่อน
2. เด็กหญิงสุคนธนา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  หัยสา
 
1. นางสาวจันทนา  ดีสนั่น
2. นางสาวจันทร์จิรา  พูลนาค
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สาลี
2. เด็กชายุภูริพัฒน์  เดชบุญ
 
1. นางสาวธนิษฐา  แซ่เอีย
2. นางสาวดวงกมล  บุญล้อม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายทรงเกียรติ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสาวสุวิมล  ช่วยรัตแก้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายนวพล  ดิเจริญ
2. เด็กชายไพศาล  วงศ์สหาก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายณัฐชา  จินดาแดง
2. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา
 
1. นางสาวคณิตา  พงษ์เผือก
2. นางจันทร์ดา  ชัยสุรินทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทร์คง
2. เด็กชายวงศธร  ศรีสำราญ
 
1. นายอนิรุทธิ์  มิ่งแม้น
2. นางสาววันดี  ช้างน้ำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนมาตร
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วประสม
 
1. นางกิ่งรัก  ฤทธา
2. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศิวัช  รัศมี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางกิ่งรัก  ฤทธา
2. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญน้อม
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอินทร์
 
1. นางกิ่งรัก  ฤทธา
2. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรคง
2. เด็กหญิงนวมล  ใจกล้า
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
2. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายธนพงษ์  เกตุประกอบ
2. เด็กชายวณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแพทย์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทอง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ดีผิว
 
1. นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ
2. นายจักรพงษ์  บุตรพรม
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มศรี
2. เด็กชายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางวรารัตน์  สมบัติเจริญ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุริยาศักดิ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  กลันวารี
3. เด็กหญิงสิริยากร  อินจันทร์
 
1. นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีสงคราม
2. เด็กชายธนทัต  บุญเลิศ
3. เด็กชายพิชชานนท์  บุญชูนนท์
 
1. นายสัมพันธ์  ทิพย์นพคุณ
2. นายณัฐวุฒิ  สระศรี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายสิบปภาส  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  เชยพบ
 
1. นางสาวสุทิศา  ทอดสนิท
2. นางธีระวัลย์  แจ่มใส
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายต้นน้ำ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปัตตลอด
3. เด็กชายอรุณ   วิชัยกูล
 
1. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์
2. นายเวที  ทวีทรัพย์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กชายชวนากร  ใจบุญธรรม
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  สังข์แดง
3. เด็กหญิงอัยยาวีย์  สุทธิพันธ์
 
1. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
2. นายอำนาจ  จำนงรัตน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงจิรภัสสร  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   คงกระพันธ์
4. เด็กหญิงนัฐนิชา   เพชรใหม่
5. เด็กหญิงปวีณา  คงกระพันธ์
6. เด็กหญิงสุทธาสินี   ศิษย์สังข์
 
1. นางสุปราณี   อรุณเมธี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงชเอมอร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงนิจวิภา  ร่มทอง
3. เด็กหญิงเรืองรวี  จับจัด
 
1. นางอรชร  หะรังษี
2. นางสาวศิริกมล  พุมมา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สังวันนา
2. เด็กหญิงจุลีพร  ชัยพันธ์
3. เด็กหญิงนัทริกา   รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางนิลยามาศ  ณ ศฤงคราญ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายพัชรพล  คงไสยะ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเหมียว  เจริญดี
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางนิภาภัค  หอยทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายดนุสรณ์  ท้วมสายมา
2. เด็กชายพรรณกมล  พวงอินทร์
3. เด็กชายพีระศักดิ์  จิตรัตน์
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขชนะ
2. เด็กหญิงปนิยากร  ปู่ยัง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทเณร
 
1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายณัฐพล  จันทร์แป้น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพรนภา  พูลสวน
2. เด็กหญิงศิริธิดา  แสงนาค
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มอญ
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวัสดี  อินทกาล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ยืดยาว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  น่วมคง
3. เด็กหญิงอารยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวปุณิกา  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงวรรณิษา  แดงลาด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์เพชร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เพชรขวัญ
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวจอมสุรางค์  พาจร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงวรรณพร  ลบโฉม
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ประทุมเทศ
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  บัวงาม
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
2. นางสาวณฐวรรณ  ลิปปานนท์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีมงคล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จิตต์ซื่อ
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวัสดี  อินทกาล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  สุกาวงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  อร่ามเรือง
3. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วอุไร
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิจญ์
2. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายภาธร  บัวผัน
2. เด็กชายวรายุทธ  บัวพัฒน์
3. เด็กชายสิทธิชัย  แดงโชติ
 
1. นางณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพร้อมสิริ  โกมล
2. เด็กหญิงศศิพันธ์  เหมทานนท์
3. เด็กชายอำมฤทธิ์  แก้วอุ่นเรือง
 
1. นางสาวอุ้มบุญ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวจิตตินทร์  คำเจริญ
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงนจีรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภาราดร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงวัชรี  สุขแสง
 
1. นางสาวภัทรวัตต์  เปรมปรีย์
2. นางจีรวรรณ  ชนะแดง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอุษา  รวยสิน
 
1. นางสาวเสาสนีย์  อ่วมเมือง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายจักรินทร์  ชรินทร์
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงอวิภา  พัวพัน
 
1. นางอลิสา  ภูเด่น
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์วีระ
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายธนภัทร   ยังแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สุวรรณพงศ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   เอี่ยมแท้
2. เด็กหญิงเมธินี   แก้วหาญ
3. เด็กชายไกรวิน   เกิดสม
 
1. นางสาวเฉลิมลักษณ์   พูลน้อย
2. นางพรยมล   พลอยบุษย์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายสุวัฒน์   ยอดใหญ่
2. เด็กหญิงเกษมศรี   ยอดใหญ่
3. เด็กหญิงเสาวลี   ชัยพันธ์
 
1. นางสาวโสภาวรรณ   ไดยะศรี
2. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่อนแก้ว
 
1. นางสาวเสาสนีย์  อ่วมเมือง
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   หอมจันทร์
2. เด็กชายอำพล   มุ่งดี
 
1. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
2. นางสุกัญญา  ไพสาลี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเสกสรร   ทองเกตุ
 
1. นางสาวธวัลรัตน์   พัฒเชียรทอง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสมศรี   ช่างเรือนกุล
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  เพชรอยู่
 
1. นางสาวชารินี  ขวัญศรี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงดา  ประกอบปราณ
 
1. นางนิลยามาศ  ณ ศฤงคราญ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เล้าฐานะเจริญ
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   ช่างเรือนกุล
 
1. นางศุภาธิณี   ศรีงาม
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทองคำ
 
1. ส.ต.อ.เสมา  ทิพย์คีรี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงอาภาพร   ทองขวัญ
 
1. นางศุภาธิณี   ศรีงาม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสุฐิตา   หนองน้อย
2. เด็กหญิงสุธิชา   แก้วล้อม
3. เด็กหญิงสุภัสตรา   อินวงษ์
4. เด็กหญิงสุภัสสรา   พึ่งผล
5. เด็กหญิงแก้วตา   คงคช
 
1. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
2. นางสาวยุภาพร   แจ้งอ่วม
3. นางสาวสุทธิดา   อินทำ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กชายชยากร  ตั้งสุนทรตระกูล
2. เด็กชายนราธิป  หงส์ทอง
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงศศิธร
 
1. นางสาวสุธาดา  ถนอมรักษ์
2. นางชารินี  ขวัญศรี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชาย
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรศิลา
3. เด็กหญิงสิดาพร  แย้มเกิด
 
1. นางสาวนิตยา   ฉายน้อย
2. นางสาวเสาวนีย์  อ่วมเมือง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อุดมศักดิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์   แก้วล้อม
3. เด็กชายสุวิท   ยอดใหญ่
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
2. นางสาวพวงบุปผา   นาโสก
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายพีระพงษ์  แสงผ่อง
2. เด็กชายสุพจน์  อยู่กรัด
 
1. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
2. นายจรัญ  สังข์แก้ว
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรภัทร   จันทร์ทอง
2. เด็กชายนพณัฐ   พิลาไชย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพรรณี   ประพันธ์บัณฑิต
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายกิตติธัช  คล้ายสังข์
2. เด็กชายชลยุทธ  คล้ายสังข์
3. เด็กชายณัฐพนธ์  หนองมีทรัพย์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายรณพร  อยู่ดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  อยู่จันทร์
3. เด็กชายศุภกร  คล้ายสังข์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล