หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวรรณิภา คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางอนุชทิตา สีมาพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
23 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
24 นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
25 นางสาวยุวดี นาเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
26 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
27 นางเกศรา สุทธพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
28 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
29 นางสาวปิยธิดา เชาว์ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านในล็อค คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
30 นางสาวศุกาณญา สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
31 นางสาวอัจฉรา พละกลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
32 นางสุภัทร์ นครสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
33 นางสาวพรณภัส ใยบำรุง ธุรการโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
34 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง ธุรการโรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
35 นางปนัดดา งามขำ ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
36 นายธาดา ตาตะนุต ธุรการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
37 นางสาวธิตินันท์ แทนคุณ ธุรการโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
38 นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ์ ธุรการโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
39 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
40 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
41 นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
42 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
43 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
44 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
45 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
46 นางบุญเรียม แก้วดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
47 นางอารีวรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
48 นางพรรณทิพา ชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
49 นางภูวลักษณ์ วราวุธวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
50 นางธนพร ใจใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
51 นางเสาวรรณี ธรรมโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
52 นางเกตุแก้ว อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
53 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
54 นางบังอร ครุฑไชยยันต์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
55 นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
56 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
57 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
58 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
59 นางศิรกาญจน์ พลายงามน้อย เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
60 นายบุญมี สำเภาแก้ว ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
61 นายมนะ สอดสุข ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
62 นายสุทิน ทองบุญส่ง ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
63 นายสมพร ว่องไวรุด ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
64 นายจีระศักดิ์ บุญธรรม ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
65 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
66 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
67 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
68 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
69 นางอนุชทิตา สีมาพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
70 นางพันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
71 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
72 นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
73 นางสาวพีรณัญญ์ เผือกผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
74 นางเนาวรัตน์ เทียนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
75 นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
76 นางนิรชา ศรีพลอย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
77 นางดารณี พราหมณ์สำราญ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
78 นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
79 นางรัชนี ปานแดง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
80 นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
81 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
82 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
83 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
84 นางสาวสุมาลี ศุภอักษร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
85 นางนันทภัค ภิรมย์คำ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
86 นางปนิตา เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
87 นางพิมพา จันทร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
88 นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
89 นางวาสนา สายชล พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
90 นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
91 นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
92 นางสาวจิราพร คีรีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
93 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายมานะ สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางสาวกชกร เทียมหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสง่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางสาวฉันทนา พวงเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายสุเทพ วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัย
123 นายนิยุทธิ์ นวมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการวินิจฉัย
124 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ คณะกรรมการวินิจฉัย
125 นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน คณะกรรมการวินิจฉัย
126 นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิศึกษา คณะกรรมการวินิจฉัย
127 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการวินิจฉัย
128 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการวินิจฉัย
129 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการวินิจฉัย
130 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัย
131 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายบุญส่ง ล้อแก้ว ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายธงชัย ทะเลมอญ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
138 นางสาวพัชรี เจียเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
139 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
140 นางพัชรี อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
141 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
142 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
143 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]