หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณี ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนบ้านในล็อคประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี สว่างจิตรโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ เมาะสะดารอโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
5. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทรัตน์ มีล้วนโรงเรียนบ้านห้วยหนองฝาดประธานกรรมการ
2. นางโสภัทรา บุ่งหวายโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์กรรมการ
3. นางธัญญลักข์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วยโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
5. นางสาววันนา กงไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพรรณ แก้วเกตุโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี ถือพุดซาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางณิศณัฐ ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา วงษ์โสภาโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางจริยา วงศ์เรืองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุนทรี พวงเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์งามโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางยุพดี บุญเต็มโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
5. นางสุกัญญา ศิลาอ่อนโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเสาวคนธ์ ภูวรณ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
3. นางวาสนา โตแก้วโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางพจนีย์ เกาะมุกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสว่างจิตร คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิตติไชญาห์ ธัญชนเกียรติ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวนาถนภา บริบูรณ์เกษตรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางนนทชา วาณิชยานันท์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
5. นายอนันต์ จันทวรรณโณโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐมาภรณ์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาววัณณ์นลัท เดชเดชาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางกันธิมา อรรถมานะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางโสภี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านยุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ขำทวีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางยุวดี บุญประกอบพรโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
3. นางสาววรรณนิษา ผาเวชโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
4. นางปารณี ทองเกิดโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางสาวธนพร ธนูทองโรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทนา ดีสนั่นโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วอยู่โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวจีราภรณ์ บัวผันโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ ชนะภัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
5. นางสาวปรมาภรณ์ นาเมืองโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวชนญา น้อยเนตรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณี หัสมีโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางเรณู ไชยโยโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ดีเด่นโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ขอแต้มกลางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางเสาวรส แสงเงินโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นางสาวรัชณีภรณ์ ส่างน้อยโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา วงษ์โสภาโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางอารมณ์ จันทร์สร้อยงามโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวันดี สมทรงโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางพัชรพร หอมแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางชุลีกร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นายรัฐวุฒิ ปิยจินดาโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
5. นางกิตตินันท์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทองมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินมาศ เทือกเถาสารโรงเรียนบ้านทุ่งไทรกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา จิตระออนโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ชูใจโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล การางวัลโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ แสงโพลงโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาววิราชิน ขันติสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
4. นางชัชฎา ห้วยลำโกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สินทวีโรงเรียนบ้านบางเบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณโรงเรียนวัดกำมะเสนประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ จันทร์เจียมโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางสาวพจนารถ เจียมจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
5. นางชัชฎา ห้วยลำโกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ นกทองโรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางวันดี แย้มรัตน์โรงเรียนประชารังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรณี หัสมีโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นางจรัสศรี ชัยหาโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลาโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายอุดรรักษ์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นายไพรัช คงเจริญ โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ จันทร์ประทับโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เพชรชมทรัพย์ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา อินหอมโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นางสาวฝันจรวย พึ่งโพธิ์ทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย จันทร์ทัพโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ราชานาคโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ ศรีในบ้านโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อแก้ว หุ่นเก่าโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายไชยา ไพบูลย์อัตถกิจโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เมืองนกโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลาโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายไพลโรจน์ เครือสง่าโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายอุดรรัตน์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
5. นางสาวกรวีร์ เกษบรรจงโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
6. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกิจจา ศรีแสงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนประธานกรรมการ
2. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นายเนตรนรินทร์ นามกรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาววงเดือน ชัยภัทรอมรโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี2กรรมการ
5. นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุมโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
6. นางสาวจอมขวัญ สมบรูณ์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ มากมาโรงเรียนบ้านดอนสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อแก้ว หุ่นเก่า โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ เชียงทองโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางสาวฝันจรวย พึ่งโพธิ์ทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
6. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวราพร หลอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพรรณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวณภัชกมล อ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง ทัดแก้วโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวราพร หลอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพรรณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวณภัชกมล อ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
5. นางสาวนำ้ผึ้ง ทัดแก้วโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวฐิตากร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ใสเกื้อโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นางชารินี ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
5. นางเนื้อทอง วิชรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ใสเกื้อโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นางชารินี ขวัญศรีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
5. นางเนื้อทอง วิชรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
4. นางสาวจีรภา พันธ์ุชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
4. นางสาวจีรภา พันธ์ุชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเกียรติก้อง สุขเกษมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สุวรรณพงศ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อกรรมการ
3. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
4. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
6. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายนิรุตต์ รุ่งเรื่องโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
8. นางนิตยา เฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติก้อง สุขเกษมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สุวรรณพงศ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อกรรมการ
3. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
4. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
5. นางสาวพัชยา คเชนธรโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางนิตยา เฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวแสงระวี กันเกียวโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวแสงระวี กันเกียวโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการ
3. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
7. นายวิฑรูย์ ญาติบรรทงโรงเรียนทองมงคลกรรมการ
8. นางสาวณภัชกมล อ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสนสุขข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นายพนา สาตะรักษ์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
4. นางสาวพัชยา คเชนธรโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวรัชนก มีชูขันธ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
6. นางสาวธัญมาศ นิยมญาติโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
7. นางสาวอัญชรินทร์ เกิดจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ หยิบจันทร์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
4. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
5. นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูลโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
6. นางธิราภรณ์ วัดอักษรโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
7. นางอรุณศิริ ธนาธรกุลโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ อินหอมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา บุญช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายนิรุตต์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
6. นางสาววรัญญา บุญมาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางณัฐวราพร หลอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุขสำราญโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวอโนชา จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการ
5. นางสาวสายชล ซุ่นบวบโรงเรียนประชาพิทักษ์กรรมการ
6. นางสาวสุภัทชา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จักรแก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จักรแก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จักรแก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสิริกร ธงสอาดโรงเรียนบ้านหินเทินประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีนารถ ณรงค์อินทร์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสิริกร ธงสอาดโรงเรียนบ้านหินเทินประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรรณี แดงเครือโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทา ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ โกณฑา โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางศรีสมร แป้งหอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางศรีสมร แป้งหอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพังทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา โรจน์เสถียรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิรา ละม่อมงามโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ไพพิเชษฐ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี เสนาการโรงเรียนบ้านช้างเผือกประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สุขแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์โรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ กลิ่นเกลาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางณีวัตร จัดภัยโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางสาวปฤษฏิ์การณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ ประสพผลโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางมณี ศรีวรรณ์ทองโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเชิญ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนบ้านหนองปุหลกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ขุนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวภคอร เคลือบอาบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนบ้านหนองปุหลกประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พิมพ์ศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพิกุณ แต้มแก้วชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐา เศรษฐชัยชาญชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสุธาดา หนูแก้วชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางรัชนี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางพิกุณ แต้มแก้วชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐา เศรษฐชัยชาญชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสุธาดา หนูแก้วชมรมแอโรบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางรัชนี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนะสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราชโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แตงเที่ยงโรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนะสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราชโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แตงเที่ยงโรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางนุชนาฏ นกฉลาดโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนุชนาฏ นกฉลาดโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางนุชนาฏ นกฉลาดโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาววาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์ โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชร โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤกโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์ โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์ โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์ โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราพร พงษ์สุราชโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
6. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางวาสนา สายชลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปี่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางปิณทิรา เที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
4. นายรณชิต ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
5. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ตะกรุดทองโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
3. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนหนองปุหลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ตะกรุดทองโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
3. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนหนองปุหลงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบุญสม อนันต์เกษมสันต์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร์ญา แซ่ตั้งโรงเรียนห้วยหนำกรรมการ
3. นายปัญญา มูลวงศ์โรงเรียนห้วยหนำกรรมการ
4. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านดอนสง่าประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
7. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
10. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
11. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
12. นายขจรเกียรติ เครือประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
13. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
4. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
5. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
6. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
9. นางสาวศิริกมล พุมมาโรงเรียนบ้านช้างเผือกกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
11. นายขจรเกียรติ เครือประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
12. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
13. นายมานะ สบายใจโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นายทัศนีย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์โรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางพัชรี ชื่นอารมณ์โรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
4. นางแสงสุรินทร์ ชุ่มศรีโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล เสาร์ม่วงโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรมาภรณ์ คุ้มครองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสุธาสินี ปรินแคนโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
5. นางสาวบุษยา พยมธนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล พิษพลโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
4. นางวริษฐา สนธิโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพัชรพร หอมแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐมาภรณ์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาววัณณ์นลัท เดชเดชาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวศิวาพร ผลพานิชโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชมภูนิกข์ ชาวแพรกน้อยโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ขำทวีโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา พิทักษ์กุลโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทับสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นางอรุณฉาย วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นายกรรณชิต จันทรักษ์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
3. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นายกรรณชิต จันทรักษ์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
3. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
5. นายณัฐพล ทรัพย์สมจิตรโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นางสาวฌิชาภา ชูชื่นโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการ
4. นายพชร บำรุงดอนโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ล้อแก้วโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางกิตตินันทน์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวประภาพร สุดเกตุโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ จงดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ ปานนกโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
7. นางสุกัลยา สำราญรมย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย เผื่อนโชติโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ทิพย์นพคุณโรงเรียนกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธัชฎ์พงศ์ โชตินันท์โภคินโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นางสาวฉัตรฏ์ปวีณ์ พัฒนกรศรีโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยประธานกรรมการ
2. นายวรารัตน์ สมบัติเจริญโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพลอยทรงภมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นายยศหิรัณย์ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมาลี เปล่งรัตน์โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชื่นยินดีโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นางปริชาติ แก้วนวลโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัชรพล เงินแท่งโรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร สุขกันตะโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางอารีย์ ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พวงงามโรงเรียนด่านสิงขรประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จำนงค์รัตน์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางกิ่งรัก ฤทธาโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ จุดทะนุชโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
3. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็กโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางกิ่งรัก ฤทธาโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
3. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางหริณญา รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา แตงเที่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสาคร ชูจันทร์โรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
4. นายจรูญ เคหาโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางหริณญา รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี เสียงเพราะโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
3. นางมณฑิการ์ โชติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สังข์แก้วโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
5. นางปริญญา จันตราโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คงทัพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางจงกล พรหมสะอาดโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ศรีงามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางจงกล พรหมสะอาดโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ศรีงามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญญพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเบญญพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเบญญพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญญพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธูปหอมโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธูปหอมโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธูปหอมโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธูปหอมโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกานติมาพร ป้านทองโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]