รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขต/โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงอโรชา  อินทะนิล
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อภัยโส
 
1. นางจันทร์แรม  ตั้งธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายนันทกร  ทองมาลี
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางวรณัน  ภักดีโยธิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธัญญา  พิมแสง
 
1. นางชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  ลาดน้อย
 
1. นางจันทร์แรม  ตั้งธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. นางสาววิชญาพร  วงศ์โต
 
1. นางสุภาพ  ดีหะสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ชัง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเรือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแท้
 
1. นางเพียงใจ  ใจกล้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงณาทฌา  ตั้งวงศ์
 
1. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกตุครอง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์วาน
3. เด็กหญิงพรลภัส  ยอดสร้อย
 
1. นางกัณฑิมา  อุ่มลออ
2. นายธนพล  แสนสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  คงบุรี
2. เด็กหญิงภัชราพร  วงษ์เพ็ง
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เสี่ยวชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุภัชชา  ซุ้ยวงษา
2. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. นางสาวดาวเรือง  แย้มสำราญ
2. เด็กชายยฉัตรมงคล  ปิ่นแม้น
3. นางสาวศิริรัตน์   ศรีสว่าง
 
1. นางณัชชา  ศรีสุกใส
2. นางสาวเนตรนภา  สิทธิเนตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทิมทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หลานช่อง
 
1. นางถิ่น  มิตรจิต
2. นางสาวปราณี  เฟื่องฟู
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองปุ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กลัดหลำ
 
1. นางอัญชลี  ศรีจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่โคก 1. เด็กชายพลวรรธน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวลำเพย  นกน่วม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์  พิโรดมภูพสุ
 
1. นายศรชัย  ปั้นร้าย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนภา  ผ่องดี
 
1. นางปวีณา  เนื้อนิ่มวัฒนา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เขียวงาม
2. เด็กหญิงณิชา  นาเมือง
3. เด็กหญิงวันเดอร์  ไทยใหม่
 
1. นางสาวราตรี  ชะนะพาล
2. นางสาวมัทนา  ธนันทา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ระวีแสง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
3. เด็กชายพศวัต  อาภรรัตน์
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสาวโสรยา   อ่วมเมือง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับจิต
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายนรวีร์  คงทน
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. นางสาวกันยามาส   เห็นแก้ว
2. เด็กหญิงกุลวดี   วิชัยสาร
3. เด็กหญิงดวงดารา  ดาวแจ้ง
 
1. นางกชพร  มั่งประเสริฐ
2. นางสาวอรนลิน   ไกรนาชนม์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ศิลปสธรรม
2. เด็กหญิงปุณณิศา  หมีสกุล
 
1. นางสาวสมจิต  สุขสำราญ
2. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายกฤตภาส  พุทธพงศ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  บุญสะอาด
 
1. นางสายใจ  เกื้อกูล
2. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายปัณณทัต   พลายแก้ว
 
1. นางสาวพยอม  สุขสำราญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายสัณหณัฐ  กลั่นยิ่ง
 
1. นางสุมาลี  พินวิวัฒน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงศรัณญา  คงแจ่ม
 
1. นางสาวกาญจนศิริ  พวงแตง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์
2. เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย
3. เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน
 
1. นางสาวนิภาพร  มหิมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สังเฉย
2. เด็กชายวรากร  จันทร์สง่า
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ดอกรัก
 
1. นางสาวอัญชุลี  สืบสุข
2. นายไพโรจน์  ยอดคิรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธีรนาถ  อักโขพันธ์
2. เด็กหญิงปณิตตรา  คงวัฒนา
3. เด็กหญิงศสิตา  เรืองทับ
 
1. นายนพวรรธน์  สิงห์โต
2. นายสิทธิชัย  แก้วอุบล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงจริยา  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รากทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมชื่น
 
1. นางกชพร  มั่งประเสริฐ
2. นางสาวจิราพร  ศรีอำพรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงรักษิณา  รักษาใจ
2. เด็กชายวัชรพล  สินเมือง
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  เพิ่มพูล
 
1. นางฐิตาภา  ธรรมนิตย์
2. นายนัฐพงษ์  นกแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลเกษตร
2. เด็กหญิงศศพร  เวนะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญลอย
 
1. นางสาวขวัญชนก  สิทธิจักร
2. นางสาวจิระภัทร์   จันทร์ช่วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายชนะพล  พูลพิพัฒน์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  ทาดาวงษา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิษพิชัย
 
1. นางสาวอัญชลี  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางกรรณิกา  หวานหนู
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลำทะแย
2. เด็กชายเลิศสุวัฒน์  วงศ์สิงห์
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กชายพงศภัค  ทองมาลี
2. เด็กชายสุรชาติ  เต่าทอง
 
1. นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายธนพล  -
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  เวนะ
 
1. นายสัญญา  สุ่มแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายธีรภัทร  รอดพ้น
2. เด็กชายพิเชษฐ  แตรวงศ์
 
1. นางสาวคันธนา  เยื่อใย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายชัยชนะ  นิ่มเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  ทองรอด
 
1. นางสาวมาลินี  กรีธาธร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. นางสาวภรณ์อัญชัน  เม่งเตี๋ยน
2. นายศุภกร  คุ้มบัว
 
1. นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกฤติกา  คชสีห์
2. เด็กหญิงณัทอร  แก้วโมรา
3. เด็กหญิงทิพากร  แก้ววิลัย
4. เด็กหญิงลลิตวดี  อิ่มน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นพุดตาล
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
2. นายธีระชัย  พวงน้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามขำ
2. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
3. เด็กหญิงปาลิตา  ร่มโพรีย์
4. เด็กหญิงพัชราภา  นาเอก
5. เด็กหญิงไข่มุกม์  มูลผา
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศุภรดา  เนียดเกิด
3. เด็กหญิงสุปรียา  หอมหวาน
4. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์เรือง
5. เด็กหญิงเอมิกา  เจริญพร
 
1. นางสาวสไบทิพย์  พะยอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   วงค์ทอง
2. เด็กชายชัยวัฒน์    พราหมณี
3. เด็กชายณัฐดนัย   คล้ายสุโข
4. เด็กหญิงนิชาวรรณ   จันทร์วิจิตร
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา    ยอดใหญ่
 
1. นางสาวอุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกรองทอง   นุชนาด
2. เด็กหญิงกานต์สิริ    สุขสำราญ
3. เด็กหญิงณพชร   เหล่าแก้ว
4. เด็กชายพชร    ปานเพ็ชร์
5. เด็กหญิงสุวิมล   เขียวชะอุ่ม
 
1. นางสาวอุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายกฤษดา  ทิพย์ธรรม
2. เด็กหญิงจินตาภา  พราหมณ์สังข์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงยุวดี  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สร้อยสน
 
1. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
2. นางพิศมัย  กรีธาธร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงศศิษกา  ป่วนอ่ำ
 
1. นางสาวศรัญญาภัทร  ตลับแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายภัทรธร  ทองเกาะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  คอนหงาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  พลับใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทวัน  ประสมทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ช่อมาลี
2. เด็กชายสิรภัทร  เขียวคลี่
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวพัชรพร  ปลอดโปร่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคงเดช  ทองด้วง
2. เด็กหญิงอภิชา  แย้มกล่ำ
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวปทุม  อยู่อิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงรัชยากร  ศรีตวาทิน
2. เด็กชายสุริยา  พุทธชาติ
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางอุไร  กัณฑภา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร  เผือกแตง
4. เด็กหญิงปนัดดา  เลี่ยมนาค
5. เด็กหญิงประภัสสร  ลำทะแย
6. เด็กหญิงพรทิพย์  วันเสือ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หรั่งวัด
9. เด็กหญิงอัจริยา  อารีบำบัด
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวกมฬชัญภัทฐ์  หรั่งวัฒนพานิช
2. นางสาวรัชดาพร  ดังสท้าน
3. นางสาวสุนีย์  อินทร์จักร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปุยเงิน
2. เด็กหญิงนวพร  คงศิลป์
 
1. นายประเชิญ  บวงสรวง
2. นางจรินทร์  บวงสรวง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อำไพรัตน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สิริคำหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  ปานหอม
2. นางสาวทยิตา  อยู่ฉิม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงเปิ้ล  -
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนมน  ชิ้นเขมจารี
 
1. นายประสม  ดวงสิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายอลงกรณ์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวสาลี่  ศิลปสธรรม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินจำปา 1. เด็กชายจิรายุ  เพชรมงคล
 
1. นางสาวสุพัตรา  สังข์พรมทัด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงพศิกา  เกตุจันทร์
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายวิชัย  นิลเขียว
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพนิดา  พูลปลื้ม
 
1. นายวาทิตย์  พูลอาภรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนนิล
 
1. นายวาทิตย์  พูลอาภรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมแพ
2. เด็กหญิงปาลิตา  มีแก้ว
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
2. นางสาวสุภาพรรณ  แสนสบาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์วงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พานเพชร
 
1. นายเอนก  เกิดผล
2. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงอธิฐาน  แก้วโมรา
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพรนภัส   เอมสวัสดิ์
 
1. นายวาทิตย์  พูลอาภรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายภานันดร  ฤทธิ์น้อย
2. เด็กชายอัฑกร  เด่นใจ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับห้าง
 
1. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เทศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วโกสุม
2. เด็กหญิงมาลินี  ชินวงศ์ท้วม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง
2. นางนันท์นภัส  เกิดผล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายธีรพร  มีเมฆ
2. เด็กชายธีรเดช  มีเมฆ
3. เด็กชายรัตชภัทร  สาระเห็ด
 
1. นางกชพร  มั่งประเสริฐ
2. นางหนูการ  สิงห์สาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวพนิดา  วิจิตรชื่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กชายสุริยการ  เอิบอิ่ม
 
1. นางสาวธิติมา  จันทวรรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนาธิป  ยิ้มรอด
 
1. นายชัชวาลย์  โอบอ้อม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  นุชอ่อง
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กลิ่นเกล้า
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทรัพย์
 
1. นางบุญเลี่ยม  กลิ่นเล็ก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงวันวิสา  สว่างดี
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายนันทพงศ์  อรุณเดช
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายอภิรักษ์  รุ่งเรือง
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. นายนิรุตน์  รื่นเริง
 
1. นางจำเนียน  อุประ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วโมรา
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วโมรา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทรัพย์
3. เด็กชายธนกฤต  แก้วมีมาก
4. เด็กชายนันทพงศ์  อรุณเดช
5. เด็กหญิงปิยวดี  สุขสม
6. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กอเจริญกุลศิริ
7. เด็กหญิงวันวิสา  สว่างดี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  กลิ่นเกล้า
9. เด็กชายอภิรักษ์  รุ่งเรือง
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
2. นายตะวัน  กลิ่นเล็ก
3. นางแววตา  โสมนัส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงชลนิสา  โคสิน
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
3. เด็กหญิงชาลิสา  เฉลิมธรณิศ
4. เด็กชายณัฐพล  เกตุครอง
5. เด็กชายธนกร  ทองสุข
6. เด็กหญิงนนทพร  กลัดเพ็ชร
7. เด็กหญิงปริศนา  จันทร์ทรัพย์
8. เด็กหญิงพชรพรรณ  คงชาติ
9. เด็กหญิงพีรวัส  ฉิมพลัด
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เนตรกาศักดิ์
11. เด็กหญิงรุจิกร  ภู่ทอง
12. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนตรกาศักดิ์
13. เด็กหญิงวรรณดี  มณีใส
14. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริบูรณะ
15. เด็กชายวีรภัทร  ทองสุข
16. เด็กหญิงศศิกานต์  ธิวะโต
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์ชัง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยแหวน
19. เด็กหญิงเบญญาภา  คงสบาย
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญประวัติ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทันวงษ์
3. นางสาวสุภาวดี   จวนเผ่า
4. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  คงชาติ
5. นางรังสินันท์   แป้นทอง
6. นางสาวสุปราณี  ชาดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. นางสาวขนิษฐา  แก้วผลึก
2. นางสาวพรนภา  กล่อมใจ
3. นางสาวลลิตา  คำโต๊ะ
4. นายเหมรัตน์  รังสิยานุพงศ์
5. นางสาวไอลดา  สุขโต
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางธนพร  บุญเสนา
3. นายสวย  กลิ่นทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายธีรภัทร  บวบเมือง
 
1. นายทองหล่อ  จันทร์นาค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
 
1. นางกัญกฤษ  โชติภัคภิญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายกรชวัล  สวัสดี
 
1. นางอุไรวรรณ  กลั่นยิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงอังศุมา  กุลภักตร์
 
1. นางอุไรวรรณ  กลั่นยิ่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายสหรัฐ  ดีล
 
1. นางสาวอารีย์  ขำเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกริสนัย  พ่วงอินทร์
 
1. นางสุนี  ภานุมาต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรน้อย
 
1. นายวาที  พูลนาค
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงอรอุมา  เทียนภู่
 
1. นางสุนี  ภานุมาต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายเจษฎา  สุขศรี
 
1. นายทองหล่อ  จันทร์นาค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายศราวุธ  อ่อนแสง
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลำทะแย
 
1. นางสาวฉวี  ผิวผ่อง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  กลิ่นศิริกุล
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มีโหมด
3. เด็กชายพุฒิธาดา  บุญครอง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกตุเมือง
5. เด็กชายมารุต  นุชประคอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุขมี
7. เด็กหญิงลิษา  สว่างเนตร
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง
9. เด็กชายสายพิรุณ  รวยรุ่ง
10. เด็กหญิงอริสรา  เครื่องทิพย์
 
1. นายเอนก  ใจธรรม
2. นางสายพิน  บุญทวี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  บัวผสม
2. เด็กหญิงกันติชา  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงพฤษา  มูลตรี
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมเกตุ
5. เด็กหญิงมานิตา  ภักดีเตล็บ
6. เด็กหญิงอภิชญา  จินตะกัน
7. เด็กหญิงอารยา  ขาวคง
 
1. นางสาวธิติฎฐา  ประดับมุกข์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  เขื่อนศิริ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  หนูทิพย์
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงสุชัญญา  วงค์ศรีดา
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ฤกษ์งาม
6. เด็กหญิงเกตุศรา  บุญมี
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางจรรยา  จีนทอน
3. นางสาวสิริวิมล  ทองคำ
4. นางวันทนา  สังข์สน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ตัน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองคำ
3. เด็กชายธวัชชัย  ชูเนียม
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  น้อยสำราญ
5. เด็กชายภานุพงศ์  นิ่มเขียน
 
1. นายปุญญพัฒน์  คุ้มวงค์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 1. เด็กหญิงวาสนา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปิยะพร  ยองใย
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะกรุดทอง
2. เด็กชายทินกร  อ่อนละมูล
3. เด็กชายภัทรพล  แสงอร่าม
4. เด็กชายศักดิ์ดา  ดวงเดือน
5. เด็กชายสุริยาวุธ  สุวรรณมาโจ
6. เด็กชายเอกราช  ลอยทอง
 
1. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
2. นางกาญจนา  ผลถาวร
3. นางสาวสุณิสา  คำน่วม
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธนภัทร  เนียมศรี
2. เด็กหญิงปรวัน  จูศิริ
3. เด็กหญิงปัทมา   เที่ยงตรง
4. เด็กชายศุภรักษ์  บุญมา
5. เด็กชายเกษมสันต์  จันทร์วงศ์
6. เด็กหญิงแพรวนภา  แดงสมพงษ์
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นายสมศักดิ์   อักษรกิตติ์
3. นางสาวภัสสนันท์  ขำทวี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจักรกริช   เกตุรัตน์
2. เด็กชายชราวุฒิ  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายธนกฤต  ลายคราม
4. เด็กชายธัญนพ  ปานทิพย์
5. เด็กชายพลวัฒน์  ภูนิคม
6. เด็กชายมงคลชัย  ชาญเจริญ
7. เด็กชายยศพร  ไม้แหลม
8. เด็กชายวีรวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายสายันต์  ล้วนเพชร
2. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
3. นางปวีณา  เนื้อนิ่มวัฒนา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงธราภรณ์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์สอน
3. เด็กหญิงภคนันท์  ผ่องพิพัฒน์
4. เด็กหญิงมีนา  ดำสอาด
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์สอน
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จรูญกูล
2. เด็กหญิงอภิสรา  นาคประคอง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
 
1. นางสาวยุพา  ทองจีน
2. นางทัศนีย์  นาคสกุล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจินตาภา   พราหมณ์สังข์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ภาระรักษ์
 
1. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กหญิงณฤดี  กรรณิการ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เคียงวงค์
3. เด็กหญิงอภิญญา  แช่มเครือ
 
1. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
2. นายภานุพงศ์  ล้ำเลิศพุทธรัตน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  นิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  หิ่นเก่า
2. สิบเอกสราวุธ  ธานีรัตน์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายภูวดล  แก้วพรหมณ์
2. เด็กชายสิรดนัย  ชาญนอก
 
1. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
2. นางดาริญา  ชินะตังกูร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เพิ่มเพียร
2. เด็กชายวราวุฒิ  รุ่งเรือง
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวสุจิตรา  แซ่เฮ้า
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงวิธิตา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มะพุก
 
1. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายชสิระกานต์  เจียมอุย
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เทศ
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
2. นายสุนทร  อินสิน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญแท้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นวมนาคะ
 
1. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  หิ่นเก่า
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายพีรภัทร  แก้วผนึก
2. เด็กชายศิริพงษ์  สุกใส
 
1. นางยุคลธร  ศรีถม
2. นายกิตติพล  ทองเฟื่อง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกนก  เกตุเอม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุกใส
 
1. นางบุญมณี  นิลงาม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลนาถ  จันพุด
2. เด็กหญิงรับขวัญ  ทรหด
 
1. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
2. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรรส
2. เด็กหญิงชลิตา  ไสยเวช
 
1. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
2. นางดาริญา  ชินะตังกูร
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายบัลลังก์  เลือดแดง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาคงาม
3. เด็กชายศิริวัฒน์   สำราญพานิช
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางสาวภัสสนันท์  ขำทวี
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจตุพร  แย้มพราย
2. เด็กชายพรภิรมย์  รอดไป
3. เด็กชายศรัณรัชช์  เทียนนาค
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  ประดิษฐ์
2. เด็กชายศุภกรณ์  รักษาราษฎร์
3. เด็กชายสราวุธ  ขำเขียว
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นางบุญมี  สุดประโคน
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์มิตร
2. เด็กชายทศพล  ศรีเมฆ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  เมืองถาวร
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พราหมณีโสภา
2. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์เลิศ
3. เด็กหญิงแวววรรณ  สาดสาน
 
1. นางสุภาพร  ขำทวี
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 1. เด็กหญิงญาณิศา  น้อยหิรัญ
2. เด็กหญิงฐิติยา  ยางสูง
3. เด็กหญิงธนัชชา  เปี่ยมทรัพย์
4. เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์
5. เด็กชายศุภากร  แกมสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่วมพ่วง
 
1. นางลดาวัลย์  ม่วงไหมทอง
2. นางสาวอัชรา  อ่วมเครือ
3. นางสาวนารีรัตน์  สุดใจ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุ่ม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เต็มฟอม
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขำทวี
3. เด็กหญิงอัมมิกา  งางาม
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางนิสารัตน์  คำแป้น
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชมาก
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  ปราบไกรษี
3. เด็กหญิงสุธิชา  ขำทอง
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมเงิน
2. นายณัฐวัฒน์  พลายแก้ว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 1. เด็กหญิงกชกร  นามเพิง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขวัญเรือน
 
1. นางสาวจันทร์พร  ฟูเพื่องเพชร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิพย์บุญทรัพย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เที่ยงทอง
3. เด็กชายอพิชาติ  วัดน้อย
 
1. นางสาวจารุณี  บัวโรย
2. นางสาวหัทยา  เกษมสุข
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชญาภา  เพชรแย้ม
2. เด็กหญิงชุธินันท์  เสน่หา
3. เด็กหญิงศิรประภา  มะเลียบ
 
1. นางศรีรัตน์  ไพจิตร
2. นางสาวธันยนันท์  ธีรภัทรณัทศิริ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุ่มดอนไพร
2. เด็กหญิงอภิชญา  อ่วมประไพ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สันตานนท์
 
1. นางจุรีรัตน์  พลสระคู
2. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์พลาย
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญรอด
3. เด็กหญิงสุทธิมา  ภาคธรรม
 
1. นางระเบียบ  บัวโรย
2. นางบัวแก้ว  ธรรมปรีชา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มใย
3. เด็กชายยศศรัณ  สุดใจ
 
1. นางประดับ  สดสี
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ชัยอุดม
2. เด็กหญิงปารวี  อ้นแย้ม
3. เด็กหญิงลักษิณา  บรรเจิดศิริ
 
1. นางวัณนา  บุญคำ
2. นางนิษา  บัวศิริ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงกชกร  อินทร์จักร์
2. เด็กหญิงกัลยกร  แดโดย
3. เด็กหญิงอรชา  วิจิตรจันทร์
 
1. นางอัญชลี  ศรีจันทร์
2. นางสาวภาวิณี  เชื้อวงศ์แดง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภา   โพธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลักษณพร  พรมประมง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ม่วงมา
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
 
141 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทิพธรรม
2. เด็กชายมงคล  สนจีน
3. เด็กชายวันชนะ  เกตุสุริโย
 
1. นางแสงอรุณ  กลิ่นทอง
2. นางสาววัลลียา  ภู่ระหงษ์
 
142 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ประกอบกิจ
2. เด็กชายพสิษฐ์  มาระชน
3. เด็กชายอมรรัตน์  ฉลองชาติ
 
1. นางสาวพิสมัย  ชาญอภิชัยวัฒน์
2. นางสาวศศิธร  แช่มเทศ
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายณภัทร  บุตรดี
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
 
1. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายเขมทัต  ดิษฐกลั่น
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
146 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายนาวี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงเกศินี  ฤทธิ์บัว
 
1. นายอัมรินทร์  คล้ำชื่น
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาวนุจรี  ไมตรีจิตต์
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ผ่องภักต์
 
1. นางดวงดาว  จีนทู
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. นางสาวนันทกานต์  โปร่งมณี
 
1. นางดวงดาว  จีนทู
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ชัย
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายพนา  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แสนสวัสดิ์
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มั่น
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนพมาศ  ปิ่นประทุม
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายฐานพัฒน์    แก้วละเอียด
2. เด็กชายธีรภัทร์    ม่วงน้อย
3. เด็กชายสหชาติ   น่วมอ่อน
 
1. นางสาวอรสา   สร้อยสงค์
2. นายสันติสุข   จันทร์วัฒนเดชากุล
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์หลวง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เผื่อนพิทักษ์
3. เด็กชายวิรุต  โพธิ์ภัย
 
1. นางอารีย์  โล๊ะหนองลิ้น
2. นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายกฤษดา  เขียวใบทอง
2. เด็กชายธนพงศ์  แย้มสะอาด
3. เด็กชายวุฒิชัย  กราบทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แสนสวัสดิ์
2. นางอุษา  แสงประไพ
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายจิรายุทธ   ตาตะกรุด
2. เด็กหญิงนพจิรา   สุวรรณสรณี
 
1. นางสาวนันทวัน   สร้อยปทุม
2. นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 1. เด็กชายกฤติพจน์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายชาคริต  ติ่งทอง
3. เด็กชายพชรพล  ทองสุข
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิพย์บุญทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา  ดำกิจ
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 1. เด็กชายธนกฤษณ์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เปี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวปัทมา  สามพ่วงบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา  ดำกิจ