ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสาระการแข่งขัน
ที่ ชื่อ – สกุล สาระที่รับผิดชอบ โทรศัพท์
1 นายอุดม  เทศนุ่ม อำนวยการแข่งขัน 089-5207858
2 นางสิริมณี  โอฬารวัต ภาษาไทย 086-3839211
3 น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ คณิตศาสตร์ 089-9191484
4 นางเสนาะ  สุขสงวน วิทยาศาสตร์ 086-6059490
5 นางวัฒนา  เมืองงาม สังคมศึกษาฯ 081-5868650
6 นายสุรจิตร  เรืองศรี สุขศึกษาและพลศึกษา 089-0856584
7 นางณิชรญา  ใจเด็ด - ศิลปะ 
- ดนตรีนาฏศิลป์
081-9956412
8 นางอังคณา  เลิศล้ำ การงานอาชีพฯ 086-7622767
9 นายอำพล หิ่นเก่า คอมพิวเตอร์ 095-7604692
10 นางพัชรา  แย้มสำราญ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เรียนร่วม
091-1940630
11 นายเอกลักษณ์  พุดเหียง ปฐมวัย 080-1174771
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12:42 น.