หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขต/โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
4 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นายสมาน คชกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นายอุดม เทศนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
7 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
8 นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
9 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
10 นายสุรชาติ พันธ์ุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
11 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน  
12 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน  
13 นางสิริมณี โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
14 นางเสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
15 นางอัมพวัน วิสารทะ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
16 นางสำรวย พรหมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
17 นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
18 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
19 นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
20 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
21 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
22 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
23 นายประสม ดวงสิน ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
24 นางศรีรัตน์ ไพจิตร ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
25 นายชัชวาลย์ โอบอ้อม ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
26 นายเอกพัฒน์ เอกวงษา ครู โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
27 นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
28 นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
29 นางสาวกอบพรจันทร์ มันมหาท้าว เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
30 นางสาวประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
31 นางสาวกนกพร ศรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
32 นางสาวอุษา หอมจริง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
33 นางสาวเพ็ญทิพย์ ทั่งทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
34 นายสุจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
36 นางสาวอรพินท์ น้อยคำ ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
38 นายวิทยา อยู่เย็น ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
39 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการการแข่งขันระดับการศึกษาปฐมวัย  
41 นางวาสนา ประจงหัตถ์ ครู โรงเรียนอฮ.ลิงค์ กรรมการดำเนินการการแข่งขันระดับการศึกษาปฐมวัย  
42 นางมนตรา ผลศรัทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ กรรมการดำเนินการการแข่งขันระดับการศึกษาปฐมวัย  
43 นางกฤษณา สายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการดำเนินการการแข่งขันระดับการศึกษาปฐมวัย  
44 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
45 นายสรายุทธ อนันตศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
46 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
47 นางสาวนันทรัตน์ บุญเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
48 นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
49 นาสาวณภัสนันท์ ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
50 นางสาวกฤษณา กลั่นพิกุล ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
51 นายอาทร บุญแต่ง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
52 นางสาวชาลินี แสงเดือน ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
53 นางสาววัลลียา ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
54 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
55 นางสาวศศิธร แช่มเทศ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
56 นางสาวเพ็ญพรรษ์ พุ่มเพชร ครู โรงเรียนชาวไร่ กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
57 นางสาวบุณยาพร คำสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านในดง กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
58 นางสาวบัณฑิตา พยนต์ยิ้ม ครู โรงเรียนวัดท่าขาม กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
59 นางสาวปภาวรินทร์ ประพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
60 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
61 นางสาวนิโลบล ผิวเกลี้ยง ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
62 นางสาวกิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านร่องระกำ กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
63 นายบัณฑิต เพชรย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พบ.2 กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
64 นางสาวเพ็ญภิชชา อิ่มจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
65 นางสาวกรรณิการ์ เอมโอษฐ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
66 นางสาวขนิษฐา วิจิตรเชื้อ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อำพล หิ่นเก่า โทร. 095-7604692 & Line id : 0817459677
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]