หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ รุ่งเรืองครูโรงเรียนวัดวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสุรี ทับล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองแขมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ทองเหลือครูโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
4. นางสาวขวัญจิรา จันทร์เทศโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
5. นางวรรณพร ชูศรีครูโรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ครึกครื้นครูโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนมะกอกรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกุล เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านสารเห็ดกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ เทียนถมครูโรงเรียนบ้านร่องระกำกรรมการ
5. นางกฤษณา สุขรักษาครูโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรพีพรรณ นุชนารถครูโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการ
3. นางประณีต แจ้งสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางมธุรส สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ประธานกรรมการ
2. นางอรสา เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านมะขามโพรงกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา เกียรติเลิศวรากุลครูโรงเรียนอ.ฮ. ลิงค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสายพิน อ่วมเนตรครูโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ผู้ผึ้งครูโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
3. นางวิจิตรา บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางประดับ สดสีครูโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงประธานกรรมการ
2. นางสาวอารี อิ่มจิตต์ ครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาครูโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางพัชรา ตันบุญยศิริเดชครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศรี ขำอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบ้วยรองประธานกรรมการ
3. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ กรรมการ
4. นางวิไล ทรัพย์เพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นางประทีป เสนะโห ครูโรงเรียนวัดม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ ดีหะสิงห์ครูโรงเรียนวัดตาลกงประธานกรรมการ
2. นางสุวพร นาคนครครูโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ทองกลึง ครูโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
4. นางสาวภรณ์ขวัญจิต ฤทธิ์ชัยพร ครูโรงเรียนบ้านสารเห็ดกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ อ่วมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเขากระปุก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอภิญญา กลิ่นดีครูโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางมัทนา วารี ครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางเกษร สำราญวงศ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกร ชื่นอารมณ์ครูโรงเรียนวัดท่าศาลาราม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร สุขวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กรรมการ
3. นางวันดี ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิต โลกนุเคราะห์ครูโรงเรียนวัดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางภัทรวรรณ ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านหุบกะพงกรรมการ
3. นางฤทัยวรรณ รากทองครูโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา ฉ่ำมะนาครูโรงเรียนบ้านสระพระ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภมาส อุดมนาค ครูโรงเรียนบ้านหนองตาฉาวกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ชาญอภิชัยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ สายัณห์รุจีครูโรงเรียนบ้านแหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางศุภิดา บุญเปรี่ยม ครูโรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นางจันทร์แรม ตั้งธรรมครูโรงเรียนวัดท่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ศรีจันทร์ครูโรงเรียนอ.ฮ. ลิงค์ ประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ศรีสุกใสครูโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธรรมรัตน์วัฒนาครูโรงเรียนบ้านหุบกะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางประทีป คล้ายคลึงครูโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิตร์ ทันวงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเด็งรองประธานกรรมการ
3. นางธนภรณ์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางละมัย ช่อเกตุ ครูโรงเรียนวัดอินจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุชญา แสงมณีครูโรงเรียนบ้านหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ น้อยคำครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง กรรมการ
3. นางจรินยา กรีธาธรครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปรียา ตุ้มศรีครู โรงเรียนเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกมล แสงหิรัญครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสำราญ วิ่งแข็งครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ์ ยิ้มละมัยครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธารามกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ เสือสะอาดครู โรงเรียนชาวไร่กรรมการ
6. นางนิสารัตน์ คำแป้นครู โรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
7. นางสาวมณเฑียร เฟื่องแก้วครู โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผา เกตุอินทร์ครู โรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
2. นางสาวเรณู นาคทองครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นายวิเชียร แจ่มแจ้งครู โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
4. นางชูชัย มีนุชครู โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญ์วรา ชูชื่นครู โรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
2. นายประทีป โดนสันเทียะครู โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
3. นางงามเนตร มะลิเลื้อยครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นางหรรษา อ่วมเครือครู โรงเรียนวัดหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกชพร มั่งประเสริฐผอ. โรงเรียนเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล อยู่ชมบุญครู โรงเรียนบ้านหุบกะพงกรรมการ
3. นางพัสรา ให้นุชข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวันทนา สังข์สนครู โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ชุ่มจิตต์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
6. นางขนิษฐา อ่วมเจริญครู โรงเรียนวัดท่าศาลารามฯกรรมการ
7. นางสาวศรัญรัชต์ เขี้ยวแก้วครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์กรรมการ
8. นางล้วน แสงพูลข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสมจิตร สุขสำราญผอ.โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านประธานกรรมการ
2. นายศรชัย ปั้นร้ายครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นายทองเปลว อยู่สบายครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางอารีย์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
5. นางสาวปิยะนาฏ ต๋องามครู โรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทองผอ. โรงเรียนบ้านท่าลาวประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธาครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี หนูน้อยครู โรงเรียนบ้านโป่งแย้กรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา นามทิพย์ครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
5. นางสาวพัชรี โต๊ะเฮงครู โรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการ
6. นางนภาพันธ์ มุ่งดีครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนากรรมการ
7. นางบุญเชิญ มั่นคงครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอุไร อุดมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
2. นางบุปผา สีสัยครู โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางอารีย์ โล๊ะหนองลิ้นครู โรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชะนะพาลครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัณภา ปานเจริญกุลครู โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เหลืองอร่ามครู โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสายใจ เกื้อกูลครู โรงเรียนนิคมฯกรรมการ
5. นางปวีณา เนื้อนิ่มวัฒนาครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
6. นางวราภรณ์ โสมนัสครู โรงเรียนวัดถ้ำรงค์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณี ทองทับครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อผกา อ่อนกลั่นครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการ
3. นางสาวพิศสมัย วงษ์ขวัญเมืองครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ สืบสายครู โรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
5. นายศุภนัจ คนคล่องครู โรงเรียนบ้านหนองบ้วยกรรมการ
6. นางนิภา กระดาษแดงครู โรงเรียนวัดจันทาราม(เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)กรรมการ
7. นางสาวกาญจนศิริ พวงแตงครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
8. นางออนอุษา อยู่สนานครู โรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
9. นางสาวปัจฉราพร ขำทองครู โรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวขวัญชนก สิทธิจักรครู โรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมศิริ เนื้อเย็นครู โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
3. นางสาวนริศรา เพนเทศครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวภาคินี จุ้ยสำราญครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
5. นางสาวณรินทร์ทิพย์ ปาลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
7. นางณัฐชยา นามทิพย์ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
8. นางประภา กลิ่นศิริกุลครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพะเยา ทองสมนึกครู โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ นาเมืองครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอโณทัย เนียมปานครู โรงเรียนวัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสำรวย พรหมเจริญครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ม่วงงามครู โรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นางสุนันท์ ธรรมกถึกครู โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบรรณชัย เสนะโหครู โรงเรียนบ้านพุหวายประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลครู โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
3. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตรครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบรรณชัย เสนะโหครู โรงเรียนบ้านพุหวายประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลครู โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์ครู โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรสา ปิ่นจ้อยครู โรงเรียนบ้านร่องระกำกรรมการ
3. นางสาวสภาณี รำทะแยครู โรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการ
4. นางสุกัญญา หนองมีทรัพย์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)กรรมการ
5. นางสาวสายใจ สีแจ้ครู โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์ครู โรงเรียนวัดท่าคอยประธานกรรมการ
2. นางอรสา ปิ่นจ้อยครู โรงเรียนบ้านร่องระกำกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี รำทะแยครู โรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการ
4. นางสุกัญญา หนองมีทรัพย์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
5. นางสาวสายใจ สีแจ้ครู โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายถนัด มีแก้วครู โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน วิสารทะครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสัญญา สุ่มแก้วครู โรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถนัด มีแก้วครู โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน วิสารทะครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสัญญา สุ่มแก้วครู โรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจรูญ พานเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. สิบเอกอุดม ทับทองครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุรองประธานกรรมการ
3. นายจเร ตุ้มศรีครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นายถาวร น้ำทิพย์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวสุทิศา สว่างใจครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
8. นายมนตรี เจือไธสงครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการ
9. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการ
10. นางสาวจิตรลดา บังจิตร์ครู โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวบุษบา รักดีครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ
12. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พานเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. สิบเอกอุดม ทับทองครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายจเร ตุ้มศรีครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นายถาวร นามทิพย์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวสุทิศา สว่างใจครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
8. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการ
9. นายมนตรี เจือไธสงครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการและเลขานุการ
10. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจิตรลดา บังจิตร์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุษบา รักดีครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พานเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. สิบเอกอุดม ทับทองครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุรองประธานกรรมการ
3. นายจเร ตุ้มศรีครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นายถาวร นามทิพย์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวสุทิศา สว่างใจครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
8. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการ
9. นายมนตรี เจือไธสงครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการและเลขานุการ
10. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจิตรลดา บังจิตร์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุษบา รักดีครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พรหมมลมาศครู โรงเรียนบ้านด่านโงประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธาครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นายจเร ตุ้มศรีครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นายประหยัด ศรีทะลับครู โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
7. นายชาญชัย ปานตุ้นครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
8. นายจตุรงค์ บุญพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
9. นายมนตรี เจือไธสงครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการ
10. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
11. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจิตรลดา บังจิตร์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวบุษบา รักดีครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พรหมมลมาศครู โรงเรียนบ้านด่านโงประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธาครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นายจเร ตุ้มศรีครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
4. นายประหยัด ศรีทะลับครู โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนครู โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)กรรมการ
7. นายชาญชัย ปานตุ้นครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
8. นายจตุรงค์ บุญพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
9. นายมนตรี เจือไธสงครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการ
10. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
11. นางบุญญารัศมิ์ ทับจิตครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจิตรลดา บังจิตร์ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวบุษบา รักดีครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรูญ พันธ์สังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปานตุ้น ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน กรรมการ
3. นางพัชนี ทางมีศรีครู โรงเรียนวัดห้วยเสือกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษร ครู โรงเรียนวัดท่าคอย กรรมการ
5. นางสาวรุชดา พงค์ยี่ล่า ครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พันธ์สังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปานตุ้น ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
3. นางพัชนี ทางมีศรีครู โรงเรียนวัดห้วยเสือกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษร ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก กรรมการ
5. นางสาวรุชดา พงค์ยี่ล่า ครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พันธ์สังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปานตุ้น ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
3. นางพัชนี ทางมีศรีครู โรงเรียนวัดห้วยเสือกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษร ครู โรงเรียนวัดท่าคอย กรรมการ
5. นางสาวรุชดา พงค์ยี่ล่า ครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี พันธ์สังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน กรรมการ
3. นางสาวแสงอรุณ กลิ่นทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ทองนิล ครู โรงเรียนวัดหว้า กรรมการ
3. นางสาวอโณทัย เนียมปาน ครู โรงเรียนวัดบ่อบุญ กรรมการ
4. นายประนอม โต๊ะังามครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ดังสท้านครู โรงเรียนบ้านด่านโงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประทีป เมืองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกะพง ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ขำทวีครู โรงเรียนบ้านท่าลาว กรรมการ
3. นางสุกัญญา วิงวอน ครู โรงเรียนวัดหนองแก กรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุญมาครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโล้ ประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ สุขกันตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ อิงนิ่ม ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม กรรมการ
4. นางสาวสายฝน วอนยินครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัชต์ เขี้ยวแก้ว ครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาว ประธานกรรมการ
2. นายคณิต พ่วงทองครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ เทียมถม ครู โรงเรียนบ้านร่องระกำ กรรมการ
4. นายเลิศรบ อ้นหุ่นครู โรงเรียนวัดจันทาราม กรรมการ
5. นางรัชดาวรรณ ช้างน้ำ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิต สุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล เรืองทับครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ
3. นางบุญล้อม มังสา ครู โรงเรียนบ้านร่องระกำ กรรมการ
4. นางสาวมาลี ปลั่งศรี ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณิชกานต์ เขี้ยวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะริดประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ทองนิลครู โรงเรียนวัดหว้า กรรมการ
3. นางมธุรส สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าโล้ กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กรรมการ
5. นางสาวมลทิรา แซ่เจียครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐิกา มุลตองคะผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าลาว กรรมการ
3. นางหทัย เรืองทิพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นางรัตนา เกิดรอด ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง กรรมการ
5. นางอารีย์ หงษ์วิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ อภัยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในดง ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต ครู โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสุภาพ ดีหะสิงห์ ครู โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นางชลธิดา แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง กรรมการ
5. นางแอนนา หลบภัยครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวีระ โอบอ้อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคอย ประธานกรรมการ
2. พระครูสิริ ทัศนียกุณเจ้าอาวาสวัดท่าคอยกรรมการ
3. พระสมนึก จันทโชโตรองเจ้าอาวาสวัดท่าคอยกรรมการ
4. นายอำนาจ นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ กรรมการ
5. นายน้อม กรุดนาค คร โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอำนวย หลั่งวัตรครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานประธานกรรมการ
2. นายจอม ธนูทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก กรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงอยู่ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอำนวย หลั่งวัตรครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานประธานกรรมการ
2. นายจอม ธนูทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก กรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงอยู่ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฎยา กลิ่นหอมครู โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส อุดมนาคครู โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ปานหอมครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฎยา กลิ่นหอมครู โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส อุดมนาคครู โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ปานหอม ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางพัทธนา ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวิสส์ นกแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
4. นายวิทยา อยู่เย็นครู โรงเรียนวัดท่าศาลารามกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางพัทธนา ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวิสส์ นกแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
4. นายวิทยา อยู่เย็นครู โรงเรียนวัดท่าศาลารามกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัทธนา ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวิสส์ นกแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
4. นายวิทยา อยู่เย็นครู โรงเรียนวัดท่าศาลารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครู โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉลอง อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์ครู โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครู โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉลอง อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์ครู โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครู โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์ครู โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
4. นายฉลอง อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนครู โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนครู โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยิ่ง ทัศน์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ฉิมพาลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสมร สมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยิ่ง ทัศน์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ฉิมพาลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสมร สมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยิ่ง ทัศน์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ฉิมพาลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสมร สมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนครู โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระ ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจิระ ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตันโพธิ์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประทุม จักรกรดครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชครู โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษิกา กวางทองครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นายวาที พูลนาคครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดครู โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)กรรมการ
4. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดครู โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)กรรมการ
4. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ใจธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดครู โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)กรรมการ
4. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดครู โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)กรรมการ
4. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุรจิต สุขกันตะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ แสนหมื่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประเทือง กลิ่นเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เหล่าสมบูรณ์ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายภัทรชญานนท์ มาทำมานักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย อ่วมอินทร์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน อ.ฮ.ลิงค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศิลป์ครู โรงเรียนบ้านซ่องฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ สมจิตร์ครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
4. นายดัชนัย ทางทองครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
5. นางพิสมัย กุธพันธ์ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธีระชัย พวงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้มครู โรงเรียนบ้านร่องระกำกรรมการ
3. นายแสงทวี ทิพย์ทิมครู โรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
4. นายอาลัย เปลี่ยนศรีครู โรงเรียนบ้านหุบกะพงกรรมการ
5. นายวันชลิต สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ อินทรโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อยู่คงครูโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
3. นายสมชาย นฤดีศรีอุทัยครู โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นายสุวิช เกตุรัตน์ครู โรงเรียนวัดเขื่อนเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา ผลถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางบุญเจือ เสียงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องระกำประธานกรรมการ
2. นายธีระพล คชานันท์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสายพิณ สินเกษตรครู โรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการ
4. นางสาวมาลี ปลั่งศรีครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
5. นางสุรี ทับล้อมครู โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางบุญเจือ เสียงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องระกำประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อ่นกรรมการ
3. นางสายพิณ สินเกษตรครูโรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการ
4. นางสาวมาลี ปลั่งศรีครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
5. นางสุรี ทับล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีสุกใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ประธานกรรมการ
2. นางรัณภา ปานเจริญกุลครู โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
3. นางธัญชนก ฉ่ำมะนาครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
4. นางวัฒนา ชัยมงคลโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
5. นางจำเนียน อุประครู โรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพา ทองจีนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงเข้ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน เกิดมงคลครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางนันท์นภัส เกิดผลครู โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นางสาวอรุณาภรณ์ ยิ้มสงวนโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
5. นางสาวปัญจารีย์ เหี่ยวหอมโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรพร แก้วมรกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางวันทยา ช่อพิพฤกษ์ครู โรงเรียนวัดหาดทรายกรรมการ
3. นางกชพรรณ สุขกันตะครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรครู โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นาคสกุลครู โรงเรียนบ้านโพรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ ภูมิประเทศครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรินทร ภูธนศิริชนิสราครู โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
3. นายวันชาติ เฟื่องฟุ้งครู โรงเรียนบ้านโป่งสลอดกรรมการ
4. นางระเบียบ บัวโรยครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวภมรวรรณ แป้นทองครู โรงเรียนบ้านท่าลาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน เกิดมงคลครู โรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณาภรณ์ ยิ้มสงวนครู โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางนฤมล อวชัยครู โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
4. นางสาวประไพ ไม้แก้วครู โรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุริยะ ทรัพย์สินครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินครู โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นางกุหลาบ พิทักษ์วงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. สิบเอกสราวุฒิ ธานีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสนันท์ ขำทวี ครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินครู โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ บุญเชื้อครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธินี พงษ์ใหญ่เจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นางสาวภัสสนันท์ ขำทวีครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา บุญรักษาครู โรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธินี พงษ์ใหญ่เจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตติมา เม่งสวัสดิ์ุครู โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ครู โรงเรียนวัดหนองจอก(ศร๊สรรค์พานิช)กรรมการ
3. นางชัญญานุช มุ่งดีครู โรงเรียนบ้านเขากระปุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา บุญรักษาครู โรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ดีเซ็นครู โรงเรียนวัดท่าขามกรรมการ
3. นางภามพิชญ์ สุขเฉยครู โรงเรียนบ้านซ่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ทรัพย์สินครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุมครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางกุหลาบ พิทักวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางภามพิชญ์ สุขเฉยครู โรงเรียนบ้านซ่องประธานกรรมการ
2. สิบเอกสราวุฒิ ธานีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางเปรมจิต ตะพังครู โรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ บุญเชื้อครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุริยะ ทรัพย์สินครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินครู โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นายสุริยะ ทรัพย์สินครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ ทรัพย์สินครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ อนันตศิริครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุนทร อินสินครู โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
2. นางอุไร อุดมประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
3. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
2. นางอุไร อุดมประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
3. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นางปรียา ตุ้มศรีโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
3. นางบุญมี สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นางปรียา ตุ้มศรีโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
3. นางบุญมี สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริธร พิมพะนิตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวประไพ ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิริธร พิมพะนิตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวประไพ ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นายธีระพล คชานันท์โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางรังสินันท์ แป้นทองโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นายธีระพล คชานันท์โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางรังสินันท์ แป้นทองโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนฤมล อวชัยโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
2. นางวรรณา ทองเหลือโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
3. นางศศิธร เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนฤมล อวชัยโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
2. นางวรรณา ทองเหลือโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
3. นางศศิธร เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประดับ สดสีโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
2. นางถิ่น มิตรจิตโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประดับ สดสีโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
2. นางถิ่น มิตรจิตโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา กลิ่นดีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
2. นางจำปี กัลยาณรุจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤทธิอินทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา กลิ่นดีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
2. นางจำปี กัลยาณรุจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤทธิอินทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ พุ่มจิตรโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางสาวภมรวรรณ แป้นทองโรงเรียนบ้านท่าลาวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาภรณ์ พุ่มจิตรโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางสาวภมรวรรณ แป้นทองโรงเรียนบ้านท่าลาวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อ้อยแดงโรงเรียนชาวไร่ รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ วงค์ญาติวัดลาดศรัทธารามกรรมการ
4. นางนกเล็ก จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
5. นางเรณู พัฒนศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสุภาพ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดโตนดหลวง ประธานกรรมการ
2. นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนบ้านร่องระกำรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกระสินธุ์ ตงฉินโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย กรรมการ
4. นางสาวสมจิตร สวามิภักดิ์โรงเรียนบ้านแหลมทอง กรรมการ
5. นางสาวพาฝัน สายทองดี โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ สายันณ์รุจีครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาครู โรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
3. นางลำใย ปกครองครู โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ สายัณห์รุจีครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาครูโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
3. นางจรินทร์ บวงสรวงครูโรงเรียนบ้านสารเห็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมธุรส สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านท่าโล้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิชา เกิดอุ่มครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตรครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมธุรส สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตรครูโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
3. นางสาวนันทิชา เกิดอุ่มครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมธุรส สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตรครูโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
3. นางสาวนันทิชา เกิดอุ่มครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางมธุรส สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตรครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วกรรมการ
3. นางสาวนันทิชา เกิดอุ่มครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นางนัดดา หนูแย้มรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเกตุกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มีแก้วครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ส่งสีครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ประธานกรรมการ
2. นางแก้วมณี อ่อนแก้วครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการ
3. นางพจนา สว่างแววครู โรงเรียนบ้ารท่ากระเทียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ บวงสรวงครู โรงเรียนบ้านสารเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรัสมี ทิมจิตรครู โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ คะเชนทรครู โรงเรียนบ้านหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ขำเพชรครู โรงเรียนบ้านท่าหัวลบประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เกษตรพูนสุขครู โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
3. นางรำเพย ส่งสีครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
4. นางแก้วมณี อ่อนแก้วครู โรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการ
5. นางสาวนริศรา เพนเทศครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครู โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คำเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก เกิดผลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
3. นางประสม ดวงสินครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางอัญชลี ศรีจันทร์ครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีครูโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางอัญชลี ศรีจันทร์ครูโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล แย้มดีครูโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางอัญชลี ศรีจันทร์ครูโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง กลิ่นเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ใจธรรมคร ูโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
3. นางสาวสาวิกา โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดช่อม่วงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทีป เสนะโหครู โรงเรียนวัดม่วงงามประธานกรรมการ
2. นางจำปี กัลยาณรุจครู โรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤทธิ์อินทร์ครู โรงเรียนบ้านในดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชัชฎา ร่างน้อยรักษาการผู้อำยวนการโรงเรียนบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ สุขจิตต์ครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯประธานกรรมการ
2. นางศุภิดา บุญเปรี่ยมครู โรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯประธานกรรมการ
2. นางศุภิดา บุญเปรี่ยมครูโรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกชพรรณ สุขกันตะครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ อิงนิ่มครู โรงเรียนวัดท่าศาลารามกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรครู โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกชพรรณ สุขกันตะครูโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ อิงนิ่มครูโรงเรียนวัดท่าศาลารามกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรครูโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ พุ่มจิตรครู โรงเรียนวัดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรวรรณ แป้นทองครู โรงเรียนบ้านท่าลาวกรรมการ
3. นางลมัย ช้างนะครู โรงเรียนวัดกุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ พิทักษ์วงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ดีเซ็น ครู โรงเรียนวัดท่าขามกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ครู โรงเรียนวัดหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ พิทักษ์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ดีเซ็นครูโรงเรียนวัดท่าขามกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ครูโรงเรียนวัดหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทัศน์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายธีระพล คชานันท์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสาวณชขวัญ สุขสำราญครู โรงเรียนวัดดอนกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทัศน์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายธีระพล คชานันท์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสาวชณาขวัญ สุขสำราญครู โรงเรียนวัดดอนกอกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อำพล หิ่นเก่า โทร. 095-7604692 & Line id : 0817459677
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]