หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านเหมืองไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ชะเอมน้อยโรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางมุกดา เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เลื่อนแป้นโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
3. นางสาวกรองเชิง เทพคีรีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนหาดเจ้าสำราญประธานกรรมการ
2. นางประเทือง คงทัพโรงเรียนอิสลามดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวจำรัส สุขประเสริฐโรงเรียนวัดต้นสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพจนาภรณ์ เนียมถนอมโรงเรียนวัดนาพรมประธานกรรมการ
2. นางอุบลศรี มีทรัพย์โรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการ
3. นางสาวโสภา เที่ยวหาทรัพย์โรงเรียนวัดบางลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางธวัลรัตน์ พรทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านสามแพรกประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ อินทร์กองโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
3. นางสาวสำรอง คงคาช่วยโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวิมล กันพร้อมโรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ฤายศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางกมลวรรณ บุญเรืองโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยา เพิ่มชัยโรงเรียนบ้านคลองมอญประธานกรรมการ
2. นางสาวประยงค์ รวยเงินโรงเรียนบ้านบ่อโพงกรรมการ
3. นางบัวบาน พลเดชโรงเรียนบ้านหนองปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนวัดหนองปรงประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุลโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
3. นางเตือนใจ นาคนครโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวชนิดา ตันติสุขารมย์โรงเรียนวัดหนองปรงประธานกรรมการ
2. นางวรัญกร ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดบางหอกรรมการ
3. นางดารณี เจียมอนิวรรตโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวรวงทอง อุ่นเรือนโรงเรียนวัดเขาสมอระบังประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สระสำราญโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นางยุพาพักตร์ นาวิกบุตรโรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง แก้วจันทร์เกตุโรงเรียนวัดบางขุนไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นางสาววาสนา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพรพรรณ เปี้ยวน้อยโรงเรียนวัดปากคลองประธานกรรมการ
2. นางสมยา บุญตันโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอกกรรมการ
3. นางวาสนา ทองเพชรโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายจลพิชญ์ สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เกษตรพูนสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางอำพรรัตน์ ดวงมาตพลโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ เปี้ยวน้อยโรงเรียนวัดปากคลองประธานกรรมการ
2. นางสมยา บุญตันโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอกกรรมการ
3. นางวาสนา ทองเพชรโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางปรียนันท์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ทรัพย์เกิดโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ทรัพย์เกิดโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรินธร ทองก้อนโรงเรียนบ้านเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นางปัทมา เผ่าสำราญโรงเรียนวัดบางลำภูกรรมการ
3. นายวิเชียร โสมทัศน์โรงเรียนบ้านหนองมะขามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ สรรพอุดมโรงเรียนวัดปากอ่าวประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ จอมพุกโรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางสาวนัยนา โพธิ์งามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจุมพล สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มาลีโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
3. นายทรงพล เปาริกโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
4. นางปรียา อ่อนนุ่มโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
3. นายทรงพล เปาริกโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
4. นางปรียา อ่อนนุ่มโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
3. นายทรงพล เปาริกโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
4. นางปรียา อ่อนนุ่มโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ทีฆกุลโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุนิตรา ไชยนาโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางสาวรวมพร น่วมทองโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
4. นางสาวศิริกานดา บุญชูเชิดโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
5. นางมัทนา ทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการ
6. นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์โรงเรียนวัดสมุทรโคดมกรรมการ
7. นางสาธินี นาคสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
8. นางสาวอธิพร อุ่นมณีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจงถนอม พรามคุ้มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางสมปอง คำหอมโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
4. นางอัมพร น้ำจันทร์เจริญโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย จั่นเพชร โรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
6. นายจิรายุทธ ผ่องอำไพโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
7. นายธนวิทย์ ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดบางทะลุกรรมการ
8. นายรัฐพล นนทะโชติโรงเรียนบ้านบ่อโพงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โต๊ะถมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนพพงศ์ เพิ่มสวัสดิ์ชัยโรงเรียนวัดเขาสมอระบังกรรมการ
3. นางกัณฑมาศ เย็นตั้งโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัญญา มังสาโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิสา สายหยุดโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
6. นางสาวสหฤทัย แซ่เจียโรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี เผื่อนผาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีประธานกรรมการ
2. นายอนุโรจน์ คุ้มเสาร์โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อกรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ สิ่งวีโรงเรียนบ้านบางกุฬากรรมการ
4. นางณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
5. นางสาวพรศิริ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวสุทิน พึ่งเสนาะโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์โรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายบุญเจือ ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิมา สว่างใจโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจิรชยา บัวหลวงโรงเรียนปริยัติรังสรรค์กรรมการ
5. นางสุธิมา เทศถมยาโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล บัวงามโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ผลสง่าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวณิชยา เดชกล้าหาญโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางอุทัย เอี่ยมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล บัวงามโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ผลสง่าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางอุทัย เอี่ยมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
5. นางวณิชยา เดชกล้าหาญโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี ลิ้มเจริญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเพลินนภา สุวรรณสำริดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นายอำนาจ อ้อยทิพย์โรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุกสว่างโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ภุมราโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ลิ้มเจริญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อ้อยทิพย์โรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
3. นางสาวปราณี สุกสว่างโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ภุมราโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการ
5. นางเพลินนภา สุวรรณสำริดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายนาวี เตียววนากูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ม่วงอุมิงค์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ แกล้วทะนงโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการ
5. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายนาวี เตียววนากูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ม่วงอุมิงค์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองกรรมการ
5. นางกนกลักษณ์ แกล้วทะนงโรงเรียนบ้านเนินรักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา วิบูลย์รังสรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เสรีรักษ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สุดประเสริฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ทรงแก้วโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการ
5. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วิบูลย์รังสรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เสรีรักษ์โรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สุดประเสริฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
5. นางสาวนภาพร ทรงแก้วโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
3. นายจตุรัส ทองแดงโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
5. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
6. นางสาวธินิดา หอมจิตต์โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
7. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ รุณสาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุจิตตรา ภูฆังโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
5. นายพานิช ชุณหภัทรกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายศราวุฒิ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการ
7. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
9. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา ภุมราโรงเรียนวัดบันไดทองกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ สุดประเสริฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
12. นายชินพรรธน์ โชติพิสิฐภัทรโรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการ
13. นายเดชา ภูมิทัตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วิบูลย์รังสรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวจงกล ชาติทองโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายเจษฎา หลักชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวแสงมณี เชื้อเพชรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายธิติวุฒิ สินสอนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
7. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการ
8. นางสาวธินิดา หอมจิตต์โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
9. นายอำนาจ อ้อยทิพย์โรงเรียนท้ายตลาดกรรมการ
10. นางสาวนภาพร ทรงแก้วโรงเรียนวัดทองนพคุณกรรมการ
11. นางสาวปราณี สุกสว่างโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
12. นางสาวธัญพร พุ่มทับทิมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเคราประธานกรรมการ
2. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นายภูวดล บุปผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนงนุช วงษ์เวชโรงเรียนวัดมณีเลื่อนกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา จันทร์ปลอดโรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
6. นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นจิตรโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
8. นายยศธร มีศักดิ์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครากรรมการ
3. นายนภดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนงนุช วงษ์เวชโรงเรียนวัดมณีเลื่อนกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา จันทร์ปลอดโรงเรียนวัดในกลางกรรมการ
6. นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นจิตรโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
8. นายยศธร มีศักดิ์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญมณี กลมเกลียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสมร พิชยานุวรรตโรงเรียนวัดปากอ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน สองสมุทรโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์เวชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์เวชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเครือชุลี เรืองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แต่งศรีโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดบางลำภูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พ่วงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดบางลำภูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พ่วงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดบางลำภูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พ่วงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ โชติมิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาววไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คงวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางแอนนา หลบภัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางธนันณัฏฐ์ วัฒนะนุพงษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูวัชรสุวรรณาทร วัดใหญ่สุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรลี ลิขสิทธิ์พันธุ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ จำนงบุตรโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอรุณี เจริญวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ตะกรุดเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางพรพิมล สีดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอุดมรัตน์ นาควัชระโรงเรียนวัดมณีเลื่อนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์โรงเรียนวัดเวียงคอยกรรมการ
3. นางกานต์สิรี สีรุ้งโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการ
4. นางละออง ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอุดมรัตน์ นาควัชระโรงเรียนวัดมณีเลื่อนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์โรงเรียนวัดเวียงคอยกรรมการ
3. นางกานต์สิรี สีรุ้งโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการ
4. นางละออง ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่มกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
3. นางวีนา ถึงโภคโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
3. นางวีนา ถึงโภคโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ สุสุทธิโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
3. นางวีนา ถึงโภคโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบรรลือ ทีฆกุลโรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวนุช อินพรมโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศุภชาติ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศุภชาติ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรสุขโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านท่าแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปณิธิกฤษดิ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปณิธิกฤษดิ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายปณิธิกฤษดิ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางณิชรญา ใจเด็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม วิริยะโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางเรณู ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. MissHU Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. MissHe Yuanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางรัชนีย์ อินทรโสภาโรงเรียนบ้านบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
3. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
4. นายสุวิช เกตุรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อนเพชรกรรมการ
5. นายวันชลิต สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. สิบโทอรรถพล เกตุบรรจงมณฑลทหารบกที่ 15ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอธิบดี วรวิบูลย์โรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
4. นายพงษ์ไพโรจน์ นิ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวมาลินี จำเริญจิตโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางมลิณี ศรไชยโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางมลิณี ศรไชยโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางมลิณี ศรไชยโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระเชษฐ์ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมประธานกรรมการ
2. นายการุณ เหรียญบุปผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู ประธานกรรมการ
2. นายสุระเชษฐ์ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นายสุธีมนต์ อำพนธนวัชร์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู ประธานกรรมการ
2. นายสุระเชษฐ์ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นายสุธีมนต์ อำพนธนวัชร์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นายสุระเชษฐ์ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
4. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายอรรถพล กาลนิลโรงเรียนบ้านหนองชุมพลกรรมการ
6. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสุนันทนา เอี้ยนมีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสุนันทนา เอี้ยนมีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เพียรธรรมโรงเรียนวัดในกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เพียรธรรมโรงเรียนวัดในกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤชฤทัย พึ่งแพงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการ
3. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤชฤทัย พึ่งแพงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการ
3. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา โตแสงโรงเรียนวัดบางทะลุประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา โตแสงโรงเรียนวัดบางทะลุประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการ
3. นางนิภา เมธาประสิทธิ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ หมู่คุ่ยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการ
3. นางนิภา เมธาประสิทธิ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ทองเกลาโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ทองเกลาโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญสุดา ูธงสุวรรณโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญสุดา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา มงคลเอกโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจารวี พันธุ์ทองโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา มงคลเอกโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวฉลองขวัญ บวงสรวงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลี่ ขวัญยืนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ยงยันต์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางอรวีย์ กล่ำกล่อมจิตร์โรงเรียนวัดสมุทรธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี โป๊ะเงินโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ศรีประชาโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
3. นางสุมาลี พูลทัศน์โรงเรียนบ้านหนองมะขาม กรรมการ
4. นางบุญเลี่ยม โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนวัดโพพระในกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรุณรัตน์ อินทร์วงศกรโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องลดา นักพิณพาทย์ โรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
3. นางสาวเครือ ลานอิน โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
4. นางสาวอัชฌา แก้วประเสริฐศรีโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไชยา จารีย์โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง นิลพงษ์โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไชยา จารีย์โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง นิลพงษ์โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไชยา จารีย์โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง นิลพงษ์โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางธนันณัฏฐ์ วัฒนะนุพงษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางธนันณัฏฐ์ วัฒนะนุพงษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางวีรยา ทองนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สมศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสุนันทนา เอี้ยนมีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา วะชังเงินโรงเรียนวัดปากคลองกรรมการ
3. นางสุนันทนา เอี้ยนมีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลูกรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุพลู กรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]