รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 8-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสนสีจันทร์
 
1. นางมัณฑนา  บำรุงจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี
 
1. นางภัทรวดี  นวนจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายสิรภพ  กองแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อมรสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  จันตา
 
1. นางฉันทนา  จันลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญขันธ์
 
1. นางวิไล  คนเสงี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐยาน์    ยินดี
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์พาสกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย   สุวรรณบูรณ์
 
1. นางบัวเรศ  พลูศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายทีปวุธ  พันธุ์งาม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   นันธีโร
3. เด็กหญิงปนัสยา   สิงห์อินทร์
 
1. นางเพชรา  สิทธิมาลากร
2. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นบุบผา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนานา  แก้วอรสาร
2. เด็กหญิงอรญา  ขุดเขียนสืบ
3. เด็กชายอาทินันต์  อนุรักษ์
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงปนิดา  มีสุข
2. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางลัดดา  สนธิ
2. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   หมื่นราษฎร์
2. เด็กหญิงศุภสภา   จั่นงาม
 
1. นางวันเพ็ญ   สุขนิคม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ลอมโฮม
2. เด็กหญิงวรรธิดา  ศรีสุข
 
1. นางสุจิตรา  ชาวเวียง
2. นางสุพร  ตรีพรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์
 
1. นางคำรณ  วชิราคำภรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงสิริกร   บุญสำเร็จ
 
1. นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ฟักมาก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 1. เด็กหญิงประภาศรี  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายรพีภัทร  บัวทอง
3. เด็กชายเอกพงษ์  นครคง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสุภัทรชริน  จันทร์อ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงลักษิกา  แดงก้อ
2. เด็กหญิงวราวรรณ  สืบแจ้ง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาจิตร
 
1. นางกนกพร  ทับพยุง
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงตติยา   พุฒพันธ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์   กิตติธเนศวร
3. เด็กหญิงโชติกา   แซ่แต้
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
2. นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดาพร  พร้าวงษ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสาวหทัยรัตน์   พานทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   โดยอาษา
2. เด็กหญิงชินณิชา   จ่าพิชม
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จันทสุข
2. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจิรเมธ   ไทยเขียว
 
1. นางพิมพ์วรา  ฉิมมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายศักดิธัช   ใจบุญ
 
1. นางสิริภา  ร่มโพธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายทศพล  ชาคำไฮ
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ใจยงค์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ   จันนา
3. เด็กหญิงศตพร  จักรกลจันทร์
 
1. นางสาวนารีนารถ  กุลทัศน์
2. นางสาวภัสพินิศา  สุนทรชัยธัญศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงชญานิช  อบอวน
2. เด็กชายชนะพล  คนมั่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญขันธ์
 
1. นางสำรวย  แสวงทรัพย์
2. นางหทัยทิพ  จันนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกุสุมา  พลสอน
2. เด็กชายปฐมฉัตร   พันธมาศ
3. เด็กชายสรวิชญ์   สว่างอารมย์
 
1. นางสาวชุติมา  เสนา
2. นางสาวอริษา  ถาวรสาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
2. เด็กชายศิโรฒม์   นาคะจะ
3. เด็กชายสุรวัศ   รักธรรม
 
1. นางสาวชุติมา  เสนา
2. นางสาวอริษา  ถาวรสาลี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คงแก้ว
2. เด็กหญิงชญานุตน์  วาสกุล
3. เด็กชายธันวา  ศรีใส
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงทัศญา  งามขำ
2. เด็กหญิงสุจิรา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงสุฑามณี  หอมประเสริฐ
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  แจ่มดี
2. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
 
1. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายภานุ  อารยะถาวร
2. เด็กชายสุพศิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายจเรวุฒิ  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญเลิศ
 
1. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายภูริทัต  อาจมะเริง
2. เด็กชายวุฒิชัย  คุ้มเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสง
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายสหรัฐ  พิศาลสุข
2. เด็กชายอัสราวุธ  หน่องพงษ์
 
1. นายชุมพล  ขอเสริมกลาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญชู
2. เด็กหญิงชุรีพร  อุทิสาร
3. เด็กหญิงณัฐIb=k  มณีขำ
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขำพุก
5. เด็กหญิงนฤมล  เคยอาษา
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางเกศินี  มีสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหนียวคง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชด่าน
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาญชัย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  เอี่ยมเทียน
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาววิภาภรณ์  ดีเส็ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงญาติกา  สุดสวาท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันตา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณทวี
4. เด็กหญิงพัชราพร  อ่วมอุไร
5. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นหอม
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงจิชญานันท์  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  เอกธีรเศรษฐ์
3. เด็กชายบุลยานนท์  ยะริน
4. เด็กชายภัทรภณ  ระศรี
5. เด็กหญิงไอยดา  สอนพ่วง
 
1. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์
2. นางพัชรินทร์  อาลีอุสมาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ประจวบมูล
2. เด็กชายนฤดม  เฟื่องสกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ประสพบุญ
4. เด็กชายศุภกิจ  ขวัญสุข
5. เด็กชายอนุสรณ์  แปลงศรี
 
1. นายสันธาน  จันทะมุด
2. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายคมกฤษ  มูลผล
2. เด็กหญิงปริยากร  กองมูล
 
1. นางเลขา  กุลประยงค์
2. นางสมใจ  เดชสนอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายจีรณัฐ  ศรีบุตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เสริมสุจริต
 
1. นางสุนีย์  ฉิมทอง
2. นางปราณี  ราชิวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลิ้มกุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
2. นางสาวสุจิตรา  ภู่สวัสดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กชายกิตติธัช  ตาแสน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีสาคร
3. เด็กหญิงนานา  มุ่งเจริญ
4. เด็กชายปฏิภาณ  บุญรอดดิษฐ์
5. เด็กชายรชต  บุญเยี่ยม
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ศาลา
7. เด็กหญิงวรรวิษา  แสงประสาน
8. เด็กชายสิรภพ  ด่านอินทร์
9. เด็กหญิงสิรินทรา  แว่นแก้ว
10. เด็กหญิงเดือนสุดา  โนชัย
 
1. นางไมตรี  วงษ์ยืน
2. นางสาวราตรี  ปั้นทองพันธุ์
3. นายราตรี  ตันจ้อย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงฐิติยา  แป้นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญภู่
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสือทอง
4. เด็กหญิงดลยา  แก่นทองแดง
5. เด็กหญิงนิสากร  พร้าวงษ์
6. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มูลธิ
7. เด็กหญิงวรรณภา  ปุยอ๊อก
8. เด็กหญิงศรีสุดา  มาตร์โค้ง
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญกิม
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลสาย
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมนต์มาลย์
3. นางสาวชญากาณฑ์  สังฆธรรม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักสง่า
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มานมาน
 
1. นายสุวิทย์  ตานี
2. นางอโนมา  ตานี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะหะหมัดยูซบ
2. เด็กหญิงแก้วตา  หมัดยะลาน
 
1. นางรสิตา  กุดแถลง
2. นางสกุลนีย์  ฮานาฟี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายบุญเกิด  จันทร์ทอง
 
1. นางสุภาวดี  สุขชม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มั่งคั่ง
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์สุนีย์  เชิดชัย
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายธนพนธ์  แสงนาค
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ธูปหอม
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงกาญดา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง
2. เด็กหญิงพรชนิตร์  กิติชัยชนะพงศ์
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกานต์สิริ   สงเคราะห์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พิพัฒโนบล
 
1. นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายธนวัฒน์  หิงห้อยทอง
2. เด็กชายวิรวัชน์  เข็มทอง
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ปะทะโย
 
1. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองเปี่ยม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ระงับทุกข์
3. เด็กชายโยธี  สร้อยมา
 
1. นางวิภาพร  เดชกัลยา
2. นางสาวภัชรพร  เจดีย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดรัก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อรรถมานะ
3. เด็กชายพงศ์พณิช  โคประโคน
 
1. นางวิภาพร  เดชกัลยา
2. นางสาวภัชรพร  เจดีย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สมทรง
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจปิง
 
1. นายสมบัติ  มั่งมี
2. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลียนหัว 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  พันธ์ขะวงษ์
 
1. นางสาวภารดี  สิทธิศาสตร์สกุล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง31 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงปัทมา  ศิรอักษร
4. เด็กชายรพีภัทร  พลับพลึง
5. เด็กหญิงวัชรากร  บัวระบัตร
6. เด็กชายเสกศิริ  เจริญขำ
 
1. นายสำลี  ศรแก้ว
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายธนกฤต  พันธ์ศิริ
2. เด็กชายธนาธิป  บุญประกอบ
3. เด็กชายธีรเมธ  สนธิ
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  เจริญศิลป์
5. เด็กชายพงศกร  บุญรอด
6. เด็กชายภคิน  เจริญศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. นายสมาน  ท่ากลาง
3. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คุ้มวงษ์
2. เด็กชายชลชัย  แจ่มดวง
3. เด็กชายชูเกียรติ  กระแสโสม
4. เด็กชายธนภัทร  คะชา
5. เด็กชายธีรวุฒิ  สันทอง
6. เด็กชายพงศกร  ฤกษ์ใหญ่
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ขวัญสุข
8. เด็กชายอนันตชัย  วรเรียน
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
2. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
3. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์
2. เด็กหญิงชลดา  หาดี
3. เด็กหญิงทัฬัฐฌา  สาระกูล
4. เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์
5. เด็กหญิงประกายแก้ว  เกิดผล
6. เด็กหญิงภมรรัตน์  อินทบาล
7. เด็กหญิงสุชาดา  จำนงคำ
8. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   กุสลาศรัย
9. เด็กหญิงเนตรนภัทร  ศรีอิทธิยาเวทย์
10. เด็กหญิงแสงตะวัน   อินทรภูมิ
 
1. นางนงลักษณ์  แสงเดือน
2. นายสุราช  หงษ์ทอง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มะลิอ่อง
3. เด็กหญิงธันยาพร  กรองแก้ว
4. เด็กชายภูวดล  หอมสุคนธ์
5. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียววิจิตร
7. เด็กหญิงสะกาวเดือน  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
3. นางรัตนา  อุดมเวช
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพร  อยู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงปฐมา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางมลทิรา  ภู่พิริยาภรณ์
2. นางสุรีรัตน์  ปราบพาล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พลสงคราม
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
2. นางสาวพัชรีภรณ์  มณีเล็ก
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชญา  อินทธิต
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   อินทรชิต
 
1. นางขวัญฟ้า  แจ่มกระจ่าง
2. นางสุพัฒน์  แก้วใส
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีตะปัญญะ
2. เด็กหญิงธนิดา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงศศินิภา  คำรอด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
2. นางสาวปรินดา  คำสุโพธิ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายธีรเจต  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เจริญบุญ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายปิยรัช  วิชา
2. เด็กหญิงสเสาวลักษณ์  บุญมาก
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอื้อใจ
2. เด็กชายพันอิน  ชาลานฤมาน
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายภัททากร  เพียสีนุย
2. เด็กชายวลงกรณ์   บ้านเล้า
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายสุธี  นาคอ่อน
2. เด็กชายหิรัญ  จวนเจริญ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงดาว  บำรุงจิตต์
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. นางสาวพรนภา  วิลาคำ
2. นายภูมิรินทร์  ภิญโญวงศ์
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกันติชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลั่นผักแว่น
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นายทวี  คำเกตุ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายชนะภัย  บุญเกิน
2. เด็กหญิงวานิสสา  แปดทิศ
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางวนิดา  แสวงนิล
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงกิ่งเงิน  สะอาดพลอย
2. เด็กหญิงปานรดา  แก้วจินดา
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงนริศรา  บุปผางาม
2. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  วงค์กิจ
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กดมงคล
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังคีต
3. เด็กหญิงวิสุตา  ทองชิง
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางวนิดา  แสวงนิล
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายชินกฤต  พวยอ้วน
2. เด็กชายภาวัล  พวยอ้วน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นรสิงห์
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางวราภรณ์  สว่างสุข
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายณัฐชนน  หน่อทอง
2. เด็กชายบัญชา  บรมสุข
3. เด็กชายสุรวุธ  สุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายดารา  บาน
2. เด็กชายพีรภัทร  ดาวเรือง
3. เด็กชายเดชาวัต   คูประสิทธิ์
 
1. นางนุสรา  แสงโทโพธิ์
2. นางสาวกัลญากรณ์  ยืนยง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายประเสริฐ  และลอย
2. เด็กชายวิทยา  ศิลปศาสตร
3. เด็กชายอานัส  ขันประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เรืองปานกัน
2. นายกฤษฎา  พุ่มพวง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายปกรณ์  ไทยง้วน
2. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิแดง
3. เด็กชายวัชพล  ไชยกวงชา
 
1. นางสาวมลิวัลย์  คงมนต์
2. นางกรองศิริ  เลิศรติภัทร์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  ช่องาม
2. เด็กหญิงฟ้าประธาน  เข็มทอง
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่องาม
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  เล็กศิริ
2. เด็กชายธิวาวรรณ  จันทร์เรืองแสง
3. เด็กหญิงนฤมล  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามวาจา
5. เด็กหญิงปุณยาพร  ไพรสินธ์
6. เด็กหญิงอรญิชา  สนสง่า
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แก้วปุ่นนิล
2. เด็กหญิงปลิตา  เทพวัลย์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  พรวัฒนา
 
1. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
2. นายนริชัย  หนีภัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธนาผลไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   มินศรี
3. เด็กหญิงอนุตา  หนูน้อย
 
1. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
2. นายณัฏฐพร  ซันซี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กหญิงฐิติมา  สะไบบาง
2. เด็กหญิงประไพ  สุขสถาน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง
2. นายประจักษ์ชัย  หอมลำดวน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายกิตติ  หรั่งกรุ่น
2. เด็กชายณัฐวัตร  เจริญจันทร์
3. เด็กชายสุริยะ  บุญมี
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
2. นางจิราพร  พันธ์ประเสริฐ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หว่างรักษาวงษ์
3. เด็กหญิงรุจิสา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลุ่มชมแข
2. เด็กหญิงยลวดี  เซ็นโส
3. เด็กหญิงศรุตา  ขาวกมล
 
1. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
2. นางอังคนี  นุหมุดหวัง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดะแปกาเซ็ฒ
2. เด็กหญิงรุริยา  เพ็ชรดำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อะณี
 
1. นางมณฑา  ศิริวงษ์
2. นางอารีรัตน์  เล็มหมัด
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงทิพย์ดาวัลย์  เลียบแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไทรงาม
3. เด็กหญิงอธิชา  สายสุด
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางเฟื่องยุพา  นิลชิต
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงพรรณิตา  ภู่หิรัญ
2. เด็กหญิงสุกานดา  ระโหฐาน
3. เด็กหญิงสุนิตา  ปานแดง
 
1. นางสาววัชรี  มิศิริ
2. นางดุจเดือน  ศรีสุข
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สะใบบาง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขวัญสุข
3. เด็กหญิงรัชนี  โหยหวล
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองศรี
2. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  จันทร์อ่วม
2. เด็กหญิงชนรดา  เบี้ยวเก็บ
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีกุล
 
1. นางชณิกานต์  ไทยเขียว
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายมงคล  บุญน้อย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  อาลีอุสมาน
3. เด็กชายอนันต์  มิดดี้
 
1. นางสาวกันต์กมล  รักษ์โพธิวงศ์
2. นางสาวทิญาดา  ขุมทรัพย์
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงโสภณ
2. เด็กหญิงดลณี  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงสุนารี  นวลฉวี
 
1. นางสาวสุพรรษา  เกิดสูง
2. นางสาวพวงชมภู  โคกเจริญ
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงญาณาธิป  พงษ์สุด
2. เด็กชายพัชรพล   อดิเรกคุณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ขยันกิจ
 
1. นางพรสวรรค์  วีระยุทธศิลป์
2. นางนันธิดา  วรานนท์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรศักดิ์  นวนบุตรดี
 
1. นางรุจิรา  สุวรรณจันทร์ฉาย
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันทวงษ์
 
1. นางรุจิรา  สุวรรณจันทร์ฉาย
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายพัทธนันท์  มาลัย
3. เด็กชายอิทธิพงษ์  พร้อมพานิช
 
1. นางอุบล  เพิ่มทอง
2. นางสาวบุศรา  อนุศาสนี
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกป้อง   วีรวานิช
2. เด็กหญิงอรวรรณ   เตียวหุน
 
1. นางศิริภัฏชค์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัมราภรณ์  เพ็งปฐม
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กาญจนเกตุ
 
1. นางสุภารัตน์  สุริยะ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายวิทวัส  ห้าพุทธา
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  มั่นทอง
 
1. นางเกศินี  มีสุข
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชวดบัว 1. เด็กชายอาทิตย์  นวมนิ่ม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายเจษฎา   อิ่มพันธุ์
 
1. นางศิริกร  ธนสมบูรณ์พันธุ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วหาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงสุพิญญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยาบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายชานนท์  เจ๊ะหมัด
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงมาน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยะก๊บ
 
1. นางชมพูนุท  ทัศนาธร
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายธนกร  สีนาค
2. เด็กหญิงธัญญพร  มาลัย
3. เด็กชายอนนท์  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวปราณิ  ยืนยง
2. นางสาวศศิวิมล  อินศิริ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนฤดล  ทองใบ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานันท์  โคกเจริญ
 
1. นางสาวเรณู  อนุกูล
2. นางจามิกร  โยธาศิริ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายจักริน  ดาศรี
3. เด็กชายอนัตชัย  บัวเชย
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกนกอร  มูลสงวน
2. เด็กชายภัลลภ  ป้อมเรือง
 
1. นางเกศินี  มีสุข
2. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทาเหล็ก
2. เด็กชายเสกสรร  ทุระพล
 
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจิรายุ  ป้องนพ
2. เด็กชายยุธี  เอื้อดี
3. เด็กชายอนันตชัย  บัวเชย
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจิรายุ  ป้องนพ
2. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
3. เด็กชายวโรดม  นาเจริญ
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล