หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 7 16 11
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 11 39 21
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 12 23 14
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 8 21 13
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 3 8 5
7 005 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 57 131 81
8 016 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1 3 2
9 017 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 1 1 1
10 024 โรงเรียนบ้านคลอง1 4 12 8
11 023 โรงเรียนบ้านคลอง14 21 40 28
12 025 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 11 18 15
13 026 โรงเรียนบ้านคลอง23 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านคลอง24 0 0 0
15 028 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 23 48 35
16 029 โรงเรียนบ้านคลอง30 0 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านคลอง31 3 8 3
18 031 โรงเรียนบ้านคลอง33 4 8 6
19 032 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 0
20 033 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 4 6 5
21 034 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 9 20 12
22 036 โรงเรียนบ้านชวดบัว 3 4 3
23 038 โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 0
24 039 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 13 15 11
25 037 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 1 3 1
26 041 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 21 38 28
27 040 โรงเรียนบ้านดงแขวน 7 16 12
28 042 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 16 38 28
29 043 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 3 6 3
30 045 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 1 1 1
31 046 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 1 2 1
32 047 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 0 0 0
33 048 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 7 14 11
34 049 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 4 19 10
35 050 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 3 7 5
36 051 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 4 8 6
37 052 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 12 34 20
38 018 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 18 33 24
39 021 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 24 57 36
40 022 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 12 25 16
41 019 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 2 5 4
42 020 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1 6 3
43 044 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 0 0 0
44 035 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 12 25 21
45 055 โรงเรียนวังดอกไม้ 0 0 0
46 056 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 4 6 4
47 057 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1 3 2
48 063 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 6 13 8
49 064 โรงเรียนวัดคีรีวัน 7 16 7
50 067 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 1 1 1
51 069 โรงเรียนวัดดอนยอ 36 90 54
52 070 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 5 0 0
53 071 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 4 9 6
54 072 โรงเรียนวัดทองจรรยา 9 12 11
55 073 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 26 58 43
56 074 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0
57 076 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 0 0
58 075 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 7 15 12
59 077 โรงเรียนวัดท่าชัย 2 3 3
60 078 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 6 7 7
61 079 โรงเรียนวัดท่าด่าน 9 15 9
62 081 โรงเรียนวัดท่าทราย 0 0 0
63 080 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0
64 082 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 0 0 0
65 083 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 0 0 0
66 084 โรงเรียนวัดนาหินลาด 3 8 5
67 087 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก 0 0 0
68 088 โรงเรียนวัดบางปรัง 7 10 8
69 089 โรงเรียนวัดบางหอย 5 32 12
70 090 โรงเรียนวัดบ้านพริก 34 62 45
71 093 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 8 10 9
72 094 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 4 6 6
73 095 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 13 22 17
74 096 โรงเรียนวัดพราหมณี 6 18 12
75 097 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1 2 1
76 098 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 16 33 20
77 103 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 4 12 7
78 104 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 12 9
79 105 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 5 5 5
80 107 โรงเรียนวัดวังตูม 1 1 1
81 108 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0
82 110 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 8 18 11
83 111 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 3 13 4
84 109 โรงเรียนวัดวังไทร 6 16 10
85 112 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 12 24 18
86 113 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 2 4 2
87 114 โรงเรียนวัดสบกเขียว 8 24 8
88 115 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 6 11 8
89 116 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 1 1 1
90 117 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 0
91 118 โรงเรียนวัดสันตยาราม 52 74 64
92 119 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 9 12 9
93 120 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 5 7 5
94 121 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 34 99 59
95 122 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 0 0 0
96 123 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 0 0 0
97 126 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 12 28 16
98 127 โรงเรียนวัดหนองรี 21 47 28
99 124 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 1 1 1
100 125 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 3 5 3
101 128 โรงเรียนวัดหุบเมย 0 0 0
102 131 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 3 3 3
103 132 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 0
104 133 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 2 2 2
105 058 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 0 0 0
106 059 โรงเรียนวัดเกาะกา 3 10 4
107 060 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 3 13 6
108 062 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 8 21 12
109 061 โรงเรียนวัดเข็มทอง 18 41 27
110 068 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 0
111 085 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 0 0 0
112 086 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 1 2 2
113 106 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 4 10 6
114 134 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 3 6 5
115 129 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 2 4 2
116 065 โรงเรียนวัดโคกลำดวน 0 0 0
117 066 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 2 5 4
118 091 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 0 0 0
119 092 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 8 13 8
120 101 โรงเรียนวัดโพธิ์ 8 13 10
121 099 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 4 6 4
122 100 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 11 38 20
123 102 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 3 10 6
124 130 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ 0 0 0
125 135 โรงเรียนวันครู2504 6 8 5
126 136 โรงเรียนสันติวัฒนาราม 0 0 0
127 137 โรงเรียนสาริกา 9 11 10
128 139 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1 0 0
129 143 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 56 172 83
130 144 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 25 35 20
131 146 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 37 95 59
132 147 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 3 7 5
133 145 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 31 41 25
134 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0
135 001 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
136 009 โรงเรียนถาวรนิมิต 0 0 0
137 014 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 5 0 0
138 015 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 2 2
139 054 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 15 20 14
140 138 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 0 0 0
141 141 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
142 142 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 0 0 0
143 148 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 0 0 0
144 140 โรงเรียนเหลียนหัว 14 29 23
145 053 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 4 8 6
146 010 โรงเรียนเทศบาล1 วัดศรีเมือง 0 0 0
147 011 โรงเรียนเทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 3 6 5
148 012 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 0 0 0
รวม 1059 2254 1453
3707

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]