รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในวันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตินน  พรชมุนี
2. เด็กชายนิรวิทย์  ปทุมพร
3. เด็กชายภูดิศ  พัฒน์เจริญกุล
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐเดช  สะอาดแก้ว
2. เด็กชายศุภสร  สังข์โกมล
3. เด็กชายสธนธร  ปรากฏดี
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
รวม62
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหวงศ์
 
1. นางประทิน  ศรีตงกิม
 
รวม11
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานพลู  คำนนท์
2. เด็กหญิงชลกานต์  หมื่นศิลป์
3. เด็กหญิงปพิชญา  มีสุข
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไกยศรี
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  อนุตธโต
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางผาสุข  เวชอาภรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  โกเมนต์
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฐ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตชยา  ชาตรี
2. เด็กหญิงศลิษา  อาจมนตรี
3. เด็กหญิงแพรวชญา  เพ็ชรฟัก
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
2. นางมนัสนันท์  นิเกตจารุวิทย์
 
รวม138
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวจีรนัน  ศรีจอมพล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  นามเที่ยง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฉัตรทอง  พลับพลา
2. เด็กหญิงวณิชภรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นางอรุณรัตน์  หาญกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ช่อดอกไม้
2. เด็กชายพัชรพล  รื่นชิต
 
1. นายวินิจ  ภูพวก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีทอง
 
1. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายอารักษ์  อาสุระ
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  สุวิชา
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชลดา  อินทร์พันธ์
2. เด็กชายทวีพร  มณีศิลป์
3. เด็กชายปรัชญา  อาจตัน
4. เด็กหญิงวลิดา  มาชื่น
5. เด็กหญิงวิภาดา  ตาสามปือ
6. เด็กหญิงศศิธร  รัตนวัน
7. เด็กหญิงสุปรียา  พรมยัง
8. นางสาวหงษ์ฟ้า  รักวงศ์
9. เด็กชายอนิรุทธ์  นันทวงศ์
10. นางสาวอรุณิกา  ฐิตาจารตระกูล
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจริยา  เปี่ยมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สามกระโทก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรัพยา
4. เด็กหญิงปภาวดี  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  พลเสน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นายวุฒิศักดิ์  คงแถลง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวกาญดา  บุญศร
2. เด็กหญิงนิษฐาพร  เลี้ยงรักษา
3. เด็กหญิงยมลพร  ฉายวิเชียร
4. เด็กหญิงวันทนีย์  พรหมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงหนุวุฒ
6. เด็กหญิงเอิญ  ตาเงิน
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
3. นางมยุรี  บุญคุ้ม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายทนงชัย  อินทร์อยู่
2. เด็กชายธีระเดช  จิตย์หาญ
3. เด็กชายเจษฎา  สุวรรณภานนท์
 
1. นายไพศาล  ไหลงาม
 
รวม3317
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายรพีภัทร  ศรีทองจันทร์
 
1. นางจรูญรัตน์  เรืองมัจฉา
 
รวม11
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 1. เด็กชายธนาทร  ทองสุขมาก
2. เด็กชายวีรพงษ์  สกุลวา
3. เด็กหญิงสิริกร  ปุยภิรมย์
 
1. นายกฤษณะ  อินทโชติ
2. นางสังวาลย์  มีใจดี
 
รวม32
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กหญิงวรดา  วรสาร
 
1. นางสาวปริศนา  ทองจีน
 
รวม11
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายแบ็งค์  -
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
รวม22
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเลน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีผล
2. เด็กหญิงพรนภา  บุตรบางปลา
3. เด็กชายอัศวิน  หนูวัฒนา
 
1. นางสุกัญญา  มณีโชติ
 
รวม31
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงพรแพรวา  ลำชู
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายชนานนท์  ยอดเทพ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มุสิจะ
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
2. นางสาวอารีรัตน์  ยิ้มเยี่ยมสุข
 
รวม33
27 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   เชื้อกสิกรรม
 
1. นางปารีญา   นากา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิรฐากูล   สุโกมล
2. เด็กหญิงโชติกา   แสงวิภาค
 
1. นายธีระพัทธ์   โชติธนิกวรรักษ์
2. นางกนกวรรณ   นาลัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายกรวิชญ์   บวรพิสิฐกุล
2. เด็กหญิงนนธิชา   ฉัตรสอน
3. เด็กหญิงพัชรวลัย   ซังปาน
 
1. นางศิรินภา   ยอดยิ่งยง
2. นางศิริพร   สวัสดิกิจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   โสภา
2. เด็กชายสุภนัย   พาณิชย์ชัชวาลย์
 
1. นางสาวอนพินท์   นัคราจารย์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชริสา   ภู่นคร
2. เด็กชายศิรภัทร   พิมพ์พิจิตต์
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางสาวศศิธร   สุกใส
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ป้อมสุด
2. เด็กหญิงจิราพัชร   สุขเกษม
3. เด็กชายอภินิช   จันทร์ฝาง
 
1. นางรัตนา   เสาวคนธ์
2. นางสาววัลภา   ดาวเรือง
 
รวม1410
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำขำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  ภิรมย์พูล
4. เด็กหญิงนวรัตน์  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงรินรดา  แสงอรุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมกุล
7. เด็กหญิงเมธาพร  แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงโสภิตา  หมั่นการ
 
 
รวม80
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงธนิดา  คำติ๊บ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  น้อยพิทักษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
 
1. นางนิภา  ไชยป่ายาง
2. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายจิรยุทธ์  มณีอินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  จีนร่วมเวียง
3. เด็กชายภานุสรณ์  ระเจริญ
 
1. นางทิพวรรณ  ศิลาเวียง
 
รวม94
37 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นครศรี
2. เด็กชายธันวา  เขียวแพร
 
1. นางอวยพร  พุฒตาล
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
รวม22
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายบุญ   เจริญสุข
2. เด็กชายมนต์ชัย   สร้อยชมภู
3. เด็กชายอนุลักษณ์   โพธิ์บัลลังก์
 
1. นางขนิษฐา   กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวเอื้ออารีย์   คำดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนัสวดี   บุญหอม
2. เด็กหญิงลักขนางค์   โตเลิศลักษณ์
3. เด็กหญิงอัญมณี   อ่อนพิมพ์
 
1. นางสาวอณิวัณณ์   พันธุ์อุทัย
2. นางเพยาว์   อริยะพงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพัฒน์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภวัฒน์   จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวเรณุกา   จิตนาริน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงบูชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสราญรัตน์  คำวัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  บำเพ็ญทาน
4. เด็กหญิงอัยลดา  โตอนันต์
5. เด็กหญิงเมริษา  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
2. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิตติยา   แก้วนารี
2. เด็กหญิงอัญชลีพร   นุชพิเรนทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวประไพพรรณ   เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร   บุญเรือง
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธีธัท  คำคง
 
1. นางประนอม   แสงเพชร
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนากร  แย้มปู่
2. เด็กหญิงนัฐวดี  บุญลำ
3. เด็กหญิงฝนทอง  ธัญญเจริญ
 
1. นางประนอม   แสงเพชร
2. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพล   มากบ้านบึง
2. เด็กหญิงวัลภา   หาญจันทึก
3. เด็กชายศตวรรษ   นิลวรรณ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
2. นางประนอม  แสงเพชร
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายมนต์ธวัช   ภูขัน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แก่นเดียว
3. เด็กชายอุเทน   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
2. นางประนอม   แสงเพชร
 
รวม2616
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงรัตตา  ดวงประชา
2. เด็กชายอำนาจ  ปุยนุเคราะห์
 
1. นางสาวจีริสุดา  ภักดีศุภผล
2. นางลภัสกร  เลิศสำราญ
 
รวม22
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายกิตินันท์  ตาเกวียน
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  ประพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสงคราม
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายทศพร  นาคสมญาติ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  -
3. เด็กชายรัตตรินทร์  ใจเที่ยงธรรม
 
1. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
2. นางสาวอัจฉราภา  ชาวปากน้ำ
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงพุทธ  สมยง
3. เด็กชายอนุอัง  ไทรสังขชรินกุล
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางกมลรัตน์  ตั้งกอบลาภ
 
รวม96
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  เก้าวงษ์วาน
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
รวม11
52 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวัลณพร  วังพรม
 
1. นางเดือนฉาย  สาหร่าย
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เอี่ยมประวัติ
2. เด็กชายนนท์นริศ  นาคทั่ง
3. เด็กชายอลงกต  กิจเจริญศิลป์
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
2. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายชโนดม  บริรักษ์กุล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีโภคา
3. เด็กชายเดโชชัย  เกิดพูล
 
1. นางสาวสมนึก   จันทร์เศรษฐี
2. นายพงศธร  ดำริห์
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายชมนวิทย์  เทพศิริ
2. เด็กชายเกียติรศักดิ์  อินทกรม
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยสมบูรณ์
4. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  แพรแก้ว
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจเที่ยง
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันอ่อน
8. เด็กหญิงลักษิกา  แตงดี
9. เด็กหญิงวรรณนิภา  แสงสุทธิ
10. เด็กหญิงเกศินี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
3. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาญชัย
6. เด็กหญิงนภัสรา  วิสาลศิลป์
7. เด็กหญิงพนิดา  พลาเทพ
8. เด็กหญิงรัตมณี  ถิ่นพนา
9. เด็กหญิงวาสนา  มหาคุฑ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์วิลา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นายชนะ  ตระกูลราษฏร์
3. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
 
รวม3113
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิดา  เปลี่ยนสี
2. เด็กหญิงธันญาภรณ์  พรหมแย้มใหญ่
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ถาวร
 
1. นางสาวนิภาพร  เหล็กหลี
2. นายวุฒิเกียรติ  เชาว์ชอบ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงนาง  แก้ว
2. เด็กหญิงพัชชา  มาตยา
3. เด็กชายอิน  สามสุข
 
1. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
2. นายอนุสร  สวัสดิ์ชาติ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลบล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเจริญแท้
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ช่อนงูเหลือม
 
1. นางสดใส  ประเสริฐ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปียรักใคร่
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุขภู่
3. เด็กหญิงอรณุช  จิ้นสุริวงษ์
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางสาวสุภาวดี  วงษ์จันทร์
 
62 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายคณิน  สมบุญลาภ
2. เด็กหญิงพิชญดา  จิ๋วเจริญ
3. เด็กหญิงโนน  -
 
1. นางสาวสุนิสา  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางแสงอุษา  ภิรมย์อยู่
 
รวม159
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา   แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา   ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงแอนณา   สุวรรณ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์   พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวนงนาฏ   แตรวงศ์
 
รวม32
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงธารารัตน์   นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์
 
รวม11
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงกันติชา  อินทรทัศน์
 
1. นางกฤษณา  สังข์รักษา
 
รวม11
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อยใน 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  รูปสม
2. เด็กหญิงวรรณภา  พุดทัน
3. เด็กหญิงสุทินา  แสงเดือน
 
1. นางสาววรรณา  สุริวรรณ์
2. นางสาวสุวรรณี  สุขสมกิจ
 
รวม32
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนหมื่นเมื่อย
2. เด็กชายเชิดศักดิ์   ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นายชวนากร    กลั่นบุศย์
2. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายณัฐชัย   ทองเขียว
2. เด็กชายสมศักดิ์   เข็มทอง
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
2. นายชวนากร  กลั่นบุศย์
 
รวม44
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญมีฤทธิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีประมงค์
3. เด็กหญิงปิยากร  ศรีประมงค์
 
1. นางสาวชไมพร  อยู่พวง
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สรนุวัตร
2. เด็กชายนราธิป  จั่นสุดแถว
3. เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย
 
1. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
2. นางสาวสุชัญญา  เผ่าผาง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายวิชญ์พล  ปัญญาพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวชลิตา  สมัครรัฐกิจ
2. นางศศิวิมล  เกตุแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีตระบุตร
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรัทจตุพัฒน์
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นายวงศ์วิวัฒน์  ทวีเผ่า
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  พันธรักษา
3. เด็กหญิงโยษิตา  อรุณสุริยะ
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นายมนตรี  วัดน้อย
 
รวม1310
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายนันทภพ  ศรีพารัตน์
2. เด็กชายวราเทพ  สุขสมัย
3. เด็กหญิงสโรชา  บุดดาวงค์
 
1. นางจรียา  ศรีสุดดี
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายคัมภีร์  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวภัทรภร  พูลทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  เหลืองพุทธชาติ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีอินทร์สุทธิ์
3. เด็กหญิงอุษา  มะกรูดอินทร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสภาค
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บาลลา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีชื่นชม
2. เด็กหญิงเกศกนก  โชคบุญเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไทรดุเหว่า
 
1. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์
2. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายสมชาย  ศรีท้วม
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
รวม1510
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองร่วมวงศ์
 
1. นางสาวพรพนา  สุขเจริญ
 
รวม11
83 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สุยะมั่ง
2. เด็กหญิงรวิสรา   รำมะนู
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ฝากา
 
1. นางกฤษณา  มัททวัง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายจักรพงศ์  พงษ์ลังกา
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนใจ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จันทิ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พิศมร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   อินทสร
 
1. นางเรณู   ไกรสิงห์สม
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายวุฒิชัย   ประภาหาร
2. เด็กชายหลงแก้ว   แสงสุรีย์
3. เด็กหญิงอนักดา   ยิ้มจัตุรัส
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร  ชาวสวนงาม
 
รวม106
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายชัยนรินทร์  บุญรอด
2. เด็กชายภัทรพงศ์  สอนพรม
 
1. นายพีรพงษ์  ใหญ่สิมา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายฐิติภัทร  หอมหวล
 
1. นายประยูร  ศิริพิน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมศรี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงสรัญกร  เพ็งสุพรรณ
 
1. นางคนึงนิตย์  โพธิ์ทองนาค
2. นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล
 
รวม64
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสะแก 1. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วสะกุล
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  มีจั่นเพชร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แช่มเล็ก
 
1. นางสาวพิชญา  มาณี
 
รวม31
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัถวี
2. เด็กหญิงพัชรีพร  มูลประหัส
3. เด็กหญิงภาวินี  เขียวฉลัว
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  มูลทองจาด
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
รวม63
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไพรยการ
2. เด็กหญิงนภัทสวรรณ  นาพูลผล
3. เด็กหญิงนาตญา   ชั้นอินทร์งาม
 
1. นางสุนทรี  พันชน
2. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  พูประไพ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  โคตมา
3. เด็กหญิงอรทัย  ก๋งเกิด
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
2. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
 
รวม64
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภสร  สมศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงพรธิดา  กาวิชัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกระจ่าง
4. เด็กหญิงหฤทัย  ไพเราะห์
5. เด็กหญิงอัญชลี  พานแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
2. นางสาวเครือวัลย์  ใหญ่สิมา
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายธนัช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายสำอางค์   นกใหญ่
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  คำภา
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคณินวัฒน์  อินทสด
2. เด็กชายยี่  ชัยยา
3. เด็กหญิงรักษา  คำแก้ว
4. เด็กชายสาม  แสงแก้ว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่อร่าม
6. เด็กหญิงอั้ม  แสงเงิน
 
1. นางมาริสา   ชูราศรี
2. นางพัทธนันท์  ลี้ไพบูลย์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ยี่สุ่นเทศ
2. เด็กชายคุณากร  ทับทิมเพชร
3. นายธนพัฒน์  มะโนรัตน์
4. นายธนากร  ชูราศรี
5. เด็กชายสุริยา  บริสุทธิ์
6. นายสุริยา  รุ่งนาค
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญราษฎร์
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปุปผาโกสุม
 
1. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
2. นายสำอางค์  นกใหญ่
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพธนา  ปิ่นสมนาม
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มะลิพงศ์
3. เด็กหญิงโชติจันทรฺ์  ลอยสูงวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา  พูพะเนียด
2. นางสุรินทร  ชีช้าง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายสิทธินันต์  อุ่นศิริ
 
1. นายวิทูร  ประสพผล
2. นางสาวจิราพร  อยู่เป็นสุข
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  บุญแสง
2. เด็กหญิงราตรี  ศรีปราชญ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธื์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศิริพิน
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มฉัยยา
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
รวม3520
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายณิชกุล  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวจันจิรา  ผึ้งพงษ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กชายนฤบดี  ตะโกพ่วง
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนากร  ยิ้มกริ่ม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจันจิรา  ผึ้งพงษ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีชำนาญ
2. เด็กชายพิริยะ  เขม้นกิจ
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  ปิ่นตบแต่ง
 
รวม77
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เมียวดี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  กัลยาณพงศ์
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
2. นางปุญชิดา  ชาติศักดิ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงจอหอ
2. เด็กชายวาทิต  ศรีสุวรรณ
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันอยู่
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เกียรติประชา
3. เด็กหญิงภัทราวดี  การะเวก
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
รวม97
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะโก 1. เด็กหญิงนัทชา  หาญวิริยะเมธา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงศรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เฟื่องน้อย
4. เด็กหญิงสิรินยา  ทาแดง
5. เด็กหญิงอัญชลี  ตะโกใหญ่
 
1. นางนิธา  เกิดความสุข
2. นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม
 
รวม52
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วสมบูรณ์
2. เด็กชายสิรภัทร  เอียงสมบูรณ์
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
 
รวม21
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงชลิตา  ใช้ช่ำชอง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
รวม11
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  คิมหันต์อำไพ
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงวลิตา  ไทรวัน
2. นายอานนท์  ไทรหาญ
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ยังกิจจา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไทรหาญ
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
2. นางสาธกา  จ้อยทองมูล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสาธิตย์  บุตรวัตร
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธนพล  อรนันท์
2. เด็กชายนพรัตน์  คิมนารักษ์
3. เด็กชายนิกูล  ก้อนทอง
 
1. นายนิตา  มีมูลทอง
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายศุภกิจ  แก้วไทรอินทร์
2. นายอภิชาติ  วารินินท์
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
รวม1110
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิราพร   จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงปฐมาวดี   โพธิ์สีดา
3. เด็กหญิงยศวรรณ   โพธิ์อำพร
4. เด็กหญิงสิรินภัทร   สวัสดิ์ฟ้า
5. เด็กหญิงอทิตยา   ศรีเฟือง
 
1. นางสาวลริชา  ม่วงสอน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา   วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์    ค่ายเพชร
3. เด็กหญิงนุศรา   พันเมือง
4. เด็กชายอนุชิต   แก้วบุตรดี
5. เด็กชายอภิรัฐ   บุญประคอง
 
1. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
2. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง
 
รวม103
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เที่ยงธรรม
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประพันธ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  เที่ยงน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
2. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชาย กฤตพงษ์  แก้วชื่นชัย
2. เด็กหญิงอลิชา  ประเสริฐธนกิจ
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายมณฑา  ทองบุญส่ง
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
รวม76
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงจันทนา  สามบุญศรี
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงกฤษณา  เตี้ยทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเต่าหมก
3. เด็กหญิงอทิตา  รุ่งนำพาเจริญ
4. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งนำพาเจริญ
5. เด็กหญิงเบญญา  ทองดอนใหม่
 
1. นางสาวบุปผา  แก้วเขียว
 
รวม62
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายขนันธร  ปานสิงห์
2. เด็กชายชนาธิป  แหสุนทร
3. เด็กชายทศพร  ใหม่ถนอม
4. เด็กชายนักปราชญ์  บุญญกนก
5. เด็กชายพชรพล  พงษ์ทอง
6. เด็กชายอภิชาติ  ไตรดำรงรัตน์
 
1. นายวิชัย  แสงเพชร
2. นายเอกภัทร  เจริญสมัย
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายณัฐชนน  มอนขุนทด
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีลารัตน์
3. เด็กชายรัตนโชค  คล่องเชิงสาร
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเป็นไทย  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ปัถวี
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปรินทร  วงษ์อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงยุวนิดา  ภูมิถาวร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นมาก
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
2. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายตะวัน  แก้วมา
2. เด็กชายภูรินันท์  แก้วน้อย
 
1. นางสาววรรณา  สมประชา
2. ส.ต.ท.นริสา  นาควิสุทธิ์
 
รวม169
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายรัฐนนท์  รวีสิรรัชต์
 
1. นางยงวดี  เลิศอาษาพงษ์
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
 
1. นางสาวอรชา  สว่างชื่น
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
2. เด็กชายปุณยวัฒน์  พฤฏษ์กานนท์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศิริพงษ์เวคิน
2. เด็กชายปัณณกฤษฏ์  ทองคำ
3. เด็กชายเตชิต  ฐิติธรรมจริยา
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดุจชาตบุษย์
2. เด็กหญิงชญาภา  จันทร์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรไพรินทร์  กลิ่นระรวย
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
 
รวม108
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศิริเลิศ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิริเลิศ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นางสาวฐิติพรรณ  ช้างบุญชู
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปฐมพร  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้อนทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล
 
รวม44
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างศิลป์
2. เด็กชายจิรโชติ  กรัดเฟื่อง
3. เด็กชายชนะชล  จ้างประเสริฐ
4. เด็กหญิงชนันธร  ศรีสมชัย
5. เด็กชายณฐพงษ์  มงคลภัทรสุข
6. เด็กหญิงดลภา  อุ่มลำยอง
7. เด็กหญิงธัญมน  ดีปาน
8. เด็กชายนิธิพัฒน์  เมืองรามัญ
9. เด็กหญิงปภาวี  แสนศรีจันทร์
10. เด็กชายพงศธร  พันตาวงษ์
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  นามขาน
12. เด็กชายพีรพล  สารพัฒน์
13. เด็กหญิงวิลาสินี  วิบูลย์ชาติ
14. เด็กหญิงศรุดา  ดาเปรม
15. เด็กชายศุภวิชญ์  ภิรมย์เบี้ยว
16. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยอำไพ
17. เด็กหญิงอภิชญา  สมบุญเจริญ
18. เด็กหญิงิจิราวดี  ทุ่มชุม
19. เด็กหญิงแพรพลอย  สามพ่วงบุญ
 
1. นางสาวมัทนา  ทายา
2. นางสาวสาวิตรี  พรประทานชัย
3. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
4. นางวรนุช  ลิ่ม
5. นางสาวอรพรรณ  เพชรแสวง
 
รวม195
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กวี  ศรีวิรานนท์
2. เด็กชายพศิน  แก้วอำไพ
3. เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
4. เด็กหญิงสุธิดา  นาคอัมมะ
5. เด็กหญิงแพรววนิต  ธมธาราธิคุณ
 
1. นางสาวสมบัติ  หุบชะบา
2. นางนุษรี  ชมมิ่ง
 
รวม52
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพนธ์  ลีรุ่งนาวารัตน์
2. เด็กชายพันธกานต์  เหล่ารอด
 
1. นางพยุง  กาญจโนทัย
2. นางสาววรรนิภา  ฉายทอง
 
รวม22
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศิวศร  ภูทาวัน
2. นายสมชาย  คำศรี
3. เด็กชายเบญจพล  สุขสำราญ
 
1. นางกรุณา  ใจห้าว
2. นางสาววันดี  แก้วสีม่วง
 
รวม32
รวมทั้งหมด407241