สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีมหาโพธิ์ 14 5 1 20 30 5 4 4 39
2 บ้านกระทุ่มล้ม 11 7 6 24 31 5 10 2 46
3 วัดดอนหวาย 9 13 3 25 31 9 7 1 47
4 วัดบึงลาดสวาย 8 2 2 12 17 9 7 6 33
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 7 5 11 23 29 12 3 1 44
6 วัดโพธิ์ 6 10 4 20 23 12 5 3 40
7 วัดไร่ขิง 6 4 4 14 17 6 0 0 23
8 วัดท่าพูด 6 4 3 13 17 4 4 3 25
9 นาคประสิทธิ์ 5 9 4 18 23 1 1 0 25
10 วัดบางหลวง 5 6 1 12 17 6 4 1 27
11 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 5 5 5 15 19 9 5 2 33
12 วัดนราภิรมย์ 5 2 3 10 18 11 9 4 38
13 สุคนธีรวิทย์ 5 2 2 9 11 3 0 0 14
14 วัดไทร 5 1 2 8 12 3 2 0 17
15 วัดหอมเกร็ด 4 3 6 13 17 5 3 4 25
16 วัดศีรษะทอง 4 0 1 5 7 4 3 0 14
17 วัดละมุด 3 0 2 5 5 2 0 0 7
18 วัดท่าข้าม 3 0 0 3 4 5 0 1 9
19 วัดลานคา 2 7 4 13 16 9 3 1 28
20 วัดลานตากฟ้า 2 5 4 11 20 7 6 2 33
21 วัดไผ่หูช้าง 2 4 2 8 10 8 2 2 20
22 วัดกลางบางแก้ว 2 2 0 4 10 7 5 2 22
23 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2 1 0 3 2 4 0 1 6
24 บ้านเพลินวัฒนา 2 0 2 4 8 2 1 0 11
25 วัดบางปลา 2 0 0 2 4 2 0 1 6
26 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 2 0 0 2 4 1 2 0 7
27 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 วัดจินดาราม 1 5 9 15 15 7 5 2 27
29 วัดบางช้างใต้ 1 2 0 3 7 1 1 1 9
30 วัดบัวหวั่น 1 2 0 3 4 1 0 0 5
31 เดชอนุสรณ์ 1 2 0 3 3 1 1 0 5
32 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 1 2 4 8 5 1 3 14
33 บ้านบางเลน 1 1 1 3 8 2 2 2 12
34 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 1 1 3 5 3 3 1 11
35 บ้านประตูน้ำพระพิมล 1 1 0 2 5 5 5 3 15
36 อนุบาลแสงอรุณ 1 1 0 2 3 2 1 1 6
37 วัดทรงคนอง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
38 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 0 2 3 3 8 0 1 11
39 วัดเชิงเลน 1 0 2 3 3 1 0 1 4
40 บ้านคลองใหม่ 1 0 1 2 8 3 3 1 14
41 ตลาดรางกระทุ่ม 1 0 1 2 6 4 4 3 14
42 วัดนิลเพชร 1 0 1 2 5 0 4 0 9
43 วัดบ่อตะกั่ว 1 0 1 2 1 2 0 0 3
44 วัดห้วยตะโก 1 0 0 1 5 0 0 0 5
45 บ้านคลองบางกระจัน 1 0 0 1 4 0 1 0 5
46 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
47 วัดบางน้อยใน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
48 วัดลาดสะแก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 6 6 2 13
50 วัดกลางครูเวียง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
51 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดวังน้ำขาว 0 3 3 6 12 4 4 1 20
53 วัดดอนยอ 0 3 2 5 5 2 0 0 7
54 ตลาดเจริญสุข 0 3 0 3 2 4 2 2 8
55 วัดประชานาถ 0 2 2 4 6 3 2 1 11
56 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 1 3 11 1 3 2 15
57 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 0 2 1 3 6 2 1 0 9
58 บ้านดงเกตุ 0 2 1 3 5 1 1 0 7
59 บ้านลานแหลม 0 2 1 3 3 2 0 1 5
60 ยอแซฟอุปถัมภ์ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
61 วัดเกษตราราม 0 1 3 4 6 2 3 1 11
62 วัดพระมอพิสัย 0 1 1 2 3 1 3 0 7
63 มารีย์อุปถัมภ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
64 วัดตุ๊กตา 0 1 0 1 4 3 2 0 9
65 วัดสรรเพชญ 0 1 0 1 3 1 2 1 6
66 วัดท้องไทร 0 1 0 1 3 1 0 0 4
67 วัดเวฬุวนาราม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
68 วัดไทยาวาส 0 1 0 1 2 0 1 0 3
69 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 0 1 1 1 0 3 2
70 วัดงิ้วราย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 วัดกลาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
73 ตลาดเกาะแรต 0 0 2 2 5 0 1 3 6
74 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 3 2 3 1 8
75 คลองทางหลวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
76 บ้านห้วยพลู 0 0 1 1 3 0 1 1 4
77 บ้านนราภิรมย์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
78 วัดสำโรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
80 สกลวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
81 บ้านฉาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านคลองโยง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 4 1 1 1 6
84 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 4 0 0 1 4
85 วัดปรีดาราม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
86 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 0 0 0 3 1 2 3 6
87 บ้านไผ่หลวง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
88 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
89 บ้านตากแดด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
90 วัดบางพระ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
91 บ้านพาดหมอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 วัดโคกเขมา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 บ้านบางเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
96 วัดกกตาล 0 0 0 0 1 2 0 3 3
97 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 บ้านห้วยกรด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 วัดเกาะแรต 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 วัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 วัดบางภาษี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
102 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดบางไผ่นารถ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 บ้านคลองจินดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านหัวอ่าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 สาธิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดศิลามูล 0 0 0 0 0 4 0 0 4
109 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
110 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
112 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
113 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 คลองบางกระทึก 0 0 0 0 0 1 0 3 1
118 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านหนองมะม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านท่าตลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองปรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 147 120 420 667 282 178 98 1,127